Hareketli Görüntünün Tarihi Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Video Sanatın Ortamında

1. Soru

Video sanatının diğer görüntü üretme teknolojilerinin birer sanat ortamına dönüşmesiyle örtüşen yanı nedir?

Cevap

Önce bir görüntü üretme teknolojisi olarak üretilmesi, daha sonra ise bir sanat ortamı olarak kullanım örneklerini içermesidir. Bu durum gerek fotoğraf ve gerekse filmle benzer gelişim sergiler.


2. Soru

Video teknolojisinin ortaya çıkışında fotoğraf ve filmden ayrıldığı nokta nedir?

Cevap

Fotoğraf ve film bireysel kullanım için üretilmiş teknolojiler olmasına rağmen, video ise hali hazırda var olan bir kitle iletişim teknolojisinin yan ürünü olarak üretilmiş bir araçtır.


3. Soru

Televizyon yayıncılığının ilk dönemlerindeki yayınların kaydının olmamasının nedeni nedir?

Cevap

Bilindiği gibi televizyon yayınlarının ilk yıllarından bu yayınların kayıt olanakları henüz keşfedilmemiştir. Yapılan yayınların hepsi canlı ve kayıtsız gerçekleştirilmiştir ve bu nedenle televizyonun ilk yıllarında yapılmış birçok yayının kaydı yoktur.


4. Soru

İlk video kayıt cihazı ne zaman ortaya çıkmıştır?

Cevap

1951 yılında Ampex firması tarafından geliştirilen ilk video kayıt cihazı, oldukça geç bir keşif olarak kabul edilebilir.


5. Soru

Başlıca manyetik bant ortamları nelerdir?

Cevap

1 inç, 2 inç, Betacam, Betecam SP, Betamax, VHS, S-VHS, U-Matic, Hi-8


6. Soru

Film üretim sürecinin videoya nazaran zayıflıkları nelerdir?

Cevap

Film ile yapılan çekimlerde çekim, banyo ve montaj süreçleri oldukça uzun bir zaman gerektirir. Ayrıca her aşama için profesyonelleşmiş bir ekibe ve bu ekibi bir arada çalıştırabilecek bir sisteme ihtiyaç vardır.


7. Soru

Videonun filme göre en büyük atılımı nedir?

Cevap

Videonun filme göre en büyük atılımı ise amatör kullanım alanlarına yönelik teknolojik evrimidir. Video profesyonel kullanım için olduğu kadar amatör kullanım alanlarına da hizmet edebilecek olanaklar sunmuştur.


8. Soru

Video sanatının ortaya çıkışında dönüm noktasını oluşturan toplumsal olay hangisidir?

Cevap

Video sanatının ortaya çıkışında da böyle bir tarihsel sıra izlenirse, öncelik gerek
fotoğraf, gerekse filmin toplumsal tarihinin dönüm noktasını oluşturan Sanayi
Devrimi dönemine verilebilir


9. Soru

Fütürizm akımı ne anlama gelmektedir?

Cevap

Gelecekçilik olarak da bilinen akım, endüstrileşmenin etkisinin sanat camiasına etkilerini yansıtır.


10. Soru

Konstrüktivizm'in temel dayanağı nedir?

Cevap

Ekim Devrimi ile belirmiş, geçmişle tüm bağlarını koparmış, endüstriyel malzeme ve teknikleri yücelten bir biçimlendirme çabasıdır. 


11. Soru

Dada akımının temel yaklaşımı nedir?

Cevap

Dada, I. Dünya Savaşı yıllarında, dönemin yıkıcı koşullarına, barbarlığa ve burjuva sanat görüşlerine tepki olarak doğmuş kültür ve sanat akımıdır.


12. Soru

Pop art akımı hangi dönemde nerede ortaya çıkmıştır? 

Cevap

Kitle iletişim araçlarının yetkin bir şekilde kullanılmaya başlandığı döneme denk gelen 1950 ve 60’lı yıllarda İngiltere’de, daha sonra Amerika’da ortaya çıkan bir sanat kavramıdır.


13. Soru

Fluxus akımının temsilcileri kimlerdir?

Cevap

Emmett Williams (1925-2007), Dick Higgins (1938-1998), George Brecht (1926-2008), Al Hansen (1927-1995) gibi isimlerdir.


14. Soru

Video sanatının yaratıcısı kimdir?

Cevap

Güney Koreli sanatçı Nam June Paik bir kitle iletişim aracı olarak anılan elektronik görüntünün, bir sanat ortamı olarak yeniden keşfedilmesini ve sanatının ortamına girmesini sağlar.


15. Soru

Video sanatının hedefine tv yayıncılığını almasının nedeni nedir?

Cevap

70’li yıllara gelindiğinde toplumda gerçekleşen olumsuz gelişmelerin çoğu sanat çevresi tarafından televizyonun bir etkisi olarak algılanır. Televizyonun oluşturduğu yeni toplumsal düzen, yeni tüketim toplumu ve kitle kültürü sanatçıların temel eleştiri alanına dönüşür.


16. Soru

Gerilla video ne anlama gelmektedir?

Cevap

Gerilla video, sokaklarda caddelerde gerçekleşen gündelik hayata ait etkinliklerin
politik ya da pedagojik bir amaçla kaydedilmesini içerir.


17. Soru

Videonun narsis bir araç olması ne anlama gelmektedir?

Cevap

Bu kuramsal söylem ise video ayna benzetmesi ile temellenir. Video, teknik olarak diğer görüntü üretme sistemlerinin aksine anında ve başka hiç bir kullanıcının yardımına ihtiyaç duymadan görüntü üretir. Bu temelden hareketle video tıpkı bir ayna gibi işlev görebilir ve tıpkı bir ayna gibi nesnesi ve imgesini aynı zaman-mekan düzleminde buluşturur.


18. Soru

Video heykel nasıl oluşturulur?

Cevap

Video heykel kavramı, video monitörlerinin sadece video görüntüsü ile değil, bir anlam ve ifade aracı olarak aynı zamanda üç boyutlu bir form oluşturacak şekilde kullanılmasını içerir.


19. Soru

Yerleştirme kavramının görsel sanatlardaki karşılığı nedir?

Cevap

Yerleştirme; görsel sanatlarda, anlam ve algı düzleminde birbirleriyle ve içinde bulundukları mekanla ilişkili nesnelerin bir arada sergilenmesini içerir.


20. Soru

Video görüntüsünü diğer görüntü üretme sistemlerinden ayıran temel farklılık nedir?

Cevap

Video görüntüsünün anında oluşturulmasıdır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi