Finansal Yönetim 2 Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Finansal Krizler Ve İşletme Başarısızlıkları

1. Soru

Stratejik önlemleri tanımlayınız?

Cevap

Pazar payını korumak ve büyütmek isteyen işletmelerin, olası bir krize karşı koymak ve yeni şartlara uyum sağlamak amacıyla aldıkları önlemlerdir.


2. Soru

Başarısızlık hangi şekillerde yorumlanabilir?

Cevap

Başarısızlık, farklı şekillerde yorumlanabilir. işletmenin yalnız tek bir yan kuruluşunun başarısız olmasından, bir bütün olarak başarısız olmasına; borçlarını geç ödenmesinden (örneğin, kısa vadeli yükümlülüklerini ve uzun vadeli yükümlülüklerinin faiz ve anapara taksitlerini, karşı tarafın bilançosunda şüpheli alacak haline geldikten sonra ödemesi), hiç ödenememesine, işletmenin kredibilitesini kaybetmesinden iflasına kadar birçok durum başarısızlık olarak ifade edilebilir.


3. Soru

Negatif veya Düşük Kâr ne anlama gelmektedir?

Cevap

Bir işletmenin, getirilerinin negatif veya düşük olduğu durumlarda işletme başarısızlığa düşebilir. Eğer bir işletmenin faaliyetleri devamlı olarak zararla sonuçlanıyorsa, bu işletmenin piyasa değeri düşme gösterecektir.


4. Soru

Finansal krizler kaça ayrılır?

Cevap

Finansal krizler genel olarak para krizi, bankacılık krizi, ikiz krizler, sistematik finansal krizler ve dış borç krizi olarak sınıflandırılabilir.


5. Soru

İşletme başarısızlığı ile ilgili sinyaller nasıl alınır?

Cevap

İşletmeler iflas etmeden önce, bu duruma ilişkin sinyalleri işletmenin bankadaki cari hesaplarında, satıcılarla ilişkilerinde ve bilançosunda, anonim şirketlerin pay senetlerinde ve oran analizlerinden alınır.


6. Soru

Krizin temel özelliklerini sıralayınız?

Cevap

• Kriz durumunun öngörülememesi, • İşletmenin öngörme ve önleme mekanizmalarının yetersiz kalması, • İşletmenin amaç ve varlığını tehdit etmesi, • Üstesinden gelinmesi için atılması gereken adımların kararlaştırılması konusunda yeterli bilgi ve zamanın bulunmaması, • Acil tepki verilmesini gerektirmesi, • Karar alıcılarda sıkıntı yaratması, • Korku ve paniğe yol açması, • Yetkiyi merkezileştirmesi.


7. Soru

İşletmelerde borçların Vadelerinin Uzatılması ne şekilde gerçekleştirilir?

Cevap

İşletmelerin borçlarının vadesinin uzatılması, kısa süreli kredilerin vadesinin ertelenmesi veya orta süreli kredilere çevrilmesi, orta süreli kredilerin uzun vadeli kredilere çevrilmesi, orta-uzun vadeli kredilerinin taksitlerinin ertelenmesi yolu ile gerçekleştirilir.


9. Soru

Dünya’da ve Türkiye’de 1980’li yıllardan itibaren yaşanan finansal krizler nelerdir?

Cevap

• Avrupa Döviz Kuru Mekanizması Krizi • Meksika Peso’su Krizi • Güneydoğu Asya Krizi • Rusya Krizi • Nisan 1994 Türkiye Krizi • Kasım 2000 ve şubat 2001 Krizleri • 2008 Küresel Finans Krizi


10. Soru

Ayarlanabilir sabit kur sistemi nedir?

Cevap

Bretton Woods sistemi olarak bilinen bir sistemdir. Bu sistemde kur sabit olmakla birlikte parasal otorite süresiz bir şekilde bu kuru sürdürmek zorunda değildir. Belirlenen kur uygulanan ekonomik politikalarla tutarsızsa arzu edilen yönde değiştirilebilmektedir.


12. Soru

Ekonomik krizler genel olarak kaça ayrılır?

Cevap

Ekonomik krizler, en genel şekliyle reel sektör krizleri ve finansal krizler şeklinde ikiye ayrılabilir.


13. Soru

İflas nedir tanımlayınız?

Cevap

Bir işletmenin yükümlülüklerinin(borçlarının) varlıklarının değerini aşması ve varlıkların, borçlarını karşılayamaz duruma gelmesidir.


14. Soru

İşletmelerin borçlanma ve yatırım kararlarına ilişkin nedenler yönünden başarısızlık nedenleri nelerdir?

Cevap

• İşletmenin büyümesinin yeterince sağlanamaması veya büyüme hızının gereğinden fazla olarak tespit edilmesi, • Aşırı büyüme sonucunda öz sermayenin yetersiz kalması, • Yüksek maliyetler üzerinden aşırı borçlanmanın yapılması, • Aşırı maliyet artışları ve finansman giderlerinin artması, • Duran varlıklara gerektirdiğinden çok yatırım yapılması ve varlıkların bir bölümünün atıl kalması, • Optimal sermaye yapısının oluşturulamaması • Sermaye maliyetine dikkat edilmemesi


15. Soru

Kriz nedir tanımlayınız?

Cevap

Kriz beklenmedik bir sosyal, ekonomik veya psikolojik gelişme karşısında normal işleyişin bozulması ve karşılaşılan sorunun halledilmesinde, mevcut çözüm yollarının yetersiz kalması sonucu ortaya çıkan durumları ifade etmektedir.


16. Soru

İstanbul yaklaşımını tanımlayınız?

Cevap

Reel sektörün mali sorunlarının çözümlenmesi ve bu yolla problemli kredilerin azaltılması amacıyla uygulanmaya konan gönüllü yaptırımlar yaklaşımı. Amaç reel ve mali sektörü güçlendirmektir.


17. Soru

İşletmeler açısından kriz nedir?

Cevap

İşletmeler açısından kriz; sonucu tehlikeli olabilen, bir işletmenin hedeflerini tehdit eden, derhal tepki gösterilmesini gerektiren, iyi bir planlama ve yönetim ile fırsatlara dönüştürülebilecek, gerilim yaratan sıkıntılı bir durumdur.


18. Soru

Finansal krizlerin kaynakları nelerdir?

Cevap

Finansal krizler hisse senedi ve döviz piyasalarında aşırı fiyat dalgalanmalarından, bankacılık kesimi olumsuzluklarından ve yapısal ekonomik sorunlardan kaynaklanır.


19. Soru

Finansal kriz yaşamasa bil işletmeleri başarısız kılabilecek durumlar nelerdir?

Cevap

Geleceği öngörmeyen, ekonomi ve finansal okur yazarlığı olmayan, proaktif davranamayan ve işletmeciliğin kurallarını yeterince uygulamayan işletmeler, finansal krizler olmasa bile başarısız olabilirler.


20. Soru

İşletme neden tasfiye edilir?

Cevap

Alınabilecek tüm önlemlere karşın, işletmenin sağlıklı bir yapıya kavuşarak varlığı nı sürdürmesi ümitsiz görülüyorsa, işletmenin tasfiyesine gitmekten başka çare kalmayabilir.


21. Soru

Başarısızlığı tanımlayınız?

Cevap

İşletmelerin kuruluş amaçlarını gerçekleştirememeleri ve faaliyetlerine son vermek zorunda kalmaları durumudur.


23. Soru

Finansal kriz nedir tanımlayınız?

Cevap

Finansal kriz, finansal piyasalardaki kur, faiz ve fiyatlarda meydana gelen aşırı dalgalanmalar olarak tanımlanabilir.


26. Soru

İşletme başarısızlığa uğramamak için ne gibi tedbirler alabilir?

Cevap

finansal açıdan yeni dış desteklere ihtiyaç duyabilir, kendisine kredi sağlayan kurumlara karşı yükümlülüklerini yerine getirmede esneklik sağlayan anlaşmalar yapma yoluna gidebilir ya da başarısızlığın içsel nedenlerini tespit ederek, bunlara karşı yetkili kurumlarca veya yargı yoluyla alınan yaptırım kararlarına razı olur.


27. Soru

İşletmelerin dış çevreye ilişkin başarısızlık nedenleri nelerdir?

Cevap

• Piyasada yok edici rekabetin ortaya çıkması, • Müşteri gereksinme ve isteklerinin anlaşılamaması, • Satın alma ve satışlarda az sayıda işletmeye bağımlı kalınması • Hammadde bakımından dışa bağımlılık, • Ekonomik ve çevre koşullarının değişmesi ve doğal afetler, • Dünyada, ülkede ve endüstride ortaya çıkan gelişmelerin önünde yer alınamaması veya en azından bu gelişmelerin izlenememesi, • İşletmenin gelişen teknolojiye ayak uyduramaması, • Global finansal krizlerin ortaya çıkması.


28. Soru

Bankacılık krizi nasıl tanımlanır?

Cevap

Bankaların mevcut durumda veya potansiyel olarak başarısız olmaları ile yükümlülüklerini ertelemeleri ve hükümetlerin bu durumu önlemek için bankacılık sektörüne büyük ölçekli kaynak aktarmak yoluyla müdahale etmesi bankacılık krizi olarak tanımlanabilir.


29. Soru

Krizin olumsuz etkisi nelere yol açmaktadır?

Cevap

Krizin olumsuz etkisi firmaların, finansal aracıların ve hane halklarının bilânçolarında istenilmeyen değişikliklerin olmasına yol açar.


30. Soru

Ekonomik kriz nedir tanımlayınız?

Cevap

Aniden ve beklenmedik bir şekilde meydana gelene makro açıdan ülke ekonomisini, mikro açıdan ise işletmeleri ciddi anlamda sarsacak sonuçlar ortaya çıkması anlamına gelmektedir.


31. Soru

Para veya döviz krizi nasıl ortaya çıkmaktadır?

Cevap

Para veya döviz krizi; para birimine yapılan spekülatif bir saldırı devalüasyonla veya şiddetli değer kaybı ile sonuçlanırsa veya para otoritelerinin büyük miktarlarda rezerv satmak veya faiz oranlarında keskin bir şekilde yükseltmek suretiyle para birimini korumak zorunda kalmaları ile ortaya çıkmaktadır.


32. Soru

Sistemik finansal krizler nasıl tanımlanır?

Cevap

Sistemik finansal krizler, finansal sistemin temel işlevlerini yerine getirme yeteneğinde ortaya çıkan bozukluklar ile finansal piyasalarda ciddi aksamalar olması ve reel ekonomi üzerinde büyük olumsuz etkilerin ortaya çıkmasıdır.


33. Soru

İşletmelerin faaliyetlerine ilişkin nedenler yönünden başarısızlık nedenleri nelerdir?

Cevap

• Kuruluş yerinin hatalı seçilmesi, • Depoların kontrolünün ve stok denetiminin yapılmaması, • Faaliyetlerin yeterince çeşitlendirilememesi, • Talep yetersizliği deniyle stok devir hızının düşük olması, • Satış ve kredi politikasının iyi oluşturulup izlenmemesi ve alacak tahsilinde etkisiz kalınması, • Fazla liberal satış politikasının sonucu olarak alacakların tahsil edilememesi, • Nakit yönetimine önem verilmemesi.


34. Soru

Mishkin, asimetrik bilgi teorisi çerçevesinde finansal krizi tanımlayınız?

Cevap

Ahlaki risk ve ters seçim problemlerinin gittikçe kötüleşmesi sonucunda verimli yatırım olanaklarına sahip finansal piyasaların fonları etkili biçimde dağıtamaması sonucu ortaya çıkan bozulmadır.


36. Soru

Fiktif kârı tanımlayınız?

Cevap

İşletmenin gerçekte elde ettiğinden daha yüksek görünen kârıdır.


38. Soru

Finansal krizlerin nedenleri nelerdir?

Cevap

Finansal krizlerin nedenleri; ekonomik istikrarsızlıklar, politik müdahaleler, finansal gözetim ve denetim faaliyetinin yetersiz kalması, kötü yönetim ve kötü aktif kalitesi, yüksek operasyon maliyetleri, mevduat sigortası ile buna bağlı olarak ortaya çıkan ahlaki risk ve ters seçim olarak sıralanabilir. Bunların yanında döviz kuru, enflasyon, faiz oranındaki ani değişmeler, yabancı yatırımcıların kriz anında hızla ülkeyi terk etmesi muhasebe ve raporlamanın şeffaf olarak yapılmaması, yetersiz sermaye yapısı, gayrimenkul fiyatlarındaki aşırı hareketler de krizlerin diğer nedenleri olarak sayılabilir.


39. Soru

Dalgalı kur rejimini tanımlayınız?

Cevap

Kurların hiçbir müdahale olmadan, tamamen piyasada oluşan arz ve talep koşullarına göre belirlendiği sistemleri ifade eder.


40. Soru

Dış borç krizi nasıl ortaya çıkmaktadır?

Cevap

Dış borç krizi , bir ülkenin kamu veya özel kesime olan dış borçlarını ödeyememesi durumunda ortaya çıkmaktadır.


42. Soru

Kur riskini tanımlayınız?

Cevap

Döviz kurlarında meydana gelen değişikliklerden dolayı olabilecek zarar olasılıklarıdır.


43. Soru

İşletmenin Teknik Likiditesini Kaybetmesi ne anlama gelmektedir?

Cevap

Teknik likiditenin kaybedilmesi, işletmenin vadesi gelen borçlarını ödeyememesi anlamına gelmektedir.


44. Soru

İşletme başarısızlığın Ölçülmesinde Kullanılan Oranlar Sistemi nelerdir?

Cevap

• Altman Modeli • Beaver Modeli • Springate Modeli • Weibel Modeli • Fulmer Modeli • CA-Skoru (Kanada Skoru) Modeli


46. Soru

İşletmelerde büyüme neden durmaktadır?

Cevap

Eğer işletme meydana gelen iç ve dış koşullardaki değişimin gerektirdiği önlemleri almazsa işletmede büyüme durur, uzun vadeli planlarda sapmalar meydana gelir.


47. Soru

İşletmelerde finansal açıdan başarısızlık türleri nelerdir?

Cevap

• Negatif veya Düşük Kâr oluşumu • İşletmenin Teknik Likiditesini Kaybetmesi • İflas


49. Soru

İşletmelerin başarısızlığa uğramaması için alınabilecek tedbirler nelerdir?

Cevap

• Sermaye Yapısının Güçlendirilmesi • Borçların Vadelerinin Uzatılması • İşletmelerde Kullanılmayan Varlıkların Satılması • Küçülme Yoluyla Başarısızlığın Giderilmesi • Yeni işletmelerle Ortaklık Yapılması • Borçların Öz Kaynağa Çevrilmesi • İşletmenin Faaliyetlerine Son Verme veya işletmeyi Satma


51. Soru

Finansal açıdan başarısızlığı tanımlayınız?

Cevap

Finansal açıdan başarısızlık, finansal yükümlülüklerin nakit akışlarının yetersizliği nedeniyle yerine getirilememesidir.


53. Soru

İşletmeler varlıklarını sürdürebilmek ve başarılı olabilmek için nelere dikkat etmelidir?

Cevap

İşletmeler varlıklarını devam ettirebilmek ve başarılı olabilmek için, hem çevre değişikliklerini önceden tahmin etmek hem de dünyada hızla gelişen globalleşme ile oluşan güçlü rekabet ortamında üstünlük sağlamak durumundadır. işletmeler geleceği algılayabildikleri ve geleceğe ilişkin politikalar üretip yeni stratejiler belirleyebildikleri ölçüde başarılı olacaklardır. işletmelerin hayatta kalabilmeleri ve başarılarını devam ettirebilmeleri değişen koşullara gösterecekleri uyuma, proaktif davranma ve krizleri yönetebilme yeteneklerine bağlıdır.


54. Soru

Sermaye Yapısının Güçlendirilmesi nasıl sağlanır?

Cevap

Sermaye yapısını güçlendirmenin ilk yolu doğal olarak sermaye artırımıdır. Sermaye artırımının ilk yolu hisse senedi çıkararak eski ortakların payların artırmak veya işletmeye yeni ortaklar almaktır. işletmeler oto finansman yoluna başvurarak da yeni fon yaratabilirler. Bu durumda, işletmenin kârlarının bir kısmı dağıtılmayarak işletmede alıkonulacaktır.


56. Soru

Finansal kriz nedir tanımlayınız?9

Cevap

Finansal kriz, finansal piyasalardaki kur, faiz ve fiyatlarda meydana gelen aşırı dalgalanmalar olarak tanımlanabilir.


57. Soru

İşletmelerin durumunun kötüleştiğini gösteren işaretler nelerdir?

Cevap

• Sürekli borçlanma isteği, kredi limitlerinin aşılması eğilimi, • Kalıcı nitelikteki likidite sorunları, • Senet protestoları, karşılıksız çek düzenlenmesi, • Satışlarda sezona bağlı olmayan dalgalanma ve gerilemeler, • Müşteri şikayetleri, uyarılar, araya girmeler, • Sözleşme ve ödeme sürelerine uyulmaması, • Döviz üzerinden yüksek maliyetle veya T üzerinden aşırı borçlanma • İhracat pazarının daralması, hammadde ve malzemede dışalıma bağımlılık, • Pazarlama güçlükleri, ödemelerin durması, • Finansal tabloların gecikmeli olarak düzenlenmesi ya da gerçeğe uygun düzenlenmemesi, • İşletme gelirlerine oranla, ortakların ölçüsüz yaşam biçimi


59. Soru

İşletmelerde Kullanılmayan Varlıkların Satılması ne şekilde gerçekleştirilir?

Cevap

İşletmelerin, ihtiyaç fazlası olan gayrimenkullerinin satışıyla işletmeye önemli ölçüde nakit girişi sağlamaları ve finansal başarısızlığı ortadan kaldırmaları mümkün olabilmektedir.


63. Soru

İşletmelerin yönetsel nedenler yönünden başarısızlık nedenleri nelerdir?

Cevap

• Üretim, finans ve pazarlama bölümleri arasında koordinasyon sağlanamaması, • Planlama anlayışının olmaması, • İşletme yöneticilerinin ya da ortakların ayrılmasının yol açtığı yönetsel ve finansal boşluk, • İşletme yönetiminin niteliksiz olması • Personel devir hızının yüksek olması.


64. Soru

Yeni işletmelerle Ortaklık Yapılması ne şekilde gerçekleştirilir?

Cevap

İşletmeler, diğer işletmelerle ortak olup pazar darboğazını aşarak yok edici rekabeti ortadan kaldırabilir, yeni teknolojilerden yararlanabilir veya diğer işletmelerin finansal kaynaklarından yararlanabilir.


66. Soru

İşletmenin Faaliyetlerine Son Verme veya işletmeyi Satma ne şekilde gerçekleştirilir?

Cevap

İşletmenin içine düştüğü olumsuz durumdan kurtulması için bir çözüm bulunamıyorsa, işletmenin faaliyetlerine son vermesi veya işletmeyi satmasından başka bir yol kalmamıştır.


68. Soru

Fiktif karı tanımlayınız?

Cevap

işletmenin gerçekte elde ettiğinden daha yüksek görünen kârıdır.


69. Soru

Küçülme Yoluyla Başarısızlığın Giderilmesi ne şekilde gerçekleştirilir?

Cevap

İşletmelerin fon sağlama yollarından biri de üretim tesislerinin bir kısmını satarak üretim faaliyetlerini daraltma ya da iştiraklerini devretmeyle gerçekleştirilir.


76. Soru

2008 küresel finans krizinin başlangıç noktası ne olmuştur?

Cevap

Krizin başlangıç noktası 2006 sonu ABD konut piyasalarında oluşan balonun patlaması ve konut fiyatlarında yaşanan hızlı düşüş ve izleyen dönemde özellik­le düşük gelirli mortgage kredileri olarak adlandırılan kredilerde geri dönüşlerin azalmasıyla bankacılık sisteminde baş gösteren likidite sorunları olmuştur.


78. Soru

Krizin temel özellikleri nelerdir?

Cevap

Krizin temel özellikleri aşağıdaki şekilde belirtilebilir:

  • Kriz durumunun öngörülememesi,
  • İşletmenin öngörme ve önleme mekanizmalarının yetersiz kalması,
  • İşletmenin amaç ve varlığını tehdit etmesi,
  • Üstesinden gelinmesi için atılması gereken adımların kararlaştırılması ko­nusunda yeterli bilgi ve zamanın bulunmaması,
  • Acil tepki verilmesini gerektirmesi,
  • Karar alıcılarda sıkıntı yaratması,
  • Korku ve paniğe yol açması,
  • Yetkiyi merkezileştirmesi.
 

82. Soru

Ekonomik krizler en genel şekilleriyle kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?

Cevap

Ekonomik krizler, en genel şekliyle reel sektör krizleri ve finansal krizler şeklinde ikiye ayrılabilir ve bu krizler birbirini tetikleyebilir.


84. Soru

Borçların Öz Kaynağa Çevrilmesi ne şekilde gerçekleştirilir?

Cevap

İşletmeler borçlarını ödeyemeyecek duruma geldiklerinde, alacaklılar ile anlaşarak işletmeden alacaklı olanları alacak tutarları karşılığında işletmeye ortak edebilirler.


88. Soru

Ülkemizde yaşanan nisan 1994 krizinde krize karşı yapılan ilk müdehale ne olmuştur?

Cevap

Hükü­met tarafından 5 Nisan 1994 tarihinde bir ekonomik istikrar paketin yürürlüğe konulmuş ve hemen arkasından Uluslararası Para Fonu (IMF) ile bir stand­by düzenlemesine girilmiştir.


89. Soru

Finansal krizler nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Finansal krizler genel olarak para krizi, bankacılık krizi, ikiz krizler, sistematik finansal krizler ve dış borç krizi olarak sını andırılabilir.


92. Soru

Krizlerde stokların değerinde meydana gelen artış neye sebep olmaktadır?

Cevap

Krizlerde stokların değerinde meydana gelen artış, işletmelerde fik­tif kârların oluşmasına da sebep olmaktadır. Düşük fiyatla alınan stokların üre­timde kullanılması veya satılması durumunda, fiyatlar genel seviyesinin dalgalan­madan sonra önemli ölçüde artması nedeniyle, gelir tablosunda yanıltıcı brüt kâr veya faaliyet kârının oluşmasına sebep olmaktadır.


93. Soru

Ülkemizde şubat 2001 krizinde yaşanan devalüasyon sonucunda hangi kur sistemine geçilmiştir?

Cevap

22 şubatta yaşanan devalüasyon sonucunda dalgalı kur rejimine geçiş yapılmıştır.


94. Soru

Altman modelinde ağırlık verilen oran türleri nelerdir?

Cevap

Altman modelinde ağırlık verilen oranlar likidite, kârlılık, etkinlik ve kaldıraç etkilerini yan­sıtanlardır.


97. Soru

İşletmenin tüm önlemlere karşı başarısız olması ve faaliyetlerinin sona erdirerek iflasını ilan etmesinden sonra gelen süreç nedir?

Cevap

Alınabilecek tüm önlemlere karşın, işletmenin sağlıklı bir yapıya kavuşarak var­lığını sürdürmesi ümitsiz görülüyorsa, işletmenin tasfiyesine gitmekten başka çare kalmayabilir. Tasfiye, işletme varlıklarının satılarak borçların olabildiğince ödenmeye çalışıdığı süreci ifade eder.


103. Soru

Altman modelinde başarısız sayılacak bir işletmeler hangi kritik Z değerinin altındaki işletmelerdir.

Cevap

Altman Modeline göre Z değeri < 2,675 ise işletme başarısız olarak değerlendi­rilmektedir ve modelin doğruluk derecesi belirtilen örneklem dahilinde %95 tir.


106. Soru

Finansal krizler neden kaynaklanır?

Cevap

Finansal krizler hisse senedi ve döviz piya­ salarında aşırı fiyat dalgalanmalarından, bankacılık kesimi olumsuzluklarından ve yapısal ekonomik sorunlardan kaynaklanır.


107. Soru

Mishkin, asimetrik bilgi teorisi çerçevesinde finansal krizi nasıl tanımlamaktadır?

Cevap

Mishkin, asimetrik bilgi teorisi çerçevesinde finansal kriz tanımını şöyle yapmaktadır; ahlaki risk ve ters seçim problemleri­nin gittikçe kötüleşmesi sonucunda verimli yatırım olanaklarına sahip finansal piyasaların fonları etkili biçimde dağıtamaması sonucu ortaya çıkan bozulmadır.


108. Soru

Finansal başarısızlık tahmininde kullanılan başlıca çok değişkenli istatistiksel teknikler nelerdir?

Cevap

Finansal başarısızlık tahmini ile ilgili literatürde geçmişten günümüze en çok kul­lanılan çok değişkenli istatistiksel teknikler; çoklu diskriminant modeli, lojistik regresyon modeli, probit regresyon modeli olarak sıralanmaktadır.


111. Soru

İşletmeler açısından başarısızlık nasıl tanımlanır?

Cevap

Başarısızlık, işletmelerin kuruluş amaçlarını gerçekleştirememeleri ve faaliyetlerine son vermek zorunda kalmaları durumudur.


112. Soru

Finansal başarısızlık durumunu iyileştirmede izlenecek yollar nelerdir?

Cevap

Bunlar; sermaye yapısının güçlendirilmesi, borçların vadelerinin uzatılması, işletmelerde kullanılmayan varlıkların satılması, küçülme yoluyla başarısızlığın giderilmesi, yeni işletmelerle ortaklık yapılması, borçların öz kaynağa çevrilmesi ve son olarak işletmenin faaliyetlerine son verme veya işletmeyi satma olarak sıralanabilir.


113. Soru

Kriz kavramının tanımı nedir?

Cevap

Kriz kavramı sosyal bilimler alanında, çoğu kez buhran ve bunalım gibi kavram­larla eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Kriz beklenmedik bir sosyal, ekonomik veya psikolojik gelişme karşısında normal işleyişin bozulması ve karşılaşılan so­runun halledilmesinde, mevcut çözüm yollarının yetersiz kalması sonucu ortaya çıkan durumları ifade etmektedir.

Kriz, riskin ve belirsizliğin bir derecesidir. İşletmeler açısından kriz; “sonucu tehlikeli olabilen, bir işletmenin hede erini tehdit eden, derhal tepki gösterilmesi­ni gerektiren, iyi bir planlama ve yönetim ile fırsatlara dönüştürülebilecek, gerilim yaratan sıkıntılı bir durumdur”.


114. Soru

Finansal yükümlülükler açısından bakıldığında kaç tür başarısızlık durumu söz konusu olabilmektedir?

Cevap

İşletmenin finansal yükümlülüklerini yeri­ne getirme gücünün zayıflaması ve kredi değerliliğinin azalması açısından bakıl­dığında üç tür başarısızlık durumu söz konusu olmaktadır. Bunlar kârın sürekli olarak düşük ya da negatif çıkması, teknik likiditenin kaybedilmesi ve işletmenin i as etmesidir.


115. Soru

Finansal krizlerin nedenleri nelerdir?

Cevap

Finansal krizlerin nedenleri; ekonomik istikrarsızlıklar, politik müdahaleler, finansal gözetim ve denetim faaliyetinin yetersiz kalması, kötü yönetim ve kötü aktif kalitesi, yüksek operasyon maliyetleri, mevduat sigortası ile buna bağlı ola­rak ortaya çıkan ahlaki risk ve ters seçim olarak sıralanabilir. Bunların yanında döviz kuru, enflasyon, faiz oranındaki ani değişmeler, yabancı yatırımcıların kriz anında hızla ülkeyi terk etmesi muhasebe ve raporlamanın şeffaf olarak yapılma­ması, yetersiz sermaye yapısı, gayrimenkul fiyatlarındaki aşırı hareketler de kriz­lerin diğer nedenleri olarak sayılabilir.


116. Soru

İflasın tanımı nedir?

Cevap

İflas, işletmenin borçlarını ödeyemediği mahkeme kararıyla saptanması ve ilan edilmesidir.


117. Soru

Başarısızlığa neden olan faktörler kaç grup altında toplanmıştır?

Cevap

Başarısızlığa neden olan faktörler dört başlık altında toplanır. Bunlar; dış çevreye ilişkin nedenler, yönetsel nedenler, faaliyetlere ilişkin nedenler ve borçlanma ve yatırım kararlarına ilişkin nedenler.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi