Bina ve Site Yöneticiliği Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Toplu Yapıların Yönetimi

1. Soru

Aşağıdaki şıklardan hangisi Kat mülkiyeti ile ilgili bir açıklama değildir?

a-) Kat mülkiyeti, bir yapının, binanın başlı başına kullanılmaya elverişli bölümlerini bütünden ayırarak onlara bağımsız bir kimlik veren ve böylece mülkiyet hakkının konusu haline getiren bir kavramdır. 

b-) Kat mülkiyeti, sosyal ve ekonomik ihtiyaçların zorlaştığı geniş kitlelerin konut sıkıntısını gidermek amacıyla Kabul edilmiş özel bir taşınmaz mülkiyet çeşididir. 

c-)  Kat mülkiyeti, tamamlanmamış yapılardaki arazi ve taşınmazlar ile ilgili bağımsız mülkiyet hakkıdır. 

d-) Kat mülkiyeti kavramıyla yalnızca katlar üzerinde mülkiyet hakkı değil, duruma göre bir kattaki çeşitli daireler ve mağaza, depo gibi bağımsız bölümler üzerindeki bağımsız mülkiyet hakları da ifade edilmektedir.

e-) Kat mülkiyeti sistemine geçiş ile beraber tek katlı yapı dönemi yavaş yavaş sona ermeye başlamış ve yerini ise, çok katlı yapılar almaya başlamıştır. 

Cevap

c-)  Kat mülkiyeti, tamamlanmamış yapılardaki arazi ve taşınmazlar ile ilgili bağımsız mülkiyet hakkıdır. 


2. Soru

Aşağıdaki maddelerden hangisi Toplu Yapılar ve Toplu yapıların kurulması ile ilgili değildir?

a-) Bir veya birden çok imar parseli üzerinde, belli bir onaylı yerleşim planına göre, yapılmış veya yapılacak, alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ile bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlantılı birden çok yapıyı ifade eder.

b-) Toplu yapı kapsamındaki imar parsellerinin bitişik veya komşu olmaları şarttır.

c-)  Bu parseller arasında kalan ve imar planına göre yol, meydan, yeşil alan, park, otopark gibi kamuya ayrılan yerler için bu koşul aranmaz. 

d-) Toplu yapı kapsamında bulunan birden çok yapının ortak sosyal ve alt yapı tesisleri bulundukları parsel veya yapıya bakılmaksızın, ayrıldıkları bağımsız bölümlerin ortak yeri sayılır.

e-) Toplu yapı birden fazla imar parselini içeriyorsa, ayrı ayrı parseller üzerinde toplu yapı hükümlerine tabi olacak şekilde kat mülkiyeti ilişkisi kurulur.

Cevap

e-) Toplu yapı birden fazla imar parselini içeriyorsa, ayrı ayrı parseller üzerinde toplu yapı hükümlerine tabi olacak şekilde kat mülkiyeti ilişkisi kurulur.


3. Soru

Aşağıdakilerden hangisi “Toplu yapı” kavramının günlük dildeki kullanımının karşılığıdır?

a-) Site

b-) Arsa

c-) Gayrimenkul

d-) Bağ evi

e-) Tarla 

Cevap

a-) Site


4. Soru

14.11.2007 tarih ve 5711 sayılı Kanun’un 22 nci maddesi ile 634 sayılı Kanun’a 65 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki hangi başlık “dokuzuncu bölüm” olarak eklenmiştir?

a-) Toplu yapılara ilişkin özel hükümler

b-) Kapıcı ve Kaloriferci Yönetmeliği

c-) Kat Mülkiyeti Kanunu

d-) Aparman yönetimi yönetmeliği 

e-) Yönetim Planlanması yönetmeliği 

Cevap

a-) Toplu yapılara ilişkin özel hükümler


5. Soru

"Toplu yapılarda yönetim tarzları ve liderlik" konusundan bahsederken aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış olarak ifade edilmiştir?

a-) Ödül ve ceza yöntemiyle yöneten geleneksel yöneticinin uygulamaları çok verimli bir yönetime sebep olur.

b-) Problemin temeli, insanın bedeni, nefsi, zihni, kalbi ve ruhu ile bir bütün olduğunu dikkate almayan ve onun bir nesne gibi yönetilebileceği inancına dayanan geleneksel yönetim paradigmasıdır.

c-) Yöneticiler “etkili” olmayı öğrenmedikçe insan kaynağının potansiyelinden tam olarak faydalanamazlar.

d-) Etkili yönetici olmak insan ile insanların yeteneklerinin niteliğine birlikte odaklanarak bunlar arasındaki dengeyi kurabilmektir. 

e-) Yönetim sürecinde üstlerin astlarında uyandırdıkları duygular, astların işi yaparken sergileyecekleri davranışların en önemli temelini oluştururlar.

Cevap

a-) Ödül ve ceza yöntemiyle yöneten geleneksel yöneticinin uygulamaları çok verimli bir yönetime sebep olur.


6. Soru

Yönetim tarzları ve Lider Yönetimi kavramlarından bahsederken aşağıdakilerden hangisi yanlış ifade edilmiştir?

a-) Yönetim tarzları; geleneksel yönetim ve lider yönetimi olarak ikiye ayrılabilir.

b-) Geleneksel yöneticiler otoriter, demokratik ve insancıldırlar ve liderler; otokratik, demokratik, bürokratik, karizmatik, durumsal, etkileşimci, organizasyonel, müteşebbis ve doğal lider gibi birçok türe ayrılabilmektedir. 

c-) Geleneksel yönetici; otoriter, insancıl ve ilgisiz tarzda hareket eder ve disiplini sağlamaya ve verimi artırmaya odaklanır. Ceza sistemini ve ödülü, araç olarak kullanır. Sistemi sürdürme amacını güder.

d-) Lider yönetimi ise klasik lider yönetimi, otokratik lider yönetimi ve bilge lider yönetimi olarak üçe ayrılır. 

e-) . Klasik lider yönetimi; acil durum lideri, devrim lideri, olağan durum lideridir. düzen kurmaya, yenilik yapmaya ve motivasyona odaklıdır. İnisiyatif, karşıtlık ve teşvik araçlarını kullanır. 

Cevap

d-) Lider yönetimi ise klasik lider yönetimi, otokratik lider yönetimi ve bilge lider yönetimi olarak üçe ayrılır. 


7. Soru

Yönetim tarzını belirleyen birinci boyut stratejik yön belirlemeyle ilgilidir. Yön veya strateji belirleme konusunda üç temel yaklaşım gözlemlenir.

Aşağıdakilerden hangileri bu 3 temel yaklaşımdır?

I. Vizyoner liderlik

II. Emir-komuta zinciri liderliği

III. Katılımcı liderlik

IV. İnsancıl liderlik 

V. Karizmatik liderlik.

a-) I.II.III 

b-) I.II IV

c-) I.II.V

d-) III.IV.V

e-) I.IV.V

Cevap

a-) I.II.III 


8. Soru

"Toplu yapılarda yönetim uygulamaları" kavramından bahsederken aşağıdaki hangi maddede yer alan ifade yanlıştır?

a-)  69. madde hükmüne göre; bu durumda yönetim yetkisi; o adada bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan “ada kat malikleri kuruluna” aittir.

b-) Yönetim planında, yönetim yetkisinin “ada temsilciler kurulu”na devrinin kararlaştırılması mümkün olup, yönetim planında aksi kararlaştırılmadıkça
“ada temsilciler kurulu”, blok yapılarda her blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerince seçilen blok yöneticilerinden ve blok niteliğinde olmayan yapıların ise bağımsız bölüm maliklerince seçilen temsilcilerinden oluşacaktır. 

c-) Ada temsilciler kurulunda bu yöneticiler ve temsilciler yönettikleri ve temsil
ettikleri bağımsız bölüm sayısından bir fazlası kadar oy hakkına sahiptirler. 

d-) Toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler ise; bu kapsamda yer alan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan “toplu yapı kat malikleri kurulunca” yönetilir. 

e-)  Ada temsilciler kurulunda, yönetim planından farklı düzenlemelere de yer verilebilir.

Cevap

c-) Ada temsilciler kurulunda bu yöneticiler ve temsilciler yönettikleri ve temsil
ettikleri bağımsız bölüm sayısından bir fazlası kadar oy hakkına sahiptirler. 


9. Soru

Toplu Yapılarda Yönetici ve Denetçi kavramlarından bahsedilirken aşağıdaki hangi ifade yanlıştır? 

a-) Toplu yapılardaki yerlerin yönetiminde, blokların ve toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesislerin yönetimi ayrı ayrı düzenlenir.

b-) Blok yöneticisi ve denetçisi, bloktaki kat maliklerinin; blok niteliğinde olmayan yapıların ortak yer ve tesisleri için yönetici ve denetçi, bu yapılardaki kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından seçilir. 

c-)  Denetçi; toplu yapı temsilciler kuruluna katılan yönetici tarafından seçilir ve yönetici oyu ile atanır.  

d-) Blok yapıların her biri, kendi sorunlarına ve yalnız o bloğa ait ortak yerlere örneğin, bloğun asansörüne, çatısına ilişkin olarak, o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan blok kat malikleri kurulu tarafından yönetilir.

e-) Blok niteliğinde olmayan yapılar, blok yapıları ile aynı parselde yer alıyorsa, kendi sorunlarına ve o parsele ait ortak yerlere ilişkin olarak, o parselde bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan kat malikleri kurulu tarafından yönetilir.

Cevap

c-)  Denetçi; toplu yapı temsilciler kuruluna katılan yönetici tarafından seçilir ve yönetici oyu ile atanır.  


10. Soru

Blok niteliğinde olmayan yapıların ortak yer ve tesisleri için blok yöneticisi ve denetçisi kimler tarafından seçilir?

a-) Kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından seçilir.

b-) Yönetim Kurulu Başkanı ve yardımcıları tarafından seçilir. 

c-) Yerel Belediyeler bünyesinde yer alan imar müdürlükleri tarafından seçilir.

d-) Zabıta tarafından seçilir.

e-) Muhtar tarafından seçilir. 

Cevap

a-) Kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından seçilir.


11. Soru

Aşağıdakilerden hangisi Site Yöneticisinin Görevleri arasında yer almaz?

a-) Yönetici bütün harcamaları belgeye bağlamak zorundadır.

b-) Gelir ve giderleri noterden onaylanmış, işletme hesabı defterine yazmak zorundadır.

c-) Bu defterde bir sayfaya gelirler, bir sayfaya giderler birer birer yazılmalıdır. 

d-) Yönetici kendi banka hesabına para yatırabilir, kendi kredi kartıyla ödeme yapabilir. 

e-) Yönetici ile yapılacak iş sözleşmesi yeterli olmalıdır. Sonraki yıllar için ücret artış koşulu objektif esaslara bağlanmalıdır. 

Cevap

d-) Yönetici kendi banka hesabına para yatırabilir, kendi kredi kartıyla ödeme yapabilir. 


12. Soru

Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin görevleri arasında yer almaz?

a-) Yöneticinin belgesiz harcama yapması. 

b-) Yönetici bütün gelirleri tek bankaya yatırmalıdır.

c-) Yönetici her an denetime hazır olmalıdır

d-) Denetim ve kat malikleri kurulu toplantısı öncesinde bankadan tüm yılın ekstresi alınmalıdır.

e-) Yönetici bir yıllık hesap defterini, orijinal belgeleri denetçiye vermemeli, yanında incelemesini sağlamalıdır. 

Cevap

a-) Yöneticinin belgesiz harcama yapması. 


13. Soru

Kat mülkiyeti kanununa göre Denetçilik kaç kişiye verilebilir?

a-) Kat maliklerinin kendi aralarından seçecekleri bir veya üç kişiye verilebilir.

b-) Kat maliklerinin kendi aralarından seçecekleri beş kişiye verilebilir.

c-) Yönetici tarafından Kat maliklerinin tamamına denetçilik verilebilir. 

d-) Denetçilik yerel yönetimler tarafından seçilir, en az beş kişiden oluşur. 

e-) Kat maliklerinin toplam sayısından bir fazlasına denetçilik verilebilir. 

Cevap

a-) Kat maliklerinin kendi aralarından seçecekleri bir veya üç kişiye verilebilir.


14. Soru

Toplu yapılarda kurullar, ne zaman toplanırlar ifadesinden bahsedilirken aşağıdaki maddelerden hangisi doğrudur. 

I. En geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere toplanır.

II. Yönetim planlarında gösterilen zamanlarda toplanır.

III. Yönetim planında toplantı zamanı belirtilmemişse ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.

IV.  Beş yılda bir  takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.

a-) I.II.III

b-) I.II IV

c-) I.III.IV

d-) III.IV

e-) I.IV

Cevap

a-) I.II.III


15. Soru

Yönetim Planları ve Değiştirilmesi konusundan bahsederken aşağıdaki maddede yer alan hangi ifade yanlıştır?

a-) Toplu yapı kapsamındaki yapı ve yerler için tamamını kapsayan bir tek yönetim plânı düzenlenir. 

b-) Yönetim plânı, toplu yapı kapsamındaki bütün kat maliklerini bağlar. 

c-)  Yönetim plânının değiştirilebilmesi için, toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tamsayısının beşte dördünün oyu şarttır.

d-) Geçici yönetim en geç toplu yapının bitimini izleyen beş yıl sonrasına kadar devam edebilir.

e-) Toplu yapılara ait yönetim planlarında bu yönde bir değişiklik için kat maliklerinin salt çoğunluğu yeterlidir. 

Cevap

d-) Geçici yönetim en geç toplu yapının bitimini izleyen beş yıl sonrasına kadar devam edebilir.


16. Soru

Bir adada birden çok parsel yer alıyorsa, adayı oluşturan parsellere ait ortak yerler, o adada bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan bir kurul tarafından oluşturulur.

Bu kurul aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Ada kat malikleri kurulu

b-) Denetçiler Kurulu 

c-) Liderler kurulu

d-) Parsel Kat Malikleri Kurulu

e-) Blok Kat Malikleri Kurulu

Cevap

a-) Ada kat malikleri kurulu


17. Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Alt Yönetim Organı Olarak Kat Maliklerinin Oluşturduğu Kurullar"dan değildir?

a-) Blok Kat Malikleri Kurulu
b-) Grup Oluşturan Yapılar Kat Malikleri Kurulu
c-) Parsel Kat Malikleri Kurulu
d-) Ada Kat Malikleri Kurulu
e-) Toplu Yapı Temsilciler Kurulu

Cevap

e-) Toplu Yapı Temsilciler Kurulu


18. Soru

KMK.'nın 24. maddesine göre konut niteliğindeki bağımsız bölümlerde doktor muayanehanelerinin açılmasına izin verilmektedir. Ancak sonuçta doktor muayenehanesi de bir işyeridir; içinde bulunduğu apartmanla ilgisi olmayan yabancılar belirsiz zamanlarda içeri girmekte ve apartman sakinlerinin can, mal
güvenliğini tehdit etmektedir.

Bunu önlemek için aşağıdaki maddelerden hangisini yapmak yeterlidir? 

a-) Bunu önlemek için yönetim planlarına, "konut niteliğindeki bağımsız
bölümlerde hiçbir mesleki faaliyet yapılamaz" kuralının konması yeterli olacaktır.

b-) Bunu önlemek için yönetim planında alınan kararlar yetmez.

c-) Belediyeler tarafından "konut niteliğindeki bağımsız bölümlerde hiçbir mesleki faaliyet yapılamaz" kuralı konması yeterlidir. 

d-) Tapu Müdürlüğü iznine tabidir. 

e-) Konut niteliğindeki bağımsız bölümlerde doktor muayanehanelerinin açılması serbesttir. 

Cevap

a-) Bunu önlemek için yönetim planlarına, "konut niteliğindeki bağımsız
bölümlerde hiçbir mesleki faaliyet yapılamaz" kuralının konması yeterli olacaktır.


19. Soru

Kat malikleri toplantısında vekalet kimlere verilir?

I. Diğer bir kat malikine,

II. Kat malikinin eşine

III. Kat malikinin çocuğuna

IV. Ortağına 

V. Kat malikinin kendisine

a-) I.II.III.

b-) I.III.IV

c-) I.IV.V

d-) III.IV.IV

e-) II.III.V

Cevap

a-) I.II.III.


20. Soru

Toplu Yapıların Yönetimi hangi kanun ile düzenlenir ve uygulanır? 

Cevap

Kat mülkiyeti kanunu 


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi