Bina ve Site Yöneticiliği Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Apartman/Site/Toplu Yapı Yönetimi İle İlgili Belgeler

1. Soru

Anagayrimenkulün hukuki yönetimine ilişkin belgelerden kısaca bahsediniz?

Cevap

Komşuluk hukuku ile iyi niyet ve dürüstlük kuralları içinde uzlaşılamayan durumlarda ve yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, kat mülkiyeti hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku ve ilgili yasa hükümleri uygulanır. Yönetim planının KMK. ve ilgili yasalara uygun yapılması gereklidir. İşletme projesinin 2004 sayılı icra ve iflas kanununun 68.maddesi birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılması sağlanmalıdır. Genel kurul toplantı ve kararlarının usulüne uygun olması gereklidir. Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve 3. şahıslar hakkında noter kanalıyla ihtar ve ihbarname çekilmelidir. İcra takibi yapılması, dava açılması ve firmalarla yapılacak sözleşmelerden doğabilecek ihtilafların en aza indirilmesinin sağlanması gereklidir. Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş işlemleri yapılmalıdır.


2. Soru

Anagayrimenkulün yönetimi ne anlama gelmektedir?

Cevap

Anagayrimenkulün yönetimi, değişen dünya ile birlikte çok katlı binaların oluşması, bu binalarda toplu yaşayan insanların kullandıkları ortak alanların yönetilmesi anlamına gelmektedir.


3. Soru

Anagayrimenkul yönetiminde hazırlanması gereken çeşitli belgelere örnek vererek açıklayınız?

Cevap

Anagayrimenkul yönetiminde çeşitli belgeler hazırlanmalıdır. Örneğin; işletme projesini hazırlama ve site / apartman sakinlerinin masraflarını daire başına bölme ve tebliğ etmelidir. Masraflar, işletme defterine işlenmelidir. Notere defter onayı yaptırmalıdır. Kapıcı, kaloriferci veya bahçıvanın; SGK işe giriş bildirgesi ve aylık SGK bildirge ve bordrolarını hazırlamalıdır. SGK’lı işçilerin işe giriş ve çıkışlarında bölge çalışma müdürlüğüne verilecek resmi evrakların hazırlanması gereklidir.


4. Soru

Site yönetiminin yapması gereken hizmet adımları ve bunlara ilişkin hazırlanacak belgeler ve uygulamalar nelerdir?

Cevap

? Site sakinlerini bilgilendirme ve site tanıtım el kitabının hazırlanması ve dağıtılması ? Web sitesinin kurulması yönetimin şeffaflığının sağlanması ? Site yönetim planının değerlendirilmesi ve uygulanması ? Site işletme projesinin yapılması ve tüm kat maliklerine tebliğ edilmesi ? Yıllık olağan ya da olağanüstü toplantıların düzenlenmesi ? Site sakinleri memnuniyet araştırması ve değerlendirmesi ? Siteyle ilgili tüm resmi evrakların kabulü, yazışmaların yapılması dosyalanması ? Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması ve yıl sonunda genel kurula sunulması gerekir.


5. Soru

Bütçe yönetim hizmetlerine ilişkin hazırlanacak belgeler ve uygulamalar nelerdir?

Cevap

? Site resmi defterlerinin yıllık noter tasdiklerinin yaptırılması ? İşletme projesinde belirtilen avans ve aidatların takip ve tahsilâtı ? Bina yönetimi ve 3. şahıslarla ilgili ödemelerin yapılması ? Site personelinin tüm yasal işlemleri yapılması ile ücretlerinin ödenmesi ? Site gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi ? Her ay borç alacak çizelgelerinin blok panosunda duyurulması ? Kat malikleri ve denetim kuruluna 3 aylık faaliyet raporunun sunulması ? Yıllık faaliyet raporunun yılsonunda genel kurula sunulması ? Resmi defterlerin yılsonunda notere kapattırılması


6. Soru

Güvenlik hizmetine ilişkin hazırlanacak belgeler ve uygulamalar nelerdir?

Cevap

? Risk analizi ve sitenin profilinin çıkartılması ? Giriş çıkış kontrolü ve ziyaretçi karşılama ? Standart devriye, gözetim ve kontrol ? Nokta güvenliği ? Kameralı güvenlik, tesis, bina ve çevre kontrol ? Günlük, haftalık, aylık denetim ve raporlama işlemlerinin yapılması gereklidir.


7. Soru

Temizlik yönetimine ilişkin belge ve uygulamalar nelerdir?

Cevap

Anagayrimenkulde, genel temizlik, haşere ilaçlama, su deposu temizliği, çöp toplama ve atık hizmetleri temizliği hassas bir konudur. Hizmet aksiyon planı içinde günlük iş akış şemasına uygun olarak yapılmalı ve düzenli olarak kontrol edilip raporlanmalıdır. Temizlik yönetimine ilişkin; blokların günlük temizliği, ortak alanların günlük temizliği, otoparkların temizliği, çöplerin toplanması, sert zeminlerin cilalanması, genel koruyucu temizlik ve ilaçlama, inşaat sonrası genel ve detaylı temizlik, dış cephe cam temizliği, haşere ilaçlama, su deposu temizliği ve baca temizliği gibi çalışmaların yapılması gereklidir.


8. Soru

Havuz bakım yönetiminde neler vardır?

Cevap

Havuz bakımında yapılan yanlış ve eksik işlemler yüzme havuzunun sağlıksız bir ortama dönüşmesine neden olur. Büyük harcamalar yapılarak edinilen yüzme havuzunun sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için, aynı hassasiyetle bakımının yapılması gerekir. Bakım uzman kişilerce yapılıyorsa sağlıklıdır. Havuz bakım hizmetlerine ilişkin; filtrasyon sistemi kontrolü, filtrasyon pompasının temizlenmesi, havuz dip temizliği, havuz yüzey temizliği, savak kanallarının temizliği, tesisatın kontrolü, havuz suyu kimyasallarının değerinin ölçülmesi ve havuz suyu kimyasallarının havuza atılmasına ilişkin uygulamalar yapılmaktadır.


9. Soru

Sigorta yönetiminden kısaca bahsediniz?

Cevap

Apartman ve site kat malikleri kurulunun karar alması halinde anagayrimenkul ve sitenin sigortası yapılır. Sigorta yapılacak konular; konut hizmetleri, yangın, dahili su, terör, yangın, 3.şahıs sorumluluk ve emniyeti suiistimal sigortaları yapılabilir. Bu sigorta kapsamında sitenin oyun parkı, asansör, merdiven, kazan dairesi gibi paylaşılan alanlarının göreceği zararlar da teminat altındadır.


10. Soru

Bahçe bakım yönetimini kısaca neler vardır?

Cevap

Günümüz koşularında tüm bitkiler daha yoğun ilgiye ve daha profesyonel bilgiye gereksinim duyar. Sağlıklı bitki ve bahçe için ayda bir veya iki kez düzenli olarak bakım yapılması gerekir. Bahçe Bakım Hizmetlerine ilişkin uygulamalar; ekim, biçim, budama, sulama, ilaçlama, gübreleme, tanzim ve düzenlemelerdir.


11. Soru

Sosyal tesis yönetiminden kısaca bahsediniz?

Cevap

Site sosyal tesisleri gereksinimleri karşılamak için, günün stresinden uzaklaşıp keyifli zamanların ve toplu yaşamın gereği olarak oluşturulur. Fitness merkezinde form korunur, jogging ve bisiklet parkurunda hareketin önemi kavranır. Tenis kortu, basketbol, voleybol sahalarında spor yapmanın keyfine varılır. Kapalı havuz, sauna, türk hamamında vücut yorgunluktan arındırılır. Özetle, sosyal tesisler ve etkinliklerle yaşam enerjisi tazelenir. Spor Tesis Yönetim Hizmetlerine ilişkin çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. Örneğin; sosyal tesis, fitness, jogging, spor tesisi, havuz, sauna, yeşil alan, site kafeterya çalışma ve kullanım kurallarına uyulması gereklidir.


12. Soru

Kat maliklerinin hakları ve borçları hakkında kısaca bilgi veriniz?

Cevap

Kat malikleri ortak yerlerin bakım ve temizliğine ve korunmasına itina göstermeğe ve blokların güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar. Kat malikleri kendilerine ait bulunan bağımsız bölümlerde, blokların estetiğine ve dayanıklılığına halel getirmemek ve hariçten görünüşünü bozmamak kayıt ve şartıyla bilcümle masraflar kendilerine ait olmak üzere istedikleri tadilatı yaptırabilirler, ancak ortak kısımlardan olan bölme ve duvarlarda pencere ve kapı açamaz, kendi bağımsız bölümüne balkon vb ilave edemez, dış cepheyi değiştirecek herhangi bir inşaat yapamazlar.


13. Soru

Site yönetim organları nelerden oluşur?

Cevap

Sitedeki yönetim organları; site kat malikleri kurulu, site yönetim kurulu, site denetim kurulu, apartman kat malikleri kurulu, apartman yönetim kurulu, apartman denetim kurulundan ibarettir.


14. Soru

Aparman kat malikleri kurulu ve site malikleri kurulu ne zaman toplanırlar?

Cevap

Apartman kat malikleri kurulu her sene Mayıs ayının ilk yarısında, Site kat malikleri kurulu ise 2. Yarısında toplanır.


15. Soru

Yönetici Kat Mülkiyet Kanunu ve sözleşmesinde belirtilen görevlerin dışında hangi işleri yapar, örnek veriniz?

Cevap

? Bina kat malikleri kurulunca verilen kararları uygular. ? Ana gayrimenkulün amacına uygun olarak kullanılması, korunması vb için gerekli tedbirleri alır. ? Ana gayrimenkulün, ortak tesis ve eklentilerin yönetimi, bakımı, onarımı ve işler halinde tutulması için gerekli paraların avans olarak toplanması, borçların ödenmesi; borç ve mükellefiyetini yerine getirmeyen daire sahipleri hakkında dava ve icra takibi yapar. ? Seçilmesini izleyen 10 gün içinde İşletme projesini hazırlayarak imza karşılığında daire sahiplerine sunar.


16. Soru

Site denetim kurulu kaç kişiden oluşur?

Cevap

Site denetim kurulu 3 kişiden oluşur.


17. Soru

Site yönetiminin yapması gereken hizmet adımları ve bunlara ilişkin hazırlanacak belgeler ve uygulamalar hangileridir?

Cevap

• Site sakinlerini bilgilendirme ve site tanıtım el kitabının hazırlanması ve dağıtılması
• Web sitesinin kurulması yönetimin şeffaflığının sağlanması
• Site yönetim planının değerlendirilmesi ve uygulanması• Site işletme projesinin yapılması ve tüm kat maliklerine tebliğ edilmesi
• Yıllık olağan ya da olağanüstü toplantıların düzenlenmesi
• Site sakinleri memnuniyet araştırması ve değerlendirmesi
• Siteyle ilgili tüm resmi evrakların kabulü, yazışmaların yapılması dosyalanması
• Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması ve yıl sonunda genel kurula sunulması gerekir.


18. Soru

Komşuluk hukuku ile iyi niyet ve dürüstlük kuralları içinde uzlaşılamayan durumlarda ve yönetim
planında hüküm bulunmayan hallerde neler yapılır?

Cevap

Kat mülkiyeti hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku ve ilgili yasa hükümleri uygulanır.


19. Soru

Bütçe yönetim hizmetlerine ilişkin hazırlanacak belgeler ve uygulamalar nelerdir?

Cevap

• Site resmi defterlerinin yıllık noter tasdiklerinin yaptırılması
• İşletme projesinde belirtilen avans ve aidatların takip ve tahsilâtı
• Bina yönetimi ve 3. şahıslarla ilgili ödemelerin yapılması
• Site personelinin tüm yasal işlemleri yapılması ile ücretlerinin ödenmesi
• Site gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi
• Her ay borç alacak çizelgelerinin blok panosunda duyurulması
• Kat malikleri ve denetim kuruluna 3 aylık faaliyet raporunun sunulması
• Yıllık faaliyet raporunun yıl sonunda genel kurula sunulması
• Resmi defterlerin yıl sonunda notere kapattırılması


20. Soru

Güvenlik hizmetine ilişkin hazırlanacak belgeler ve uygulamalar nelerdir?

Cevap

• Risk analizi ve sitenin profilinin çıkartılması
• Giriş çıkış kontrolü ve ziyaretçi karşılama
• Standart devriye, gözetim ve kontrol
• Nokta güvenliği
• Kameralı güvenlik, tesis, bina ve çevre kontrol
• Günlük, haftalık, aylık denetim ve raporlama
işlemlerinin yapılması gereklidir.


21. Soru

Teknik Yönetime İlişkin Uygulamalar ve Belgeler nelerdir?

Cevap

• Elektrik, mekanik ve sıhhi tesisat sistemlerinin bakım ve kontrolünün yapılması
• Aydınlatma, yangın ve doğalgaz alarm sistemlerinin kontrolünün sağlanması
• Merkezi ısıtma ve sıcak su sistemlerinin periyodik bakımlarının gerçekleştirilmesi
• Asansörlerin bakım anlaşmaları ve rutin bakımlarının yapılması
• Santral ve telefon sistemlerinin bakım ve onarımının sağlanması
• Elektrik trafo, jeneratör ve hidroforların bakımının gerçekleştirilmesi
• Arıtma sistemleri, su kuyusu, havuz dairesi bakımının sağlanması
• Klima sistemleri ve bina otomasyon sistemleri bakımının yapılması
• Yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı ve dolumu işlemlerinin yapılması
• Diğer işlerin bakım yapım ve kontrolüne ilişkin belgelerin hazırlanması gereklidir.


22. Soru

Temizlik yönetimine ilişkin anagayrimenkulde yapılması gereken uygulamalar nelerdir?

Cevap

Anagayrimenkulde, genel temizlik, haşere ilaçlama, su deposu temizliği, çöp toplama ve atık hizmetleri
temizliği hassas bir konudur. Hizmet aksiyon planı içinde günlük iş akış şemasına uygun olarak yapılmalı
ve düzenli olarak kontrol edilip raporlanmalıdır.


23. Soru

Temizlik yönetimine ilişkin gayrimenkul dışında neler yapılmalıdır?

Cevap

Temizlik yönetimine ilişkin; blokların günlük temizliği, ortak alanların günlük temizliği, otoparkların
temizliği, çöplerin toplanması, sert zeminlerin cilalanması, genel koruyucu temizlik ve ilaçlama, inşaat
sonrası genel ve detaylı temizlik, dış cephe cam temizliği, haşere ilaçlama, su deposu temizliği ve baca
temizliği gibi çalışmaların yapılması gereklidir.


24. Soru

Havuzların bakımı nasıl yapılmalıdır?

Cevap

Havuz bakım hizmetlerine ilişkin; filtrasyon sistemi kontrolü, filtrasyon pompasının temizlenmesi,
havuz dip temizliği, havuz yüzey temizliği, savak kanallarının temizliği, tesisatın kontrolü, havuz suyu
kimyasallarının değerinin ölçülmesi ve havuz suyu kimyasallarının havuza atılmasına ilişkin uygulamalar
yapılmaktadır.


25. Soru

Bahçe bakım hizmetleri nelerdir ve neden gereklidir?

Cevap

Günümüz koşularında tüm bitkiler daha yoğun ilgiye ve daha profesyonel bilgiye gereksinim duyar. Sağlıklı bitki ve bahçe için ayda bir veya iki kez düzenli olarak bakım yapılması gerekir. Bahçe Bakım Hizmetlerine ilişkin uygulamalar; ekim, biçim, budama, sulama, ilaçlama, gübreleme, tanzim ve düzenlemelerdir.


26. Soru

Kat malikleri tarafından bağımsız bölümler kiraya verilmesi durumunda, kiralama hizmetlerine ilişkin hazırlanacak belgeler ve uygulamalar hangileridir?

Cevap
 • Kira kontratının yapılması

 • Kira ve depozitonun tahsilatının yapılması veya bankaya yatırılmasının sağlanması

 • Su, elektrik ve doğalgaz faturalarının takibinin yapılması

 • Site ortak gider ödemelerinin takibinin yapılması

 • Kiracının ulaşabileceği acil destek hattının kurulması

 • Gayrimenkulün tapu işlemlerinin yapılması

 • Emlak vergi beyannamesinin hazırlanması ve takibinin yapılması

 • Kiracı tahliye taahhütnamesinin hazırlanması gereklidir.


27. Soru

Apartman ve site yönetimlerinde sigorta yapılması gereken alanlar nerelerdir?

Cevap

Konut hizmetleri, yangın, dahili su, terör, yangın, 3. şahıs sorumluluk ve emniyeti suistimal sigortaları yapılabilir. Bu sigorta kapsamında sitenin oyun parkı, asansör, merdiven, kazan dairesi gibi paylaşılan alanlarının göreceği zararlar da teminat altındadır.


28. Soru

Apartman ve sitelerde Spor Tesis Yönetim Hizmetlerine ilişkin hangi uygulamalar yapılmalıdır? Bu uygulamalar neden gereklidir? 

Cevap

Site sosyal tesisleri gereksinimleri karşılamak için, günün stresinden uzaklaşıp keyifli zamanların ve toplu yaşamın gereği olarak oluşturulur. Fitness merkezinde form korunur, jogging ve bisiklet parkurunda hareketin önemi kavranır. Tenis kortu, basketbol, voleybol sahalarında spor yapmanın keyfine varılır. Kapalı havuz, sauna, türk hamamında vücut yorgunluktan arındırılır. Özetle, sosyal tesisler ve etkinliklerle yaşam enerjisi tazelenir.

Örneğin; sosyal tesis, fitness, jogging, spor tesisi, havuz, sauna, yeşil alan, site kafeterya çalışma ve kullanım kurallarına uyulması gereklidir.


29. Soru

Apartman yönetim planı neye göre hazırlanmalıdır?

Cevap

Yönetici veya yönetim kurulu, anataşınmazın yönetimiyle ilgili bütün işlerde yetkilidir. Ancak, yönetim planı ya da kat malikleri kurulu, yöneticinin yetkili olduğu konuların sınırını çizmiş olabilir. Bundan başka, yönetici, kat maliklerini çok önemli mali yükler altına sokabilecek işleri de, ancak kat malikleri kurulundan karar aldıktan sonra yapmalıdır. Hangi işlerin kat maliklerine ağır yükler getireceğinin belirlenmesinde, ilgili binanın konumu, nitelikleri ve oturanların ortalama gelir seyirleri ile sosyal durumları gibi faktörler göz önüne alınmalıdır. Bu duruma uygun apartman yönetim planı hazırlanmalıdır.


30. Soru

Kat maliklerinin hakları hakkında kısa bilgi veriniz.

Cevap

Kat malikleri kendilerine ait bulunan bağımsız bölümlerde, blokların estetiğine ve dayanıklılığına halel getirmemek ve hariçten görünüşünü bozmamak kayıt ve şartıyla bilcümle masraflar kendilerine ait olmak üzere istedikleri tadilatı yaptırabilirler.


31. Soru

Kat maliklerinin yapamayacakları bazı davranışlara örnekler veriniz. 

Cevap

Bazı sakıncalı davranışlar aşağıda verilmiştir.

 • Ortak yerlerde ve bahçede çamaşır vb asamazlar, kurutamazlar.

 • Kendi bağımsız bölümü ile ortak yerlerde kedi, köpek, kümes hayvanları ile küçük ve büyükbaşhayvanlar, at, eşek vb besleyemezler. Her türlü vahşi, yabani, yırtıcı veya tehlikeli hayvanlarıkafeste veya muhafaza altında olsalar bile hiçbir şekilde site dahiline sokamazlar, bakamazlar. Arıcılık veya ipekböcekçiliği yapamazlar.

 • Ortak yerlerde münhasıran kendilerine ait olacak şekilde sebze, meyve vb. Ekip dikerek veya yetiştirip bakamazlar.


32. Soru

Kat malikleri dairelerini kiraya verirken nelere özen göstermelidir?

Cevap

Kendi dairelerini kiraya verirken kiracılarının da bu siteyi oluşturan mensuplarından biri olduğu gerçeğini daima göz önünde bulundurarak diğer daire sahiplerinin veya komşularının sosyal, kültürel ve medeni seviyelerinden aşağı olmamasına azami itina ve titizliği göstermeye mecburdurlar. Normal aile dışında şüpheli veya sabıkalı kimselere veya yabancı uyruklulara (mesela öğrenci veya araştırma grupları, turist kafilesi, kaçak, suçlu veya zanlı gibi) kiraya veremezler. (Madde 10)


33. Soru

Kat malikleri apartmanla ilgili hangi giderlere katılmak zorundadır?

Cevap

• Kapıcı, bekçi, koruyucu, bahçıvan vb giderlerine ve bunlar için toplanacak avanslara (arsa payıne olursa olsun) eşit olarak,

• Bütün ortak kısımların, bilumum bahçe, yol, park, otopark, çocuk bahçesi ve çevrenin, sabit tesislerin (bekçi evi, aydınlatma direkleri, trafo merkezi, bahçe duvarları, bahçe sulama devreleri vb gibi) bakım, onarım, düzenleme koruma ve yenileme giderleriyle ortak tesislerin işletme giderlerine (su motoru, çöplerin alınması, çevre aydınlatılması, garajların aydınlatılması vb gibi) ve kat malikleri kurulunca kararlaştırılan ve ortak giderler için toplanacak avansa kendi arsa payları oranınca katılırlar.

• Özellikle bulundukları apartman dahilinde ve o apartmana ait olup diğer apartmanlarıilgilendirmeyen ortak giderlere ise (yakıt gideri, çatı onarımı, çatıdaki müşterek TV anteni bakımı, apartmanın kalorifer kazanı, hidroforu, asansör bakımı vb gibi) kendi arsa paylarıoranında ve diğer apartmanları karıştırmaksızın katılırlar. (Madde 12)


34. Soru

Sitedeki yönetim organlarını sayınız ve bunlar arasında en önemli olanı belirtiniz.

Cevap

Sitedeki yönetim organları; site kat malikleri kurulu, site yönetim kurulu, site denetim kurulu, apartman kat malikleri kurulu, apartman yönetim kurulu, apartman denetim kurulundan ibarettir.

Site kat malikleri kurulu en yüksek karar ve yönetim organıdır. Arsa payı ne olursa olsun sitedeki bütün bağımsız bölüm malikleri bu kurulun birer tabii üyesidir. Daire sahipleri toplantılarda bizzat bulunabilecekleri gibi yerine bir temsilci de gönderebilirler. Temsilci, kurula hitaben yazılı bir belge ile tayin edilir. Malik olmayan bir kimse ikiden fazla kimseyi temsil edemez. Daire sahibi ise kendinden başka iki kişiyi daha temsil edebilir.


35. Soru

Apartman kat malikleri kurulu ne zaman ve hangi şartlarda toplanır?

Cevap

Apartman kat malikleri kurulu her sene Mayıs ayının ilk yarısında, Site kat malikleri kurulu ise 2. Yarısında toplanır. Toplantıların nerede ve hangi saatte yapılacağı ve gündemi site yöneticisi tarafından tüm daire sahiplerine veya dairelerden faydalananlara taahhütlü mektup veya imza karşılığında bir hafta önce tebliğ edilir. Bağımsız bölümlerin birden fazla paydaşının bulunması halinde paydaşlardan herhangi birine yapılan tebligat diğer paydaşlara da aynen yapılmış sayılır. Site içinde bizzat oturmayan daire sahipleri adres değişikliklerini site yöneticisine veya kendi apartman yöneticisine vaktinde bildirmemişse itiraz hakkını kaybeder. İlk çağrı yapılırken birinci toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. (Madde 18)


36. Soru

Yönetici Kat Mülkiyet Kanunu hangi görevleri görür?

Cevap
 • Bina kat malikleri kurulunca verilen kararları uygular.

 • Ana gayrimenkulün amacına uygun olarak kullanılması, korunması vb için gerekli tedbirleri alır.

 • Ana gayrimenkulün, ortak tesis ve eklentilerin yönetimi, bakımı, onarımı ve işler halinde tutulması için gerekli paraların avans olarak toplanması, borçların ödenmesi; borç ve mükellefiyetini yerine getirmeyen daire sahipleri hakkında dava ve icra takibi yapar.

  • Seçilmesini izleyen 10 gün içinde İşletme projesini hazırlayarak imza karşılığında daire sahiplerine sunar.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi