Görsel Estetik Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Görüntü Ve Zaman

1. Soru

Zaman nedir?

Cevap

Zaman genel olarak bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit (TDK) olarak tanımlanır.


2. Soru

Objektif Zaman nedir?

Cevap

Objektif zaman, saate ve/veya takvime bağlı (saat, gün, hafta, ay) olarak ölçülebilen, gözlenebilen, takip edilebilen zamandır.


3. Soru

Subjektif Zaman nedir?

Cevap

Subjektif zaman algılanılan, hissedilen zamandır.


4. Soru

Biyolojik Zaman nedir?

Cevap

Biyolojik zaman canlıların yaşam ömürleriyle ve yaşam organlarının hareketiyle ilgili zamandır.


5. Soru

Zamanı diğer kaynaklardan (para, insan gücü, ham madde vb.) ayıran özellikleri nelerdir?

Cevap

• Zaman bir ham madde gibi gerektiğinde kullanılmak üzere depolanamaz yani zamanın ileride gereksinim duyulduğunda kullanılmak üzere depolanması olanaksızdır.
• Zaman ancak içinde bulunulan an tüketilebilir. Zaman gerektiğinde başkaları tarafından kullanılmak üzere devredilemez.Birinin zamanını başka biri onun adına kullanamaz. Zaman sadece kişinin kendisine bağlıdır.
• Zaman ikame edilemez. Zamanın ne diğer bir malzemeyle ne de daha ucuz bir zamanla ikâme edilmesi mümkün değildir.

• Zaman yenilenemez. Bir örgüt ürettiği mal, hizmet ve düşüncenin bir kısmını, tekrar kendisi için girdi olarak kullanır ancak kullanılan zamanın ne doğal yolla ne de üretim yoluyla yerine konulması, yeniden üretilmesi mümkün değildir.
• Zaman para gibi borç alınıp verilemez ancak bir işi para karşılığında başkasına yaptırmak da bir bakıma zamanın satın almak demektir.


6. Soru

Platon'un zaman hakkındaki görüşü nedir?

Cevap

Platon’a göre zaman, zihnin varlıkları bütünlüklü olarak, anında kavrayamamasının sonucunda meydana gelmiştir. Zaman, idealar dünyasının sadece bir taklididir. Çünkü idealar dünyası değişmez ve zaman dışıdır.


7. Soru

Aristotales'in zaman hakkındaki görüşü nedir?

Cevap

Aristoteles harekete bağlı bir zaman tanımı yapmıştır. Ona göre zaman, önce ve sonraya göre
devinimin/hareketin sayısıdır. Bireylerin, zihinlerinde bir şey değişmediğinde ya da herhangi bir
değişimi fark etmediklerinde zamanın da geçmediğini düşünmektedir.


8. Soru

Kant'ın zaman hakkındaki görüşü nedir?

Cevap

Kant, zamanın nesnel dünyadan kazanılmış bir şey olmadığını ancak insanın nesnel dünyayı algılamasının temel şartı olduğunu dile getirir. Kant’a göre zaman öznel ve idealdir. 


9. Soru

Newton'nun zaman hakkındaki görüşü nedir?

Cevap

Newton, mutlak zaman görüşünü savunmaktadır. Newton bu yaklaşımı çerçevesinde, mutlak ve evrensel zamanın ölçülebilir, hesaplanabilir olduğunu ve zamanın temelde dışsal bir öğeden bağımsız olarak aktığını belirtir.


10. Soru

Romantizm sanat akımının zaman kavramına etkisi nedir?

Cevap

Romantizm akımı ile birlikte sadece dinsel tarih anlayışı dışında nesnel bir zaman akışının var olduğu düşüncesinin yanına bireyin, sanatçının iç dünyasına ait bir zaman akışının da var olduğu düşüncesi eklenmiştir.


11. Soru

İnternet ve internetin yaygınlaşması ile ortaya çıkan yeni toplumsal yapıyı Castells nasıl adlandırmaktadır?

Cevap

İnternet ve internetin yaygınlaşması ile ortaya çıkan yeni toplumsal yapıyı Castells, “ağ toplumu” olarak nitelendirir.


12. Soru

Ağ toplumunda zaman tanımı nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Ağ toplumunda zaman; kendi kendini korurken kendi kendine genişlemeyen, döngüsel değil rastlantısal, tekrarlanmayan, aniden olan ve sonsuz bir evren yaratmak için birbirine karışan bir zamandır.


13. Soru

Tarkovski'nin sinema ve zaman birlikteliği hakkındaki görüşü nedir?

Cevap

Tarkovski yalnızca teknik bir olay ya da görünür dünyanın yansıtılması olmanın yanı sıra estetiğin yeni bir ilkesi olarak doğan sinema sanatının, tarihsel süreçte ilk kez zamanı ilk elden
dondurma ve istenilen sıklıkta ve biçimde yeniden yansıtma olanağı tanıdığını belirtir.


14. Soru

Deleuze’e göre hareket-imge nasıl oluşmaktadır?

Cevap

Deleuze’e göre hareket-imge temelde iki yolla oluşur: Bunlardan ilki kamera hareketi diğeri ise montajdır.


15. Soru

Sinema sanatında kaç çeşit zaman vardır?

Cevap

  • Reel Zaman
  • Kurgusal Zaman
  • Hayali Zaman


16. Soru

Reel zaman nedir?

Cevap

Reel zaman, filmde geçen sürenin gerçek zamanla uyum hâlinde olduğu zaman türüdür.


17. Soru

Kurgusal zaman nedir?

Cevap

Kurgusal zaman; filmde geçen bir zaman diliminin, öznel çekimlerle ya da kurgu yoluyla gerçek zamana göre kısaltılması veya uzatılmasıdır.


18. Soru

Hayali zaman nedir?

Cevap

Hayali zaman daha çok bilim kurgu filmlerde görülen, nasıl ve ne zaman olduğu belli olmayan zaman türüdür. Bunun yanı sıra filmdeki kahramanlardan birinin düşünceleri ya da istekleri görselleştirildiğinde bu da hayali zaman olarak nitelendirilir.


19. Soru

Süjesel zaman nedir?

Cevap

Süjesel zaman filmsel bir olayın sujede ele alınış biçimiyle ilişkili zamandır. Filmdeki olayların bir
gün içerisinde gerçekleşmesi hâlinde filmin sujesel zamanı bir gün olmaktadır.


20. Soru

Akira Kurosawa’nın Yedi Samuray filminde yer alan iki samurayın dövüş sahnesi sinemada hangi zaman türüne örnektir?

Cevap

Kameranın pelikül üzerinde kaydettiği zaman türü.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi