Sendikacılık Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Sendikacılığın Tarihsel Gelişim Süreci

1. Soru

Sendikacılık hangi değişikliklerden doğrudan etkilenmektedir?

Cevap

Sendikacılık ekonomik, siyasi, sosyo-kültürel birçok üst yapıdan ve bu yapılardaki değişikliklerden doğrudan etkilenmektedir.   


2. Soru

Sendikalar hangi dönemde güç kaybına uğramıştır?

Cevap

1980’li yıllardan itibaren ise ekonomide yaşanan uluslararasılaşma, artan küreselleşme, Keynesyen politikalar yerine neo-liberal politikaların kabulü ve üretim rejimlerindeki yeni yapılanma sendikalar için zor zamanların başlamasına ve güç kaybına neden olmuştur.


3. Soru

Sendikaların varlık sebebi olan işçi statüsü altında çalışma hangi dönemde ortaya çıkmıştır?

Cevap

Sendikaların varlık sebebi olan işçi statüsü altında çalışma, 18. yy’ın sonlarında Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkmıştır.   


4. Soru

Sanayi devriminin öncüleri kimlerdir?

Cevap

Sanayi devriminin öncüleri şunlardır: 

  • James Watt
  • Richard Arkwright
  • Edmund Cartwright

5. Soru

Proletarya nedir?

Cevap

Fabrika sahiplerine bağlı olarak sürekli ve düzenli bir ücret geliri karşılığında çalışan büyük bir işçi kitlesinin proletarya denir.   


6. Soru

Üretim maliyeti içinde işgücünün payını azalmak için neler yapılmıştır?

Cevap

Üretim maliyeti içinde işgücünün payını düşürebilmek için ise ücretler azaltılmaya ve çalışma süreleri arttırılmaya başlanmıştır. 


7. Soru

Sefalet ücreti nedir?

Cevap

İşçilerin yalnız hayatta kalabilmelerini sağlayan ücrete sefalet ücreti denir.


8. Soru

Sanayi devrimi beraberinde hangi sorunları getirmiştir?

Cevap

Sanayi Devrimi ile birlikte üretim artmış, ancak beraberinde ekonomik, ahlâki, insani ve sağlıkla ilgili birçok sorunu getirmiştir. 


9. Soru

Vahşi kapitalist dönem nedir ?

Cevap

Sendikalar yasal örgütler olarak tanınıncaya kadar geçen dönemi, vahşi kapitalist dönem olarak adlandırmak mümkündür.


10. Soru

İlk ortaya çıkan sendikalar hangileridir?

Cevap

ilk ortaya çıkan sendikalar meslek-zanaat sendikaları olmuştur.


11. Soru

Sendikalar en fazla gücü hangi dönem kazanmıştır?

Cevap

2. Dünya Savaşı’nın bitimiyle birlikte 1973 Petrol Krizi’ne kadar geçen dönem, dünya genelinde sendikaların en fazla güç kazandıkları dönem olmuştur. Bu nedenle söz konusu döneme aynı zamanda sendikaların altın dönemi de denilmektedir.


12. Soru

Taylorist yönetim anlayışı temelde neleri kapsamaktadır?

Cevap

Taylorist yönetim anlayışında yapılacak iş küçük parçalara bölünmekte, yönetim ve üretim birbirinden ayrılmakta ve yönetim en basitinden en karmaşık olanına kadar her parça işin nasıl yapılacağı konusunda tam bir kontrole ve denetime sahip bulunmaktadır.


13. Soru

Fordizm kitlesel üretimi sistemi nedir?

Cevap

Fordizm kitlesel üretim, seri üretim, yığın üretim, stoklu üretim, kayan bant sistemi olarak da bilinen bir üretim sistemidir.


14. Soru

1929 krizinin arkasında yatan en büyük neden nedir?

Cevap

1929 Ekonomik Krizinin arkasında yatan en büyük neden arz fazlalığı ve talep yetersizliğidir.


15. Soru

Keynes tam istihdam sağlanması için neyi savunmuştur?

Cevap

Keynes tam istihdamın sağlanması için talep yaratmanın dışında, devletin geleneksel işlevlerinin de genişletilmesi gerektiğini savunmuştur. Dolayısıyla bu dönemde sosyal devlet kavramı da altın çağını yaşamıştır.


16. Soru

Gelirler politikası nedir?

Cevap

Kâr, faiz, rant gibi tüm üretim faktörlerinin gelirlerini doğrudan etkileyen politikalardır.


17. Soru

Neo-korporatizm nedir?

Cevap

Neo-korporatizm, farklı çıkar gruplarının, demokratik-çoğulcu bir siyasal yapı içinde, devletle ilişkileri göz önüne alınarak, siyaset oluşumuna dâhil edilmeleridir.


18. Soru

Stagflasyon nedir?

Cevap

Ekonomik durgunluk ile enflasyonun eş zamanlı olarak yaşanmasıyla ortaya çıkan ekonomik sorundur.


19. Soru

Taksflasyon nedir?

Cevap

Yüksek enflasyon hızı ve yüksek vergi yükünün eş zamanlı olarak yaşanmasıyla ortaya çıkan ekonomik sorundur.


20. Soru

Fordist üretim sisteminin krize girme nedenleri nelerdir?

Cevap

Fordist üretim sisteminin krize girmesine neden olan faktörleri şu şekilde sıralamak mümkündür: Piyasaların standart mallara doyması, kitle üretiminin teknik etkinlik sınırına ulaşması, düşük güvene dayalı çalışma ilişkileri, işgücünün işe yabancılaşması, üretimin ve rekabetin küreselleşmesi.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi