Fotoğraf Kültürü Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Kitle İletişim Araçları: Eski-Yeni İlişkisi

1. Soru

Yeni fotoğrafın temellendiği smart kavramı ne anlama gelmektedir?

Cevap

Smart, İngilizce kabiliyetli anlamına gelir. Kabiliyet denildiğinde zihinsel bir uyanıklık vurgulanır. Bu anlamda Smart; akıllı, zekâsını ve deneyimini kullanan anlamını da taşır. Bu özellikler insanla yani kullanıcıyı ilgili değil araçla ilgilidir. Kabiliyet insana değil araca özgüdür.


2. Soru

Sayısal teknolojinin olanaklarıyla donanmış olan yeni fotoğrafın özellikleri nelerdir?

Cevap

• Sayısal teknolojinin olanaklarıyla donanmış olan yeni fotoğraf akıl, zekâ ve deneyim yerine Smart kavramı üzerine temellendirilmiştir. • Yeni fotoğrafın belirleyici teknolojisi bilgisayardır ve sayısal veri işleme, saklama, çoğaltma sistemleridir.


3. Soru

Remediation döneminde bir cep telefonunun sağladığı olanaklar nelerdir?

Cevap

• Telefon: Sesli iletişim sağlar. • Ses kayıt aygıtı: Ses ve müzik kaydını, bunların yeniden yeniden dinlenmesini sağlar. • Telgraf: Kısa iletilerin yazı yoluyla gönderilmesini sağlar. • Video kayıt ve gösterim aygıtı: Video kayıt ve gösterme hatta kurgu olanağı sağlar. • Daktilo: Yazılı metinler üretir. • Radyo: Radyo yayınlarına erişimi sağlar. • Televizyon: Televizyon yayınlarına erişimi sağlar. • Bilgisayar: Bütün bu sözü edilen ortamlar bilgisayar yazılımları yoluyla sağlanır.


4. Soru

Sayısal dönemi açıklayınız.

Cevap

Sayısal dönem, 1990’lı yıllarda yeni elektronik teknoloji yoluyla ortaya çıkan dönemi ifade etmektedir. Teknolojik gelişmeler ışığında analog teknolojiler yerini sayısal teknolojilere bırakmıştır. Böylece kaynağından çıkan bir verinin kaynağından çıktığı şekilde kaydedilme, saklanma ve çoğaltması olan analog yerine; sayısal teknoloji yardımıyla artık veriler, 0-1 ya da evet-hayır şeklinde kodlanarak kaydedilmeye, saklanmaya ve çoğaltılmaya başlanmıştır.


5. Soru

Fiziksel Gerçeğin Kurtuluşu sözü kime aittir?

Cevap

Fiziksel Gerçeğin Kurtuluşu sözü film kuramcısı Siegfried Kracauer’a aittir.


6. Soru

Yapay gerçeklik nedir?

Cevap

Bir nesnenin fotoğraf makinesi yoluyla kaydedilen fiziksel gerçekliği, bu nesne ile doğrudan ilişkisi olmayan bir başka fiziksel gerçekle birleştirilerek yeni bir gerçeklik oluşturulur. Ortaya çıkan fotoğraf için, fotoğraf çekimi yerine fotoğraf tasarımı kavramını kullanmak gerekir.


7. Soru

Sayısal teknolojinin özellikleri kendini yeni fotoğrafta nasıl göstermiştir?

Cevap

Sayısal teknolojinin temel belirleyici özelliği olan verileri basamaklayarak işlemesi, yeni fotoğrafın da belirleyici özelliğidir. Sayısal olarak ifade edilen her olgu 0-1 ya da Evet- Hayır şeklinde birimlere ayrılarak değerlendirilir. Sayısal fotoğraf denildiğinde, tek bir bütün olarak fotoğraf değil, küçük noktalardan oluşan bir bütünü düşünmek gerekir. Başka bir deyişle kolaylıkla dağıtılabilen ve yeniden istenilen şekilde birleştirilen görüntülerden söz edilmektedir. Sayısal teknolojinin ortaya çıkardığı bu durum, fotoğrafın bazı temel konularını yeniden tartışılır hale getirmiştir. Fotoğrafın belge ve gerçeği temsil etme özelliği, sayısal fotoğraf döneminde ne duruma gelmiştir? Piksellerden oluşan ve bir ağ sistemi içinde yer alan fotoğrafın belge olma özelliği ve gerçeği temsil etmesi döneme özgü olarak yeniden tartışılmaya başlanmıştır. Piksellerden oluşan her fotoğraf, basit yazılımlarla neredeyse çekim aşamasından başlayarak yönlendirilebilmektedir. Ağ sistemi içinde yer alan fotoğraf bir başka kullanıcı tarafından da yeniden işlenebilir durumdadır. Bu bağlam içinde unutulmaması gereken nokta şudur: Fotoğraf ilk günlerinde olduğu gibi 2000’li yıllarda da toplumsal yaşamın hem olumlu hem de olumsuz yönlerini bizlere göstermektedir.


8. Soru

Fotoğraf, hareketli görüntü ve elektronik görüntü birbirleri içinde ortaya çıkan ve yeniden yapılmayı oluşturmaktadır. Bu aşamaları açıklayınız.

Cevap

Sözü edilen yeniden yapılanma şudur: Karanlık kutunun bir delik şeklindeki görüntü oluşturan teknolojisi, fotoğraf makinesinde yeniden yapılandırılarak objektif haline gelmiştir. Yine karanlık kutu aygıtını içine ışık sızdırmayan yapısı, fotoğraf makinesinde gövdeyi oluşturmuştur. Aynı yapı, film kamerasında da yer almıştır. Video kamerasında ise optik sistem aynı şekilde korunurken, içine ışık sızdırmayan fotoğraf makinesinin gövdesi, elektronik teknolojisiyle yeniden yapılandırılmıştır. Bu yapı içinde kitle iletişim araçları; televizyon, radyo, fotoğraf, telgraf, film, bilgisayar vb. birbirleri içinde ve yeniden yapılanma süreciyle gelişmiştir. Bunların her biri için ortam (medium) dersek, her bir ortam yeniden ortamlaşmıştır. Fotoğrafın ortamında film, ardından video doğmuştur. Bu araçlar birbirlerini yeniden yapılandırmıştır.


9. Soru

Eski ve yeni fotoğrafın özellikleri nelerdir?

Cevap

• Eski fotoğraf denildiğinde, fotoğrafta film dönemi anlaşılır. Filmle kullanılan fotoğraf makineleri ve karanlık oda süreçleri bu dönemin belirleyicileridir. • Eski fotoğrafta hem analog süreç hem de aracın tek başına var olması belirleyicidir. • Yeni fotoğraf ise sayısal teknolojilerle donanmış makineler ve bilgisayar ortamlarında elde edilen fotoğrafları içerir. • Yeni fotoğraf için hem sayısal teknolojiler ve donanımları hem de aracın tek başına değil başka araçlarla yeniden yapılanmış durumu belirleyicidir. • Yeni fotoğraf remediation döneminin aracı olarak eski fotoğrafın izlerini de taşır. Fotoğrafın analog teknolojisi bu yeni yapı içinde, tabii ki etkin olmuştur.


10. Soru

Eski-yeni fotoğraf açısından teknoloji kavramı ne ifade etmektedir?

Cevap

Eski-yeni fotoğraf açısından da teknoloji yönüyle üzerinde durulması gereken bazı başlıklar vardır; • Eski fotoğraf açısından düşünüldüğünde fotoğraf çeken açısından temel belirleyiciler; Akıl, Zekâ ve Deneyim gibi kavramlar iken, • Yeni fotoğraf açısından ise Smart kavramıdır.


11. Soru

Remediation kavramını açıklayınız.

Cevap

Remediation dilimize yeni girmiş bir kavramdır. Tükçe karşılığı olarak; dolayımlama ve yenidenmedyalaştırma sözcükleri yer yer kullanılmaktadır. Remediation, Latince’deki iyileştirme sözcüğünden hareket ederek, bir ortamın (medium) bir başka ortam ile ilişkisini açıklar. Burada ortam diye adlandırılan, tabii ki kitle iletişim araçlarıdır. Remediation denildiğinde öncekisonraki yani eski-yeni kitle iletişim araçları arasındaki ilişki anlaşılır.


12. Soru

McLuhan’ın kitle iletişim araçlarını sıcak ve soğuk olarak sınıflandırmasına göre fotoğraf bu ayrımda hangi kategoriye yerleştirilmiştir neden?

Cevap

Fotoğraf bir kitle iletişim aracı olarak basılı yapıtlar, radyo ve sinema gibi sıcak araçlar arasında bulunmaktadır. Bu araçlar izleyiciye tamamlanmış iletiler verirler ve izleyicinin yapması gereken fazla bir şeyi kalmamıştır. McLuhan’ın bu görüşlerine göre bir fotoğrafçının çektiği fotoğraf tamamlanmış bir iletidir, bu fotoğrafa bakanların verilen iletinin üstüne yeni bir şey eklemesi gerekmez. Sıcak araçlar kişinin dış gerçeklik hakkında algılama yapmasına, kendince tasarım yapmasına olanak vermez. Örneğin, fotoğraf tamamlanmış iletilerle insanın görme duyusuna ulaşır ve kişinin bunun üzerine bir şey eklemesine gerek kalmaz. Bu şekilde, kişi kendi dışındaki dünyayı bu tamamlanmış iletilerle algılar.


13. Soru

McLuhan’a göre iletişim teknolojileri ne anlam ifade etmektedir?

Cevap

McLuhan’a göre iletişim teknolojileri toplumsal yaşamın şekillenmesinde belirleyici bir role sahiptir. Elektronik araçların gelişmesiyle birlikte dünya küresel bir köy halini almıştır.


14. Soru

Toplumsal yaşam içerisinde teknolojik gelişmeler hangi dönemlere ayrılabilir?

Cevap

Toplumsal yaşam içinde teknolojik gelişmeler; • Analog • Sayısal olmak üzere iki döneme ayrılabilir.


15. Soru

Analog döneminde çekilen fotoğrafın özellikleri nelerdir?

Cevap

• Eski fotoğraf teknolojisi gereği olarak sadece üretim sürecinde değil, kullanım aşamasında da insan aklına, zekâsına ve deneyimine gerek duyuluyordu. • Eski fotoğraf sadece Pozitivist düşünce döneminin bir araç olmasının ötesinde, yaygın kullanıldığı dönemlerde insan aklına ihtiyaç duyulmuştur. • Fotoğraf makinesini kullanan kişi yani fotoğrafçı aracı yönetebilmek için akıl, zekâ ve deneyime ihtiyaç duymuştur. • Eski fotoğrafın temeli elle kumanda edilerek yönlendirilen araç-gereçlerden oluşur. Araç- gerecin tamamı fotoğrafçının emrindedir ve fotoğrafçının akıl, zekâ ve deneyimi bu süreçte belirleyicidir. • Aracın kendine özgü akıl, zekâsı yoktur, daha önceki bilgilerden oluşan bir deneyimi de söz konusu değildir. • Analog döneminde fotoğraf çekimi yapmak çok karmaşık ve güç bir durum oluşturmuyordu. • Analog fotoğraf, daha önce yapılan yanlışların ve doğruların, edinilen bilgi olarak deneyim yoluyla kullanılmasını gerektirir.


16. Soru

Yeni teknolojilerin sağladığı yeni olanakların neler olduğunu açıklayınız.

Cevap

Yeni teknolojiler yeni olanaklar sağlar. Yeni teknolojilerin örneğin, bilgisayarın ve fotoğrafın sağladığı olanakları inkar edemeyiz. 1830’larda Daguerre ve Fox Talbot’un geliştirdiği teknolojiler nasıl ki fotoğrafın yeni alanlara ve sanatın ortamında gelişmesine olanak sağladıysa, 1990’lı yıllarda sayısal teknoloji ve bilgisayarlar da aynı olanakları fotoğrafla birlikte bütün kitle iletişim araçlarına sağlamıştır.


17. Soru

Medya olarak adlandırılan teknolojilerin ortak özellikleri nelerdir?

Cevap

• Bu teknolojilere yakından bakıldığında, tek başlarına işlemedikleri birbirleriyle ilişkide oldukları görülür. • Bu araçların her biri sanki büyük bir ağ içinde yer alırlar. • Bu durum hem teknik, hem ekonomik hem de kültürel öğeleri içeren bir ağ yapısıdır. XXI. • Yüzyılda kitle iletişim araçları denildiğinde, dünyayı kapsayan bu teknik, ekonomik ve kültürel ağ anlaşılır.


18. Soru

Tarihsel olarak kitle iletişim araçları arasındaki ilişki kaç düzeyde açıklanabilir açıklayınız.

Cevap

• Teknolojinin belirleyiciliği • Kitle iletişim araçlarının ortaya çıkardığı yeni ortamlar Yeni ortamlar, yeni teknolojiler ve toplumsal koşullar yoluyla ortaya çıkarlar. Bu manada her çağa özgü teknolojilerden söz edildiği gibi her çağa özgü yeni kitle iletişim araçlarından, oluşturdukları ortamlardan ve ortaya çıkardıkları yeni kavramlardan söz edebiliriz.


19. Soru

Optik bakış hangi kitle iletişim araçlarından oluşmaktadır?

Cevap

Birbirinden farklı gibi görülen bu ortamlar bir yönüyle de birbirinin içinden çıkarak gelişim göstermiştir. • Fotoğraf; bu kitle iletişim araçlarından en eskisidir • Hareketli görüntü; fotoğrafa göre daha yeni bir araçtır • Elektronik görüntü; hareketli görüntüye göre daha yeni bir araçtır.


20. Soru

Optik sistemin fotoğraf, hareketli görüntü ve elektronik görüntüdeki konumunu açıklayınız.

Cevap

Fotoğrafın optik sistemi yani objektif, karanlık kutudan gelir. Bu optik sistem film kameralarında da neredeyse aynı şekilde kullanılmıştır. Video kameralarında ve 2000’li yılların çok amaçlı aygıtlarında da (kamera, fotoğraf makinesi, cep telefonu gibi) aynı şekilde kullanılmaktadır. Optik sistem belirleyici bir teknolojik yapı olarak araçların birbirleri içine girerek yeniden yapılanmaları sürecinde dönüşüme uğramamıştır. Optik zaten görsel uyuma yöneliktir, bunu temel alan fotoğraf, film ve video da aynı yapıyı korumuştur.


21. Soru

Eski-yeni teknolojisi ilişkisi bağlamında McLuhan’ın benzetmesi nedir?

Cevap

McLuhan’ın benzetmesi: Otobanda yüksek hızla aracını süren kişi dikkatli bir şekilde aracın ön camından ilerlediği yolu takip ederken dikiz aynasından da geçtiği yola bakmayı ihmal etmemesi gerekir. İlerlediği yol yeni teknolojilerdir, dikiz aynasından izlemek zorunda olduğu kat ettiği yol ise, eski teknolojilerdir. İlerlemek için bu iki durum birbirinden ayrı düşünülemez.


22. Soru

Eski-yeni araçlar arasındaki ilişki bilgisayar üzerinden etkisi nasıl görünmektedir?

Cevap

Eski-yeni araçlar arasındaki ilişkiyi bizler en görünen ve yaşanılan şekliyle bilgisayarlarda gördük. Daktilonun yerini alan ilk bilgisayarlarla 1970’lerde tanıştık. 1980’lere gelindiğinde ise artık eski araç daktilonun yerini, yeni araç olarak masa üstü bilgisayarlar aldı. Bu şekilde bilgisayar yeni bir araç olarak toplum içinde yerini aldı. Masaüstü bilgisayar, yeni teknoloji olarak daktilonun çok ötesine geçmiş ve birçok yeni durumu bizlere sunmuştur.


23. Soru

Medya olarak ifade edilen araçlar nelerden olumaktadır?

Cevap

Günümüzün televizyon, radyo, bilgisayar tabanlı grafikler, sayısal fotoğraf gibi ortamları, içinde yaşadığımız toplumun kitle iletişim araçları medya olarak adlandırılmaktadır.


24. Soru

Kitle iletişim araçlarının birbiriyle olan ilişkisini açıklayınız.

Cevap

Bu araçlardan her birinin, örneğin televizyon ya da fotoğrafın, tek başına diğerlerinden uzak durarak iş görmesi neredeyse olanaksızdır. XXI. yüzyılda fotoğrafın tek başına hem teknolojik hem de ekonomik olarak bir başka araçla ilişki içinde olmadan var olması söz konusu değildir. Fotoğrafın kendini temsil edebilmesi için öncelikle bilgisayar teknolojisine ve bu teknolojinin diğer ürünlerine ihtiyaç vardır. Bu bağlamda fotoğrafla ilgili her yeni durum, kaçınılmaz olarak bilgisayarlarla ilişkili olmak zorundadır. Fotoğrafın yeni durumu, fotoğrafın klasik anlayışının çok uzağındadır. Oluşan algı da klasik fotoğrafın uzağında iken yeni araçlarla yani bilgisayar yoluyla ortaya çıkan fotoğraf da toplum içinde hızla yayılma sürecindedir. Burada eski aracın yeni araçla ilişkisi önemlidir hatta belirleyicidir, ancak eski aracın gerilemesi de kaçınılmazdır.


25. Soru

Marshall McLuhan’ı iletişim araçlarına ilişkin olarak kendinden önceki bilim adamlarından ayıran en önemli düşüncesi nedir?

Cevap

McLuhan’ın iletişim araçlarını insan uzuvlarının uzantısı olarak görmesi ve bu araçları Sıcak ve Soğuk olarak sınıflandırması kendisinin belirleyici bir özelliğidir.


26. Soru

Bir kitle iletişim aracının teknolojisi başka kitle iletişim araçlarıyla da ilişkilidir. Bu araçlar birbirini etkileyerek ve birbirinin içinden gelişmişlerdir. Bu açıdan bakıldığında fotoğrafın temel teknolojisini belirleyen unsurlar hangi bilimlerle ilişkilidir?

Cevap

Fotoğrafın temel teknolojisi fizik ve kimya bilimleriyle ilgilidir. • Fizik bilimiyle ilgili olarak; karanlık kutu, fotoğraf makinesi ve optik konularıdır • Kimya bilimiyle ilgili olarak; ışığa karşı duyarlı yüzeyler, gizli görüntü, gerçek görüntü ve kağıt yüzey üzerindeki fotoğraftır.


27. Soru

Araçların birbirleri içinde yapılanmaları tarihsel süreç içinde ortaya çıkmıştır. Araçların aynı soy ağacına göre tasnifini yapınız.

Cevap

• Fotoğraf, film ve video • Radyo ve televizyon • Telgraf ve faks


28. Soru

Fotoğraf teknolojisinde eski-yeni ayrımında her iki alanında ortak noktalarını neler oluşturmaktadır?

Cevap

• Optik sistem • Fotoğrafın yatay-dikey olarak oluşan çerçeveleme sistemi yani fotoğraf karesi • Değişen duyarlı yüzey


29. Soru

McLuhan’ın iletişim araçlarını kaç biçimde sınıflandırır?

Cevap

Sıcak araçlar, izleyiciye tamamlanmış ileti­ler verirler ve izleyicinin yapması gereken fazla bir şey yoktur. Bunun nedeni aracın bütün iletilerini tamamlanmış olarak göndermesidir. İzleyicinin, bir alıcı olarak radyonun, sine­manın ve fotoğrafın ilettiğine yeni bir şey eklemesine gerek yoktur.


30. Soru

McLuhan’ın sıcak araçlar kavramı neyi ifade etmektedir?

Cevap

Sıcak araçlar, izleyiciye tamamlanmış ileti­ler verirler ve izleyicinin yapması gereken fazla bir şey yoktur. Bunun nedeni aracın bütün iletilerini tamamlanmış olarak göndermesidir. İzleyicinin, bir alıcı olarak radyonun, sine­manın ve fotoğrafın ilettiğine yeni bir şey eklemesine gerek yoktur.


31. Soru

McLuhan'ın global köy kavramıyla anlatmak istediği nedir?

Cevap

Elektronik araçların gelişme­siyle birlikte, kitle iletişim araçları dünyayı tek bir Evrensel (Global) Köy’e dönüştürmüştür. Aradan 50 yıl geçmiş olmasına rağmen konunun önemi şuradan kaynaklanır: Bu yıllar elektronik teknolojinin yaygınlaştığı, bu teknolojilerle donatılmış olan araçların günlük yaşama girdiği dönemdir. Kitle iletişim araçları içinde özellikle televizyon elektronik tek­noloji donanımıyla dünya üzerindeki her eve ulaşma çabası içine girmiştir. Bütün bu ge­lişmeler sonucunda McLuhan’ın vurguladığı Evrensel Köy’e yöneliş önemli bir saptamadır.


32. Soru

Fotoğrafın temel teknolojisi olarak hangi bilim dallarıyla ilgilidir

Cevap

Fotoğrafın temel teknolojisi fizik ve kimya bilimleriyle ilgilidir. Fizik bilimiyle ilgili olarak karanlık kutu (camera obscura), fotoğraf makinesi ve optik konularından; kimya bilimiyle ilgili olarak ise ışığa karşı duyarlı yüzeyler, gizli görüntü, gerçek görüntü ve kağıt yüzey üzerinde fotoğraftan söz edebiliriz.


33. Soru

Kitle iletişim araçları arasındaki ilişki nasıl olmaktadır?

Cevap

Kitle iletişim araçları arasındaki ilişki iki temel üzerinde gelişmektedir. Birincisi teknolojinin belirleyiciliğidir. İkincisi ise farklı kitle iletişim araçlarının ortaya çıkardığı yeni ortamlardır.


34. Soru

Yeniden yapılanma ne demektir?

Cevap

Yeniden yapılanma şudur: Karanlık kutunun bir delik şeklin­deki görüntü oluşturan teknolojisi, fotoğraf makinesinde yeniden yapılandırılarak ob­jektif haline gelmiştir.

Fotoğrafın ortamında film, ardından video doğ­muştur. Bu araçlar birbirlerini yeniden yapılandırmıştır.


35. Soru

Remeditation kavramıyla anlatılmak istenen nedir?

Cevap

Remediation denildiğinde önceki-sonraki yani eski-yeni kitle iletişim araçları arasındaki ilişki anlaşılır. Tükçe karşılığı olarak; dolayımlama ve yeniden-medyalaştırma sözcükleri yer yer kullanılmaktadır.


36. Soru

Eski-yeni fotoğraf ayrımı neye göre yapılmaktadır?

Cevap

Eski-yeni fotoğraf denildiğinde, insanlık tarihinde analog ve sayısal olarak adlandırı­labilecek iki farklı dönemden söz edilmektedir. Bunlar sadece iki farklı teknolojik dönem değil, aynı zamanda, iki farklı düşünce biçiminin dönemidir.


37. Soru

McLuhan'i toplumsal yaşamı hangi dönemlere göre ayırır?

Cevap

McLuhan teknolojiyi toplumsal yaşam içinde belirleyici bir öğe olarak ele alır. Bu ba­kış açısından yola çıkarak toplumsal yaşam içinde teknolojik gelişmeleri, Analog ve Sa­yısal olmak üzere iki döneme ayırabiliriz.


38. Soru

Sayısal (digital) kavramı nedir?

Cevap

Teknolojik gelişmeler ışığında analog teknolojiler yerini sayısal teknolojilere bırakmıştır. Başka bir deyişle, kaynağından çıkan bir verinin kaynağından çıktığı şekilde kaydedilme, saklanma ve çoğaltması olan analog yerine; sayısal teknoloji yardımıyla artık veriler, 0-1 ya da evet-hayır şeklinde kodlanarak kaydedilmeye, saklanmaya ve çoğaltılmaya başlan­mıştır.


39. Soru

Sayısal ( digital) fotoğraf nedir?

Cevap

Sayısal teknolojinin temel belirleyici özelliği olan verileri basamaklayarak işlemesi, yeni fotoğrafın da belirleyici özelliğidir. Sayısal olarak ifade edilen her olgu 0-1 ya da Evet- Hayır şeklinde birimlere ayrılarak değerlendirilir. Sayısal fotoğraf denildiğinde, tek bir bü­tün olarak fotoğraf değil, küçük noktalardan oluşan bir bütünü düşünmek gerekir. Başka bir deyişle kolaylıkla dağıtılabilen ve yeniden istenilen şekilde birleştirilen görüntülerden söz edilmektedir.


40. Soru

Sayısal teknolojinin ortaya çıkmasıyla fotoğrafla ilgili hangi tartışamalar ortaya çıkmıştır?

Cevap

Fotoğrafın belge ve gerçeği temsil etme özel­liği, Piksellerden oluşan ve bir ağ sistemi içinde yer alan fotoğrafın belge olma özelliği ve gerçeği temsil etmesi döneme özgü ola­rak yeniden tartışılmaya başlanmıştır. Piksellerden oluşan her fotoğraf, basit yazılımlarla neredeyse çekim aşamasından başlayarak yönlendirilebilmektedir. Ağ sistemi içinde yer alan fotoğraf bir başka kullanıcı tarafından da yeniden işlenebilir durumdadır.


41. Soru

Gelişen teknoloji fotoğrafçının konumunu nasıl etkilemiştir?

Cevap

Fotoğrafçının konumu giderek optik yoluyla yüzey üzerine resmeden yerine, yüzey üzerinde görsel tasarım yapan durumuna dönüşmüştür. Fotoğrafçı görsel olanakları kullanma ve aynı zamanda fotoğraf makinesine de sahip bir yaratıcı konumundadır. Remediation döneminde fotoğraf, belgeleme ve gerçeği kaydederek çoğaltan bir aracın ötesine ulaşmıştır. Yeni fotoğraf, yeni görsel dünyanın bir parçasıdır.


42. Soru

Fiziksel gerçeğin yüzey üzerinde kurtu­luşu sözüyle anlatılmak istenen nedir?

Cevap

Sayısal teknolojiyle bir köprü fotoğrafı çekildiğinde, köprü bir bütün olarak değil pikseller şeklindeki küçük parçalardan oluşa­rak kaydedilir. Köprü fiziksel gerçek olarak görüntüde vardır, ancak bu fiziksel gerçek istenildiği an kendisini oluşturan küçük parçalar yoluyla bir başka fiziksel gerçek şekline dönüştürülebilir. Sayısal fotoğrafın kaydettiği her fiziksel gerçek; bir şekilde değişmeye, dönüşmeye hazırdır. Bu anlamda, yeni fotoğraf için fiziksel gerçeğin yüzey üzerinde kurtu­luşunun ortamı demek yanlış olmaz.


43. Soru

Yeni fotoğraf kavramıyla ilgili dile getirilen eleştiriler nelerdir?

Cevap

Yeni fotoğraf, XIX. yüzyılda özellikle fotoğraf yoluyla ortaya çıkan görüntünün inandı­rıcılığı olgusunu, tepe taklak hale getirmiştir. Hem fotoğraf makinesi hem de çekim sonra­sı süreçler görüntünün inandırıcılığını ortadan kaldırmaya yönelik etkileri içerir. Fiziksel gerçek içinde bulunduğu koşullarla kaydedilmiş olsa bile bilgisayar ortamında bu fiziksel gerçek yeni bir gerçek haline dönüştürülebilir. Genel kabul gören görüş, sayısal fotoğra­fın inandırıcı olma özelliğini yitirmiş olduğu yönündedir. Bu şekliyle düşünüldüğünde yeni fotoğraf, gerçeklikten ve inandırıcılıktan uzaktır.


44. Soru

Yeni fotoğraf kavramıyla ilgili olarak hangi kavramlardan bahsedebiliriz?

Cevap

Yeni fotoğraf için söylenmesi gereken iki önemli olgu vardır: İlki daha önce sözünü ettiğimiz küresel bir ağ tabanı üze­rinde yapılanması, ikincisi ise tıklama olarak bilinen inter aktif çift yönlü iletişim ortamı sağlama durumudur. Sayısal fotoğrafın yer aldığı ortamlar (web tabanlı ortamlar) izleyici tarafından sadece izlenen bir şey durumundan çıkarak karşılıklı ilişki kurulabilen bir şey haline gelmiştir.


45. Soru

Sayısal fotoğraf düşüncesi nasıl geliştirilebilir?

Cevap

Belirleyici olan sayısal teknoloji, XXI. Yüzyılın fotoğrafı için yol gösterici bir rehberdir. Bu yol gösterici teknolojinin sıradan değil detaylı bilinmesi gerekir. Bilinmediği durumda smart teknoloji, kendine özgü aklıyla fotoğrafçıyı yönlendirir. Bu şekilde, fotoğrafçı sıradan ve tek düze bir durum içine girer. Bunun tersi ise smart teknolojiyi kendine özel kullanmaktır. Yeni fotoğrafı yaratıcı amaçlar doğrul­tusunda kullanabilmek için sayısal teknolojinin temel işleyişini, bilgisayar yazılımlarının olanakları ve sınırlarını, web ağ sistemini vb. sıradan değil detaylı öğrenmek gerekir. Bu olduğunda, sayısal fotoğraf düşüncesi gelişecektir.


46. Soru

Yeni fotoğraf kavramı çerçevesinde fotoğrafçının konumunda nasıl değişiklikler olmuştur?

Cevap

Fotoğrafçının konumu giderek optik yoluyla yüzey üzerine resmeden yerine, yüzey üzerinde görsel tasarım yapan durumuna dönüşmüştür. Fotoğrafçı görsel olanakları kullanma ve aynı zamanda fotoğraf makinesine de sahip bir yaratıcı konumundadır. Remediation döneminde fotoğraf, belgeleme ve gerçeği kaydederek çoğaltan bir aracın ötesine ulaşmıştır.


47. Soru

Yeni fotoğraf ekseninde smart kavramı neyi ifade eder?

Cevap

Eski fotoğraf açısından düşü­nüldüğünde birey yani fotoğraf çeken açısından temel be­lirleyiciler; Akıl, Zekâ ve Deneyim gibi kavramlar iken, yeni fotoğraf açısından ise Smart kavramıdır.


48. Soru

Medya ne demektir?  

Cevap

Günümüzün televizyon, radyo, bilgisayar tabanlı grafikler, sayısal fotoğraf gibi or­tamları, içinde yaşadığımız toplumun kitle iletişim araçlarını medya olarak adlandırırız.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi