Enerji Analizi Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Enerji Terminolojisi

1. Soru

Isıl konfor hangi faktörlerden etkilenmektedir?

Cevap

Isıl konfor; ortam sıcaklığı, ortamdaki nem, ortamdaki hava hızı ve dışa bakan duvarın iç yüzey sıcaklığı ile ortam sıcaklığı arasındaki farktan etkilenir.


2. Soru

Grossman diyagramı nedir?

Cevap

Ekserji sonuçlarının görselleştirildiği diyagrama grossman diyagramı denir.


3. Soru

Kombi hangi yakıt türleriyle çalışmaktadır?

Cevap

Bireysel ısıtma cihazı olan kombi doğal gaz veya LPG ile çalışmaktadır.


4. Soru

Sıcak su kazanı nedir ve kaç çeşittir?

Cevap

Sıcak su kazanı suyun ısıtıldığı nokta olup; • Çelik ve • Döküm olmak üzere iki çeşittir. Suyun ısıtılmasında sıvı ya da gaz yakıtlı brülörlerin yanında katı yakıtlar da kullanılmaktadır.


5. Soru

Düşük ısıtma sistemi nedir?

Cevap

Düşük ısıtma sistemi; klasik ısıtma sistemlerine paralel bir sistem olup çıkış sıcaklığı 70°C dönüş suyu sıcaklığı 50°C olan cihazlardır. Kalorifer tesisatı hesaplamalarında tablo ve diyagramlar bu sisteme göre hazırlanmaktadır.


6. Soru

Dalga ve gel-git enerjisi nasıl oluşur?

Cevap

Güneşin, rüzgarın ve çekim kuvvetinin etkisiyle oluşur. Dalga enerjisi güneş ve rüzgarın etkisiyle su taneciklerinin potansiyel ve kinetik enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. Gel-git enerjisi de çekim kuvvetlerinin etkisiyle yine su tanecikleri de oluşan potansiyel ve kinetik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesidir.


7. Soru

Rüzgar enerjisi nasıl dönüştürülür?

Cevap

Rüzgar türbinleri yardımıyla rüzgar enerjisi önce mekanik enerjiye ardından da elektrik enerjisine dönüştürülür.


8. Soru

Jeotermal enerji nedir?

Cevap

Jeotermal enerji; magma ve kayaçlardaki radyoaktivite sonucu oluşan sıcaklığın ürünü olarak tanımlanabilir.


9. Soru

Kazan seçimi yapılırken nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Kazan seçimi yapılırken kazanın verimliliği, ömür boyu işletme maliyeti göz önüne alınmalıdır. Açık genleşme depolu tek kazanlı sistem eski sistem olduğundan enerji tüketimi yüksektir bu nedenle tercih edilmemelidir. Otomatik kontrol sistemi bulunan gelişmiş kazan sistemlerinde kazanı ihtiyaca göre farklı kapasitelerde çalıştırmak mümkün olduğundan bu kazan tipleri tercih edilmelidir.


10. Soru

Yerden ısıtma nedir?

Cevap

Yerden ısıtma; yere döşenen borulardan sıcak suyun geçirilmesiyle etkin ve verimli olarak kullanılan bir sistemdir. Bu sistemlerde çelik ve bakır borulardan ziyade ısıl genleşme katsayısının büyüklüğünden dolayı plastik borular tercih edilmektedir.


11. Soru

Enerji etkin bina nedir?

Cevap

Enerji etkin bina; binanın mimari tasarımının planlanması evresinde doğal ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ön plana çıkarılarak oluşturulan bina modelleridir.


12. Soru

Buhar kazanı nedir?

Cevap

Buhar kazanı; buharın taşıyıcı akışkan olarak kullanıldığı araçlarda buhar üretici olan cihazdır. Isıtma sistemlerinden çok sanayide buhar ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. Buhar kazanlarının; • Döküm kazanlar ve • Çelik kazanlar olmak üzere iki tipi vardır.


13. Soru

Enerji birim sistemi olarak hangi sistem kullanılır?

Cevap

1960 yılında kabul edilen SI Birim Sistemi kullanılır.


14. Soru

Z yükseklikte bulunan, g yerçekimli ortamda bulunan cismin potansiyel enerjisi nasıl ifade edilir?

Cevap

PE= m.g.z


15. Soru

Alt ısıl değer nedir?

Cevap

Alt ısıl değer; yanma sonucu ürünlerinde suyun gaz halinde olduğu zamanki enerjisidir.


16. Soru

Enerji yönetimi kavramı neleri içermektedir?

Cevap

Enerji giderlerinin taramalar, denetlemeler ve hedef belirleme çalışmaları ile düzenlenmesini içeren enerji yönetimi; • Enerji ön tahmini, • Enerji taraması, • Amortisman, • Geri ödeme süresi ve • Ekonomik analiz yöntemlerinin sürece dahil edilmesi ile belirlenir.


17. Soru

Isıl verim nedir?

Cevap

Bir makineden alınan net işin verilen enerjiye oranı, ısıl verim olarak tanımlanır.


18. Soru

Net iş kavramı neyi ifade eder?

Cevap

Sisteme verilen enerji ile sistemden çıkan enerjinin farkına net iş denir.


19. Soru

Nükleer enerji nedir?

Cevap

Nükleer enerji; ağır atomların küçük atomlara bölünmesi yani fisyon (parçalanma-bölünme-bozunma) olayı ile ya da daha ağır atomlar oluşturması yani füzyon (birleşme-bir araya gelme) olayı sonucu büyük miktarda enerji ortaya çıkmasıdır.


20. Soru

Merkezi ısıtma sistemi nedir?

Cevap

Bir veya birkaç binanın altındaki merkezi bir kalorifer dairesinden toplu olarak ısıtıldığı sisteme merkezi sistem denir. Kazanın yerine, tipine, kapasitesine, kolektör uygulamasına göre farklılıklar ve tercih seçenekleri içerir.


21. Soru

Su ısıtıcıları nelerdir?

Cevap

Su ısıtıcıları olarak; • Boyler, • Şofben, • Termosifon kullanılır. Değişik güçlerde depolama hacimlerinde üretilirler. Katı sıvı ve gaz yakıt kullanılabilir.


22. Soru

Hidroelektrik enerji nasıl tanımlanır?

Cevap

Hidroelektrik enerji; akan suyun kinetik enerjisinin türbinler yardımıyla önce mekanik ardından da elektrik enerjisine dönüştürülmesidir.


23. Soru

Tesisata yalıtım yapmanın ne gibi faydaları olur?

Cevap

Tesisat yalıtımının, tesisatın sorunsuz çalışması, mali ve çevresel olarak faydaları gözlenir.


24. Soru

Ölçme amacıyla hangi araçlardan faydalanılır?

Cevap

Ölçme ve kontrol amacıyla; • Basınç ölçer, • Sıcaklık ölçer, • Debi ölçer, • Kuvvet ölçer, • Baca gazı analizörü gibi araçlar kullanılır.


25. Soru

Çevre enerjisi nasıl tanımlanır?

Cevap

Isı geçişlerinin kullanımı ile enerji üretimi çevre enerjisi olarak tanımlanır. Kullanılan kaynağa göre hava, toprak ve su olarak gruplandırılabilir.


26. Soru

Brülör nedir?

Cevap

Brülör; su ve buhar kazanlarının kullanıldığı sistemlerde hava ile yakıtın birleştirildiği bu sayede yanmanın gerçekleştiği cihazdır. Yakıtlara göre farklılık göstermekle birlikte kontrollü ve verimli yanmanın sağlanacağı karışımı oluşturur. Sıvı yakıtlı ve gaz yakıtlı tipleri olduğu gibi; • Bir kademeli, • İki kademeli ve • Oransal tip olmak üzere çeşitli tipleri vardır.


27. Soru

Ekolojik binanın amacı nedir?

Cevap

Ekolojik bina, ihtiyaç duyulacak enerjiyi bulunduğu araziden elde etme amaçlıdır.


28. Soru

Sıfır enerjili ve sürdürülebilir bina kavramı nasıl tanımlanır?

Cevap

Enerjisini alternatif kaynaklar ile sağlayan bina yapısı sıfır enerjili bina olarak tanımlanırken; ekonomik olarak atık oranını azaltarak enerji tasarrufu sağlama, çevresel olarak alt yapıyı koruma ve geri dönüşüme önem veren bina tipi ise sürdürülebilir bina olarak tanımlanır.


29. Soru

Yakıt kavramı nedir?

Cevap

Değişim sonucu enerji açığa çıkaran maddelere yakıt denir. Asıl maddesi hidrokarbon olup oksijenle reaksiyona girmesi sonucunda ısı açığa çıkar.


30. Soru

Yanma nedir?

Cevap

Yakıt ile oksitleyicinin ısı verici tepkimesine yanma olayı denir.


31. Soru

Üst ısıl değer nedir?

Cevap

Alt ısıl değer; yanma ürünlerindeki suyun sıvı halde bulunduğu zamanki değeridir ve yanma sırasında buhar halindeki suyun yoğunlaşırken bu ısısını geri vermesi sonucu artı bir ısıl değer ortaya çıkar.


32. Soru

Yakıtın ısıl değeri neyi ifade eder?

Cevap

Birim miktardaki yakıtın yanması sonucu oluşan ısı miktarına yakıtın ısıl değeri denir.


33. Soru

Duvardan ısıtma nedir?

Cevap

Duvardan ısıtma; yerden ısıtmaya paralel olarak duvarın iç yüzeyine monte edilen serpantin boruları sayesinde oluşturulan bir sistemdir. Isıyı eşit olarak dağıtması, hava akımını ve tozlanmayı önlemesi, havayı kurutmaması, çabuk ısınmayı sağlayabilmesi, enerji tasarrufu sağlaması ve duvarlarda yoğuşmaya yol açmaması nedeniyle geleceği parlak olan bir sistemdir.


34. Soru

Klima hangi prensibe dayanır?

Cevap

Soğutucu akışkanın düşük sıcaklıklarda buharlaştırılması için dışarıdan ısı alınması prensibine dayanır.


35. Soru

Ekserji analizi nedir?

Cevap

Ekserji analizi; termodinamiğin ikinci yasası gereği sistemin maksimum potansiyelini tespit eder ve sistem iyileştirmesi için gerekli noktaları ortaya koyar.


36. Soru

Enerji çeşitleri nelerdir?

Cevap

Genel olarak ısı, mekanik, kinetik, kimyasal ve nükleer enerji olarak ifade edilebilir.


37. Soru

İç enerji nedir?

Cevap

Sistemlerin sahip olduğu mikroskobik enerjinin toplamına iç enerji denir ve U ile gösterilir.


38. Soru

Rüzgar enerjisi nedir?

Cevap

Rüzgar enerjisi; havanın ısınıp yükselmesi ve ardından gelen soğuk havanın bu boşluğu doldurmasıyla oluşan hava akımının kinetik sonucu olarak ortaya çıkan enerjidir. Dünyanın dönme hareketinin de eklenmesiyle ciddi bir kinetik enerji ortaya çıkar.


39. Soru

Jeotermal enerji nasıl kullanılır?

Cevap

Isınan sular doğrudan kullanılabildiği gibi jeotermal santrallerde buharın türbinleri döndürmesi ile mekanik enerjinin yine elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle de kullanılabilir.


40. Soru

Radyatör nedir?

Cevap

Radyatör; içinde sıcak su dolaşımı sağlayarak ortamın ısınmasını sağlayan cihazdır. Radyatörler; • Döküm ve • Panel olmak üzere ikiye ayrılır. İhtiyaca göre çeşitli boyutlarda üretilmektedirler.


41. Soru

Bireysel ısıtma neyi ifade etmektedir?

Cevap

Bireysel ısıtma deyince kombi, kat kalorifer ve soba gibi örnekler akla gelir. Kişilerin kullandıkları ve talep ettikleri seviyede ısınma arzusu, bireysel ısıtma seçeneklerinin kullanılmasını sağlamıştır. Yakıt olarak motorin, doğalgaz ya da LPG kullanılmaktadır. Kömür kullanılan sistemler de vardır. Merkezi ısıtma sistemlerine nazaran daha pahalı bir sistemdir.


42. Soru

Termodinamik yasaları nelerdir?

Cevap

Termodinamik yasaları; • Sıfırıncı, • Birinci , • İkinci ve • Üçüncü yasalardır. Sıfırıncı yasa, ısıl dengede olan iki sistem diğer bir üçüncü sistemle etkileşirse yeniden ortak bir ısıl dengeye ulaşılacağını ifade etmektedir. Birinci yasa, enerjinin yoktan var edilemeyeceğini ifade eder yani enerjinin korunum yasasıdır. İkinci yasa, genel olarak %100 verimlilikle ısıl enerjili bir sistemin var olmayacağını ifade eder.


43. Soru

Ekserji kavramı nedir?

Cevap

Ekserji; bir sistemden elde edilebilecek ve kullanılabilir maksimum enerjiyi ifade eder. Sistemin kinetik, potansiyel, ısıl ve kimyasal enerjilerinin toplamıdır.


44. Soru

Güneş enerjisi nedir?

Cevap

Güneş enerjisi; Güneşte bulunan iki atomun birleşerek daha ağır bir atom oluşturmaları olan füzyon sırasında ortaya çıkan enerjidir.


45. Soru

Hidrojen enerjisi neyi ifade eder?

Cevap

Hidrojenin işlenmesi temelli olup hidrojenin evrendeki alanı ve kimyasal yatkınlığı göz önünde tutulunca geleceğin enerjisi olarak görülmektedir.


46. Soru

Katı yakıtlar nelerdir?

Cevap

Katı yakıtlar, fosil kömürlerdir: • Anrasit, • Taş kömürü, • Esmer kömür, • Linyit, • Turb sıralarını takip ederler. Odun da bu gruba girer.


47. Soru

Sankey diyagramı nedir?

Cevap

Sankey diyagramı; enerji analizi sonuçlarının üzerinde incelendiği diyagramdır.


48. Soru

Sanayide enerji tasarrufu neyi hedefler?

Cevap

Sanayide enerji tasarrufu aynı üretimi daha az enerji kullanarak sağlamayı hedefler.


49. Soru

Güneş enerjisi ısı enerjisine nasıl dönüştürülür?

Cevap

Güneş kolektörleri yardımıyla güneş ışınlarının absorbsiyonu sağlanarak ısı enerjisine dönüştürülür.


50. Soru

Enerji analizi neye dayanır?

Cevap

Enerji analizi termodinamiğin birinci yasasına dayanır.


51. Soru

Binalarda enerji tasarrufu ile ne hedeflenmektedir?

Cevap

Ortam konforundan ödün vermeden daha az enerji kullanımını hedeflemektedir.


52. Soru

Sıvı yakıtlar nelerdir?

Cevap

Sıvı yakıtlar; ham petrol ya da fosil kömür katmanında sıvı hal yakıtıdır. Damıtma işlemi uygulanır. LPG yani sıvılaştırılmış petrol gazı da bu grupta yer alır.


53. Soru

Gaz yakıtlar nelerdir?

Cevap

Gaz yakıtlar; doğrudan doğalgaz olarak var olabileceği gibi fosil yakıtların destilasyonu sonucu da elde edilirler.


54. Soru

Yenilenebilir enerjiler nelerdir?

Cevap

Yenilenebilir enerjiler; • Güneş enerjisi, • Rüzgar enerjisi, • Jeotermal enerji, • Biyoenerji, • Çevre enerjisi, • Dalga ve gel-git enerjisi, • Hidroelektrik enerjisi ve • Nükleer enerjidir.


55. Soru

Enerji, sistem ve iş kavramları neyi ifade etmektedir?

Cevap

Enerji; • Sistemin dışında etkinlik üretme yeteneğini; • Sistem, analizi yapılan uzayı; • İş, bir kuvvet etkisi ile yol boyunca yapılan çalışmayı ifade eder.


56. Soru

Sistemin toplam enerjisi nasıl elde edilir?

Cevap

Sistemin toplam enerjisi sahip olduğu KE, PE ve U’nun toplamı ile ifade edilir.


57. Soru

Binalarda yalıtımın amacı nedir?

Cevap

Binalardaki yalıtımın amacı, ortamların ısıl konforlarının sağlanması sürecinde daha az enerji kullanımının ve daha az çevresel zararın oluşmasında ciddi kazanımlar sağlamaktır.


58. Soru

Yoğuşmalı cihazlar neyi ifade eder?

Cevap

Yoğuşmalı cihazlar klasik cihazlara göre yakıtın gizli ısısını kullanabilen ve bu sebeple klasik sisteme göre daha verimli olan cihazlardır. Düşük baca gazı sıcaklığı sebebiyle atmosfere zararlı azot oksitler verilmemektedir.


59. Soru

Akıllı bina sistemleri sayesinde ne gibi faydalar sağlanır?

Cevap

Ek donanımlar ile ısıl konforu korumak koşuluyla enerji harcamalarının en aza indirilmesi sağlanır.


60. Soru

Biyoenerji nasıl tanımlanır?

Cevap

Biyoenerji; • Biyodizel, • Biyogaz ve • Biyokütle tanımları altında toparlanabilir. Biyodizel, kolza, ayçiçeği, soya ve aspir yağı gibi yağlı tohumların veya hayvansal yağların alkol ile reaksiyonu sonucu meydana gelir ve bir tür yakıttır. Biyogaz ise biyometanlaşma süreci olup organik maddelerden ve oksijensiz ortamlarda farklı mikroorganizmalarca gerçekleştirilir. Biyokütle enerjisi de atıkların işlenmesi ile ortaya çıkmaktadır.


61. Soru

Enerji analizi neden gereklidir?

Cevap

Enerjinin sistem içinde nasıl dağıldığının tespiti olduğu gibi sistemin verimliliğinin iyileştirilmesi için kayıp noktaların tespiti için gereklidir.


62. Soru

Pompanın amacı nedir?

Cevap

Pompanın amacı sıvının taşınması için gerekli etkiyi basıncı arttırmak suretiyle oluşturmaktır. Yaygın olarak santrifüj pompalar kullanılmaktadır.


63. Soru

Kat kalorifer ile sıcak su temin edilebilir mi?

Cevap

Boyler ile kullanıldığında sıcak su temini sağlanır.


64. Soru

Dolaşım pompası nedir?

Cevap

Kazanın sisteme su vermesini ve sistemden su almasını sağlayan pompaya dolaşım pompası denir.


65. Soru

Klasik ısıtma sistemi neyi ifade eder?

Cevap

Klasik ısıtma sistemleri, kazandan çıkan suyun 90°C, dönüş suyu sıcaklığının 70°C olduğu cihazlardır.


66. Soru

Trijenerasyon nedir?

Cevap

Elektrik, ısıtma ve soğutma enerjilerinin üçünün de aynı anda üretildiği sistemlere trijenerasyon denilmektedir.


67. Soru

Termik santral nedir?

Cevap

Termik santraller; • Gaz türbini veya • Buhar türbini kullanımına bağlı olarak ikiye ayrılan elektrik enerjisi üretme noktalarıdır.


68. Soru

Hidrofor nedir?

Cevap

Debi ve basıncın düzenlenmesini sağlayan araca hidrofor denir. İşletmesini kullanım şartlarına göre kendisi otomatik olarak gerçekleştiren bir pompa sistemidir. Hidrofor kullanılan pompa sayısı arttırıldıkça debi de artmaktadır.


69. Soru

Kojenerasyon nedir?

Cevap

Isı ve güç enerjilerinin birlikte üretildiği sistemlere kojenerasyon denir. Ekonomik olmakla birlikte enerji fiyatlamalarının yüksek olduğu kısa süreli dönemlerde önemi artmıştır.


70. Soru

Isı pompası nedir ve ne amaçla kullanılmaktadır?

Cevap

Isı pompası; çevre enerjisinden faydalanılarak kullanılan bir sistemdir. Bir ortamdan diğer bir ortama ısı transfer eden araçtır. Kışın ısıtma yazın ise soğutma amacıyla kullanılır.


71. Soru

Enerji nedir?

Cevap

Enerji, genelde iş yapabilme kabiliyeti olarak tanımlanmaktadır. Max Planck, enerjiyi “bir sistemin kendisi dışında etkinlik üretme yeteneği” olarak tanımlamaktadır.


72. Soru

İş nedir?

Cevap

İş, kuvvetin bir yol boyunca çalışması olarak tanımlanmaktadır.


73. Soru

En yaygın enerji türleri hangileridir?

Cevap

Enerji farklı biçimlerde ortaya çıkabilir veya kullanılabilir. Bunlardan en yaygın olanları ısıl, mekanik, kinetik, potansiyel, elektrik, manyetik, kimyasal, nükleer enerjidir.


74. Soru

Özgül enerji nedir?

Cevap

Bir sistemin birim kütle (m) ba!ına olan enerjisine ise özgül enerji (e) denir.


75. Soru

Özgül enerjinin birimi nedir?

Cevap

Özgül enerjinin birimi kJ/kg’dır.


76. Soru

Kütle nedir?

Cevap

Kütle, bir cisimdeki madde miktarının ölçüsüdür.


77. Soru

Mikroskobik enerjiler nedir?

Cevap

Sistemin moleküllerinin hareketi ve moleküler yapısı ile ilgili enerjilere mikroskobik enerjiler denir.


78. Soru

Ekserji nedir?

Cevap

Belirli bir haldeki sistemden elde edilebilecek kullanılabilir maksimum iş, ekserji olarak tanımlanmaktadır.


79. Soru

Isıl verim(?) nedir?

Cevap

Isıl verim(?), bir ısı makinesinden alınan net işin bu işi elde edebilmek için sisteme verilen ısı enerjisine oranı olarak tanımlanmaktadır.


80. Soru

Net iş nedir?

Cevap

Net iş, bir ısı makinesine verilen ısıl enerji ile ısı makinesinden atılan ısıl enerji arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır.


81. Soru

Fosil yakıtlar nedir?

Cevap

Yerin altında kalan bitkilerin ve canlıların bataklık alanlarda birikmesi sonucu oluşan tabakaların, değişime uğraması ile meydana gelen yakıtlara fosil yakıtlar denir.


82. Soru

Yakıt nedir?

Cevap

Fiziksel ve kimyasal yapısında bir değişim meydana geldiğinde enerji açığa çıkaran çeşitli maddelerin genel adı yakıt olarak bilinmektedir.


83. Soru

Yanma nedir?

Cevap

Yanma, bir yakıt ile oksitleyicinin ekzotermik olarak tepkimesi olarak adlandırılmaktadır.


84. Soru

Ekzotermik reaksiyon nedir?

Cevap

Reaksiyon sonunda enerji açığa çıkan reaksiyonlara ekzotermik reaksiyon adı verilir.


85. Soru

Katı yakıt nedir?

Cevap

Katı yakıt, doğal katı yakıt olarak adlandırılan fosil kömürlerdir. Kömür, oluşum devirlerine göre antrasit, taş kömürü, esmer kömür, linyit kömürü ve turb sırasını takip eder. Odun da katı yakıt sınıfına girmektedir.


86. Soru

Sıvı yakıtlar nedir?

Cevap

Ham petrol veya fosil kömürü katranından elde edilen sıvı haldeki yakıt türüdür.


87. Soru

Damıtma (destilasyon) nedir?

Cevap

Damıtma (destilasyon); bir sıvıyı saf olarak elde etmek amacıyla kaynama noktasında buharlaştırıp başka bir yerde soğutarak yeniden sıvı haline getirme işlemidir.


88. Soru

Sıvılaştırılmış petrol gazı (Liquid Petrolium Gas)

Cevap

Sıvılaştırılmış petrol gazı (Liquid Petrolium Gas), adından da anlaşılacağı gibi, sıvı hale getirilmiş propan ve bütan karışımı petrol gazıdır.


89. Soru

Gaz yakıtlar nedir?

Cevap

Gaz yakıtlar, yer altından doğrudan doğalgaz olarak elde edilebildiği gibi, fosil kömürlerin destilasyon ürünü olarak elde edilen hava gazı ve rejeneratör gazı veya petrol destilasyon ürünü olan küçük moleküllü hidrokarbon karışım yapısındaki gazlardır.


90. Soru

Güneş enerjisi nedir?

Cevap

Güneş enerjisi, kaynağını güneşteki füzyon tepkimelerinden alan temiz bir enerji kaynağıdır.


91. Soru

Güneş kolektörü nedir?

Cevap

Güneş kolektörü, güneş ışınlarının absorbsiyonu yoluyla ısıl enerjiye dönüştürülerek bir akışkana transferi için tasarlanmış bir cihazdır.


92. Soru

Biyodizel nedir?

Cevap

Biyodizel, kolza (kanola), ayçiçeği, soya ve aspir gibi yağlı tohum bitkilerinden elde edilen yağların veya hayvansal yağların kısa zincirli bir alkol ile reaksiyonu sonucunda açığa çıkan ve yakıt olarak kullanılan bir üründür.


93. Soru

Hidroelektrik enerji nedir?

Cevap

Hidroelektrik enerji, hızla akan suyun enerjisi ile döndürülen elektrik jeneratörlerinden elde edilen elektrik enerjisidir.


94. Soru

Enerji analizi nedir?

Cevap

Enerji analizi, bir sisteme giren enerjinin nasıl dağıldığını görmek amacıyla termodinamiğin birinci yasası temeline göre
yapılan bir analizdir.


95. Soru

Sanayide enerji tasarrufu neleri kapsamaktadır?

Cevap

Sanayide enerji tasarrufu, üretim kalitesinden cihazın amacına uygun ve etkin çalışması ile üretim kapasitesinden taviz vermeksizin aynı üretimi daha az enerji ile gerçekleştirme amacıyla yapılan çalışmaları kapsamaktadır.


96. Soru

Klima nedir?

Cevap

Klima; soğutma çevrimine göre çalışan, bulunduğu mekanın soğutulmasını sağlayan cihazlardır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi