Finansal Yönetim 2 Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Finansal Varlıklarda Değerleme

1. Soru

Sabit getirili finansal varlıklar ile hisse senetleri ile ilgili olarak getiri ve risk arasındaki ilişki nasıldır?

Cevap

Sabit getirili finansal varlıklarda belirli ödemeler olduğundan, beklenen gelirler çok fazla değişim göstermez. Hisse senetlerinde sağlanacak gelirler ise belirsiz olduğu için risk yüksektir.


2. Soru

İşletmeler ve kişiler, reel varlıklar ve finansal varlıklar ile yatırım yaparak neyi amaçlamaktadırlar?

Cevap

Bir yatırımda temel amaç elde edilen değeri maksimize etmektir.


3. Soru

Değer kavramının tanımlanmasında ele alınan temel yaklaşım türleri nelerdir?

Cevap

Değer kavramının tanımlanması konusunda farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Varlık değerlerini tanımlamada: • Aktif Bazlı Yaklaşım • Piyasa Fiyatı Yaklaşımı • Gelir Yaklaşımı esas alınmaktadır.


4. Soru

Defter değeri nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Defter değeri, işletmelerde özkaynakların muhasebe kayıtlarında yer alan değerini ifade eder.


5. Soru

Piyasa değeri nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Piyasa değeri, bir varlığın alıcı ve satıcı arasında el değiştirmesi halinde oluşan fiyatıdır.


6. Soru

Gerçek değeri nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Gerçek değer, bir varlığın sağlayacağı nakit akımları ve riskine bağlı olarak değerleme yoluyla belirlenen değeridir.


7. Soru

Bir varlığın gerçek değerini etkileyen en önemli unsurlar nelerdir?

Cevap

Varlığın gelir yaratma potansiyeli ve yatırımdan arzu edilen getiri oranı gerçek değeri etkileyen en önemli unsurlardır. Bu unsurlar varlığın geçmişteki performansına bağlı olarak tahmin edilmektedir.


8. Soru

İşletmelerin kullandığı, defter değeri nasıl hesaplanmaktadır?

Cevap

Defter değeri; toplam varlıklardan, toplam yabancı kaynakların çıkartılması ile elde edilmektedir: Defter değeri Toplam varlıklar –Toplam yabancı kaynaklar


9. Soru

İmtiyazlı hisse senedi bulunan bir işletmenin, defter değeri nasıl hesaplanmaktadır?

Cevap

İmtiyazlı hisse senedi bulunan bir işletmenin defter değeri; toplam varlıklardan, toplam yabancı varlıkların ve imtiyazlı hisse senetlerin çıkartılması ile elde edilmektedir.


10. Soru

Entelektüel sermaye nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

İşletmelerde, bilgi, beceri, insan sermayesi, marka ve benzeri unsurları içeren maddi duran varlıkları kapsamı dışında kalan sermayedir.


11. Soru

Tasfiye değeri nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Bir işletmenin tüm varlıklarının satışıyla elde edilen gelirden, tüm borçlar ödendikten sonra kalan değerdir.


12. Soru

İşleyen teşebbüs değeri nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

İşletmenin bir bütün olarak çalışır durumda devir edilmesi halindeki değeri, işleyen teşebbüs değerini ifade eder.


13. Soru

İşletmenin işleyen teşebbüs değerinin belirlenmesinde kullanılan üç temel unsur nedir?

Cevap

İşletmenin işleyen teşebbüs değerini belirleyen üç temel unsur : • Ek kazanç gücü, • Maddi olmayan duran varlıklar • Gelecekteki yatırımların değeridir.


14. Soru

Nominal değer (itibari değer) nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Bir finansal varlığın üzerinde yazılı olan değeri olarak tanımlanabilir. Bu değer sabit kalmakta, hiç değişmemektedir.


15. Soru

İhraç değeri nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Finansal varlıkların ilk ihracındaki fiyatı, ihraç değerini ifade eder. İhraç değeri, nominal değerin üzerine ise primli, altında ise iskontolu, eşit ise başabaş ihraç yapıldığını gösterir.


16. Soru

Aktif değeri nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

İşletmenin varlıklarının toplam cari değeri aktif değeri olarak tanımlanır.


17. Soru

Net Aktif değeri nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

İşletmenin aktif değerinden borçların cari değeri çıkarılması sonucunda net aktif değerine ulaşılır.


18. Soru

Hurda değeri nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Bir sabit kıymetin ekonomik ömrünü tamamladıktan sonraki piyasa değerine hurda değeri denilmektedir.


19. Soru

Değerleme nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Bir varlığın değerini belirlemeye yönelik çalışmalara değerleme adı verilmektedir. Değerlemede genellikle indirgenmiş nakit akımları yöntemi kullanılmakta ve gerçek değer tespit edilmeye çalışılmaktadır.


20. Soru

Halka arz nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Hisse senetlerinin geniş kitlelere çağrı ve ilan yoluyla satılmasına halka arz denilmektedir.


21. Soru

Erken aşama finansmanı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Özel sermaye fonları, risk sermayesi kuruluşları ve melek yatırımcılar tarafından yeni kurulan işletmelere gelişimin sağlanabilmesi amacıyla tahsis edilen fonlardır.


22. Soru

Etkin piyasalar hipotezi nedir?

Cevap

Etkin piyasalar hipotezi, hisse senetlerinin her zaman dengede olduğunu, hisse fiyatlarının piyasada mevcut olan bütün bilgileri yansıttığını ortaya koyar. Piyasada varlıkla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktığında denge fiyatı farklılaşacaktır. Eğer hipotez doğruysa eksik değerlenmiş hisseleri bulmak için analiz yapmak zaman kaybıdır. Teoriye göre hisse fiyatları gerçek değerleri ile fiyatlanmıştır.


23. Soru

Genel olarak kullanılan değerleme yöntemleri nelerdir?

Cevap

• İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi, • Çarpanlara Dayalı Değerleme Yöntemi • Reel Opsiyonlara Dayalı Değerleme Yöntemi • Alternatif Değerleme Yaklaşımları


24. Soru

Opsiyon nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Belirli bir varlığı, ileri bir tarihte bugünden anlaşılan bir fiyattan satma ya da satın alma hakkı veren sözleşmedir.


25. Soru

İskonto oranı nedir?

Cevap

Fırsat maliyeti, istenen getiri oranı ya da sermaye maliyeti kavramları ile eş anlama sahiptir ve indirgenen nakit akımlarının riskini de kapsar.


26. Soru

Beklenen nakit akımları terimi nasıl ifade edilmektedir?

Cevap

Yatırımlardan sağlanacak gelirler, kâr payları, faiz ödemeleri ya da sermaye kazançları gibi değişik türlerde olabilen nakit akımlarıdır.


27. Soru

Yatırım için arzu edilen getiri oranı olan iskonto oranı, hangi bileşenlerden oluşmaktadır?

Cevap

İskonto oranını; ekonominin reel risksiz faiz oranı, yatırım süresinde beklenen enflasyon oranı ve nakit akımlarındaki belirsizliği yansıtan risk primi oluşturur.


28. Soru

Reel risksiz faiz oranı nasıl ifade edilmektedir?

Cevap

Enflasyon ve riskin olmadığı ortamda geçerli faiz oranı, reel risksiz faiz oranıdır.


29. Soru

Fiyat/kazanç oranı nasıl ifade edilmektedir?

Cevap

Hisse senedinin, piyasa değerinin hisse başına kazanca bölünmesiyle bulunan, hisse senedine kazancın kaç katı değer biçildiğini gösteren bir orandır.


30. Soru

Piyasa Değeri / Defter Değeri oranı nasıl ifade edilmektedir?

Cevap

Bir işletmenin hisse senedi fiyatının hisse başına öz kaynak değerine bölünmesiyle elde edilir. Bu oran yardımıyla hisse senelerinin ucuz ya da pahalı olduğunun sınaması gerçekleştirilmektedir. Piyasa değeri / defter değeri oranı , hisse senedinin piyasa fiyatının defter değerinden kaç kat fazla olduğu gösteren bir orandır.


31. Soru

Fiyat/Nakit Akımı Oranı nasıl ifade edilmektedir?

Cevap

Bir işletmenin piyasada oluşan hisse senedi fiyatının işletmenin hisse başına düşen nakit akımına bölünmesiyle elde edilen orandır. Fiyat/kazanç oranında nakit çıkışı gerektirmeyen giderler düşülerek tespit edilen net kâr tutarı kullanılır.


32. Soru

Tobin q oranı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

James tobin tarafından geliştirilen q oranı bir işletmenin borçlar ve özkaynaklarının piyasa değerinin varolan aktiflerin yerine koyma maliyetine oranıyla ifade edilir.


33. Soru

Piyasa Değeri/Satış Oranı nasıl ifade edilmektedir?

Cevap

Hisse senedinin piyasa değerinin hisse başı satışlara bölünmesiyle bulunan orandır. Bu oran çarpanlara dayalı değerlemede yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle işletmeler için satışların yüksek öneme sahip olduğu perakende gibi sektörlere uygun bir çarpan olabilir.


34. Soru

Reel opsiyon nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Finansal opsiyonların değerleme teorisinden faydalanarak gerçek varlıkları değerlendirmeye olanak sağlayan opsiyonlardır.


35. Soru

Hisse senetlerinde gerçek değer nasıl ifade edilmektedir?

Cevap

Hisse senetlerinde gerçek değer, kâr payı ve son satış kârı dahil yatırımcıya yapılacak bütün ödemelerin riske göre ayarlanmış uygun bir getiri oranıyla iskonto edilmesiyle bulunan bugünkü değere eşittir.


36. Soru

Hisse senetlerinin değerlemesinde kullanılan temel analiz nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Temel analiz, işletmeye ilişkin nitel ve nicel verilerin bugünkü ve gelecekteki durumunun ortaya konulması amacıyla yapılan çalışmalardır. Temel analizde ekonomi, sektör ve firma analizleri gerçekleştirilir. Bu analizler işletme için kâr tahmininde bulunulmasına olanak sağlar.


37. Soru

Hisse senedi değerlemesinde nakit akımların özelliğine bağlı olarak kullanılan değerleme yöntemleri nelerdir?

Cevap

• Temettü Değerleme Modeli • Öz Kaynaklara Olan Serbest Nakit Akımı Modeli • Firmaya Olan Serbest Nakit Akımı Modeli


38. Soru

Temel analizin üç aşamada tamamlanmaktadır. Bu aşamalar nelerdir?

Cevap

• Ekonomik analiz • Sektör analizi • Firma analizi


39. Soru

Volalite nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Volatilite riski ifade etmektedir ve risk arttıkça hisse senedi değeri düşüş gösterir.


40. Soru

Gelişmiş ve gelişmiş olmakta olan ülkelerdeki volalite arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır?

Cevap

Gelişmiş ekonomilerde bulunan işletmeler daha yüksek değerli olmaktadırlar. Çünkü gelişmekte olan ekonomilerde gelirlerde daha çok volatilite ile karşılaşılacaktır. Olgunlaşmış sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler yeni sektörlerdeki işletmelere göre daha yüksek değerlidir. Olgun sektörler daha az volatiliteye sahip olduğu için daha az risklidir. Bu durumda o sektörlerdeki işletmelerin hisse senetleri daha yüksek değerde olur.


41. Soru

Hisse senedi değerlemesinde kullanılan üç temel model nelerdir?

Cevap

• Temettü değerleme modeli • Öz kaynaklara olan serbest nakit akımları modeli • Firmaya olan serbest nakit akımları modeli


42. Soru

Tahvil değeri nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Tahvil değeri, yatırımcıların risksiz faiz oranı, enflasyon oranı ve tahvilin riskine karşılık olarak elde etmek istedikleri getiri için ödemeye razı olacakları değeri gösterir.


43. Soru

Tahvillerde faiz oranı riski nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Zaman içinde piyasadaki faiz oranları değişebilmektedir. Tahvilden sağlanacak nakit akımları ise (sabit faizli tahvillerde) sabit kalmaktadır. Bunun sonucunda tahvil değeri dalgalanmaya başlar. Faiz oranları arttığında, tahvilin değeri düşer, faiz oranları düşerse tahvilin değeri artar


44. Soru

Tahvil değerlemesinde kullanılan modeller nelerdir?

Cevap

• Bugünkü Değer Modeli • Getiri Modeli


45. Soru

Durasyon nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Frederic Macaulay kupon ödemeli tahvillerdeki faiz oranı karşısındaki değişimleri efektif vade adını verdiği durasyon (süre) kavramıyla açıklamaya çalışmıştır. Durasyon, tahvillerde faiz oranları ile piyasa değeri arasındaki ilişkiyi doğrusal olarak açıklayan bir ölçüttür.


46. Soru

Hisse senedine dönüştürülebilir tahvil nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Tahvillere, hisse senedine dönüştürülme hakkı tanınması esasına dayanan menkul kıymettir.


93. Soru

Defter Değeri nedir? 

Cevap

İşletmelerde öz kaynakların muhasebe kayıtlarında yer alan değerini ifade eder.


94. Soru

"İşletmelerde öz kaynakların muhasebe kayıtlarında yer alan değerini ifade eder." Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Defter değeri


95. Soru

Piyasa Değeri nedir? 

Cevap

Bir varlığın alıcı ve satıcı arasında el değiştirmesi halinde oluşan fiyatıdır.


96. Soru

"Bir varlığın alıcı ve satıcı arasında el değiştirmesi halinde oluşan fiyatıdır." Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Piyasa Değeri


97. Soru

Gerçek Değer nedir?

Cevap

Bir varlığın sağlayacağı nakit akımları ve riskine bağlı olarak değerleme yoluyla belirlenen değeridir.


98. Soru

"Bir varlığın sağlayacağı nakit akımları ve riskine bağlı olarak değerleme yoluyla belirlenen değeridir." Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Gerçek Değer 


99. Soru

"İşletmelerde, bilgi, beceri, insan sermayesi, marka v.b. unsurları içeren maddi duran varlıkları kapsamı dışında kalan sermayedir."Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Entelektüel Sermaye 


100. Soru

Entelektüel Sermaye nedir?

Cevap

İşletmelerde, bilgi, beceri, insan sermayesi, marka v.b. unsurları içeren maddi duran varlıkları kapsamı dışında kalan sermayedir.


101. Soru

Tasfiye Değeri nedir?

Cevap

Bir işletmenin tüm varlıklarının satışıyla elde edilen gelirden, tüm borçlar ödendikten sonra kalan değerdir


102. Soru

"Bir işletmenin tüm varlıklarının satışıyla elde edilen gelirden, tüm borçlar ödendikten sonra kalan değerdir." Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Tasfiye değeri


103. Soru

İşleyen Teşebbüs Değeri nedir?

Cevap

Faaliyetlerine devam eden bir işletmenin devredilebilmesi durumunda bulacağı değeri ifade eder.


104. Soru

"Faaliyetlerine devam eden bir işletmenin devredilebilmesi
durumunda bulacağı değeri ifade eder." Tanım hangi başlığa aittir

Cevap

İşleyen Teşebbüs Değeri


105. Soru

Nominal Değer nedir? 

Cevap

Finansal varlıkların üzerinde yazılı olan değeridir.


106. Soru

"Finansal varlıkların üzerinde yazılı olan değeridir." Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Nominal Değer


107. Soru

Hurda Değer nedir? 

Cevap

Bir varlığın ekonomik ömrü sonunda sahip olduğu değeridir.


108. Soru

"Bir varlığın ekonomik ömrü sonunda sahip olduğu değeridir." Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Hurda Değer


109. Soru

Halka Arznedir? 

Cevap

Pay senetlerinin geniş kitlelere çağrı ve ilan yoluyla satılmasıdır.


110. Soru

"Pay senetleriningeniş kitlelere çağrı ve ilan yoluyla satılmasıdır." Tanım hangı başlığa aittir?

Cevap

Halka arz


111. Soru

"Özel sermaye fonları, risk sermayesi kuruluşları ve melek yatırımcılar tarafından yeni kurulan işletmelere gelişimin sağlanabilmesi amacıyla tahsis edilen fonlardır." Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Erken Aşama Finansmanı


112. Soru

Erken Aşama Finansmanı nedir?

Cevap

Özel sermaye fonları, risk sermayesi kuruluşları ve melek yatırımcılar tarafından yeni kurulan işletmelere gelişimin sağlanabilmesi amacıyla tahsis edilen fonlardır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
13 Şubat 2023 Pazartesi