Uluslararası Sosyal Politika Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Uluslararası Sosyal Politikanın Diğer Aktörleri

Birleşmiş Milletler ve Sosyal Politika

1- Milletler Cemiyeti hangi tarihte ve ne amaçla kurulmuştur?

Cevap: I. Dünya Savaşının (1914-1918) yol açtığı büyük yıkım, savaş sonrasında, devletleri kalıcı bir barışı geçerli kılmak ve uluslararası güvenliği sağlamak amacına yöneltmiş ve 1920’de Milletler Cemiyeti kurulmuştu.

2- Birleşmiş Milletler ne zaman kurulmuştur? Kaç üyesi vardır?

Cevap: BM, kurucu devletler olarak adlandırılan 51 ülke tarafından, 24 Ekim 1945 tarihinde kurulmuştur. 2018 yılı itibariyle üye sayısı 193’e ulaşmıştır.

3- BM'nin amaçları nelerdir?

Cevap: BM’nin dört ana amacı vardır:

  • Uluslararası barış ve güvenliği korumak,
  • Ülkeler arasında dostane ilişkiler kurmak,
  • Uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel, insani sorunların çözümünde işbirliği yapmak ve temel insan hak ve özgürlüklerine gerekli saygının gösterilmesini teşvik etmek,
  • Ortak çıkarların elde edilmesi hususunda milletler arasında uyumu sağlayan bir merkez olmak.

4- Uluslararası hukukun, temel bireysel haklara ilişkin ilk sözleşmesel temelini hangi anayasa oluşturur?

Cevap: 1919 yılında kabul edilen UÇÖAnayasası, uluslararası hukukun, temel bireysel haklara ilişkin ilk sözleşmesel temelini oluşturmaktadır.

5- UÇÖ’nün 1998 tarihli Konferansında oybirliği ile kabul edilen Çalışmada Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesinin içeriği nedir?

Cevap: UÇÖ’nün 1998 tarihli Konferansında oybirliği ile kabul edilen Çalışmada Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi de, örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkının, zorla ve zorunlu çalışmanın her türlü biçiminin yok edilmesinin, çocuk işçiliğin ortadan kaldırılmasının ve istihdamda ayrımcılığa son verilmesinin temel insan hakları olduğunun altını bir kez daha çizmiştir.

6- BMnin hangi sözleşmesinde grev hakkına doğrudan değinilmiştir?

Cevap: BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesinde grev hakkına doğrudan değinilmektedir.

7- İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ne zaman kabul edilmiştir?

Cevap: 10 Aralık 1948 tarihinde, BM Genel Kurulunun Paris’te yapılan oturumunda 30 maddelik İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde kabul edilmiştir.

8- BM İnsan Hakları Bildirgesi'ne göre kişisel haklar ile sosyal ve ekonomik haklar arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap: BM İnsan Hakları Bildirgesi, medeni ve siyasi hakların yanı sıra ekonomik, toplumsal, kültürel hakları da tanımlamıştır. Bildirge, bu yaklaşımıyla kişisel hakların ancak sosyal ve ekonomik haklarla birlikte gerçekleşebileceğinin altını çizmektedir. Bu bağlamda tüm hak ve özgürlükler, herhangi bir ayrım yapılmaksızın birlikte ele alınmaktadır. Ayrıca BM İnsan Hakları Bildirgesi insan haklarını ulusal düzeyden evrensel düzeye çıkaran ilk belge olmuştur.

9- Negatif haklar nelerdir?

Cevap: Negatif haklar, kişinin devlet tarafından dokunulamayacak haklarıdır (inanç, fikir, ifade özgürlükleri, özel mülkiyet hakkı gibi). Bu haklar vatandaşlık sıfatı aranmaksızın, bütün kişilere tanınmıştır.

10- Pozitif haklar nelerdir?

Cevap: Pozitif haklar, bireylere devletten olumlu bir davranış, bir hizmet, bir yardım isteme olanağını tanıyan haklardır (çalışma hakkı, sağlık hakkı, konut hakkı, sosyal güvenlik hakkı gibi).

11- Uluslararası İnsan Hakları Kanunu hangi sözleşmeleri kapsamaktadır?

Cevap: BM Evrensel Bildirgesi, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve Ek Protokoller, hep birlikte “Uluslararası İnsan Hakları Kanunu”nu oluşturmaktadır.

12- Türkiye Cumhuriyeti, 23 Mart 1976 tarihinde yürürlüğe giren Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi'ni ne zaman imzalamıştır?

Cevap: Türkiye de 23 Mart 1976 tarihinde yürürlüğe giren Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi'ni 23 Eylül 2003 tarihinde bazı açıklamalar ve 27. Maddeye koyduğu çekinceyle onaylamıştır.

13- Çalışma yaşamı ve sosyal politika açısından en ayrıntılı hükümleri içeren sözleşme hangisidir ve ne zaman kabul edilmiştir?

Cevap: Çalışma yaşamı ve sosyal politika açısından en ayrıntılı hükümleri içeren sözleşme Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi, 3 Ocak 1976 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

14- Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nin yaşam standardı hakkı neyi içerir?

Cevap: Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nin yaşam standardı hakkı: Taraf devletler herkesin, kendisi ve ailesi için yeterli bir yaşam standardına sahip olma hakkını tanır ve bu hakkın gerçekleştirilmesini sağlamak için uygun tedbirleri alır. Bu standart, yeterli beslenmeyi, giyinmeyi, barınmayı ve yaşama koşullarının sürekli olarak geliştirilmesini de içerir.

15- BM'nin altı temel organı nelerdir?

Cevap: Genel kurul Güvenlik konseyi Ekonomik ve Sosyal Konsey (Ecosoc) Vesayet Konseyi Uluslararası Adalet Divanı Sekreterya

16- Ekonomik Sosyal Konseyin (ECOSOC) sosyal politika alanındaki görevleri nelerdir?

Cevap: Uluslararası ekonomik ve sosyal konuları ele almak ve BM’ye üye devletlere siyasi tavsiyelerde bulunacak ana forum niteliğini taşımak, Hayat standartlarının yüksek tutulmasını, tam istihdam, ekonomik ve sosyal gelişimin sağlanmasını desteklemek, Uluslararası ekonomik ve sosyal sorunlar ile sağlık sorunları için çözümler üretmek, kültürel ve eğitime dayalı işbirliği dahil olmak üzere, ülkeler arasında işbirliğini sağlamak.

17- ECOSOC'un görevleri uzmanlık ve sorumluluk gerektiren alanlarda çalışmalar yapmak ve tavsiyelerde bulunmak olan dokuz çalışma komisyonu nelerdir?

Cevap: ECOSOC, birçok alandaki çalışmalarını komisyonlar aracılığıyla yürütmektedir. Konseyin, görevleri uzmanlık ve sorumluluk gerektiren alanlarda çalışmalar yapmak ve tavsiyelerde bulunmak olan dokuz çalışma komisyonu şunlardır: İstatistik Komisyonu, Nüfus ve Kalkınma Komisyonu, Sosyal Kalkınma Komisyonu, Kadının Statüsü Komisyonu, Narkotik Komisyonu, Suçu Önleme ve Ceza Hukuku Komisyonu, Kalkınma için Bilim ve Teknoloji Komisyonu, Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu, BM Orman Forumu.

18- ECOSOC aracılığıyla BM Sistemine dahil edilen kuruluşlardan sosyal politika ile ilgili olanlar hangileridir?

Cevap: Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) BM Gıda ve Tarım Örgütü(FAO) BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Tarımsal Gelişme Uluslararası Fonu (IFAD)

Uluslararası Sosyal Politikanın Bölgesel Aktörleri

19- Avrupa Konseyi hangi tarihte ve hangi ülkelerce kurulmuştur?

Cevap: 5 Mayıs 1949 tarihinde 10 ülke - Belçika, Danimarka, Fransa, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İsveç ve İngiltere - Avrupa Konseyini kuran anlaşmayı imzaladılar.

20- AB politikaları hangi sütun ve başlıklardan oluşmaktadır?

Cevap: I. Birinci sütun: Topluluk politikaları Piyasa inşa eden politikalar: Ortak rekabet politikası; Ortak ticaret politikası;Gümrük birliği; Ekonomik ve parasal birlik; Vergilendirme politikası; Sanayi ve küçük ve orta büyüklükte işletmeler politikası; Trans Avrupa ağları; Ortak taşımacılık politikası; Telekomünikasyon, bilgi toplumu ve enformasyon teknolojileri; Enerji politikası. Piyasayı düzelten politikalar (üreticilerin piyasa güçlerinden korunması):Ortak tarım politikası; Balıkçılık politikası; Bölgesel politika. Piyasanın insanlar ve çevre üzerine etkilerini yumuşatan politikalar: Çevre politikası; Tüketici politikası; Mesleki eğitim ve gençlik politikası; Bilim ve araştırma politikası; Sosyal politikalar. II. İkinci sütun: Ortak dışişleri ve güvenlik politikası III. Üçüncüsütun: Adalet ve içişleri politikası

Sıra-(Soruid) 1-(1061624) 2-(1061630) 3-(1061634) 4-(1061636) 5-(1061640) 6-(1061650) 7-(1061658) 8-(1061666) 9-(1061668) 10-(1061671) 11-(1061675) 12-(1061681) 13-(1061685) 14-(1061690)15-(1061696) 16-(1061700) 17-(1061704) 18-(1061708) 19-(1061713) 20-(1061723)

Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
28 Haziran 2021 Pazartesi