Bina ve Site Yöneticiliği Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Gayrimenkul, Bina, Site Ve Toplu Yapı Yöneticiliği

1. Soru

Üst düzey, orta düzey ve alt düzey yönetim biçimi nedir?

Cevap

Üst kademe yönetim ve yöneticiler: Başkan, genel müdür, genel müdür yardımcısı, yönetim kurulu başkanı tepe yöneticisi vb. gibi adlarla çağrılan ve kurumun nihai sorumlusu olan kişilerin oluşturduğu yönetime üst yönetim adı verilir. Orta kademe yönetim ve yöneticiler: Tepe yönetimince belirlenen genel amaçları gerçekleştirmeye yönelik uygulama planları geliştiren; alt kademe yöneticilerin çalışmalarını koordine eden bu grup, bölüm müdürü, fabrika müdürü, daire başkanı, idare amiri gibi isimlerle anılırlar. Orta kademe yöneticileri çok çeşitli uygulamaya dönük işler yaparlar. Alt düzey yönetim ve yöneticiler: Bu düzeydeki yöneticiler, günlük faaliyetlerinin başarılması için yönetsel işlevleri olmayan bireyleri yönetmekten sorumlu olan gözetmen ya da ilk kademe amirleridir. Şef, amir nezaretçi, ustabaşı, usta vb. gibi adlarla anılırlar.


2. Soru

Tapu haritası, Tapu kütüğü nedir?

Cevap

Tapu haritası (tapu planı veya kadastro paftası), parsellerin geometrik şekillerini gösterir ve belirli bir ölçekte çizilmiş haritaya denir. İmar, kamulaştırma haritaları da tapuya tescil edilmekle tapu haritası özelliğini kazanır. Tapu sicilini oluşturan ve taşınmaz malların üzerindeki aynî ve şahsi hakları gösteren, köy veya mahalle esasına göre tutulan defterlerden her birine tapu kütüğü denir.


3. Soru

Takrir nedir?

Cevap

Malik veya hak sahibinin düzenlenen resmi senet veya tescil istem belgesini tapu sicil müdürü huzurunda okudum yazarak imzalamasına takrir denir.


4. Soru

Hangi sorunun çözümü adına 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 23.06.1965 tarihinde mecliste kabul edilmiştir?

Cevap

İnsanların barınma ihtiyacı çok eski çağlara dayanmaktadır ve bu barınma ihtiyacı gün geçtikçe önemli ölçüde artmış ve yeni yaşam alanlarının kurulması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle çok katlı yapılar inşa edilmiş ve insanlar toplu yapılarda yaşamaya başlamışlardır. Bu da önemli bir sorunu ortaya koymuştur.


5. Soru

Yöneticinin fonksiyonları nelerdir?

Cevap

Yöneticinin fonksiyonları şu başlıklarda sıralanabilir:

 • Amaç ve politika belirleme
  • Kaynakları sağlama ve düzenleme
  • İnsan kaynağının yönetimi ve kadrolama
  • Teşvik ve güdüleme
  • Bütçe ve mali işler
  • Yönetimi geliştirme
  • Yetki devri ve temsil
  • Karar verme
  • İletişim
  • Dış ilişkiler
  • Halkla ilişkiler

6. Soru

Yöneticinin fonksiyonları hangi başlıklarda sıralanmaktadır?

Cevap

? Amaç ve politika belirleme ? Kaynakları sağlama ve düzenleme ? İnsan kaynağının yönetimi ve kadrolama ? Teşvik ve güdüleme ? Bütçe ve mali işler ? Yönetimi geliştirme ? Yetki devri ve temsil ? Karar verme ? İletişim ? Dış ilişkiler ? Halkla ilişkiler


7. Soru

Anagayrimenkulün yönetimi hangi kurullarla yapılır?

Cevap

Anagayrimenkulün yönetimi;
• Kat malikleri kurulu
• Yönetici/yönetim kurulu
• Denetçi/denetim kurulu ile yapılır.


8. Soru

Her yöneticinin taşıması gereken özellikler nelerdir?

Cevap

? Güvenilir olmak ? Saygın olmak ? Sevimli olmak ? Adil olmak ? Şeffaf olmak ? Yeterli bilgiye sahip olmak ? Sağduyu sahibi olmak


9. Soru

Tapu tahsisi belgesi nedir?

Cevap

İmar affı çalışmaları sonucunda tapu kütüğünün beyanlar sütununa kaydedilerek, gecekondu hak sahiplerine verilen ıslah imar planı yapıldıktan sonra hak sahiplerine verilecek tapuya esas teşkil edecek olan belgedir.


10. Soru

Ada nedir?

Cevap

Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, deniz gibi doğal ve/veya yapay sınırlarla ve/veya kadastro çalışma alanı sınırı ile ve/veya devlet demiryolları arazisi ile çevrili parseller topluluğuna ada denir.


11. Soru

Genel olarak yönetim kaça ayrılmaktadır?

Cevap

? Sanat ve meslek olarak yönetim ? Süreç olarak yönetim ? Bilim olarak yönetim


12. Soru

Tapu sicili nedir?

Cevap

Tapu sicili; taşınmaz mal ile üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere devletin sorumluluğu altında tescil ve açıklık ilkelerine göre tutulan sicildir. Tapu sicilinde; taşınmaz malların yüz ölçümü ve malikinin kim olduğu gibi özelliklerin yanı sıra, şerhe ve beyanlar kısmında da taşınmaz mala ilişkin irtifak, rehin gibi tüm hak ve yükümlülüklere yer verilir. Tapu kütüğüne taşınmaz mal olarak tescil edilen bağımsız ve sürekli haklar, üçüncü kişilere devir olunabilir, mirasçılara geçebilir ve üzerinde her türlü aynî ve kişisel hak kurulabilir.


13. Soru

Yönetim kavramı nedir?

Cevap

Yönetim kavramı, insanların işbirliğini sağlama ve onları bir amaca doğru yöneltme, faaliyetlerini ve çabalarını uyumlaştırma, insanları yönlendirme ve faaliyetlerin planlar doğrultusunda yapılıp yapılmadığını denetleme çabalarının toplamıdır. Diğer bir deyişle, başkalarının aracılığı ile amaçlara ulaşmasıdır.


14. Soru

Aile konutu nedir?

Cevap

Aile konutu ailenin devamlı olarak ikametine ayrılan konuttur. Medeni Kanun’un 19.maddesinde aile konutunun bulunduğu yere yerleşim yeri adı verilmiştir. Buna göre yerleşim yeri bir ailenin sürekli kalmak niyeti ile oturduğu yerdir.


15. Soru

Arazi nedir?

Cevap

Sınırları, yüz ölçümü ve niteliği yeterli vasıtalarla belirlenmiş, yatay ve düşey sınırları bulunan zemin parçasıdır.


16. Soru

İyi bir yöneticide bulunması gereken özellikler nelerdir?

Cevap

? İnsanları tanıma, insan sevgisi ve iletişim kurabilme ? Objektif ve adil olma ? Mantıklı olma, analiz, sentez ve muhakeme (yargı) gücü ? Düşüncelerini konulara ve sorunlara odaklaştırabilme ve açık-seçik ifade edebilme ? Teknik bilgi ve tecrübe ? Girişken, inisiyatif sahibi, dinamik ve azimli olma ? Dış görünüşü ile çevrede kabul görme; tertipli ve düzenli olma ? İyi bir satıcıolma; fikirlerini ikna yoluyla benimsetebilme ? Sorumluluk duygusuna sahip olma ? Güçlü irade ve kendine güven duygusuna sahip olma


17. Soru

Gayrimenkul ve anagayrimenkul nedir?

Cevap

Gayrimenkul, taşınmaz mal; bir yerden bir yere taşınması imkansız olan durağan mallar olup arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfada kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler gayrimenkul mülkiyetinin konusunu oluşturur. Gayrimenkul, arazi, arsa, bağımsız bölüm gibi bir yerden bir yere taşınamayan, yerinde sabit duran şeylerdir. Kat mülkiyetine konu olan taşınmazın bütününe anagayrimenkul denir.


18. Soru

Arsa ve arsa payı nedir?

Cevap

Belediye ve mücavir alan sınırları veya köy yerleşik alanlarında yapılan planlarla iskan sahası olarak ayrılmış yerlerde bulunan arazi parçalarına arsa denir. Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda her bir bağımsız bölüme tahsis edilmiş zemindeki ortak mülkiyet payına arsa payı denir. Arsanın Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yazılı esaslara göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına arsa payı denir (KMK. Md:2/d).


19. Soru

Etkili olabilmek için bir yönetici hangi becerilere sahip olması ve onları sürekli olarak geliştirmesi gerekmektedir?

Cevap

Teknik Beceri İletişim Becerisi İnsan İlişkileri Becerisi Analitik Beceri Karar Verme Becerisi Kavramsal Beceri


20. Soru

Tapu sicil müdürlüğü, tapu ve kadastro genel müdürlüğü nedir?

Cevap

Taşınmaz mallara ilişkin akit ve tescil işlemlerini yapmak ve tapu sicilini mevzuatına göre tutmakla görevli her il ve ilçede kurulmuş bulunan müdürlüklerdir. Tapu ve kadastro genel müdürlüğü, taşınmaz mallara ait akitlerle her türlü tescil, kadastro, yenileme işlerini mevzuatına göre yapmak, tapu sicillerini, kadastrol topografik haritaları düzenlemek, uygulamak ve yenilemek için genel bütçe içinde ayrı bütçeli bir kamu kurumudur.


21. Soru

Kat irtifakı nedir?

Cevap

Bir arsa üzerinde, ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından kurulan irtifak hakkına Kat irtifakı, bu haklara sahip olanlara da Kat irtifakı sahibi denir.


22. Soru

Aplikasyon (Yer gösterme) nedir?

Cevap

Kadastro paftalarındaki parsel köşe noktalarının, yani parselin sınırlarının zeminde gösterilmesidir.


23. Soru

Akitli ve akitsiz işlemler nedir?

Cevap

Resmi senet düzenlenerek yapılan satış, bağış, taksim, ölünceye kadar bakma akdi, ipotek ve irtifak hakları ile tapu sicil müdürlüğünde yapılan işlemlerdir. Akitsiz işlemler, aynî hakların kurulması ve devri ile ilgili olmayan kişisel hakların şerhi, terkin, düzeltme, değişiklik, ayırma, birleştirme, mirasın intikali gibi hak sahibinin veya malikin tek taraflı iradesi ile tapu sicil müdürlüğünde yapılan işlemlerdir. Akitsiz işlemler için resmi senet yerine tescil istem belgesi düzenlenir.


24. Soru

Cins değişikliği nedir?

Cevap

Bir gayrimenkulün cinsinin yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hali bağ, bahçe ve benzeri iken arsa ve arazi, arsa ve arazi veya yapılı iken bağ, bahçe vb. duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir. Bir diğer değişle tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın niteliğinin değiştirilerek bir başka nitelikte tapu kütüğüne tescil edilmesidir. Uygulamada sıkça karşılaşılan cins tashihi işlemleri, arsa veya araziler üzerine yeni bina inşa edilmesi veya mevcut binanın yıkılarak arsa haline dönüştürülmesi şeklinde görülmektedir.


25. Soru

Çap nedir?

Cevap

Kadastro görmüş ve tapu sicilinde kaydı bulunan tüm taşınmazların plan örneklerine çap denir. Çap bir parselin komşu parsellerle plan sınır doğrultularını, içindekini veya sınırlarındaki doğal, yapay tesisleri ve parsele ait bilgileri içeren bir belgedir.


26. Soru

Kat mülkiyeti nedir?

Cevap

Bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına kat mülkiyeti denir. Kat mülkiyeti hakkına sahip olanlara kat maliki denir. Tamamlanmış bir yapının kat, daire, büro, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir. Kat mülkiyetinin konusu, tamamlanmış bir yapının bağımsız bölümleridir.


27. Soru

Bağımsız bölüm nedir?

Cevap

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş yerlerde, ana gayrimenkulün; ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olan ve her biri kat mülkiyeti kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilen konut, dükkan, mağaza gibi bağımsız mülkiyete konu bölümlerine bağımsız bölüm denir. Anagayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, kat mülkiyeti kanunu hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümleri bağımsız bölümlerdir.


28. Soru

İfraz nedir?

Cevap

Tapu kütüğüne kayıtlı tek bir parça olan taşınmazın birden fazla parçaya, parsele ayrılmasıdır. İfraz işlemleri, belediye encümeni kararı veya il idare kurulunun olumlu kararı üzerine kadastro müdürlüklerince tescil bildirimi düzenlenerek tapuya intikal ettirilir. İşlemin bitimini takiben ayrılan parçalara ayrı ayrı parsel numaraları verilir.


29. Soru

İntifa hakkı nedir?

Cevap

Bir maldan tamamıyla yararlanma onu kullanma hakkıdır.


30. Soru

Tapu senedi nedir?

Cevap

Arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi belgeye tapu senedi denir.


31. Soru

Pafta nedir?

Cevap

Üzerinde parsellerin adaların sınırları, numaraları ve üzerindeki bina ile tesisleri gösteren harita tekniklerine uygun olarak çizilmiş dökümanlardır.


32. Soru

Eklentiler nedir?

Cevap

Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere eklenti denir. Bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan kömürlük, su deposu, garaj, elektrik, hava gazı veya su saati yuvaları, tuvalet gibi eklentiler, ait olduğu bağımsız bölümün bütünleyici parçası sayılır ve o bölümün maliki eklentilerin de tek başına maliki olur. Bir yerin eklenti olup olmadığının saptanması için ana gayrimenkulün tapudaki planına, yönetim sözleşmesine ve kat mülkiyeti kütüğünün beyanlar hanesine bakılır. Eklenti, asıl şey malikinin anlaşılabilen arzusuna göre işletilmesi, korunması, yarar sağlanması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır maldır.


33. Soru

İpotek nedir?

Cevap

Temin edilen bir kredi veya doğması muhtemel bir borca güvence olarak bir gayrimenkul gösterilmesi halinde borç miktarı kadar alacağın varsa faiziyle beraber taşınmazın tapu kütüğünün ilgili sütununa tescili işlemidir. Kurulması bir kanun hükmü tarafından ön görülmüş ipoteğe kanuni ipotek denir.


34. Soru

İmar parseli nedir?

Cevap

İmar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin imar mevzuatı ve imar planı esaslarına göre düzenlenmiş şeklidir.


35. Soru

Kat malikleri kurulunun görev ve yetkileri nelerdir?

Cevap

? Yönetim planı yapmak ve gerektiğinde değiştirmek ? Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesine karar vermek ? Anagayrimenkulde yenilik ve ilaveler yapılmasına karar vermek ? Yönetici ve yönetim kurulunu seçmek ve gerektiğinde değiştirmek ve denetlemek ? Denetçi/denetim kurulunu seçmek ? İşletme projesi hakkında karar vermek ? Yönetici/yönetim kurulu ve denetçi/denetim kurulunu ibra etmek ? Anagayrimenkulün yönetiminde kat malikleri arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek


36. Soru

Devre mülk ve devre tatil nedir?

Cevap

Devre mülk, mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak malikten her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümlerden yılın belli dönemlerinde, devreler halinde müşterek mülkiyet payına bağlı olarak yararlanılmak üzere kurulan bir irtifak hakkıdır. Mülkiyet payına bağlı olmayarak, genelde turizm amaçlı belli tarihlerde tatil yapma hakkına devre tatil denir. Devre tatil hakkının tapu sicili ile bir ilgisi yoktur, aynî bir hak olmayıp şahsi bir haktır.


37. Soru

Kamulaştırma nedir?

Cevap

Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerinin kamu yararının gerektirdiği durumlarda karşılıklarını peşin ödemek şartında özel mülkiyette bulunanlara taşınmaz malların tamamına veya bir kısmına el konulması işlemidir.


38. Soru

Yönetim kavramı nasıl açıklanmaktadır?

Cevap

Yönetim kavramı, insanların işbirliğini sağlama ve onları bir amaca doğru yöneltme, faaliyetlerini ve çabalarını uyumlaştırma, insanları yönlendirme ve faaliyetlerin planlar doğrultusunda yapılıp yapılmadığını denetleme çabalarının toplamıdır.


39. Soru

İpotekli borç senedi nedir?

Cevap

Şahsi bir alacak için resmi senede dayalı olarak tapu siciline tescil ile kurulan ve kıymetli evrak olarak tedavül kabiliyeti olan gayrimenkul rehin senedidir.


40. Soru

Trampa nedir?

Cevap

Trampa, taraflardan birinin diğer tarafa bir veya birkaç şeyin teslim ve mülkiyetini ele geçirmeyi, diğer taraftan da aynı şekilde başka bir veya birkaç şeyin teslim ve mülkiyetini ele geçirmeyi taahhüt etmesi karşılığında borçlandığı bir sözleşmedir. Trampa bir malın, başka bir malla değiştirilmesidir. Trampada değiştirilecek malların değerlerini birbirine eşit olması şart değildir.


41. Soru

Fbk nedir?

Cevap

İpoteklerin tescilinde kullanılan fekki (terkini) bildirinceye kadar anlamına gelen kısaltmadır. Alacaklının terkin istemesi üzerine ipotek sicilden terkin edilir. Üç ay, bir yıl gibi süreli ipoteklerde de sürenin bitiminde ipotek, müdürlükçe kendiliğinden terkin edilmemekte yine alacaklının talebi aranmaktadır.


42. Soru

Anagayrimenkulün yönetimi ne ile yapılır?

Cevap

? Kat malikleri kurulu ? Yönetici/yönetim kurulu ? Denetçi/denetim kurulu ile yapılır.


43. Soru

İyi bir yöneticide bulunması gereken özelliklerin başlıcaları nelerdir?

Cevap

İyi bir yöneticide bulunması gereken özelliklerin başlıcaları şöyle sıralanabilir:
• İnsanları tanıma, insan sevgisi ve iletişim kurabilme
• Objektif ve adil olma
• Mantıklı olma, analiz, sentez ve muhakeme (yargı) gücü
• Düşüncelerini konulara ve sorunlara odaklaştırabilme ve açık-seçik ifade edebilme
• Teknik bilgi ve tecrübe
• Girişken, inisiyatif sahibi, dinamik ve azimli olma
• Dış görünüşü ile çevrede kabul görme; tertipli ve düzenli olma
• İyi bir “satıcı”olma; fikirlerini ikna yoluyla benimsetebilme
• Sorumluluk duygusuna sahip olma
• Güçlü irade ve kendine güven duygusuna sahip olma


44. Soru

Yönetsel becerilerden biri olan 'kavramsal beceri' nedir? 

Cevap

Kavramsal Beceri: Yöneticinin, tüm örgütün karmaşıklıklarını anlaması ve her bir bölümün örgütün temel hedeflerine katkısını değerlendirmesi becerisidir. Birleştirme ve bütünleştirme becerisi de denebilir. Örgütü, içinde bulunduğu çevreye uyarlama işlevi gördüğü için üst yönetimce çok büyük önem kazanır.


45. Soru

Geçit hakkı nedir?

Cevap

Bir taşınmaz üzerinden diğer bir taşınmaz sahibine geçebilmesi için kurulan aynî bir hak olup, bu hak tapu kütüğüne yazım ile hüküm ifade eder.


46. Soru

Bir yöneticide olması gereken yönetsel beceriler nelerdir?

Cevap

Bir yöneticide olması gereken yönetsel beceriler şu şekildedir:

Teknik Beceri, İletişim Becerisi, İnsan İlişkileri Becerisi, Analitik Beceri, Karar Verme Becerisi, Kavramsal Beceri 


47. Soru

Miras payının devri ne demektir?

Cevap

Miras payının devri (temliki), iştirak halinde bulunan mirasçılardan birinin miras payını, iştirak bozulmadan diğer bir mirasçı veya mirasçılara devretmesi demektir. Bu devir bedelli ise satış, bedelsiz ise bağış olarak değerlendirilir.


48. Soru

Ferağ verme nedir?

Cevap

Gayrimenkul malikinin mülkiyet hakkını devretmek veya üzerinde başkası lehine bir hak kurmak amacıyla tapu sicil müdürlüğüne gelip, düzenlenen resmi senedi imzalanarak başkası lehine tescilini istemesi eylemidir.


49. Soru

Gayrimenkul ve Anagayrimenkul kavramları ne demektir?

Cevap

Gayrimenkul, taşınmaz mal; bir yerden bir yere taşınması imkansız olan durağan mallar olup arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfada kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler gayrimenkul mülkiyetinin konusunu oluşturur. Gayrimenkul, arazi, arsa, bağımsız bölüm gibi bir yerden bir yere taşınamayan, yerinde sabit duran şeylerdir. Kat mülkiyetine konu olan taşınmazın bütününe anagayrimenkul denir. 


50. Soru

Kadastro, kadastro müdürlüğü ve kadastro parseli nedir?

Cevap

Taşınmaz malların sınırlarının arazi ve harita üzerinde elirtilerek hukuki durumlarının ve üzerindeki hakların tesbit edilmesi işlemine kadastro denir. Memleketin kadastral topografik haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tesbit etmek ve bu suretle tapu sicilini kurmak ve tapu üzerindeki fenni değişiklikleri takip etmekle görevli kamu idaresine kadastro müdürlüğü denir. Kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parsel kadastro parselidir.


51. Soru

Hangi durumda yönetici atanması mecburidir?

Cevap

Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir.


52. Soru

Genel olarak yönetim kaça ayrılır?

Cevap

Yönetim, bir kurumun bütün kaynaklarının olumlu, sistemli ve ekonomik bir biçimde kullanılması ile ilgili bir sanat, süreç ve aynı zamanda bir bilimdir. Genel olarak yönetim üçe ayrılır;

1. Sanat ve meslek olarak yönetim

2. Süreç olarak yönetim

3.  Bilim olarak yönetim


53. Soru

Yönetim planı ve bu planda yapılan değişiklikler kimleri bağlar?

Cevap

Yönetim planı ve bu planda yapılan değişiklikler;
• Yönetim planını imzalamış tüm kat maliklerini,
• Bütün kat malikleri ile onların mirasçılarını,
• Satın alma yoluyla malik olanları,
• Kiracılar, intifa hakkı sahipleri ve irtifak hakkı sahiplerini,
• Yönetici ve denetçileri
bağlar.


54. Soru

Parsel ve parselasyon nedir?

Cevap

Sınırları, yüz ölçümü ve niteliği yeterli biçimde belli olan, kendi içinde kapanan bir sınırla çevrili yeryüzü parçasına parsel denir. İmar parselleri oluşturmak amacıyla, parseller içerisinde yol, meydan, yeşil alan, park, otopark vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini veya birkaçını kapsayacak biçimde yapılan taşınmaz malları ayırma işlemine parselasyon denir.


55. Soru

Kat malikleri kurulunun görev ve yetkileri nelerdir?

Cevap

Kat malikleri kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
• Yönetim planı yapmak ve gerektiğinde değiştirmek
• Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesine karar vermek
• Anagayrimenkulde yenilik ve ilaveler yapılmasına karar vermek
• Yönetici ve yönetim kurulunu seçmek ve gerektiğinde değiştirmek ve denetlemek
• Denetçi/denetim kurulunu seçmek
• İşletme projesi hakkında karar vermek
• Yönetici/yönetim kurulu ve denetçi/denetim kurulunu ibra etmek
• Anagayrimenkulün yönetiminde kat malikleri arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek


56. Soru

Yöneticinin yöneticilikten çekilmesi hangi durumda söz konusu olabilir?

Cevap

Kat malikleri, kendilerine düşen borçları ve yükümlülükleri, yönetici tarafından noterlikçe yaptırılan ihtara rağmen, vaktinde ve tamamen yerine getirmezlerse, yönetici hiçbir tazminat ödemeye mecbur olmaksızın, kendine ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten çekilerek, bu yüzden uğradığı zararın tazminini kat maliklerinden isteyebilir.


57. Soru

Örgütlerin içinde yer alan iş ve faaliyetler, yönetsel ve yönetsel olmayan faaliyetler olmak üzere neden ikiye ayrılır?

Cevap

Örgütlerin içinde yer alan iş ve faaliyetler, yönetsel ve yönetsel olmayan faaliyetler olmak üzere ikiye ayrılır. Çünkü, yönetsel faaliyetlerle, yönetsel olmayan faaliyetler, amaç, kapsam açısından, gerektirdiği beceriler ve taşıdıkları kavram ve teknikler bakımından farklıdırlar. 


58. Soru

Bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmünde olan yönetim planı, anagayrimenkule ilişkin hangi konuları düzenler?

Cevap

Bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmünde olan yönetim planı, anagayrimenkulün; ? Yönetim tarzına, ? Kullanma amaç ve şekline, ? Yönetici ve denetçilerin alacakları ücretine, ? Bağımsız bölümlerin bakım ve kullanımına, ? Ortak yerlerin kullanımı ve bakımına, ? Genel giderlere ilişkin paylaştırmaya, ? Anagayrimenkulün bakımı, korunması ve zararlardan sorumluluklara ilişkin konuları düzenler.


59. Soru

Yönetim planı anagayrimenkul ile ile ilgili hangi konuları düzenler? 

Cevap

Bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmünde olan yönetim planı, anagayrimenkulün;
• Yönetim tarzına,
• Kullanma amaç ve şekline,
• Yönetici ve denetçilerin alacakları ücretine,
• Bağımsız bölümlerin bakım ve kullanımına,
• Ortak yerlerin kullanımı ve bakımına,
• Genel giderlere ilişkin paylaştırmaya,
• Anagayrimenkulün bakımı, korunması ve zararlardan sorumluluklara
ilişkin konuları düzenler.


60. Soru

Her yöneticinin taşıması gereken özellikler nelerdir?

Cevap

Her yöneticinin taşıması gereken özellikler;

Güvenilir olmak, Saygın olmak, Sevimli olmak, Adil olmak, Şeffaf olmak, Yeterli bilgiye sahip olmak, Sağduyu sahibi olmak


61. Soru

Kat irtifakı ne demektir?

Cevap

Kat irtifakı: Bir arsa üzerinde, ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından kurulan irtifak hakkına “Kat irtifakı”, bu haklara sahip olanlara da “Kat irtifakı sahibi” denir.


62. Soru

Bina ve apartman yönetiminin misyonu ne olmalıdır?

Cevap

Yönetimin misyonu bina ve sitelere değer katarak, komşuluk ilişkilerini bozmadan, şeffaf, güvenilir yönetim ilkesi ile huzurlu, mutlu yaşanabilinilir, yönetim sistemini geliştirmek olmalıdır.


63. Soru

Orta kademe yönetim ve yöneticiler kimlerden oluşur?

Cevap

Tepe yönetimince belirlenen genel amaçları gerçekleştirmeye yönelik uygulama planları geliştiren; alt kademe yöneticilerin çalışmalarını koordine eden bu grup, bölüm müdürü, fabrika müdürü, daire başkanı, idare amiri gibi isimlerle anılırlar. Orta kademe yöneticileri çok çeşitli uygulamaya dönük işler yaparlar.


64. Soru

Denetçinin görev ve yetkileri nelerdir?

Cevap

Denetçinin görev ve yetkileri şunlardır;
• Yöneticiyi denetlemek,
• Hesapları denetlemek,
• Denetleme raporu vermek,
• Defter tutmak,
• Haklı bir neden varsa yöneticinin görevine son verilmesi için kat malikleri kurulundan istemek,
• Önemli bir sebebin ortaya çıkması halinde kat malikleri kurulunu toplantıya çağırmak


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi