Sendikacılık Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Sendikacılığın Tarihsel Gelişim Süreci

Sendikacılığın Gelişim Sürecini Dönemleştirme

1- Sendikacılık hangi değişikliklerden doğrudan etkilenmektedir?

Cevap: Sendikacılık ekonomik, siyasi, sosyo-kültürel birçok üst yapıdan ve bu yapılardaki değişikliklerden doğrudan etkilenmektedir.

2- Sendikalar hangi dönemde güç kaybına uğramıştır?

Cevap: 1980’li yıllardan itibaren ise ekonomide yaşanan uluslararasılaşma, artan küreselleşme, Keynesyen politikalar yerine neo-liberal politikaların kabulü ve üretim rejimlerindeki yeni yapılanma sendikalar için zor zamanların başlamasına ve güç kaybına neden olmuştur.

Sendikaların Varolma Mücadelesi Verdikleri Dönem (19. Yy.-1945)

3- Sendikaların varlık sebebi olan işçi statüsü altında çalışma hangi dönemde ortaya çıkmıştır?

Cevap: Sendikaların varlık sebebi olan işçi statüsü altında çalışma, 18. yy’ın sonlarında Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkmıştır.

4- Sanayi devriminin öncüleri kimlerdir?

Cevap: Sanayi devriminin öncüleri şunlardır: James Watt Richard Arkwright Edmund Cartwright

5- Proletarya nedir?

Cevap: Fabrika sahiplerine bağlı olarak sürekli ve düzenli bir ücret geliri karşılığında çalışan büyük bir işçi kitlesinin proletarya denir.

6- Üretim maliyeti içinde işgücünün payını azalmak için neler yapılmıştır?

Cevap: Üretim maliyeti içinde işgücünün payını düşürebilmek için ise ücretler azaltılmaya ve çalışma süreleri arttırılmaya başlanmıştır.

7- Sefalet ücreti nedir?

Cevap: İşçilerin yalnız hayatta kalabilmelerini sağlayan ücrete sefalet ücreti denir.

8- Sanayi devrimi beraberinde hangi sorunları getirmiştir?

Cevap: Sanayi Devrimi ile birlikte üretim artmış, ancak beraberinde ekonomik, ahlâki, insani ve sağlıkla ilgili birçok sorunu getirmiştir.

9- Vahşi kapitalist dönem nedir ?

Cevap: Sendikalar yasal örgütler olarak tanınıncaya kadar geçen dönemi, vahşi kapitalist dönem olarak adlandırmak mümkündür.

10- İlk ortaya çıkan sendikalar hangileridir?

Cevap: ilk ortaya çıkan sendikalar meslek-zanaat sendikaları olmuştur.

Sendikaların Güç Kazandığı ve Kurumsallaştığı (Altın) Dönem (1945-1973)

11- Sendikalar en fazla gücü hangi dönem kazanmıştır?

Cevap: 2. Dünya Savaşı’nın bitimiyle birlikte 1973 Petrol Krizi’ne kadar geçen dönem, dünya genelinde sendikaların en fazla güç kazandıkları dönem olmuştur. Bu nedenle söz konusu döneme aynı zamanda sendikaların altın dönemi de denilmektedir.

12- Taylorist yönetim anlayışı temelde neleri kapsamaktadır?

Cevap: Taylorist yönetim anlayışında yapılacak iş küçük parçalara bölünmekte, yönetim ve üretim birbirinden ayrılmakta ve yönetim en basitinden en karmaşık olanına kadar her parça işin nasıl yapılacağı konusunda tam bir kontrole ve denetime sahip bulunmaktadır.

13- Fordizm kitlesel üretimi sistemi nedir?

Cevap: Fordizm kitlesel üretim, seri üretim, yığın üretim, stoklu üretim, kayan bant sistemi olarak da bilinen bir üretim sistemidir.

14- 1929 krizinin arkasında yatan en büyük neden nedir?

Cevap: 1929 Ekonomik Krizinin arkasında yatan en büyük neden arz fazlalığı ve talep yetersizliğidir.

15- Keynes tam istihdam sağlanması için neyi savunmuştur?

Cevap: Keynes tam istihdamın sağlanması için talep yaratmanın dışında, devletin geleneksel işlevlerinin de genişletilmesi gerektiğini savunmuştur. Dolayısıyla bu dönemde sosyal devlet kavramı da altın çağını yaşamıştır.

Sendikaların İşbirlikçi/ Korporatist Dönemi (1973-1980)

16- Gelirler politikası nedir?

Cevap: Kâr, faiz, rant gibi tüm üretim faktörlerinin gelirlerini doğrudan etkileyen politikalardır.

17- Neo-korporatizm nedir?

Cevap: Neo-korporatizm, farklı çıkar gruplarının, demokratik-çoğulcu bir siyasal yapı içinde, devletle ilişkileri göz önüne alınarak, siyaset oluşumuna dâhil edilmeleridir.

Sendikaların Güç ve Etkinliklerini Kaybettikleri Dönem (1980 Sonrası)

18- Stagflasyon nedir?

Cevap: Ekonomik durgunluk ile enflasyonun eş zamanlı olarak yaşanmasıyla ortaya çıkan ekonomik sorundur.

19- Taksflasyon nedir?

Cevap: Yüksek enflasyon hızı ve yüksek vergi yükünün eş zamanlı olarak yaşanmasıyla ortaya çıkan ekonomik sorundur.

20- Fordist üretim sisteminin krize girme nedenleri nelerdir?

Cevap: Fordist üretim sisteminin krize girmesine neden olan faktörleri şu şekilde sıralamak mümkündür: Piyasaların standart mallara doyması, kitle üretiminin teknik etkinlik sınırına ulaşması, düşük güvene dayalı çalışma ilişkileri, işgücünün işe yabancılaşması, üretimin ve rekabetin küreselleşmesi.

Sıra-(Soruid) 1-(938836) 2-(938844) 3-(938869) 4-(938882) 5-(938889) 6-(938895) 7-(938903) 8-(938909) 9-(938918) 10-(938930) 11-(938934) 12-(938946) 13-(938952) 14-(938960) 15-(938966) 16-(938972) 17-(938981) 18-(938990) 19-(939007) 20-(939012)

Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
28 Haziran 2021 Pazartesi