Finansal Yönetim 2 Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Orta Ve Uzun Vadeli Finansman

1. Soru

İşletmeler genellikle hangi araçları kullanarak uzun vadeli fon sağlarlar?

Cevap

İşletmeler genellikle hisse senedi ve tahvil çıkartarak uzun vadeli fon sağlarlar. Bununla birlikte bazı durumlarda işletmeler otofinansman yoluyla öz kaynaklarını artırabilecekleri gibi, finansal kurumlardan uzun süreli borç alarak da yabancı kaynaklardan fon sağlayabilirler.


2. Soru

Orta vadeli finansman kaynakları nelerdir?

Cevap

Orta vadeli finansman kaynakları orta vadeli banka kredileri, orta vadeli yatırım malları kredileri, rotatif krediler, forfaiting ve leasing şeklinde sıralanabilir.


3. Soru

İhtiyaç duyulan kredinin bir grup tarafından verilmesi durumunda bu krediye ne ad verilir?

Cevap

İhtiyaç duyulan kredinin bir grup tarafından verilmesi durumunda kredi, sendikasyon kredisi adını almaktadır.


4. Soru

Banka kredileri hangi amaçlarla kullanılmaktadır?

Cevap

Banka kredileri yeni alınacak varlıkların finansmanında, mevcut borçların yeniden finansmanında veya sermaye yapısındaki kaldıraç etkisini artırmak gibi amaçlarla kullanılabilmektedir.


5. Soru

Çalışma sermayesi kredileri hangi amaçlarla kullanılmaktadır?

Cevap

Çalışma sermayesi kredileri, hammadde ve enerji gibi temel ihtiyaçların alımı için gerekli olan günlük harcamaların karşılanması amacıyla alınan kredilerdir.


6. Soru

Orta vadeli kredi sunulmasının temel koşulları nelerdir? Sıralayınız.

Cevap

• Projenin düzenli fon yaratacak nitelikte olması • Firmanın sermaye yapısına uygun olması • Uzun süreli satış ve kâr tahminlerinin yapılabilmesi • Firmanın yeterli güvence sunabilmesi


7. Soru

Rotatif krediler ne tür kredilerdir?

Cevap

Rotatif krediler; işletmenin yatırım malları için gerekli fon kaynaklarını sağlamada kullanılan ticaret bankalarına özgü orta vadeli bir finansman kaynağıdır ve belirli teminatlar karşılığında bankaların işletmelere yine belirli limitler çerçevesinde kullandırdığı bir kredi türüdür.


8. Soru

Forfaiting işlemi nedir? Açıklayınız.

Cevap

Forfaiting, mal ve hizmet ihracatından doğan ve gelecekte tahsil edilecek orta vadeli ve uygulamada bir banka tarafından garanti edilmiş senetli ya da senetsiz bir alacağın, vadeden önce satılarak bedelinin tahsil edilmesidir.


9. Soru

Forfaiting işleminde uygulanacak iskonto oranı hangi değişkenlere bağlı olarak değişmektedir?

Cevap

Forfaiting işleminde uygulanacak iskonto oranı, senedin vadesine, ithalatçının ve garantör bankanın kredi notuna ve ithalatçının bulunduğu ülkenin risk koşullarına bağlı olarak değişmektedir.


10. Soru

Forfaiting işleminin temel unsurları nelerdir? Sıralayınız.

Cevap

• Alacağın ihracat kaynaklı olması • İhracattan doğan alacağın banka garantisi ile güvenceye alınması • Söz konusu satışların kendisine rücu hakkı olmaksızın üçüncü kişilere devredilebilmesi.


11. Soru

Forfaiting sürecinin işleyişindeki taraflar kimlerdir?

Cevap

Forfaiting sürecinin işleyişinde dört taraf bulunmaktadır. Süreçte yer alan bu taraflar; ihracatçı işletme (forfaitist), ithalatçı işletme, ihracatçının bankası (forfaiter) ve ithalatçının bankasıdır (garantör banka).


12. Soru

Forfaiting işleminin ihracatçı açısından yararları nelerdir?

Cevap

• Ekonomik ve politik tüm riskler ihracatçının bankasına yansıtılmaktadır. • İhracatçı tahsil yükümlülüğünden kurtulmaktadır. • Maliyet önceden belirlendiğinden, ihracatçı uzun vadeli faaliyet planı yapabilmektedir. • Vadeli satışlar anında paraya çevrilebildiğinden, ihracatçının kredili satışlar için kaynak aramasına gerek kalmamakta ve likidite durumu iyileşmektedir. • İhracatçı, forfaiting işlemi ile kur, transfer ve faiz risklerini ihracatçının bankasına devretmektedir. • İhracatçı, alıcının kredi değerliliğini saptama, alacakların yönetimi ve tahsili için zaman ve kaynak ayırma gereğinden kurtulmaktadır.


13. Soru

Operasyonel kiralama ve finansal kiralama türünü birbirinden ayıran fark nedir?

Cevap

Operasyonel kiralama ve finansal kiralama türünü birbirinden ayıran farklılık, risklerin ve sahipliğin transferi ile ilgilidir. Operasyonel kiralama türünde kiralama dönemi, varlığın ekonomik ömrünü kapsamamaktadır. Bu nedenle kiralayan, varlığı ikincil piyasada satamama riski ile karşı karşıya kalmaktadır.


14. Soru

Leasing işleminin avantajları nelerdir?

Cevap

• Düşük maliyet • Kiraların gider yazılması • Vergi avantajı • Likiditenin artması • Planlama kolaylığı ve sabit maliyet • Bilanço dışı işlem olması • Riskin azaltılması


15. Soru

İşletmelerin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli finansman kaynakları nelerdir?

Cevap

İşletmelerin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli finansman kaynakları ortaklar tarafından işletmeye sağlanan özkaynaklardan ve borçlanma yoluyla sağlanan yabancı kaynaklardan oluşmaktadır.


16. Soru

Borçlanma yoluyla finansman yönteminin avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Cevap

Cevap: özkaynakla finansmana göre daha düşük maliyetle fonlama yapmasına olanak sağlamaktadır ve yeniden yapılandırma imkânının olması sebebiyle özkaynak ile finansmana göre daha esnek bir finansman yoludur. Ayrıca borçlanma, işletmelere kaldıraç etkisinden yararlanma imkânı sunmaktadır. Ancak diğer yandan borçlanma, işletmenin risk düzeyini de artırmaktadır.


17. Soru

İşletmelerin borçlanma politikalarını nasıl olmalıdır?

Cevap

İşletmeler borçlanma politikalarında, taşıdığı riske göre borçlanma maliyetini minimize eden, koşulları ağır olmayan ve gelecekte ortaya çıkabilecek borçlanma ihtiyaçları için maksimum esnekliği sağlayan borçlanma araçlarını tercih etmelidirler.


18. Soru

Sermaye piyasası gelişmiş ülkelerde işletmeler uzun vadeli kaynakları nasıl edilebilirler?

Cevap

Sermaye piyasası gelişmiş olan ekonomilerde işletmeler, ihtiyaç duydukları uzun vadeli kaynakları genellikle tahvil ve hisse senedi ihraç etme yoluyla sağlamaktadırlar.


19. Soru

Hisse senedi nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Hisse senedi; sermayesi paylara bölünmüş ve karşılığında kıymetli evrak niteliğinde pay senedi çıkarabilen anonim şirket veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yasal şekillere uygun olarak düzenledikleri belgeler olup, sermayenin belli bir oranını temsil eden ve sahiplerine o oranda ortaklık hakkı sağlayan menkul kıymetlerdir.


20. Soru

Hisse senedinin sahibine sağladığı haklardan olan rüçhan hakkı nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Rüçhan hakkı, ortağın mevcut sermayedeki payı oranında artırılan sermaye kısmından da aynı oranda pay alma hakkını ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle eski hissedarların şirketteki ortaklık yüzdelerini sürdürmeleri amacıyla yeni çıkarılacak hisse senetlerini sahip oldukları pay yüzdesiyle orantılı olarak ilk önce satın alma hakkı olarak tanımlanabilir.


21. Soru

Hisse senetlerinde nominal fiyat kavramı nedir?

Cevap

Nominal (itibari) fiyat, hisse senedinin üzerinde yazılı olan fiyatıdır. Toplam sermayenin miktarını belirleyebilmek ve bununla ilgili muhasebe kayıtlarını yapabilmek için pay senedinin ilk çıkarılışı sırasında ortaklık yönetimi tarafından verilen değerdir.


22. Soru

Hisse senetlerinde piyasa fiyatı kavramı nedir? Açıklayınız.

Cevap

Bir hisse senedinin sermaye piyasasında alınıp satıldığı fiyat, o pay senedinin piyasa fiyatı olarak tanımlanır. Piyasa fiyatı arz ve talep koşullarına göre oluşmaktadır. İşletmenin etkinliğinde herhangi bir değişme olmaksızın, piyasa koşullarındaki değişmelere bağlı olarak bir hisse senedinin piyasa fiyatında zaman içinde değişmeler gözlenebilir, gerçek değerinin üstünde veya altında bir fiyat oluşabilir. Eğer borsa mevcutsa; borsa fiyatı ile eş anlamlı olarak kullanılan fiyattır.


23. Soru

Dolaşımlarına göre hisse senedi türlerinden nama yazılı hisse senetlerinin ne gibi avantajları vardır?

Cevap

Nama yazılı hisse senetleri ortak sayısının tespitinde, ortakların tanınması ve takibinde, malvarlığının korunmasında ve vergi kaybının önlenmesinde avantajlara sahiptir.


24. Soru

Dolaşımlarına göre hisse senedi türlerinden hamiline yazılı hisse senetlerini nedir? Ne gibi avantajları vardır?

Cevap

Hamiline yazılı hisse senetlerinde senedin hamili kim ise, o kimsenin hak sahibi sayılacağı anlaşılan hisse senetleri hamiline yazılı hisse senetleridir. Hamiline yazılı hisse senetlerinin gerçek anonimliği sağlama, devir kolaylığı, sınai mülkiyetin yaygınlaşmasına yardım etme, tasarruf sahibi açısından gizlilik temin etme gibi avantajları bulunmaktadır.


25. Soru

Adi hisse senedi nedir? Avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Cevap

Hisse senetleri, ana sözleşmede aksine bir hüküm yoksa sahiplerine eşit haklar sağlarlar. Bu tip hisse senetlerine adi hisse senetleri denir. Adi hisse senetleri, toplantılarda oy hakkı sağlayarak hisse sahiplerine yönetime katılım imkânı sunarlar. Bunun yanında kârdan pay alma ve şirketin tasfiyesi durumunda diğer yükümlülükler yerine getirildiği takdirde, yatırımın geri ödenmesini, diğer bir ifadeyle tasfiyeden pay alma hakkı sağlarlar. Türleri bakımında diğer hisse sahiplerine göre en büyük riske adi hisse senedi sahipleri sahiptirler. Ancak şirketin başarılı olması durumunda ise yüksek temettü ve sermaye kazancı elde edebilirler.


26. Soru

İmtiyazlı hisse senedi nedir? Avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Cevap

Bazı yönleriyle tahvillere, bazı yönleriyle adi hisse senedine benzeyen hibrit menkul kıymetlerdir. Tahvillerde olduğu gibi, imtiyazlı hisse senetleri de bir nominal değere sahiptir ve adi hisse senetlerine kâr payı dağıtımı yapılmadan önce imtiyazlı hisse senetlerine sabit bir kâr payı ödemesi yapılmaktadır. Bununla birlikte imtiyazlı hisseler için yeterli gelirin sağlanamaması durumunda, tahvillerin aksine işletmeyi iflasa götürecek bir yükümlülük ortaya çıkmamaktadır. Diğer yandan şirketler farklı türlerde imtiyazlı hisse senedi ihraç edebilirler.


27. Soru

Kurucu hisse senedi nedir?

Cevap

Kurucu hisse senetleri, belli bir sermaye payını temsil etmeyen ve yönetime katılma hakkı vermeyen hisse senetleridir. Bu senetler işletmenin kuruluşu sırasında kişilerin hizmeti karşılığı olarak, ana sözleşme hükümlerine göre şirket kârının bir kısmına iştirak hakkı vermektedir.


28. Soru

Bedelli ve bedelsiz hisse senetleri arasındaki fark nedir?

Cevap

Yeni taahhüt veya ödeme yolu ile çıkarılan ve bir bedel karşılığında sahip olunan hisse senetlerine bedelli hisse senetleri adı verilmektedir. Diğer bir ifadeyle ihracı ile dışardan ortaklığa belirli bir nakit girişi olan hisse senetlerine bedelli hisse senedi adı verilir. Diğer tarafta; yedek akçe, dağıtılmamış kâr, yeniden değerleme değer artış fonu, gayrimenkul satış kazançları veya iştiraklerdeki değer artışlarının sermayeye eklenmesi yolu ile çıkarılan hisse senetleri bir bedel ödenmeden dağıtıldığından dolayı bu hisse senetlerine ise bedelsiz hisse senetleri adı verilir.


29. Soru

Oydan yoksun hisse senedi nedir?

Cevap

Oydan yoksun hisse senetleri, anonim şirketlerin sermaye artırımı ile ihraç edebilecekleri ve oy hakkı haricinde sahibine kâr payından ve istenildiğinde tasfiye bakiyesinden imtiyazlı olarak yararlanma hakkı ile diğer ortaklık haklarını sağlayan hisse senetleridir.


30. Soru

Otofinansman nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Otofinansman, bir işletmenin kendi gücü ile özsermaye yaratmasıdır. Karların dağıtılmayarak işletmede bırakılması yoluyla sağlanmaktadır.


31. Soru

Açık ve gizli otofinansman kavramlarının farklılıkları nelerdir?

Cevap

Açık otofinansman, kârların dağıtılmayarak bilançoda gösterilmesi ile gerçekleşmektedir. Gizli otofinansman ise gerçekleşmesi gereken kârın, yüksek amortisman, ihtiyatlar ve karşılık zararları yoluyla azaltılması sonucu ortaya çıkar.


32. Soru

Tahvilin değerini ve tahvilin başka bir tahvile göre talebinin yüksekliğini doğuran etmenler nelerdir?

Cevap

Tahvilin değerini ve bunun sonucunda bir tahvilin başka bir tahvile göre talebinin yüksekliğini doğuran etmenler şu şekilde sıralanabilir: • Tahvilden sağlanacak gelir • Tahvili çıkaran işletmenin geliri • Tahvilin risk durumu


33. Soru

Başabaş tahvil nedir?

Cevap

İhraç edilen bir tahvil üzerinde yazılı değerle satışa çıkarılmasına başabaş tahvil adı verilmektedir.


34. Soru

Endeksli tahviller nedir?

Cevap

Endeksli tahviller özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde görülen bir tahvil uygulamasıdır. Yüksek enflasyonun olduğu dönemlerde tahvil sahibinin, anaparasının değerini korumak amacıyla belli bir dövize veya altına endeksli tahviller çıkarılabilir.


35. Soru

Kâra iştirakli tahvillerin diğer tahvillerden farkı nedir?

Cevap

Kâra iştirakli tahvilin diğer tahvillerden tek farkı gelirin maktu bir faiz oranı olarak değil, çıkaran ortaklığın bilanço kârından pay şeklinde olmasıdır.


36. Soru

Varant ne tür bir menkul kıymettir?

Cevap

Varant, belli bir varlığı, önceden belirlenmiş fiyat üzerinden, belirlenmiş bir tarihte veya öncesinde, alma veya satma hakkı veren bir menkul kıymettir.


37. Soru

Opsiyonlarla varantlar arasındaki farklılıklar nelerdir?

Cevap

• Varantlarda vade, opsiyon sözleşmelerinde olduğundan daha uzundur. • Opsiyonlar bireysel yatırımcılar tarafından da ihraç edilebilirken, varantlar yalnızca şirketler ve finansal kuruluşlar tarafından ihraç edilebilmektedir. • Varantın kullanılması durumunda ihraççı şirket yeni hisse senedi ihraç etmekle yükümlüdür. Dolayısıyla şirketin halka açıklık oranı artmakta, opsiyonun kullanılması durumunda ise şirketin halka açıklık oranı değişmemektedir. • Varantlar menkul kıymet borsalarında, opsiyonlar ise vadeli işlem borsalarında işlem görmektedir.


38. Soru

Şirketlerin varant ihraç etmelerinin nedenleri nelerdir?

Cevap

Varantı ellerinde bulunduranların, işletmenin gelecekteki potansiyeline ortak olma imkanı sağlaması nedeniyle şirketin borçlanma araçlarını cazip hale getirmesidir. Bunun dışında varantlar, özellikle yeni ve büyüyen şirketlere yatırımcı çekmek için de kullanılmaktadır.


39. Soru

Dönüştürülebilir menkul kıymetler ne tür menkul kıymetlerdir?

Cevap

Dönüştürülebilir menkul kıymetler yatırımcıya elinde bulunan menkul kıymeti önceden belirlenmiş fiyat ve şartlara göre hisse senedi ile değiştirme hakkı sağlayan menkul kıymetlerdir.


40. Soru

İhraççı şirket açısından bakıldığında dönüştürülebilir menkul kıymetlerin avantajları nelerdir?

Cevap

• Dönüştürülebilir menkul kıymet ihracı, hisse senetlerin cari fiyatlarla ihraç edilmesini önleyerek, özsermayenin zayıflatılmasını engeller ve uzun bir dönem için mevcut hissedarların oy kullanma haklarının saklı tutulmasına olanak tanır. • Hisse senedi ihracı yerine dönüştürülebilir menkul kıymet ihracı, hisse senedi ihraç dönemini erteleyerek, gelecekte daha yüksek fiyatların oluşmasını sağlar. • Dönüştürülebilir menkul kıymetler kendini likidite eden borç niteliği taşımaktadır. Vade geldiğinde ödemenin hisse senedi ile yapılması, fonların şirket bünyesinde kalmasını sağlar.


41. Soru

Eurotahviller ne tür tahvillerdir?

Cevap

Eurotahviller, satışa sunulduğu ülkenin para birimi dışında bir para birimi cinsinden, uluslararası bir sendikasyon tarafından ihraç edilen ve birçok ülkede satışa sunulan tahvillerdir.


42. Soru

Özel sermaye fonlarının girişim sermayesinden farkları nelerdir?

Cevap

Özel sermaye fonlarının girişim sermayesinden farkları, bu fonların kullandırılma amacı, sermayedar şirketin ortaklık payı ve vadelerdedir. Girişim sermayesi şirketleri daha çok yeni kurulmuş olan şirketlere yatırım yapmayı tercih ederken özel sermaye şirketleri belirli büyüklüklere ulaşmış, faaliyet karlılıkları yüksek, hızlı büyümekte olan, önemli pazar payları olan ve içinde bulundukları sektöre giriş engelleri yaratabilmiş şirketlere yatırım yapmayı tercih etmektedirler. Ayrıca özel sermaye fonlarında vade girişim sermayesinden uzun ve ortaklık payı girişim sermayesinden yüksek olmaktadır.


43. Soru

Sendikasyon kredileri kullandırılmasının temel amacı nedir?

Cevap

Sendikasyon kredileri kullandırılmasının temel amacı kredi kuruluşunun geri ödenmeme riskini dağıtmak istemesi ve talep edilen kredi miktarının büyük tutarlara ulaşmasıdır.


49. Soru

Orta vadeli kredi sunulmasının temel koşullarını sıralayınız?

Cevap

• Projenin düzenli fon yaratacak nitelikte olması • Firmanın sermaye yapısına uygun olması • Uzun süreli satış ve kâr tahminlerinin yapılabilmesi • Firmanın yeterli güvence sunabilmesi


51. Soru

Forfaiting işlemini açıklayınız.

Cevap

Forfaiting, mal ve hizmet ihracatından doğan ve gelecekte tahsil edilecek orta vadeli ve uygulamada bir banka tarafından garanti edilmiş senetli ya da senetsiz bir alacağın, vadeden önce satılarak bedelinin tahsil edilmesidir.


53. Soru

Forfaiting işleminin temel unsurlarını sıralayınız?

Cevap

• Alacağın ihracat kaynaklı olması • İhracattan doğan alacağın banka garantisi ile güvenceye alınması • Söz konusu satışların kendisine rücu hakkı olmaksızın üçüncü kişilere devredilebilmesi


57. Soru

Leasing işleminin avantajlarını sıralayınız.

Cevap

• Düşük maliyet • Kiraların gider yazılması • Vergi avantajı • Likiditenin artması • Planlama kolaylığı ve sabit maliyet • Bilanço dışı işlem olması • Riskin azaltılması


63. Soru

Hisse senedinin sahibine sağladığı haklardan olan rüçhan hakkını kısaca açıklayınız.

Cevap

Rüçhan hakkı, ortağın mevcut sermayedeki payı oranında artırılan sermaye kısmından da aynı oranda pay alma hakkını ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle eski hissedarların şirketteki ortaklık yüzdelerini sürdürmeleri amacıyla yeni çıkarılacak hisse senetlerini sahip oldukları pay yüzdesiyle orantılı olarak ilk önce satın alma hakkı olarak tanımlanabilir.


64. Soru

Hisse senetlerinde nominal fiyat kavramını açıklayınız?

Cevap

Nominal (itibari) fiyat, hisse senedinin üzerinde yazılı olan fiyatıdır. Toplam sermayenin miktarını belirleyebilmek ve bununla ilgili muhasebe kayıtlarını yapabilmek için pay senedinin ilk çıkarılışı sırasında ortaklık yönetimi tarafından verilen değerdir.


65. Soru

Hisse senetlerinde piyasa fiyatı kavramını açıklayınız?

Cevap

Bir hisse senedinin sermaye piyasasında alınıp satıldığı fiyat, o pay senedinin piyasa fiyatı olarak tanımlanır. Piyasa fiyatı arz ve talep koşullarına göre oluşmaktadır. İşletmenin etkinliğinde herhangi bir değişme olmaksızın, piyasa koşullarındaki değişmelere bağlı olarak bir hisse senedinin piyasa fiyatında zaman içinde değişmeler gözlenebilir, gerçek değerinin üstünde veya altında bir fiyat oluşabilir. Eğer borsa mevcutsa; borsa fiyatı ile eş anlamlı olarak kullanılan fiyattır.


71. Soru

Bedelli ve bedelsiz hisse senetleri arasındaki farkı açıklayınız?

Cevap

Yeni taahhüt veya ödeme yolu ile çıkarılan ve bir bedel karşılığında sahip olunan hisse senetlerine bedelli hisse senetleri adı verilmektedir. Diğer bir ifadeyle ihracı ile dışardan ortaklığa belirli bir nakit girişi olan hisse senetlerine bedelli hisse senedi adı verilir. Diğer tarafta; yedek akçe, dağıtılmamış kâr, yeniden değerleme değer artış fonu, gayrimenkul satış kazançları veya iştiraklerdeki değer artışlarının sermayeye eklenmesi yolu ile çıkarılan hisse senetleri bir bedel ödenmeden dağıtıldığından dolayı bu hisse senetlerine ise bedelsiz hisse senetleri adı verilir.


72. Soru

Oydan yoksun hisse senedi kavramını açıklayınız?

Cevap

Oydan yoksun hisse senetleri, anonim şirketlerin sermaye artırımı ile ihraç edebilecekleri ve oy hakkı haricinde sahibine kâr payından ve istenildiğinde tasfiye bakiyesinden imtiyazlı olarak yararlanma hakkı ile diğer ortaklık haklarını sağlayan hisse senetleridir.


73. Soru

Otofinansman kavramını kısaca açıklayınız?

Cevap

Otofinansman, bir işletmenin kendi gücü ile özsermaye yaratmasıdır. Karların dağıtılmayarak işletmede bırakılması yoluyla sağlanmaktadır.


80. Soru

Opsiyonlarla varantlar arasındaki farklılıkları sırayalınız?

Cevap

• Varantlarda vade, opsiyon sözleşmelerinde olduğundan daha uzundur. • Opsiyonlar bireysel yatırımcılar tarafından da ihraç edilebilirken, varantlar yalnızca şirketler ve finansal kuruluşlar tarafından ihraç edilebilmektedir. • Varantın kullanılması durumunda ihraççı şirket yeni hisse senedi ihraç etmekle yükümlüdür. Dolayısıyla şirketin halka açıklık oranı artmakta, opsiyonun kullanılması durumunda ise şirketin halka açıklık oranı değişmemektedir. • Varantlar menkul kıymet borsalarında, opsiyonlar ise vadeli işlem borsalarında işlem görmektedir.


83. Soru

İhraççı şirket açısından bakıldığında dönüştürülebilir menkul kıymetlerin avantajlarını sıralayınız?

Cevap

• Dönüştürülebilir menkul kıymet ihracı, hisse senetlerin cari fiyatlarla ihraç edilmesini önleyerek, özsermayenin zayıflatılmasını engeller ve uzun bir dönem için mevcut hissedarların oy kullanma haklarının saklı tutulmasına olanak tanır • Hisse senedi ihracı yerine dönüştürülebilir menkul kıymet ihracı, hisse senedi ihraç dönemini erteleyerek, gelecekte daha yüksek fiyatların oluşmasını sağlar. • Dönüştürülebilir menkul kıymetler kendini likidite eden borç niteliği taşımaktadır. Vade geldiğinde ödemenin hisse senedi ile yapılması, fonların şirket bünyesinde kalmasını sağlar.


87. Soru

Orta vadeli finansman kaynakları ortak özellikler taşımaktadır. Bu özellikler nelerdir? 

Cevap

kredinin süresi, kredinin geri ödeme planı ve kaynak ile sağlanan fonların güvencesi


88. Soru

Ortak bir kanı olmamakla birlikte orta vadeli finansman kaynakları süresinin ne kadar olduğu kabul edilmektedir? 

Cevap

1 ile 10 yıl arasında olduğu kabul edilmektedir


89. Soru

Orta vadeli finansman kaynakları genellikle ne şekilde ödenirler?

Cevap

belirli bir plana göre, yıllık taksitler dâhilinde ödenirler


90. Soru

"PVAN" Açılımı nedir?

Cevap

 Anüitelerin şimdiki değeri


91. Soru

"Anüitelerin şimdiki değeri" Kısaltması ne şeklide dir?

Cevap

PVAN


92. Soru

"PVIFA" kısaltma ne ifade etmektedir?

Cevap

Her yıl, yılsonunda elde edilecek T1’nin bugünkü değeri


93. Soru

Orta vadeli finansman kaynakları genellikle ne için kullanılmaktadır?

Cevap

tevsi, yenileme ve modernizasyon yatırımları için kullanılmaktadır.


94. Soru

"Rotatif kredilerde banka, kredi dönemi boyunca işletmeye................ kabul eder." Boşluğu uygun şekilde doldurnuz?

Cevap

fon sağlamayı 


95. Soru

"Rotatif kredilerde banka, kredi dönemi boyunca işletmeye fon sağlamayı kabul eder ve ..........., krediyi istediği tarihte kullanma ve faiz ödemelerinin miktarınıv belirleme opsiyonuna sahiptir." Boşluğu uygun şekilde doldurunuz

Cevap

borçlu


96. Soru

Forfaiting nedir?

Cevap

bankanın (forfaiter), ihracatçı şirketin vadesi 3-4 yıla kadar olan emre
yazılı senetlerini satın aldığı orta vadeli ihracat finansmanı yöntemidir.


97. Soru

"Bankanın (forfaiter), ihracatçı şirketin vadesi 3-4 yıla kadar olan emre
yazılı senetlerini satın aldığı orta vadeli ihracat finansmanı yöntemidir." Tanım hangi başlığa aitir?

Cevap

Forfaiting, 


98. Soru

Forfaiting sürecinin ilk aşamasında ihracatçı ve ithalatçı işletmeler, fiyat ve ödeme planında anlaşarak ......... bir sözleşme yapmaktadırlar

Cevap

ticari


99. Soru

"Kiralayan olarak isimlendirilen varlık sahibi ile kiracı olarak isimlendirilen kullanıcı arasında yapılan bir sözleşmedir." Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Leasing,


100. Soru

Leasing nedir? 

Cevap

kiralayan olarak isimlendirilen varlık sahibi ile kiracı olarak isimlendirilen kullanıcı arasında yapılan bir sözleşmedir.


101. Soru

Yurtiçi Kiralama  nedir?

Cevap

Genel anlamda kiralayan şirket ile kiracının aynı ülkede faaliyet gösterdiği leasing türüdür.


102. Soru

"Genel anlamda kiralayan şirket ile kiracının aynı ülkede faaliyet gösterdiği leasing türüdür." Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Yurtiçi Kiralama:


103. Soru

Uluslararası Kiralama nasıl gerçrekleşmektedir?

Cevap

 Leasing şirketinin Türkiye dışında olması ve leasing işletmelerinin bu şirket tarafından yürütülmesi şeklinde gerçekleşmektedir


104. Soru

Finansal Kiralama nedir? 

Cevap

Kiracı açısından bir satın alma anlaşmasıdır


105. Soru

"İşletmeler sürekli olarak kullandıkları duran varlıkları finanse edebilmek için
........................... ihtiyaç duyarlar." Boşluğu en uygun şekilde dodurunuz?

Cevap

uzun vadeli finansman kaynaklarına


106. Soru

Uzun vadeli finansmandaki en temel ayrım nedir? 

Cevap

borç ve öz sermaye ayrımıdır


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi