Fotoğrafın Kullanım Alanları Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Reklam Fotoğrafçılığı

1. Soru

Fotoğraf ne zaman ortaya çıkmıştır?

Cevap

Sanayi devrimi ile birlikte ortaya ç›kan fotoğraf, görsel kültürü oluşturan ve görsel mesajı doğrudan ileten araçlardan biridir.


2. Soru

 Görsel mesajlar kelimelerle ifade edilen mesajlar ile kıyaslandığında nasıl ifade edilebilmektedir?

Cevap

Görsel mesajlar, kelimelerle ifade edilen mesajlara göre daha anlaşılırdır.


3. Soru

Fotoğraf nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Fotoğraf; bir kanıttır, bir şeyin ya da bir olayın gerçekliğini kanıtlayan görsel bir veridir.


4. Soru

Fotoğraf nasıl bir özellik taşımaktadır?

Cevap

Fotoğrafa baktığımız birçok şeyin gerçek olduğuna inanır ve varoluşunu tartışmayız.


5. Soru

Fotoğraf geçmişten günümüze nasıl bir gelişme göstermiştir?

Cevap

Fotoğraf, daguerreotype’in 1839’daki icadından itibaren gittikçe gelişen uluslararası bir endüstri olmuş, her şeyi en yakında gören tanık olarak da gerçeğin yerine geçerek, kitle iknasında önemli roller üstlenmiştir.


6. Soru

Fotoğrafların ikna edici bir özellik göstermesinin nedeni nedir?

Cevap

Fotoğraflar, aklımız bize onların hiçbir şey ifade etmediklerini söylese bile, bizi hep ikna ederler. Bu nedenle, özellikle reklam fotoğrafları, ikna aracı olarak, herhangi bir düşünceyi, ürünü, hizmeti, ideolojiyi yaymada önemini kanıtlamakta ve izleyicinin kanıksadığı›, izleyicide bir alışkanlık hâline gelen inandırıcılığıyla reklam sektöründeki yerini hâlâ korumaktadır.


7. Soru

Fotoğraf makinesi modern toplumlar için nasıl bir araç özelliği göstermektedir?

Cevap

Modern toplumlarda teknolojinin bir ürünü olan fotoğraf makinesi, tüketim mallarını üretenler, halkla ilişkiler ile ilgili olanlar, fikir ve hizmet satanlar için vazgeçilmez bir araçtır.


8. Soru

Fotoğrafın geçmişten günümüze gelişme gösterme süreci nasıl gerçekleşmiştir?

Cevap

Fotoğrafın, reklam amaçlı baskı malzemelerde kullanımı ve sektör için öneminin gittikçe artması, çoğaltılabilir olması ve baskı teknolojisinin gelişmesiyle birlikte gerçekleşmiştir (Rosenblum, 1998: 15).


9. Soru

Fotoğrafın sözün yerini almasının nedeni nedir?

Cevap

Tüketimi keyifli ve faydalı bir etkinlik olarak gösteren fotoğraflar, böylelikle farklı mecralarda kullanılmış, kitlelerin ilgisini çekerek sözün yerini almışlardır.


10. Soru

Fotoğrafın önemli bileşenleri nelerdir?

Cevap

Fotoğrafla birlikte gerçekleştirilen tasarım, kullanılan yazı tipleri, hangi mecrada sergileneceği önem kazanmaktadır.


11. Soru

Fotoğrafların reklam sektöründe nasıl bir yeri bulunmaktadır?

Cevap

Fotoğrafın ortaya çıkmasıyla birlikte, fotoğrafçılar da onların yaratıcıları olarak reklam sektöründe önemli bir yer edinmişlerdir.


12. Soru

Reklam fotoğrafı kimler tarafından geliştirilmiştir?

Cevap

Fotoğraf tarihindeki yerine baktığımızda reklam fotoğrafı; belli dönemlerde, farklı tavırları içinde barındıran ve döneme yön veren üsluplara sahip fotoğrafçılar tarafından geliştirilmiştir.


13. Soru

Reklam fotoğrafı ne zaman modernist bir hal almıştır?

Cevap

Reklam fotoğrafı, The Clarence H. White Fotoğraf Okulundaki fotoğrafçılar ile birlikte Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra gelişen geometrik kompozisyonlar, eğik bir bakış açısı, keskin bir netlik, yakın çekim, kontrast tonlar ile modernist bir hâl almıştır.


14. Soru

Doğrudan fotoğraf üslubu kim tarafından geliştirilmiştir?

Cevap

Edward Steichen ile birlikte ise ideallerin, arzuların, fantezilerin ulaşılabilir olduğu doğrudan fotoğraf üslubu gelişmiştir.


15. Soru

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kişisel üsluplarını ön plana çıkaran fotoğrafçılar kimlerdir?

Cevap

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Irving Penn ve Richard Avedon, kişisel üsluplarını öne çıkaran fotoğraflar üretmişlerdir.


16. Soru

Irving Penn ve Richard Avedon 1960’lı yıllarda hangi önemli gelişmeye imza atmışlardır?

Cevap

1960’larda reklam fotoğrafçılar›, uluslararası birliğe vurgu yapan bir görüşü benimseyerek, kişisel ve ticari tarzları bir araya getirip sanat yönetmenleriyle işbirliği yapmışlardır (William Klein, James Moore, Diane Arbus, Japon fotoğrafçı Hiro bu döneme örnek verilebilir.)


17. Soru

Fotoğraf hangi dönemlerde cinsellikle ilgili konulara dikkat çekmeye başlamıştır?

Cevap

70’ler ve 80’lerde reklam fotoğrafı, 20. yüzyıl romantizmini tekrarlayarak, cinsellik ile ilgili sözünü esirgemeyen bir tutum ortaya koymuştur.


18. Soru

90’lı yıllarda fotoğraf dünyasını şok eden hangi olay yaşanmıştır?

Cevap

90’lara gelindiğinde, Toscani gibi fotoğrafçıların; AIDS kurbanlarını, mahkûmları, göçmenleri fotoğraflarında kullanarak bir giyim firmasının reklamını yapmaları hem reklam sektöründe hem de fotoğraf dünyasında şok etkisi yaratmıştır.


19. Soru

Reklam ajansları, müşteriler ve dergi editörlerinin reklam fotoğrafçılarıyla çalışmak istemelerinin nedenleri nelerdir?

Cevap

Reklam ajansları, müşteriler ve dergi editörlerinin, büyük bir hevesle reklam fotoğrafçılarıyla çalışmayı tercih etmelerinin en büyük nedenlerinden biri de reklamda farklı görüş açılarının etkili bir satış aracı olduğunun farkına varmalarıdır (Johnston, 2005, s. 72).


20. Soru

Reklamın kaderinin belirlenmesi nasıl gerçekleşmiştir?

Cevap

Farklı fotoğraf tarzları yaratan ve geliştiren fotoğrafçılar, reklam fotoğrafının ve dolaylı olarak reklamın da kaderini belirlemişlerdir.


21. Soru

Reklam fotoğrafçısının diğer fotoğraf alanlarında çalışan kişilerden farklılıkları nelerden kaynaklanmaktadır?

Cevap

Reklam fotoğrafçısının, diğer fotoğraf alanlarıyla profesyonel olarak uğraşan fotoğrafçılara göre farklılıkları vardır. Araç aynı olsa da yaklaşım, kullanılan ekipmanlar, yöntem, mesajı görselleştirme becerileri ve algılama biçimleri değişiklik göstermektedir.


22. Soru

John Berger fotoğraf tarihi ve gelişimi için nasıl bir önem taşımaktadır?

Cevap

John Berger, yeni sinema sanayinin gelişmesi, taşınabilir fotoğraf makinesinin icadı, foto röportajın bulunuşu ve reklamcılığın ortaya çıkışı ile fotoğrafın sadece bir araç olmasının ötesinde modern algılama biçiminin sorgulanamaz bir parçası olduğunu belirtmiştir (Berger, 1988, s. 75).


23. Soru

Sontag fotoğraf ile ilgili hangi düşüncelere sahiptir?

Cevap

Her fotoğrafın birden çok anlamı vardır; gerçekten de bir şeyi fotoğraf haliyle görmek, potansiyel bir hayranlık nesnesiyle karşılaşmak demektir (Sontag, 1999, s. 39).


24. Soru

Günümüzde gerçekliğin nesnesinin ya da öznesinin kesinliğine inanmak ne ile mümkün olmaktadır?

Cevap

Gerçekliğin nesnesinin ya da öznesinin kesinliğine inanmak için yalnızca fotoğrafına bakmak yeterlidir.


25. Soru

Fotoğrafın gerçekliği tekrar nasıl kurulabilmektedir?

Cevap

Fotoğraf kendi içinde tartışma götürmez bir delildir; sorgulanamayacak olan bir temel veridir. Ancak “eğer bir fotoğrafın görünümü manipüle ediliyorsa, onun gerçek içeriği de değişmek zorundadır. İçerik değiştirilerek gerçeklik yeniden kurulur” (Ang, 2009, s. 142).


26. Soru

Fotoğraflar, reklamın amacına hangi özelliklerine dayalı olarak uygunluk göstermektedirler?

Cevap

Fotoğraflar, gerçekliği yeniden kurabildikleri, gerçekliği kurguladığı halde izleyicide hiçbir şüphe uyandırmadıkları ve hatta izleyicide hayranlık uyandırdıkları için reklamın amacına ulaşması için uygundurlar. Bu nedenle reklam fotoğrafı, en iyi haliyle insanlara çekici gelen bir şeyi temsil eder, bunu insanları yönlendirdiği için değil, görsel farkındalığı sağladığı için yapar (Salomon, 1982, s. 10).


27. Soru

Reklam fotoğrafı hangi amaçla kullanılmaktadır?

Cevap

Reklam fotoğrafı, ürünü ya da hizmeti tanıtmak ya da satışının reklamını yapmak için kullanılan profesyonel fotoğrafın bir çeşididir (Peres, 2007, s. 321).


28. Soru

Reklam fotoğrafının en büyük amacı nedir?

Cevap

Reklamın en büyük amacı, sunulan herhangi bir ürüne sahip olmak için tüketicilerde istek uyandırmaktır. Reklam fotoğrafı da bu isteği artırtmak için kullanılır. Bu çarpıcı reklam fotoğrafları sayesinde hedef kitle, reklamda yer alan metni okumaya ikna olur.


29. Soru

Reklam ajansları, reklam fotoğraflarını daha çok sayıda kişiye ulaştırmak için nasıl bir uygulama yürütmektedir?

Cevap

Reklam ajansları, bu reklam fotoğraflarını çok sayıda kişiye ulaştırmak için kitle iletişim araçlarından ve insanların yoğun olduğu bölgelerde yer alan mekânlardan faydalanırlar.


30. Soru

Reklam fotoğrafının kişilerin satın alma davranışları üzerinde nasıl bir etkisi bulunmaktadır?

Cevap

Fotoğraflar; dergilerde, gazetelerde, sanal ortamda, bilbordlarda, posterlerde, kataloglarda ve televizyonda sıklıkla karşımıza çıkarlar. Bu nedenle fotoğraflar sayesinde sürekli mesajlara maruz kalırız. Gördüğümüz mükemmel fotoğraflarla iştahımız kabarır, başarılı bir reklam fotoğrafının ikna ediciliği sayesinde satın alma davranışlarına yöneliriz.


31. Soru

Reklam fotoğrafı ile haber fotoğrafı arasındaki farklılıklar nelerdir?

Cevap

Reklam fotoğrafı, haber fotoğraflarından tamamen farklı ögelere sahiptir. Örneğin haber fotoğrafında olay kendiliğinden gelişir, fotoğrafçı var olan olay› fotoğraf makinesi ile kaydeder. Reklam fotoğrafında ise, bir kurgu vardır. Fotoğraf, reklamın mesajı ve ürünün içeriğine göre fotoğrafçı tarafından kurgulanır. Ürün ya da model fotoğrafta ilginin merkezinde olmalıdır. Reklam fotoğrafında, sıra dışı insanlar ya da nesneler, görsel olarak sıra dışı yollarla gösterilir (Rosenblum, 1978, s. 15). Uçan insanlar, aynı karede farklı pozisyonlarda bir kişinin birden fazla görüntüsü, tropikal bir adada yerlilerle çekilmiş ya da yüzyıl öncesine ait bir kıyafetle size poz veren ünlü modellerin fotoğrafları gibi fotoğraflar örnek olarak verilebilir. Reklam fotoğrafında buna benzer sıra dışı, alışılmadık pozisyonlar, jestler ve görsel efektler sıklıkla kullanılmaktadır.


32. Soru

Reklam fotoğrafçıları ne tür özelliklere sahip olmalıdır?

Cevap

Reklam fotoğrafçısı, teknik bilgiye sahip olduğu kadar, yaratıcılığa da sahip olmalıdır. Ne tek başına bilgi ne de tek başına yaratıcılık yeterli değildir. Fotoğrafçı teknik ve estetik açıdan birçok farklı konuda fotoğraf çekme ve reklam ajansı tarafından ona verilen direktifler doğrultusunda bir ürünü fotoğraflarla nasıl anlatabileceğine karar verebilmelidir.


33. Soru

Reklam fotoğrafının amacı nedir?

Cevap

Reklam fotoğrafçıları, reklam ajansı ve müşteri arasındaki ilişki çok önemlidir. Fotoğrafçı müşterilerinin ürünleri ve şirket işleyişleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve bu bilgileri düzenli bir şekilde not etmelidir. Bu sayede ürün ve müşterisi hakkında doğru bilgiye sahip olacak ve reklamcının istediği mesajı fotoğraflarla doğru aktarabilecektir. Reklam fotoğrafının amacı da reklamda verilen mesajı, doğru ve anlaşılır bir biçimde görselleştirmektir (Johnson, Mayer ve Schmidt, 2004, s. 72).


34. Soru

Bir reklam fotoğrafçısının reklam fotoğrafı üretim sürecine girmeden önce ihtiyacı olan temel unsurlar nelerdir?

Cevap

Bir reklam fotoğrafçısının reklam fotoğrafı üretim sürecine girmeden önce ihtiyacı olan temel unsurlar düşüncenin görselleştirilmesi, planlama, gerekli iletişimi sağlama, doğru donanım ve portfolyodur.


35. Soru

Reklam fotoğrafçılığı için gerekli olan çalışmalar kimlerdir?

Cevap

Bu ekipte asistan, ışıkçı, makyöz, kuaför, grafiker gibi çok sayıda çalışan yer almaktadır.


36. Soru

Reklam fotoğrafçıları kaç kategoriye ayrılmaktadır?

Cevap

Reklam fotoğrafçıları iki kategoriye ayrılabilir.


37. Soru

 Serbest reklam çalışanlarının çalışma alanları nelerdir?

Cevap

Serbest reklam fotoğrafçıları bir firma ya da reklam ajansı için, sözleşmeli ya da geçici olarak çalışırlar. Örneğin bir ajansın bir tekstil firması için reklam kampanyası hazırlayacağını varsayıldığında reklam kampanyasının içeriğini, tasarımını, mesajını belirleyen ajans, bu kampanyaya uygun bir fotoğrafçıyı seçmek isteyecektir. Reklam fotoğrafçısı olarak çalışan fotoğrafçıların portfolyolarına bakacak, değerlendirecek ve uygun gördüğü fotoğrafçıya bir teklif götürecektir. Fotoğrafçı ise bu anlaşmayı resmî hâle getirmek ve bazı haklar talep edebilmek için bir sözleşme imzalayacak ve sadece o kampanya için ajansın istediği fotoğrafları üretmekle yükümlü olacaktır.


38. Soru

Ülkemizdeki reklam fotoğrafçıları nerelerde çalışmaktadır?

Cevap

Ülkemizde büyük şirketlerde örneğin; tekstil, seramik vb. şirketlerde kadrolu fotoğrafçılar çalışmaktadır.


39. Soru

Reklam fotoğrafı kaç türe ayrılmaktadır?

Cevap

Reklam fotoğrafının altında yer alan fotoğraf türleri, fotoğrafçının neyin fotoğrafını çektiği ile ilişkilidir. Bunlar endüstriyel fotoğraf, ürün fotoğrafı, moda fotoğrafı, portre fotoğrafı, yiyecek içecek fotoğrafıdır.


40. Soru

Endüstriyel fotoğrafçılık hangi alanlar üzerine faaliyet göstermektedir?

Cevap

Endüstriyel fotoğraf, endüstriyel bir kurumun isteği üzerine, ürünün üretim sürecini, iş organizasyonunu, ürünleri, işçileri, malzeme düzenlemelerini ve kurumun kültürünü belgelemeye dayalı bir fotoğraf pratiğidir.


41. Soru

Film renk ısısı ne demektir?

Cevap

Kelvin değeri cinsinden, ışık kaynağının verdiği rengi tanımlama sistemi. Renk ısısı derecelemesi açısından yaklaşık olarak 5400 K standart olarak kabul edilir, örneğin 2000 K’de fotoğraf kırmızılaşırken, 6000 K’de mavileşir.


42. Soru

Çoğu endüstriyel fotoğrafçının çekim için LR ve 35 mm fotoğraf makinelerini tercih etmelerinin nedeni nedir?

Cevap

Çoğu endüstriyel fotoğrafçı çekim için SLR ve 35 mm fotoğraf makinelerini tercih etmektedirler. Bunun nedeni, kolay taşınabilir olmaları, çok çeşitli objektifleri kullanabilme olanağıdır (Proulx, 2000, s. 51).


43. Soru

Sanayide fotoğraf çekerken fotoğrafçıların dikkat etmeleri gereken noktalar nelerdir?

Cevap

Sanayide fotoğraf çekerken fotoğrafçıların dikkat etmeleri gereken noktalar güvenliğin sağlanması,  dikkatli olmak, oradaki düzene uymak, söylenenleri yapmak, flaşı kullanmak, taşınabilir bir jeneratör bulundurmak, fotoğraf çekimi öncesi hazırlık ve planlama kısmında fotoğrafı çekilen fabrika, ürünleri ve dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında konunun uzmanlarına danışarak araştırma yapmak, filmin beyaz dengesini fotoğraf çekilen ortama göre seçmektir.


44. Soru

White Balance-Beyaz Dengesi ne demektir?

Cevap

Film kullanan ya da dijital bütün görüntüleme sistemleri, görüntünüze düşen ışığın bütün renkleri içerdiğini varsayar. Bu renklerin toplamı renk ısısı olarak da adlandırılan gün ışığının beyazını ortaya çıkarır. Ancak eğer bu renklerin bazısı eksikse ya da bazı renk dalgaları daha baskınsa bu ışık tarafından aydınlatılan her şey en güçlü renk yönünde bir renk sapmasına uğrar. Dijital fotoğraf makinelerinin çoğu beyaz ayarı sayesinde otomatik olarak rengi düzeltirler. Işığın renklerini analiz ederek renk sağmasını ortadan kaldırırlar.


45. Soru

Ürün fotoğrafı çekmenin diğer fotoğraf türlerinden ayrılan özelliği nedir?

Cevap

Ürün fotoğrafları, o ürün hakkında yazılı metinden daha çok bilgi sağlar, açıklayıcıdır ve aynı zamanda alıcı kitlede bir merak ve istek uyandırır. Ürün fotoğrafı çekmek, ürünlerin çeşitliliği nedeniyle diğerlerinden biraz daha karmaşıktır. Ürün fotoğrafı titizce, dikkatle ve özenle yaklaşılması gereken profesyonel bir reklam fotoğrafı türüdür. Nitelikli her bir görüntü, satışları ve tüketici memnuniyetini artırmak için çok önemlidir. Bununla birlikte üstün nitelikli fotoğraflar, tüketicinin güvenini kazanarak ürünün satışını iyi yönde etkiler.


46. Soru

Ürün fotoğrafçılığında ne tür fotoğraf makineleri kullanılır?

Cevap

Ürün fotoğrafçılığında detay çok önemli olduğu için genellikle fotoğraflar büyük format fotoğraf makinesiyle çekilir.


47. Soru

Ürün fotoğrafçılığında büyük format fotoğraf makineleri hangi çekimler için kullanılır?

Cevap

Ürün fotoğrafçılığında büyük format fotoğraf makineleri taşınması zor makineler olmaları nedeniyle çoğunlukla mimari ve ürün çekimi konularında kullanılırlar.


48. Soru

Büyük format fotoğraf makinelerinde görüntü boyutları nelerdir?

Cevap

Tabaka filmin kullanıldığı büyük format fotoğraf  makinelerinde görüntü boyutu 4x5 inch (10x12,5 cm) ve 8x10 inch 20x25 cm)’ tir.


49. Soru

. Büyük format makineleri ne tür özelliklere sahiptir?

Cevap

Büyük format makineleri körüklü gövde yapıları sayesinde görüntü eksenini kaydırma ve bükülme gibi özel hareketleri yaparak, perspektif düzeltmeler ve çeşitli alan derinliği etkileri yapılabilir.


50. Soru

Büyük format makineleri kullanan ürün fotoğrafçılarının kullandıkları profesyonel donanımlar nelerdir?

Cevap

Büyük format makineleri kullanan ürün fotoğrafçılarının kullandıkları profesyonel donanımlar çeşitli ışıklar, flaş çeşitleri, ışık çadırları, ışık yayıcısı (difüzörü), yansıtıcılar (reflektörler) farklı renklerde fonlar, ışıklı lamba, dekorlar ve aksesuarlardır.


51. Soru

Moda fotoğrafı hangi amaçlar için çekilmektedir?

Cevap

Moda fotoğrafı, kıyafet tanıtımı ve sunumu için yapılan çekimlerdir. Kıyafet tasarımlar›, aksesuarları ve defileleri de kapsamaktadır.


52. Soru

 Moda fotoğrafçıları hangi tarzlarda fotoğraflar çekmektedirler?

Cevap

Moda fotoğrafçıları, farklı tarzlarda kadın modası, erkek modası, çocuk modasının fotoğraflarını çekmektedirler. Bu fotoğraflar, reklam afişleri, kataloglar, moda dergileri ve gazete ekleri için hazırlanırlar. Fotoğraflar stüdyoda, dışarıda herhangi bir yerde, iç mekanda, denizde, iyi havada, kötü havada, yağmurda, karda yani her yerde ve her koşulda çekilebilir. Moda sektöründeki fotoğraflar her tarzda ve teknikte olabilir (Proulx, 2000, s. 52).


53. Soru

Moda fotoğrafçılığında fotoğraf çekimi için kimler kullanılır?

Cevap

Moda fotoğrafçılığında fotoğraf çekimlerinde genellikle canlı mankenler kullanılır.


54. Soru

Moda fotoğrafçılığında model seçimi niçin önemlidir?

Cevap

Moda fotoğrafçılığında model, kıyafeti ya da aksesuarı giydiğinde fotoğraf çekimi için o kıyafetin simgelediği ruh hâlinin pozunu fotoğrafçıya verebilmeli, fotoğrafçının direktiflerini yerine getirebilmelidir.


55. Soru

Moda fotoğrafçılarının diğer meslektaşlarından farklı olmak zorunda olmalarının sebepleri nelerdir?

Cevap

Moda fotoğrafçıları sadece elbiselerin fotoğrafını çeken kişiler değildir, aynı zamanda tasarımcı tarafından elbiseler ile sunulan fikri yorumlayan kişilerdir. Moda akımlarını bilen, tarzı ve görüntüye dikkat çekecek fotoğraflar üreten fotoğrafçıya moda sektöründe çok fazla ihtiyaç vardır. Bu nedenle bir moda fotoğrafçısı diğer meslektaşlarından farklı olmak zorundadır.


56. Soru

Moda fotoğrafçılarının takım halinde çalıştıkları kişiler kimlerdir?

Cevap

Moda fotoğrafçılarının, sanat yönetmeni, editör, tasarımcı, makyöz, fotoğrafçı asistanları, grafikerler ve diğer destek birimleri ile bir takım halinde çalışır.


57. Soru

Fotoğrafçı asistanları kaça ayrılır?

Cevap

Fotoğrafçı asistanları stüdyo asistanları ve kamera asistanları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.


58. Soru

 Stüdyo asistanlarının görevleri nelerdir?

Cevap

Stüdyo asistanları, ışık kurulumu, stüdyo teknik ekipmanlarının kontrolü, kurulumu, korunması ve stüdyoda çekim boyunca her şeyin yolunda gitmesini sağlayan kişilerdir.


59. Soru

Kamera asistanlarının görevleri nelerdir?

Cevap

Kamera asistanları, ışığın konumu, ışık ölçümü, pozlama gibi çekimin teknik boyutuyla ilgilenirler. Moda fotoğrafçısı sadece ne istediğini ve nasıl olması gerektiğini söyleyen ve fotoğrafı çeken kişidir (Larg ve Wood, 1999, s. 13).


60. Soru

Moda fotoğrafçısı olmak için öncelikle hangi aşamadan geçmek gerekmektedir?

Cevap

Moda fotoğrafçısı olmak için öncelikle fotoğrafçı asistanı olmak gerekmektedir.


61. Soru

Moda fotoğrafçısı olmak isteyen bir kişinin öncelikle fotoğrafçı asistanı olarak çalışması kişiye hangi yetileri kazandıracaktır?

Cevap

Moda fotoğrafçısı olmak isteyen bir kişinin öncelikle fotoğrafçı asistanı olarak çalışması kişiye deneyim, tasarımcılar ve müşterilerle tanışma, sanat yönetmeni, müşteriler, editörler, modeller ve fotoğrafçı arasındaki ilişkiyi gözlemleyebilme, hazırlık aşamalarındaki detaylar› görebilme, fotoğraf çekim sürecinde aktif rol alabilme ve bu süreçte neyin nasıl olduğunu öğrenebilme, çekim için gerekli olan tüm aşamalara katılma fırsatı verecektir.


62. Soru

Portre fotoğrafından istenilen etkinin sağlanabilmesi için fotoğrafçının hangi özelliklere sahip olması gerekmektedir?

Cevap

Portre fotoğrafından istenilen etkinin sağlanabilmesi için fotoğrafçının kişinin hikâyesini fotoğrafına yansıtabilmesi için, o kişiyi tanıması ya da ne istediğini bilmesi gerekir.


63. Soru

Portre fotoğrafları nerelerde yer alabilmektedir?

Cevap

Portre fotoğrafları, bir reklam fotoğrafçısı tarafından kurgulanarak, estetize edilerek ve amaca uygun tasarlanarak afişlerde ya da albüm kapaklarında yer alabilirler.


64. Soru

Daguerreotype nedir?

Cevap

İlk fotografik baskı yöntemidir.  Fotoğraf, daguerreotype’in 1839’daki icadından itibaren gittikçe gelişen uluslararası› bir endüstri olmuş, her şeyi en yakında gören tanık olarak da gerçeğin yerine geçerek, kitle iknasında önemli roller üstlenmiştir.


65. Soru

Reklam nedir?

Cevap

Tüketiciye üretilen mal ve hizmetler hakkında yeterli ve doğru bilgiyi çeşitli iletişim araçları yardımı ile iletmektir.


66. Soru

Doğrudan fotoğraf nedir?

Cevap

Yapay ışığın, öznelerin poz vermesinin, sahne dekoru oluşturmak için eşya, aksesuar kullanımının olmadığı ve karanlık odada herhangi bir manipülasyonun kullanılmadığı fotoğraf tarzıdır.


67. Soru

Reklam fotoğrafı üretim sürecinin beş temel unsuru nelerdir?

Cevap

Düşüncenin görselleştirilmesi, planlama, gerekli iletişimi sağlamak, doğru donanım ve portfolyo/portföydür.


68. Soru

Reklam fotoğrafı türleri nelerdir?

Cevap

Reklam fotoğrafının altında yer alan fotoğraf türleri, fotoğrafçının neyin fotoğrafını çektiği ile ilişkilidir. Bu kategoriler farklı kaynaklarda değişiklik gösterse de genellikle şöyle sıralanabilir: Endüstriyel fotoğraf, ürün fotoğrafı, moda fotoğrafı, portre fotoğrafı, yiyecek içecek fotoğrafı.


69. Soru

Endüstriyel fotoğraf nedir?

Cevap

Endüstriyel bir kurumun isteği üzerine, ürünün üretim sürecini, iş organizasyonunu, ürünleri, işçileri, malzeme düzenlemelerini ve kurumun kültürünü belgelemeye dayalı bir fotoğraf pratiğidir.


70. Soru

Film renk ısısı nedir?

Cevap

Kelvin değeri cinsinden, ışık kaynağının verdiği rengi tanımlama sistemi. Renk ısısı derecelemesi açısından yaklaşık olarak 5400 K standart olarak kabul edilir, örneğin 2000 K’de fotoğraf kırmızılaşırken, 6000 K’de mavileşir.


71. Soru

White Balance-Beyaz Dengesi nedir?

Cevap

Film kullanan ya da dijital bütün görüntüleme sistemleri, görüntünüze düşen ışığın bütün renkleri içerdiğini varsayar. Bu renklerin toplamı (6500 K), renk ısısı olarak da adlandırılan gün ışığının beyazını ortaya çıkarır. Ancak, eğer bu renklerin bazısı eksikse ya da bazı renk dalgaları daha baskınsa, bu ışık tarafından aydınlatılan her şey en güçlü renk yönünde bir renk sapmasına uğrar. Dijital fotoğraf makinelerinin çoğu beyaz ayarı sayesinde otomatik olarak rengi düzeltirler. Işığın renklerini analiz ederek, renk sapmasını ortadan kaldırırlar. Bazı durumlarda, makineye nötr bir renk göstererek, beyaz ayarını elle yapmanız daha doğru sonuç verecektir.


72. Soru

Ürün fotoğrafı nedir?

Cevap

Ürün fotoğrafı; titizce, dikkatle ve özenle yaklaşılması gereken profesyonel bir reklam fotoğrafı türüdür. Nitelikli her bir görüntü, satışları ve tüketici memnuniyetini artırmak için çok önemlidir. Bununla birlikte üstün nitelikli fotoğraflar, tüketicinin güvenini kazanarak ürünün satışını iyi yönde etkiler.


73. Soru

Ürün fotoğrafçıları ne tür donanımlar kullanmaktadırlar?

Cevap

Ürün fotoğrafçıları çok çeşitli profesyonel donanım kullanırlar. Çeşitli ışıklar, flaş çeşitleri, ışık çadırları, ışık yayıcısı (difüzörü), yansıtıcılar (reflektörler), farklı renklerde fonlar, ışıklı lamba, dekorlar ve aksesuarlar fotoğrafçının stüdyosunda olması gereken araçlardandır.


74. Soru

Moda fotoğrafı nedir?

Cevap

Moda fotoğrafı, kıyafet tanıtımı ve sunumu için yapılan çekimlerdir. Kıyafet tasarımları, aksesuarları ve defileleri de kapsamaktadır.


75. Soru

Portre fotoğrafı nedir?

Cevap

Portre fotoğrafları, insanların kişiliğini yansıtan ve fotoğrafçılığın başlangıcından beri çok sayıda üretilen bir türdür. İyi bir portre fotoğrafçısının, kişinin hikâyesini fotoğrafına yansıtabilmesi için, o kişiyi tanıması ya da ne istediğini bilmesi gerekir.


76. Soru

Yiyecek fotoğrafçısının dikkate alması gereken detaylar nelerdir?

Cevap

Yiyecek fotoğrafçısının becerisi; yiyeceklerin kombinasyonuna, hazırlanışına, ışıklandırılmasına ve rengi öne çıkaracak düzenlemeyi yapabilmesine bağlıdır.


77. Soru

Bir reklam fotoğrafının çekiminde yararlanılan donanımlar nelerdir?

Cevap

Fotoğraf makinesi ve objektifler, ışık ve ışıkölçer, yansıtıcı, şemsiye, yumuşatıcı folye, fon perdeleri, kapakçıklar, still life masa, %18 gri kart, üçayak, sehpa ve ray sistemleri gibi yardımcı donanımlardır.


78. Soru

Tungsten ışık nedir?

Cevap

Tungsten ışık kaynakları sıcak kaynaklardır. Daha çok stüdyolarda kullanılan bu ışıklar 3200 °K renk ısısına sahiptir. Kendi içinde iki kategoriye ayrılır: Spot ışıklar ve projektörler.


79. Soru

Flaş nedir?

Cevap

Renk ısısı 5800K olan, gün ışığı film ve siyah beyaz film ile uyumlu ışık kaynaklarıdır. Tungsten ışık kaynaklarında olduğu gibi, spot ışık ve paraflaş olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bu ışık kaynakları da sürekli yanarlar ancak tungsten ışık kaynakları gibi çevreye şiddetli ısı yaymazlar.


80. Soru

Yardımcı donanımlar nelerdir?

Cevap

Fotoğraf çekimi boyunca bize yardımcı bazı araçlar vardır. Bunlar: Işıkölçer, yansıtıcılar, şemsiyeler, yumuşatıcı, fon perdeleri, kapakçıklar, stil life masa, %18 gri kart, üçayak, sehpa ve ray sistemleridir.


81. Soru

Işıkölçer nedir?

Cevap

Fotoğrafı çekilen konunun üzerine düşen ya da yansıyan ışığın diyafram ve örtücü cinsinden ölçümüdür.


82. Soru

Yansıtıcı nedir?

Cevap

Beyaz karton ya da ışığı dağıtabilecek pürüzlü yüzeylerden oluşan, nesne üzerine düşen ışığı yumuşatmak ve yaymak için kullanılan yardımcı gereçlerdir.


83. Soru

Şemsiyeler fotoğraf çekiminde ne işe yarar?

Cevap

Şemsiyeler, ışık yumuşatılmak istendiğinde kullanılırlar. Şemsiyeler flaşlara takılırlar böylelikle flaş ışığı daha yumuşak hale gelebilir.


84. Soru

Yumuşatıcı folye nedir?

Cevap

Işığı yayan, dağıtan ve yumuşatan, ışık kaynağı ile nesne arasında yer alan geçirgen bir donanımdır.


85. Soru

Fotoğraf çekiminde fon perdeleri ne işe yarar?

Cevap

Çeşitli renklerde fon kağıtları ve perdeler, fotoğrafı çekilen ürünle uyumlu, temiz bir arka plan rengi sağlarlar.


86. Soru

Fotoğraf çekiminde kapakçıklar ne işe yarar?

Cevap

Işık kaynaklarının dört bir tarafında yer alan kapakçıklar ışığı belli bir yöne doğrultmak veya istenmeyen yüzeylere ışık düşmesini engellemek için kullanılırlar.


87. Soru

Still life masa nedir?

Cevap

Özellikle ürün fotoğrafı çekileceği zaman kullanılırlar. Still life masa sonsuz dip görünümü de verebileceğinden, fotoğraflarda etkili bir arka plan oluşturur. Geçirgen pleksiden yapıldığı için alttan ışık verildiğinde zemin beyaz ve pürüzsüz görünecektir. Bu masa ışık engelleyici ya da yansıtıcı olarak kullanılır.


88. Soru

%18 gri kartın işlevi nedir?

Cevap

Işıkölçer ile ölçümleri hatasız yapabilmek için gri referans kartı kullanılır. Işıkölçerler daima konuya düşen ışığın %18’inin yansıdığı varsayılarak ölçümlendirilmişlerdir. Bu nedenle, herhangi bir ortamda doğru poz değerlerini yakalayabilmek için % 18 yansıtıcılığı olan bir gri kart kullanılabilir.


89. Soru

Üçayak nedir?

Cevap

Büyük format fotoğraf makinelerinin taşıyıcılarıdır.


90. Soru

Ray sistemi nedir?

Cevap

Ray sistemleri, flaşların geliştirilmiş aparatlarla tavandan bağlantılı olarak kullanılmasını sağlayan sistemlerdir.


91. Soru

Reklam fotoğrafı nedir?

Cevap

Reklam fotoğrafları, ürünü ya da hizmeti, kitleler tarafından görünür kılmak ve onu bir arzu nesnesine dönüştürmek için çekilen fotoğraflardır.


92. Soru

Reklam fotoğrafının aşamaları nelerdir?

Cevap

Doğru iletişim, planlama ve hazırlık, fotoğraf çekimi ve çekim sonrası uygulamalardır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi