Uluslararası Sosyal Politika Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Uluslararası Sosyal Politika ve Uluslararası Çalışma Normlarına İlişkin Genel Bilgi ve Tanımlar

Genel Olarak Uluslararası Sosyal Politika: Kavram ve Tanım

1- Sosyal politikayı; dar anlamıyla nasıl tanımlarız?

Cevap: Sosyal Politika dersinizde de ifade edildiği gibi, sosyal politikayı; dar anlamıyla, “sanayileşme sonrası kötü çalışma koşulları ve yoksulluk içerisinde çalışan emek ve sermaye sahipleri arasındaki eşitsizlik ve kavgayı sona erdirerek ekonomik ve sosyal hayatta düzenin oluşturulmasına yönelik politikalar bütünü” olarak tanımlamak mümkündür (Tokol ve Alper, 2011: 3).

2- Sosyal politikayı daha geniş açıdan ele alan tanımlama nedir?

Cevap: Sosyal politikayı daha geniş açıdan ele alan tanımlamaya göre, “sosyal bütünlüğü parçalama eğilimi gösteren zıtlıkların, gerginliklerin ve çatışmaların barışçı ve toplumdaki farklı tarafların ortaklaşa kabul edeceği yollarla çözümlenmesine yönelik politikalar bütünü”nü sosyal politika olarak tanımlamak mümkündür (Tokol ve Alper, 2011: 3).

3- Sosyal politika tarih içinde nasıl ele alınmıştır?

Cevap: Sosyal politika 19. yüzyılda dar anlamda ele alınırken; II. Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde ise geniş anlamıyla ele alınmaya başlamıştır.

4- Genel anlamıyla sosyal politika nasıl tanımlanır?

Cevap: Dar ve geniş anlamda sosyal politika tanımlamaları çerçevesinde genel anlamıyla sosyal politika, “toplumda ekonomik yönden güçsüz, bağımlı çalışan ve özel olarak bakım, gözetim gereksinimi duyan kesimlerin korunmalarını öngören kamusal politikalar kaynağıdır”.

5- Başka bir açıdan sosyal politikayı nasıl tanımlarız?

Cevap: Başka bir açıdan sosyal politikayı “devletlerin insan gücünün korunması ve geliştirilmesine yönelik olarak aldıkları kararlar ve sürdürdükleri uygulamalar” olarak tanmlamak da mümkündür (Altan, 2010: 85)

6- Hem dar anlamda hem de geniş anlamda sosyal politika tanımlamalarının nasıl yapıldığını söyleyebiliriz?

Cevap: Hem dar anlamda hem de geniş anlamda sosyal politika tanımlamalarının ulusal gereksinimler dikkate alınarak yapıldığını söylemek yanlış olmayacaktır.

7- Uluslararası sosyal politikanın temel amacı nedir?

Cevap: Uluslararası sosyal politikanın temel amacı sosyal politikaya ilişkin normların oluşturulması ve bunlara uluslararası düzeyde işlerlik kazandırılmasıdır.

8- Uluslararası sosyal politikaların amaçları genel olarak kaç başlık altında toplanır?

Cevap: Çok çeşitli olması ve zaman içerisinde önem düzeylerinin değişmesiyle birlikte, uluslararası sosyal politikaların amaçları genel olarak beş başlık altında toplanır. Bunlar; uluslararası piyasada rekabet koşullarında eşitlik sağlamak, barışın devamlılığına katkıda bulunmak, sosyal adaleti sağlamak, ekonomik gelişmede sosyal ve insani amaçları dikkate almak ve uluslararası harekete öncülük etmek olarak sıralanabilir (Tokol, 1995: 13).

9- 19. ve 20. yüzyıllarda, uluslararası sosyal politikaların temel amacını ne oluşturmuştur?

Cevap: 19. ve 20. yüzyıllarda, uluslararası sosyal politikaların temel amacını “rekabet koşullarında uluslararası piyasada eşitlik sağlamak” oluşturmuştur.

Uluslararası Sosyal Politikanın Evrensel ve Bölgesel Düzeyde Gelişimi

10- Uluslararası sosyal politikanın kurumsallaşmasında neler etkili olmuştur?

Cevap: Uluslararası sosyal politikanın kurumsallaşmasında evrensel ve bölgesel örgütler etkili olmuştur.

11- Uluslararası sosyal politikanın oluşumunda rol oynayan evrensel örgütler hangileridir?

Cevap: Uluslararası sosyal politikanın oluşumunda ve yürütümünde etkili olan evrensel örgütleri Uluslararası Çalışma Örgütü-UÇÖ (International Labor Organization- ILO) ile Birleşmiş Milletler ve bağlı örgütler olarak belirtmek mümkündür.

12- Uluslararası çalışma örgütü nasıl bir örgüttür?

Cevap: Uluslararası Çalışma Örgütü; ülkelerdeki çalışma yasalarında ve bu alana ilişkin uygulamalarda standartları geliştirmek ve ileriye götürmek amacıyla kurulan ve merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan BM’e bağlı bir uzmanlık kuruluşudur.

13- UÇÖ’nün çalışma standartlarının temelini ne oluşturur?

Cevap: UÇÖ’nün çalışma standartlarının temelini sözleşme ve tavsiye kararları oluşturur.

14- UÇÖ, kurulduğu günden bugüne kadar gelen dönem içerisinde 2018 yılı itibariyle kaç sözleşme ve kararı kabul etmiştir?

Cevap: UÇÖ, kurulduğu günden bugüne kadar gelen dönem içerisinde 2018 yılı itibariyle 189 sözleşme ve 205 tavsiye kararını kabul etmiştir (www.ilo.org/dyn/normlex (Erişim Tarihi: 25.11.2018). Uluslararası sosyal politikaların temel kuralları sözleşmelerle belirlenirken; tavsiye kararları ise, henüz sözleşme konusu olacak kadar olgunlaşmamış bir sorunu incelemekte, genel kurallar içeren sözleşmelerin uygulanması için ayrıntılı hükümler getirmekte ve sözleşmelerin uygulanması konusunda yol gösterici olmaktadır (Tokol, 1995: 32; Tokol-Alper, 2011: 66).

15- 1945 yılında kurulan Birleşmiş Milletler’in amaçları nelerdir?

Cevap: Uluslararası sosyal politikanın oluşumunda rol oynayan bir diğer evrensel örgüt ise Birleşmiş Milletler’dir. 1945 yılında kurulan Birleşmiş Milletler’in amaçları; “uluslararası barış ve güvenliği korumak, hak eşitliği ve hakların kendi geleceğini belirleme ilkelerine saygı göstererek uluslararası dostça ilişkiler geliştirmek, uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel, insani sorunların çözümünde işbirliği yapmak ve temel insan hak ve özgürlüklerine karşı saygıyı teşvik etmek, bu ortak çıkarların elde edilmesinde uluslar arasında uyum sağlayıcı örgüt olmak” olarak belirtilmektedir (“http:// www.uniconkara.org.tr/today/1. html”den aktaran Tokol-Alper, 2011: 63; Tokol, 1995: 57).

16- Avrupa Konseyinin temel sosyal politika belgeleri nelerdir?

Cevap: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa Konseyinin temel sosyal politika belgeleridir.

17- Avrupa konseyinin amacı nedir?

Cevap: Avrupa Konseyi’nin amacı, Avrupa Devletleri arasında bireysel özgürlüklerin, siyasi serbestliğin ve hukuk düzeninin korunmasında birliktelik sağlamaktır (Tokol-Alper, 2011: 68).

18- Avrupa birliği nasıl bir örgütlenmedir?

Cevap: Avrupa Birliği, 27 üye ülkeden oluşan ve toprakları çoğunlukla Avrupa kıtasında yeralan ekonomik ve siyasi bir örgütlenmedir.

Genel Olarak Uluslararası Çalışma Normları

19- Ululararası sosyal politikaların uygulanmasında en etkili araç nedir?

Cevap: Uluslararası çalışma normları ululararası sosyal politikaların uygulanmasında en etkili araçtır.

20- Uluslararası çalışma normlarını oluşturan şeyler nelerdir?

Cevap: Uluslararası Çalışma Örgütüne üye ülkelerin onayladıkları sözleşme ve tavsiye kararları uluslararası çalışma normlarını oluşturmaktadır.

Uluslararası Çalışma Normlarının İç Hukuk Alanında Değeri ve Etkisi Sorunu

21- Uluslararası hukuk ile iç hukuk arasındaki ilişki ilk olarak kim tarafından incelenmiştir?

Cevap: Uluslararası hukuk ile iç hukuk arasındaki ilişki ilk olarak H. Triepel tarafından incelenmiştir

Sıra-(Soruid) 1-(1031484) 2-(1031515) 3-(1031524) 4-(1031597) 5-(1031604) 6-(1031616) 7-(1031631) 8-(1032435) 9-(1032443) 10-(1032462) 11-(1032473) 12-(1032496) 13-(1032503) 14-(1032513)15-(1032525) 16-(1032536) 17-(1032540) 18-(1032556) 19-(1032567) 20-(1032580) 21-(1032614)

Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
28 Haziran 2021 Pazartesi