Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Pazarlama Yönelimli Halkla İlişkiler Uygulamaları

1. Soru

Pazarlama yönelimli halkla ilişkiler nedir?

Cevap

Halkla ilişkilerin pazarlamaya verdiği destek yönü pazarlama amaçlı halkla ilişkiler olarak anılmaktadır. Bu kavram sözü edilen hedef ve stratejiler doğrultusunda kurum ya da kuruluşun pazarlama hedeflerine ulaşmada birçok strateji ve taktik içermekte; tüketicilere alışık olmadıkları kanallardan yaratıcı taktiklerle ulaşarak, ürün ya da hizmete olan dikkatleri üst düzeye taşıma eğilimi göstermektedir. Bununla birlikte yapmış olduğu iletişim çalışmasının duyurumunu ve haberini medya yolu ile kitlelere ulaştırarak, gerek tanıtım gerekse etki yönünde fayda sağlamaktadır.


2. Soru

Kurum ya da kuruluşların iletişim araçlarının işlevselliğini etkilemesine neden olan etkenler nelerdir?

Cevap

Tüketici davranışlarında, tutumlarında yaşanan değişimler kurum ya da kuruluşların iletişim araçlarının işlevselliğini de etkilemektedir.


3. Soru

Pazarlama ve iletişim dünyasında yaşanan gelişmeler ile kurum ve kuruluşlar bir ürün ya da hizmetin pazarlanmasında en çok fayda sağlayacak hangi kavram konusunda fikir birliğindedir?

Cevap

Pazarlama ve iletişim dünyasında yaşanan gelişmeler ile kurum ve kuruluşlar bir ürün ya da hizmetin pazarlanmasında en çok fayda sağlayacak en çok fayda sağlayacak kavramın bütünleşik pazarlama iletişimi olduğu konusunda fikir birliğindedir.


4. Soru

Pazarlamanın halkla ilişkilerin işlevlerinin farkına varmasında yardımcı olmasına neden olan faktörler nelerdir?

Cevap

Kurum ya da kuruluşların savunma mekanizmalarını geliştirmesi, onların halkın gözünde ve kalbindeki yerinin sağlamlaştırılmasına yönelik girişimleri ve medyada bunu en iyi şekilde sergilemeleri, pazarlamanın halkla ilişkilerin bu işlevlerinin farkına varmasında yardımcı olmuştur.


5. Soru

Halkla ilişkiler ve pazarlama kavramları kurum ve kuruluşların hangi fonksiyonlarını oluşturmaktadır?

Cevap

Halkla ilişkiler ve pazarlama kavramları kurum ve kuruluşların dış fonksiyonlarıdır.


6. Soru

Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) halkla ilişkileri nasıl tanımlamaktadır?

Cevap

Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) halkla ilişkileri nasıl tanımlamaktadır?


7. Soru

Halkla ilişkiler kavramına yönelik ortak bir tanımlamayı zorlaştıran etkenler nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkilerin oldukça geniş uygulama alanı olması, reklam, kişisel satış gibi disiplinlere benzer özellikler taşıması ve hem kamu hem de özel kurumlarda uygulanması ortak bir tanımlamayı zorlaştırmaktadır.


8. Soru

Halkla ilişkilerin amacı nedir?

Cevap

Halkla ilişkilerin amacı, kurum ve kuruluşların yönetimleri açısından önem taşıyan yöneticilerin, halkın tepkilerini, çeşitli konulara ilişkin inançlarını ve eğilimlerini bilmek ve anlamalarını sağlamaktır.


9. Soru

Halkla ilişkilerin işlevleri nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkilerin işlevleri şöyle sıralanabilir: • İşletme yönetimince yürütülen planlı ve sürekli bir programdır. • İşletmenin iç ve dış çevreleri arasındaki ilişkilerle ilgilidir. • İşletmenin iç ve dış çevrelerini oluşturan kişi ve kurumların tutum ve davranışlarını izler. • Örgütsel politikaların ve faaliyetlerin çeşitli çevreler üzerindeki etkilerini ölçer. • Kamu yararı ile işletmenin çıkarlarını dengelemek üzere örgütsel faaliyetleri ve politikaları gözden geçirir. • İşletme ile ilgili çevrelerine karşılıklı olarak yarar sağlayacak yeni politikaların oluşturulması konusunda yönetime danışmanlık yapar. • İşletme ile ilgili çevreleri arasında karşılıklı etkileşimi sağlayıp sürdürür. • İşletmelerin iç ve dış çevrelerinde, işletme lehine tutum ve davranış değişikliği yaratmaya çalışır. • İşletme ile ilgili çevreleri arasında yeni, yapıcı ilişkiler getirir.


10. Soru

Olumlu ya da olumsuz koşullar altında en fazla etkilenecek birimin pazarlama olması nedeniyle halkla ilişkiler işlevlerinde yer alan mekanizma nedir?

Cevap

Olumlu ya da olumsuz koşullar altında en fazla etkilenecek birimin pazarlama olması nedeniyle her türlü girişim ve savunma senaryolarıyla olası gelişmeleri önceden sezme mekanizması halkla ilişkiler işlevlerinde yer almaya başlamıştır.


11. Soru

Gelişim süreci içerisinde yaşanan tecrübeler ve gelişmelerin halkla ilişkiler kavramına sağladıkları nelerdir?

Cevap

Gelişim süreci içerisinde yaşanan tecrübeler ve gelişmeler halkla ilişkiler kavramının yeni bir şekil, yeni bir yönetim kimliği almasını sağlamıştır.


12. Soru

Evrimsel süreç içerisinde yaşanan değişikliklerin, halkla ilişkilerde işlevsellikle birlikte yönden bir evrim sağladığı görülmüştür?

Cevap

Evrimsel süreç içerisinde yaşanan değişikliklerin, halkla ilişkilerin sadece işlevselliğinde yaşanmadığı görülmektedir. Yaşanan diğer bir evrim ise halkla ilişkilerin yapısal evrimidir.


13. Soru

Halkla ilişkiler fonksiyonlarının işletmelerde elde ettiği konum nedir?

Cevap

Halkla ilişkiler fonksiyonları işletmenin örgütsel bağlamda üst yönetime bağlı ve işletmenin diğer fonksiyonlarının üzerinde yeni bir konum elde etmiştir.


14. Soru

Halkla ilişkilerin işletmelerde elde ettiği yeni konumda hangi sorumlulukları üstlenmektedir?

Cevap

Edinilen bu konumda, halkla ilişkiler üst yönetimin sorunlarına çözüm bulmakta ya da üst yönetime kurum ve/veya ürün için yeni ufuklar açmaktadır.


15. Soru

İşletmelerde halkla ilişkiler birimlerinin kendilerini kategorize edip faaliyet göstermeye başlaması nasıl bir bölünmeye sebep olacaktır?

Cevap

Bu bölünme pazarlamaya destek veren halkla ilişkilerin diğer halkla ilişkiler aktivitelerinden ayrılması şeklinde olacaktır.


16. Soru

Halkla ilişkiler biriminin görevleri arasında yer alan iletişim çalışmaları nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkiler biriminin görevleri arasındaki iletişim çalışmaları şöyle sıralanabilir: • Kurumsal reklam hazırlıkları, • Duyurum, • Lobicilik, • Kurum içi/dışı iletişim çalışmaları, • Organizasyon öneri ve hazırlıkları, • Araştırmalar.


17. Soru

Halkla ilişkilerin günümüzde pazarlamaya destek veren bir birim halini almasına neden olan etkenler nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkilerin pazarlamaya destek veren bir birim halini almasına neden olan etkenler şunlardır: • Gelişen pazarlama koşulları, • Hedef kitlelere ulaşma ve iletilerin hedef kitlelerce algılanmasını sağlamaya yönelik fark edilme çalışmaları, • Artan reklam maliyetleri • Tüketicilerin satın alma alışkanlıklarında bilinçli hareket etmeleri.


18. Soru

Reklam yolu ile yapılan tanıtımların ilettiği mesajların etkinliğini arttırmak amacı ne ile sağlanır?

Cevap

Reklam yolu ile yapılan tanıtımların ilettiği mesajların etkinliğini arttırmak amacı ile duyurumu sağlanır.


19. Soru

Kurumsal halkla ilişkiler kavramı, pazarlama yönelimli halkla ilişkiler kavramından farklı olarak hedef kitle olarak kimi benimser?

Cevap

Kurumsal halkla ilişkiler kavramı, pazarlama yönelimli halkla ilişkiler kavramından farklı olarak pazarlamanın hedeflediği kitlelerin yanı sıra diğer ilgi gruplarını da hedef kitle olarak benimser.


20. Soru

Kurumsal halkla ilişkiler kavramının pazarlama yönelimli halkla ilişkiler kavramından farklı olarak diğer ilgi gruplarını da hedef kitle olarak benimsemesindeki amaçlar nelerdir?

Cevap

Bu kitleler nezdinde yapılan iletişim çalışmaları kurum ya da kuruluşun diğer kitlelerce itibar görmesini, kurumsal imajın ve kimliğin bu kitlelerce benimsenmesini amaçlar.


21. Soru

Pazarlama biriminin tüketici tercihlerini kendi lehlerinde etkilemeye yönelik yaptığı çalışmalar nelerdir?

Cevap

Pazarlama, hemen hergün ortaya çıkan rakipler, yeni ve daha gelişmiş ürünler ve değişik pazarlama taktikleri ile piyasaya girerek tüketici tercihlerini kendi lehlerinde etkilemeye çalışmaktadır.


22. Soru

Pazarlamacıların tüketicileri ikna etmek için değişik yollara itmelerine sebep olan etkenler nelerdir?

Cevap

Tüketicilerin bilgi düzeylerindeki ve yaşam standartlarındaki yükselmeye bağlı olarak daha zor tatmin edilir hale gelmeleri, pazarlamacıları daha değişik ikna yollarına itmektedir.


23. Soru

En dar anlamı ile pazarlama nedir?

Cevap

En dar anlamı ile pazarlama; ürün ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye ya da kullananlara geçişini sağlayan çabalardır.


24. Soru

Pazarlama Enstitüsü(Chartered Institute of Marketing) pazarlamayı nasıl tanımlamaktadır?

Cevap

Pazarlama Enstitüsü (Chartered Institute of Marketing) pazarlamayı; tüketici gereksinmelerini belirlemek, bunları tanımlamak ve karlı biçimde tahmin etmekle sorumlu yönetim süreci olarak tanımlamaktadır.


25. Soru

Pazarlama Birliği’nin (American Marketing Association) tanımına göre pazarlama nedir?

Cevap

Pazarlama Birliği’nin (American Marketing Association) tanımına göre pazarlama; bireysel ve kurumsal amaçları tatmin edecek değişimleri sağlamak üzere ürün, hizmet ve fikirlerin şekillendirilmesi (üretilmesi), fiyatlandırılması, dağıtımı ve tutundurulmasını (iletişim) planlama ve uygulama sürecidir.


26. Soru

Halkla ilişkiler ve pazarlama kavramları arasındaki değişik fikir ve görüşler nelerdir?

Cevap

İlgili fikir ve görüşler şöyle sıralanabilir: • Halkla ilişkiler ve pazarlamanın ayrı işlevlerdir (kavramlar birbirleri ile tamamen ayrılmış, işlev ve görevleri farklı tutulmuştur.). • İki kavram birbirleri ile belirli noktalarda kesişmektedir. Fakat aynı zamanda farklı işlev ve özellikleri görülmektedir. • Pazarlama, halkla ilişkileri bünyesine almış, bir alt işlev olarak benimsemiştir. • Halkla ilişkilerin, pazarlama işlevini bünyesinde bulundurduğu, • Pazarlama ve halkla ilişkiler kavramları eşit tutulmuş, işlev ve özellikleri bir grupta toplanmıştır.


27. Soru

Pazarlama perspektifinden bakıldığında halkla ilişkilerin durumu nedir?

Cevap

Pazarlama perspektifinden, halkla ilişkiler pazarlama iletişiminin karışımıyla işbirliği içindedir. Halkla ilişkiler ve pazarlama iletişimini kaçınılmaz olarak birbirleriyle ilişkili olarak görmek gerekir. Halkla ilişkiler hedefleri arzulanmış tepkileri planlandığından çok daha profesyonel bir aşamaya yükseltir.


28. Soru

Araştırmacıların halkla ilişkilerin pazarlamanın hangi aşamasında ne derece faydalı olacağına yönelik ne tür görüşleri bulunmaktadır?

Cevap

Araştırmacıların halkla ilişkilerin pazarlamanın hangi aşamasında ne derece faydalı olacağına yönelik görüşleri şöyle sıralanabilir: • Kimileri halkla ilişkileri pazarlama karmasını oluşturan ve kontrol edebilen değişkenler grubunun bir parçası olarak görmekte, • Kimileri de halkla ilişkilerin bir örgütün genel faaliyetleri içerisinde oynayacak küçük bir rolü olduğunu ve eğer bu küçük rolün hakkı verilirse, daha kapsamlı ve daha önemli bir pazarlama işlevi olacağını savunmakta, • Kimi yazarlar da halkla ilişkileri reklam ve tanıtımın yanında sınıflandırmaktadır.


29. Soru

Reklam ve halkla ilişkilerin temel hedefi nedir?

Cevap

Reklamın ve halkla ilişkilerin temel hedefi, ürün ve hizmeti potansiyel alıcılara bildirmek ve rakipler karşısında onu tercih edilen olarak sunmaktır.


30. Soru

Halkla ilişkiler kamuoyunu hangi bilgileri aktarmak durumundadır?

Cevap

Halkla ilişkiler gerek pazarlama gerekse kurumsal faaliyetler olsun, kurum ya da kuruluşun ürün ya da hizmetleri hakkında kamuoyuna bilgi aktarma durumundadır.


31. Soru

Halkla ilişkilerin en dinamik ve etkili işlevlerinden biri nedir?

Cevap

Halkla ilişkilerin işlevleri arasında en dinamik ve etkili işlevlerinden biri olan duyurumdur ve halkla ilişkileri pazarlamaya yaklaştıran önemli bir etkendir.


32. Soru

Duyurumun önem taşımasının nedeni nedir?

Cevap

Duyurumun bu denli önem taşıması; pazarlamanın, halkla ilişkileri kurum ya da kuruluşların bu önemli yönetim işlevinin içinde yer almasını meşrulaştıran en önemli işlevidir.


33. Soru

Halkla İlişkilerin pazarlamanın içinde yer almasındaki gerçek rolü nedir?

Cevap

Halkla ilişkilerin gerçek rolü şirketin gerçek ilgisi ya da potansiyel kitleleri arasında bir anlayış kurmak olabilir.


34. Soru

Pazarlama işlevi ile ilişkilendirilmesine rağmen halkla ilişkilerin işlevi nedir?

Cevap

Pazarlama işlevi ile ilişkilendirilmesine rağmen halkla ilişkiler bir yönetim işlevidir: Ayrıca kendi alanında bağımsız ve eleştirel bir yönetim işlevi olarak bilim ve uygulamacılar tarafından tanınmaktadır.


35. Soru

Pazarlama perspektifinden bakıldığında ortaya çıkan halkla ilişkiler işlevi ile halkla ilişkiler perspektifinden bakıldığındaki halkla ilişkiler işlevi arasındaki farklılıklar nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkiler bakış açısı ile hedef kitle veya pazarını pazarlama ve halkla ilişkiler ile çevrelemiştir. Pazarlama, bu kitlelerin ihtiyaçlarını anlamaya çalışıp, bu yönde bir değişim süreci geçirirken, halkla ilişkiler yine bu kitlelerin beklentilerini anlamaya çalışıp pazarlama hedeflerini kitlelerine ulaştırmayı amaçlamaktadır. Bu gereksinimler gerek halkla ilişkiler gerekse pazarlama tarafından gerçekleştirildiğinde, tüm kurumsal hedeflere ulaşma şansının artması kaçınılmazdır.


36. Soru

Pazarlamaya verdiği destek ve kurumsal hedefleri gözetme amacı, halkla ilişkileri kaç ana gruba ayrılmaktadır?

Cevap

Pazarlamaya verdiği destek ve kurumsal hedefleri gözetme amacı halkla ilişkileri; • Kurumsal halkla ilişkiler ve • Pazarlama yönelimli halkla ilişkiler olarak iki ana gruba ayırmaktadır.


37. Soru

Pazarlama yönelimli halkla ilişkiler ile kurumsal halkla ilişkiler hangi noktalarda birbirinden ayrılmaktadır?

Cevap

Pazarlama yönelimli halkla ilişkiler birçok tutundurma faaliyetini yönetmekte ve kendine has uygulamaları ile kurumsal halkla ilişkilerden ayrılmaktadır. Pazarlama yönelimli halkla ilişkiler pazarlamaya daha yakın bir noktada durmakta, kurumun kitleleri ile olan ilişkileri ile ilgilenen bir yönetim işlevi olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan kurumsal halkla ilişkiler, kurumun ve kurum üst düzey yöneticilerinin belirlemiş olduğu hedeflere hizmet eden halkla ilişkiler işlevidir.


38. Soru

Değişen işletme çevrelerinde pazarlama yönelimli halkla ilişkilere ve kurumsal halkla ilişkilere neden ihtiyaç duyulmaktadır?

Cevap

Değişen işletme çevrelerinde, kurumsal hedeflerin anlaşılmasından ve işletmecilere akıl vermesi açısından etkili kurumsal halkla ilişkilere ve acımasız pazar rekabetinde pazarlama hedeflerini destekleyen pazarlama yönelimli halkla ilişkilere ihtiyaç duyulur.


39. Soru

Harris’in bahsetmiş olduğu pazarlama hedeflerini belirlerken, pazarlama planına ve kurum stratejisine karar verirken geçirilen süreç nasıl açıklanabilir?

Cevap

İlgili süreç kısaca şöyle açıklanabilir: • Kurum stratejisinin belirlenmesinin ardından pazarlama hedefleri belirlenmektedir. • Bu hedefler doğrultusunda uygulanacak en uygun stratejiye karar verilir. • Pazarlama stratejisi ile pazarlama planı hazırlanır. • Pazarlama karmasında yer alan ürün, fiyat, satış geliştirme ve dağıtımla beraber pazarlama öğeleri planlamada saptanır. • Satış geliştirmede yer alan tutundurma karması elemanları da belirlenen strateji ve planlara uygun rolleri üstlenirler.


41. Soru

Son yılların en çok benimsenen iletişim modeli nedir?

Cevap

Son yılların en çok benimsenen iletişim modeli bütünleşik pazarlama iletişimidir. Bütünleşik pazarlama iletişimi sürecinde en temel ve en zor adım ise stratejik gelişmedir.


42. Soru

Pazarlama biriminin hedeflerine ulaşmada yardımcı olan araçlar nelerdir?

Cevap

Reklam, satış geliştirme ve pazarlama yönelimli halkla ilişkiler kavramları temelde pazarlama biriminin hedeflerine ulaşmada yardımcı olan araçlardır.


43. Soru

Satış geliştirme nedir?

Cevap

Satış geliştirme, tüketiciyi ürünü desteklemeye, tanımaya, denemeye ve satın almaya teşvik eden pazarlama uygulamalarıdır. Satış geliştirme ile üreticiler, tüketicilerin ihtiyaçlarına daha çabuk cevap verir. Aynı zamanda tüketicilerin ürünü daha çabuk algılamalarını ve fark etmelerini sağlar.


44. Soru

Reklam nedir?

Cevap

Herhangi bir ürünün, hizmetin ya da düşüncenin bedeli ödenerek ve bedelin kim tarafından ödendiği anlaşılacak biçimdeki tanıtım eylemine reklam denir.


45. Soru

Reklam, satış geliştirme, pazarlama yönelimli halkla ilişkiler kavramları arasındaki farkın gün geçtikçe azalmasının en önemli faktörü nedir?

Cevap

Kavramlar arasındaki farkın gün geçtikçe azalmasındaki en önemli faktörlerden biri uygulama alanlarının birbirine çok benzer olmasıdır.


46. Soru

Strateji ve stratejik planlama kavramları nasıl açıklanabilir?

Cevap

Strateji bir kurum ya da kuruluşun amaçlarına ulaşmak için yaptığı geniş kapsamlı hareket planıdır. Stratejik planlama ise, kurum ya da kuruluşun amaçları ve kapasiteleri ile değişen pazar fırsatları arasında stratejik bir uyum sağlamak ve sürdürmek için girişilen yönetim sürecidir.


47. Soru

Pazarlama amaçları oluşturulduktan sonra pazarlama planlama sürecinin en önemli ve zor unsuru nedir?

Cevap

Pazarlama amaçları oluşturulduktan sonra, pazarlama planlaması sürecinin en önemli ve zor unsuru pazarlama stratejisinin geliştirilmesidir.


48. Soru

Strateji hangi özellikleri kapsamalıdır?

Cevap

Stratejiler, ölçülebilir hedeflere nasıl ulaşılacağını açıklar. Bu stratejileri, birincil veya ikincil hedef pazarları, ulusal, bölgesel ve yerel üzerinde durulacak etkenleri, özel rekabetçi durumları, ürün ya da hizmetin mevsimselliği ve zamanlama gibi unsurları kapsamalıdır.


49. Soru

Stratejik değerlendirmeler neden önemlidir?

Cevap

Stratejik değerlendirmeler, pazarlama planında reklam, satış geliştirme ve pazarlama yönelimli halkla ilişkiler unsurlarını geliştirirken önemlidir. Tüm bu kilit unsurlardan gelen girdi genel stratejiyi geliştirirken önemli bir ön kaynaktır.


50. Soru

Bütünleşik bir pazarlama iletişimi stratejisi geliştirmenin önemi nasıl açıklanabilir?

Cevap

Bir bütünleşik pazarlama iletişimi stratejisi geliştirmek bütünleşik iş amaç ve hedeflerinin gözden geçirilmesini gerektirir. Bu amaç ve hedeflere nasıl ulaşılacağının planı, tüm iletişim kanallarının rollerini belirler. Pazarlama yönelimli halkla ilişkiler stratejisi, durum analizinde tanımlanan pazarlama problem/fırsatının adlandırılmasına ve pazarlama yönelimli halkla ilişkiler hedeflerine ulaşılmasına geniş planlı yaklaşım sağlar.


51. Soru

Stratejinin belirlenmesinde önem taşıyan unsurlar nelerdir?

Cevap

Stratejinin belirlenmesinde tüketicilerin tutum ve davranışlarının göz önünde bulundurulmasının yanısıra, uygulanacak stratejide kurum ya da kuruluşun takınacağı tutum ve davranış da önem taşımaktadır.


52. Soru

Proaktif halkla ilişkilerin amacı nedir?

Cevap

Proaktif halkla ilişkiler bir işletmenin pazarda halkla ilişkilerin ulaşabileceği tüm iletişim araçlarını kullanarak, hedef kitlenin işletme tarafından yapılmış, yapılan ve yapılacak olan diğer iletişim çalışmalarına yönelik dikkatini en üst düzeye taşımayı amaçlamaktadır.


53. Soru

Proaktif halkla ilişkilerin amaçlarına ulaşmak için kullandığı araçlar nelerdir?

Cevap

Basın bildirileri, ürün duyurumları, üst düzey yöneticilerin açıklamaları, makaleler, yapılan ya da yapılması planlanan reklam çalışmalarının etkinliğine yönelik araştırmalar ve bulgular proaktif halkla ilişkilerin söz konusu amaçlara ulaşırken kullandığı araçlardan bazılarıdır.


54. Soru

Reaktif halkla ilişkiler nasıl açıklanabilir?

Cevap

Kurum ya da kuruluşun savunmasına yönelik halkla ilişkiler çalışmaları reaktif halkla ilişkiler çalışmaları adı altında toplanmaktadır. Bu çalışmalar işletmenin yönetimine, temel işlevlerine ve üst düzey yönetimine yönelik iletişim çabalarıdır. Halkla ilişkilerin bu işlevi kurum ya da kuruluşun beklenmedik ya da beklenilen gelişmelere karşı tedbirli olmasını sağlayan mekanizmadır.


55. Soru

Bütünleşik pazarlama iletişiminin mesaj tiplemesinde tanımladığı kontrol edilebilir ya da edilemez mesaj türleri nelerdir?

Cevap

Bütünleşik pazarlama iletişimi mesaj tiplemesinde tanımladığı kontrol edilebilir ya da edilemez olan planlanmış, algılanan, taşınan ve planlanmamış olmak üzere dört tür mesaj yer alır: • Planlanmış mesajlar; kurum veya kuruluşun iletişim aktivitelerinde yer almış, organize edilmiş, tasarlanmış (reklam, halkla ilişkiler, satış geliştirme, doğrudan pazarlama vb.) mesajlardır. • Algılanan mesajlar, firma ya da ürünün üzerine yapılan etkileyici mesajlardır. • Taşınan mesajlar, müşteri ile doğrudan iletişime geçildiği anda gönderilen mesajlardır. • Planlanmamış mesajlar ise gazetecilerin ürünü ya da kurumu etkileyecek olumsuz ya da olumlu araştırmaları, tüketici avukatlarının duyuruları örnek olarak gösterilebilir.


56. Soru

Pazarlama yönelimli halkla ilişkiler kavramı uygulamalarında kaç tür strateji kullanmaktadır?

Cevap

Pazarlama yönelimli halkla ilişkiler; • Haber/ilgi ödünç stratejisi, • İtme/çekme stratejisi ve • İlave/tamamlayıcı strateji olmak üzere üç tür strateji kullanır.


57. Soru

Haber/ilgi ödünç stratejisi nasıl açıklanabilir?

Cevap

Haber/ilgi ödünç stratejileri duyurum merkezli halkla ilişkiler çalışmalarında kullanılır. Halkla ilişkiler bu merkezdeki çalışmaları kullanarak yeni haberler yaratabilir, yeni ürünün tanıtımını sağlayabilir. Ürün ya da hakkında düşük haber ve düşük ilginlik söz konusu olduğunda bu strateji sıkça kullanılır.


58. Soru

İtme/çekme stratejisi nasıl açıklanabilir?

Cevap

İtme stratejisi, satış gücüyle satış tutundurma kullanılarak, bir ürünün pazarlama kanalları boyunca iletilmesidir. Çekme stratejisi ise müşteri talebi yaratmak için reklam ve tüketici promosyonlarına büyük miktarda paralar harcama üzerine kurulmuştur.


59. Soru

İlave/tamamlayıcı stratejileri nasıl açıklanabilir?

Cevap

Halkla ilişkiler, bütünleşik pazarlama iletişiminde ilave ve tamamlayıcı mesajların ayrımını, farkını ve önemini belirlemektedir. Halkla ilişkilerin diğer bir önemli rolü ise tamamlayıcı mesajların diğer kitlelere ulaştırabilmesidir.


60. Soru

Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) halkla ilişkileri nasıl tanımlamaktadır?

Cevap

Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) halkla ilişkileri şöyle tanımlamaktadır; halkla ilişkiler, bir girişimin kamu ya da özel sektörde faaliyet gösteren bir kuruluşun temasta bulunduğu ya da bulunabileceği kesimlerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve devam ettirmek için yaptığı sürekli ve örgütlü bir yönetim görevidir.


61. Soru

Halkla ilişkilerin işlevleri nelerdir?

Cevap

 • İşletme yönetimince yürütülen planlı ve sürekli bir programdır.
 • İşletmenin iç ve dış çevreleri arasındaki ilişkilerle ilgilidir.
 • İşletmenin iç ve dış çevrelerini oluşturan kişi ve kurumların tutum ve davranışlarını izler.
 • Örgütsel politikaların ve faaliyetlerin çeşitli çevreler üzerindeki etkilerini ölçer.
 • Kamu yararı ile işletmenin çıkarlarını dengelemek üzere örgütsel faaliyetleri ve politikaları gözden geçirir.
 • İşletme ile ilgili çevrelerine karşılıklı olarak yarar sağlayacak yeni politikaların oluşturulması konusunda yönetime danışmanlık yapar.
 • İşletme ile ilgili çevreleri arasında karşılıklı etkileşimi sağlayıp sürdürür.
 • İşletmelerin iç ve dış çevrelerinde, işletme lehine tutum ve davranış değişikliği yaratmaya çalışır.
 • İşletme ile ilgili çevreleri arasında yeni, yapıcı ilişkiler getirir.


62. Soru

Pazarlama kavramı nedir?

Cevap

En dar anlamı ile pazarlama; ürün ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye ya da kullananlara geçişini sağlayan çabalardır.


63. Soru

Pazarlama kavramı içerisinde yer alan 4P kavramları nelerdir?

Cevap

 • Ürün (Product)
 • Fiyat (Price)
 • Dağıtım (Place)
 • Tutundurma (Promotion)


64. Soru

Halkla ilişkilerin pazarlama karmasındaki yeri nedir?

Cevap

Halkla ilişkiler pazarlama karması içinde yer alan tutundurma karmasının elemanıdır. Pazarlama karmasının diğer unsurları ürün, fiyat ve dağıtımdır. Tutundurma karması içinde ise reklam, kişisel satış ve satış tutundurma yer almaktadır.


65. Soru

Pazarlama yönelimli halkla ilişkiler nedir?

Cevap

Pazarlama yönelimli halkla ilişkiler, şirketleri ve onların ürünlerini, tüketicilerin ihtiyaçlarına, ilgilerine, isteklerine ve çıkarlarına göre belirleyen etkilerin ve bilginin geçerli iletişim yoluyla satın alımı ve tüketici tatminini cesaretlendiren programları planlama, yürütme ve değerlendirme sürecidir.


66. Soru

Pazarlama yönelimli halkla ilişkiler kavramının amaçları nelerdir?

Cevap

 • Şirketi sektörün lideri ve uzmanı olarak konumlandırmak,
 • Müşterilerde şirkete karşı inanç ve güven sağlamak,
 • Yeni ürünleri pazara sunmak,
 • Eski ürünleri yeni faydalarla sunmak,
 • Eski ürünlerin yeni kullanım alanlarına değinmek,
 • İnsanların ürünlerle ilgilenmesini sağlamak,
 • Ürün kategorilerine yeni kimlikler kazandırmak,
 • Yeni pazarlar araştırmak,
 • İkincil pazarlara ulaşmak,
 • Zayıf pazarlarda itici güç sağlamak,
 • Reklamların etkinliğini sağlamak,
 • Hedef kitlelerin reklam mesajlarına ilgilerini çekmek,
 • Yoğun reklam ortamlarında ilgiyi markaya ve mesajına yöneltmek,
 • Reklamların haber değeri taşımalarını sağlamak,
 • Reklam mesajlarını güçlendirerek iddialar yaratmak, üretmek,
 • Ürün/hizmet ile ilgili hikayeler üretmek,
 • Kamuoyu liderine baskı yapmak,
 • Satış gücünü motive etmek,
 • Bayi, toptancı ve perakendeci desteğini sağlamaktır.


67. Soru

Pazarlama biriminin hedeflerine ulaşmada yardımcı olan araçlar nelerdir?

Cevap

Reklam, satış geliştirme ve pazarlama yönelimli halkla ilişkiler kavramları temelde pazarlama biriminin hedeflerine ulaşmada yardımcı olan araçlardır.


68. Soru

Tüketiciyi ürünü desteklemeye, tanımaya, denemeye ve satın almaya teşvik eden pazarlama uygulamalarına ne ad verilir?

Cevap

Satış geliştirme


69. Soru

Alışveriş merkezlerinde tattırılan yiyecek-içecekler, üç al iki öde kampanyaları, patates cipsi yanında verilen gazlı içecek uygulamaları hangi stratejik kavrama örnektir?

Cevap

Satış geliştirme kavramına verilecek uygulamalardan bazılarıdır.


70. Soru

Reklam nedir?

Cevap

Herhangi bir ürünün, hizmetin ya da düşüncenin bedeli ödenerek ve bedelin kim tarafından ödendiği anlaşılacak biçimdeki tanıtım eylemine reklam denir.


71. Soru

Strateji nedir?

Cevap

Strateji bir kurum ya da kuruluşun amaçlarına ulaşmak için yaptığı geniş kapsamlı hareket planıdır.


72. Soru

Proaktif halkla ilişkiler neyi amaçlamaktadır?

Cevap

Proaktif halkla ilişkiler bir işletmenin pazarda halkla ilişkilerin ulaşabileceği tüm iletişim araçlarını kullanarak, hedef kitlenin işletme tarafından yapılmış, yapılan ve yapılacak olan diğer iletişim çalışmalarına yönelik dikkatini en üst düzeye taşımayı amaçlamaktadır.


73. Soru

İşletmenin yönetimine, temel işlevlerine ve üst düzey yönetimine yönelik iletişim çabalarına ne ad verilir?

Cevap

Kurum ya da kuruluşun savunmasına yönelik halkla ilişkiler- çalışmaları “reaktif” halkla ilişkiler çalışmaları adı altında toplanmaktadır. Bu çalışmalar işletmenin yönetimine, temel işlevlerine ve üst düzey yönetimine yönelik iletişim çabalarıdır. Halkla ilişkilerin bu işlevi kurum ya da kuruluşun beklenmedik ya da beklenilen gelişmelere karşı tedbirli olmasını sağlayan mekanizmadır.


74. Soru

Bütünleşik pazarlama iletişimi mesaj tiplemesinde tanımladığı, kontrol edilebilir ya da edilemez mesaj türleri nelerdir?

Cevap

 • Planlanmış mesajlar
 • Algılanan mesajlar
 • Taşınan mesajlar
 • Planlanmamış mesajlar


75. Soru

Müşteri ile doğrudan iletişime geçildiği anda gönderilen mesajlara ne ad verilir?

Cevap

Taşınan mesajlar: Müşteri ile doğrudan iletişime geçildiği anda gönderilen mesajlardır. Resepsiyonist ve sekreterlerin ilettiği mesajlar bir ürün ya da hizmetin satın alınmasında etkili bir rol oynayabilir.


76. Soru

"Haber/İlgi Ödünç Stratejisi" hangi durumlarda kullanılır? 

Cevap

Haber/ilgi ödünç stratejileri duyurum merkezli halkla ilişkiler çalışmalarında kullanılır. Halkla ilişkiler bu merkezdeki çalışmaları kullanarak yeni haberler yaratabilir, yeni ürünün tanıtımını sağlayabilir. Ürün ya da hakkında düşük haber ve düşük ilginçlik söz konusu olduğunda bu strateji sıkça kullanılır.


77. Soru

Satış gücüyle satış tutundurma kullanılarak, bir ürünün pazarlama kanalları boyunca iletilmesine ne ad verilir?

Cevap

İtme stratejisi


78. Soru

Müşteri talebi yaratmak için reklam ve tüketici promosyonlarına büyük miktarda paralar harcama üzerine kurulan strateji hangisidir?

Cevap

Çekme stratejisi


79. Soru

İşletmeler geçme stratejisini neden kullanır?

Cevap

İşletmeler çoğu zaman itme ve çekme stratejilerini ayrı ayrı kullanmak yerine iki stratejiyi de bir arada kullanmayı tercih eder. İtme ve çekme stratejilerinin beraber kullanıldığı stratejiye geçme stratejisi denilmektedir. Pazarlamacı uyguladığı kişisel satış ve yaptığı ticari çalışmalarla ürünü pazarlama kanalları boyunca iterken, bir yandan da reklam ve satış tutundurma çabalarıyla tüketicileri ürünün alımı için motive etmektedir.


Güz Dönemi Ara Sınavı
10 Aralık 2022 Cumartesi