Uluslararası Sosyal Politika Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Çok Uluslu Şirketler, Uluslararası Sendikalar ve Sosyal Politika

Çok Uluslu Şirketler ve Sosyal Politika

1- Vernon (1971)'un çok uluslu şirketlerle ilgili görüşü nedir?

Cevap: Vernon (1971), anavatanları dışında en az altı ülkede, üretici nitelikteki bağlı firmalarda yönetimi denetleyen büyük firmaların çok uluslu sayılabileceğini öne sürmektedir.

2- Oligopolistik piyasa nedir?

Cevap: Oligopolistik piyasa: Az sayıda büyük firmanın göreli olarak büyük bir paya sahipolduğu piyasalar.

3- Değer zinciri nedir?

Cevap: Tüketiciye satılan bir ürün veya hizmetin üretimiyle ilişkili aşamalar serisi; her aşamada ürün veya hizmete bir değer eklenir.

4- UNCTAD’ın ulus ötesilik indeksi nedir?

Cevap: UNCTAD’ın ulus ötesilik indeksi, dış satışların toplam satışlara, dış aktiflerin toplam aktiflere ve dış istihdamın toplam istihdama oranının ortalaması olarak hesaplanmaktadır.

5- Çok uluslu şirketler, ana ülke kimliği kapasamında yer alırmı?

Cevap: Çok uluslu şirketlerin belirli ulusal çıkarlara bağlılık anlamında bir vatanları olmadığı söylenebilir. Ancak bu durum, çok uluslu şirketlerin bir “ana ülke” kimlikleri olduğu gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır.

6- Exxon Mobil Şirketinin faaliyeti nedir?

Cevap: Exxon Mobil Şirketi, merkezi Irving, Teksas’ta olan Amerikan petrol ve gaz çok uluslu şirketidir.

7- Salvador Allende Gossens kimdir?

Cevap: Salvador Allende Gossens (1908- 1973), Şilili sosyalist devlet adamı. 1970 yılındaŞili başkanı seçildi. Göreve başladıktan üç yıl sonra, General Augusto Pinochet’inbaşını çektiği bir askeri darbe ile devrildi. Başkanlık Sarayı’na yapılan saldırılarsırasında askerlere teslim olmayı reddetti ve öldürüldü.

8- OECD bünyesinde 1976 tarihinde kabul edilen Uluslararası Yatırım ve ÇokUluslu İşletmeler Bildirgesi (OECD, 2000) başlıklı belgenin kapsamı nedir?

Cevap: OECD bünyesinde 1976 tarihinde kabul edilen Uluslararası Yatırım ve Çok Uluslu İşletmeler Bildirgesi (OECD, 2000) başlıklı belge, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının serbestleştirilmesini hedef alan OECD enstrümanlarından biridir.

9- OECD Uluslararası Yatırım ve Çok Uluslu İşletmeler Bildirgesine ek olarak kabuledilen Çok Uluslu İşletmeler İçin Rehber isimli belge neyi kapsamaktadır?

Cevap: OECD Uluslararası Yatırım ve Çok Uluslu İşletmeler Bildirgesine ek olarak kabuledilen Çok Uluslu İşletmeler İçin Rehber isimli belgede OECD üyesi hükümetlerin,kendi topraklarında faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerden beklentileri yeralmaktadır.

10- Türkiye’nin Ulusal bağlantı Noktası Ekonomi Bakanlığı hangi genel müdürlüğün bünyesindedir?

Cevap: Türkiye’nin Ulusal bağlantı Noktası Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve YabancıSermaye Genel Müdürlüğü Yabancı Yatırımlar Genel Müdürlüğü bünyesindedir.

11- OECD, 2000 yılında Rehberde değişiklik yaparak, UÇÖ’nün Çalışmaya İlişkinTemel İlkeler ve Haklar Bildirgesinde (1998) hangi konuyu dahil etmiştir*

Cevap: OECD, 2000 yılında Rehberde değişiklik yaparak, UÇÖ’nün Çalışmaya İlişkinTemel İlkeler ve Haklar Bildirgesinde (1998) sıralanan temel işçi haklarını Rehbere dahil etmiştir.

12- Çok Uluslu Şirketler için OECD Rehberinin güncellenmesi ihtiyacı ne zaman gündeme gelmiştir?

Cevap: Çok Uluslu Şirketler için OECD Rehberinin güncellenmesi ihtiyacı tekrar gündeme gelmiş ve2010 yılında geniş bir paydaş yelpazesi ile danışma sürecini de içeren güncellemeçalışmaları başlatılmıştır.

13- OECD Sendika Danışma Komitesinin (TUAC), çalışma sistemi nasıldır?

Cevap: OECD Sendika Danışma Komitesi (TUAC), OECD ülkelerindeki sendikalarınoluşturduğu bir uluslararası sendikal örgüttür. OECD bünyesinde danışmastatüsüne sahiptir. TUAC’a OECD üyesi ülkelerdeki 66 milyon işçiyi temsil eden 58sendikal örgüt üyedir.

14- Çok Uluslu İşletmeler ve Sosyal Politikaya İlişkin İlkeler Üçlü Bildirgesinin kapsamı nedir?

Cevap: Genel ilkeler, istihdam, fırsat eşitliği, istihdam güvencesi, eğitim, çalışma ve yaşam koşulları, işçi sağlığı ve iş güvenliği, endüstri ilişkileri ve anlaşmazlıkların çözümü, toplu sözleşme, danışma, şikayetlerin incelenmesi konularında ayrıntılı hükümler içeren bu Bildirgenin de bağlayıcılığı ve yaptırımı yoktur. Bildirgede, çok uluslu şirketlerin faaliyetleri ile ilgili olarak hükümetlere, işçi ve işveren örgütlerine ve çok uluslu şirketlerin kendilerine rehberlik edecek bazı ilkeler yer almakta ve tarafların bu ilkelere gönüllü olarak uyacakları beklenmektedir.

15- 77’ler grubu nedir?

Cevap: 77’ler grubu: Gelişmiş endüstri ülkelerine karşı 77 üçüncü dünya ülkesinin 1964 yılında oluşturduğu ülkeler grubu. Günümüzde 77’ler grubunun 131 üyesi vardır, ancak tarihsel anlamı nedeniyle 77’ler adını korumaktadır.

16- Şirketlerin sosyal sorumluluğu ne demektir?

Cevap: Sosyal sorumluluk, şirketlerin, ticari faaliyetlerine ve paydaşlarla ilişkilerinegönüllü olarak sosyal ve çevresel kaygıları dâhil etmeleri demektir (

17- Paydaş ne demektir?

Cevap: Şirketler için paydaş, şirketin bir bütün olarak işlerini etkileyebilen veya bu işlerden etkilenebilen taraflara denir.

18- Çok ulusluları sosyal sorumluluk belgeleri benimsemeye iten birinci nedeni Nedir?

Cevap: Çok ulusluları sosyal sorumluluk belgeleri benimsemeye iten birinci neden,küreselleşme sürecinde özellikle gelişmekte olan ülkelerde, çok ulusluların tedarikzincirlerinde çalışma koşullarının kötüleşmesi, çocuk işçiliğin, düzensiz çalışmabiçimlerinin yaygınlaşması, kısacası ağır sömürü koşullarında çalışmanınartmasının yarattığı imaj bozulmasıdır.

19- Şirket Davranış Kodları ne demektir?

Cevap: UÇÖ şirket davranış kodlarını “şirketin belirli bir konuda nasıl davranacağıkonusunda taahhütlerini içeren yazılı politika belgesi” olarak tanımlamaktadır

Uluslararası Sendikalar ve Sosyal Politika

20- Küresel sendikaları sıralayınız?

Cevap:

  1. İnşaat ve Ağaç İşçileri Enternasyonali
  2. Uluslararası Sanat ve Eğlence İttifakı
  3. Eğitim Enternasyonali
  4. Küresel Sanayi İşçileri Federasyonu
  5. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu
  6. Uluslararası Taşıma İşçileri Federasyonu
  7. Uluslararası Gıda, Tarım, Otel, Restoran, Yiyecek İşleri, Tütün ve İlgili İşçilerSendikalar Birliği
  8. Kamu Hizmetleri Enternasyonali
  9. UNI Küresel Sendika.

Sıra-(Soruid) 1-(999610) 2-(999619) 3- (999625) 4-(999630) 5-(999646) 6-(999653) 7-(999721) 8-(999758) 9-(999771) 10-(999779) 11-(999791) 12-(999803) 13-(999811) 14-(999827) 15-(999840) 16-(1002581) 17-(1002583) 18-(1002588) 19-(1002593) 20-(1002603)

Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
28 Haziran 2021 Pazartesi