Dosyalama Arşivleme Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Elektronik Belge Yönetim Sistemleri Ve E-Devlet Uygulamaları

1. Soru

Türkiye’de e-hizmet uygulaması olarak hangi uygulamalar yapılmaktadır?

Cevap

Türkiye e-Devlet Kapısı dışında Türkiye’de hayata geçirilen e-Devlet uygulamaları da bulunmaktadır. MERNİS ve UYAP gibi e-Devlet çalışmaları da çok sayıda vatandaşa e-Hizmet sunmaktadır.


2. Soru

e-Devlet nedir?

Cevap

Kamu bilgi ve hizmetlerinin vatandaşlar ve kuruluşlara güvenilir bir şekilde sunulması, devletin onunla ilişki içinde olan işletme ve kuruluşlara bilişim teknolojilerini kullanarak hizmet sunmasıdır.


3. Soru

E-Devlet tanımının kolay bir şekilde yapılamamasının sebebi nedir?

Cevap

Özellikle 2000’li yılların başından bu yana hayatımıza giren e-Devlet’in birçok farklı tanımı yapılmıştır. e-Devlet’in neden kolaylıkla tanımlanamadığı üzerine söylenebilecek birkaç neden bulunmaktadır - e-Devlet’in, uygulamada sürekli gelişen bir yapıya sahip olduğu düşünüldüğünde yapılan tanımlamalar da kısa sürede eski kalabilmektedir. - e-Devlet, kamu yönetimi, bilgi sistemleri ve iş idaresi gibi farklı bilim dalları ile ortak noktalara sahiptir. Bu nedenle tanımlar farklılık gösterebilir. - e-Devlet, e-ticaret ile karıştırılabilmektedir. Ancak e-Devlet’in sunduğu bazı hizmetlerin parasal karşılığı olmasına rağmen bu hizmetler ticari amaçtan çok sosyal amaçlıdır.


4. Soru

e-Devlet tanımlarına genel bakış açısıyla bakıldığında tanımı ve genel özellikleri olarak hangi özellikleri sayılabilir?

Cevap

- Kişisel bilgilerin korunması kaydıyla, - Bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla, - Vatandaşlara, kurumlara ve kuruluşlara, - Zaman kısıtlaması olmadan yedi gün yirmi dört saat hizmet verebilen, - Vatandaş, kurum, kuruluşlar ve devlet arasında bilg


5. Soru

e-devlet uygulamalarının olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

Cevap

Genel anlamda bakıldığında e-Devlet uygulamalarının ahlaki yönden şu olumlu özelliklerinden bahsedilebilmektedir: - Şeffaflığı arttırmak, - Açıklığı sağlamak, - Hesap verilebilirliği temin etmek. - Bunun yanı sıra birtakım olumsuz etkiler de ortaya çıkabilmektedir: - Dolandırıcılık yapılması, - Mahremiyetin ihlali halleri.


6. Soru

e-Devlet ile ilgili olumsuz etkiler nasıl aşılabilir?

Cevap

Olumsuz sonuçlar, dijital imzanın kullanılması, e ticaret ve e-iş etiğinin yerleşmesi sayesinde aşılabilir.


7. Soru

e-Devlet uygulamaları hangi hizmet alanı ve uygulama alanı altında incelenmektedir?

Cevap

e-Devlet kavramı bilgi, iletişim ve işlem olmak üzere üç genel hizmet alanı ve idare, siyasal ve günlük ihtiyaçlar olmak üzere üç genel uygulama alanı altında incelenebilmektedir.


8. Soru

Feira’da kabul edilen eAvrupa Eylem Planı hangi başlıklardan oluşmuştur?

Cevap

1. Ucuz, hızlı ve güvenilir internet - Ucuz ve hızlı internet erişimi - Öğrenciler ve araştırmacılar için hızlı internet - Güvenli ağlar ve akıllı kartlar 2. İnsanlara ve becerilere yatırım - Avrupa gençliğini dijital çağa taşımak - Bilgi tabanlı ekonomi içinde çalışmak - Bilgi tabanlı ekonominin tüm kesimleri kapsaması için yeterli katılımı sağlamak 3. İnternet kullanımını özendirmek - Elektronik ticareti hızlandırmak - Çevrimiçi devlet: kamu hizmetlerine elektronik ortamdan erişim - Çevrimiçi sağlık - Küresel ağlar için Avrupa Dijital İçeriği’ni yaratmak - Akıllı ulaşım ve taşıma sistemleri


9. Soru

Avrupa konseyi toplantısında hangi kararlar alınmıştır?

Cevap

23-24 Mart 2001 tarihlerinde Stockholm’de düzenlenen Avrupa Konseyi toplantısında eAvrupa programındaki eylem alanları gözden geçirilmiş ve elektronik öğrenim ve elektronik beceriler, elektronik katılım, elektronik ticaret ve e-devlet konularına öncelik verilmesi kararlaştırılmıştır.


10. Soru

Türkiye’de e-devlet çalışmaları devletin hangi bünyesinde yürütülmektedir?

Cevap

T.C. Kalkınma Bakanlığı’na bağlı olan Bilgi Toplumu Dairesi tarafından e-Dönüşüm Türkiye Projesi yürütülmektedir. E-Dönüşüm projesi e-Devlet çalışmalarını da kapsamaktadır.


11. Soru

Bilgi toplumu stratejisi nedir?

Cevap

Bilgi Toplumu Stratejisi, bilgi toplumuna dönüşümün gerçekleştirilmesi için ekonominin tüm aktörlerinin bütünsel bir yaklaşımla koordine edilmesi, bu yönde atılacak adımların ve kaynakların aynı amaca yönlendirilerek öngörülen hedeflere ulaşılmasını sağlayacak en önemli araçtır


12. Soru

Bilgi Toplumu Stratejisinin temel amaç ve hedefleri nelerdir?

Cevap

Bilgi Toplumu Stratejisinin temel amaç ve hedefleri; - Kamuda iş süreçlerinin gözden geçirilerek kamu yönetiminde ve isleyişinde modernizasyonunun sağlanması, - Kamunun vatandaşlara ve iş dünyasına sunduğu hizmetlerin daha etkin, hızlı, kolay erişilebilir ve verimli sunulması, - Vatandaşların bilgi toplumu imkânlarından azami düzeyde faydalanmalarının sağlanması, sayısal uçurumun azaltılması, istihdamın ve verimliliğin artırılması, - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, daha fazla katma değer yaratmak üzere, işletmeler tarafından yaygın ve etkin kullanımının sağlanması, - İletişim hizmetlerinde yaygın, nitelikli ve uygun fiyatlarla hizmet sunumunu sağlayacak rekabetçi ortamın tesisi ile bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyümesinin sağlanması ve küresel rekabetçi bir sektör olarak konumlanmasıdır.


13. Soru

E-devlet kapısının amacı nedir?

Cevap

e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak bazı elektronik hizmetler için (vergi, harç vb.) ödeme yapılması gerektiğinde ödeme birimi hizmeti sayesinde bu işlem Kapı üzerinden kolayca yapılabilmektedir. e-Devlet Kapısının amacı, tek bir adres üzerinden ve şifre, elektronik imza, mobil imza gibi kimlik doğrulama sistemleri ile güvenli bir şekilde kamu hizmetlerinin vatandaşlara sunulmasıdır. eDevlet Kapısı üzerinden sunulan elektronik hizmetlerde vatandaşlarca özel şifre, elektronik imza ve mobil elektronik imza gibi kimlik doğrulama araçları kullanıldığından, kişisel bilgiler e-Devlet Kapısı üzerinden sadece ilgili vatandaşlara sunulmaktadır.


14. Soru

e-Devlet kapısının faydası nedir?

Cevap

e-Devlet Kapısının en büyük faydası kredi kartında olduğu gibi kimlik ibrazıyla sadece ilgili kişiye elden teslim edilen şifre ya da varsa e-imza ve mobil imza gibi kimlik doğrulama araçları kullanılarak elektronik hizmetlere erişim sağlanmasıdır. Bu yönüyle e-Devlet Kapısı sağlamış olduğu altyapıyla birçok başka ülke tarafından da örnek alınan bir yapıdadır. e-Devlet Kapısı, vatandaşlara kamu hizmetlerine erişim konusunda kolaylıklar sunma amacıyla tasarlanmıştır. Vatandaş, İş ve Devlet adıyla üç ana sayfaya sahip olan e-Devlet Kapısı, vatandaşın Devlet hizmetlerine elektronik ortamdan güvenli ve etkin bir şekilde erişimini sağlamaktadır.


15. Soru

Türkiye e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlara verilen hizmetler nelerdir?

Cevap

e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlara verilen hizmetler genel olarak şöyle gruplandırılabilir: - Bilgilendirme hizmetleri - e-Devlet hizmetleri - Kurum ve kuruluşlara kısayollar - Güncel duyurular Bunun yanı sıra kamu kurumları arasında bilgi ve belgelerin paylaşımı e-Devlet Kapısı tarafından sunulan hizmetler ile sağlanmaktadır.


16. Soru

e-Devlet bilgilendirme konuları ve e-hizmet uygulamaları nelerdir?

Cevap

- Aile - Eğitim - Gençlik ve Spor - İş ve Kariyer - Sosyal Güvenlik - Sağlık - Çevre ve Tarım - Ulaşım ve iletişim - Kültür ve Sanat - Adalet ve Hukuk - Kurumlar ve Mevzuat - Turizm ve Yurt dışı


17. Soru

M-Devlet uygulaması nedir?

Cevap

M-devlet uygulaması ile e-devlet kapısında yani Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi web sitesi olan www.turkiye.gov.tr adresinde kullanılabilen pek çok hizmetten mobil olarak da faydalanılabilmektedir.


18. Soru

M-Devlet uygulamaları ile hangi bilgilere ulaşılabilmektedir?

Cevap

M-devlet uygulaması ile cep telefonunun IMEI numarasını sorgulanabilir, motorlu taşıtın Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinden durumunu sorgulanabilir, sürücü belgesi üzerindeki ceza puanı öğrenilebilmektedir. Aile hekimi uygulaması ile vatandaşa atanmış doktorun adı, soyadı ve adres bilgisine ulaşılabilmektedir. SGK uygulaması ile vatandaşa ait sigortalı hizmet dökümüne ulaşılabilir, tescil kaydı görüntülenebilmektedir. Tapu Bilgilerim uygulamasında ise tapusu vatandaşın üzerin olan taşınmazların listesi ve detay bilgisini görülebilmektedir.


19. Soru

M-Devlet kullanım ve koşulları nelerdir?

Cevap

- M-devlet uygulamasına mobil imza ile veya edevlet şifresi kullanılarak giriş yapmak mümkündür. - M-devlet uygulamasını yüklemek ücretsizdir. Mobil Internet EDGE/3G şebekesinden bağlantı kurulduğunda geçen trafik standart mobil internet tarifesi üzerinde


20. Soru

UYAP nedir?

Cevap

UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi); günümüzün gerekli tüm teknolojik gelişmelerini kullanarak, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının, bağlı ve ilgili kuruluşlarının, adli ve idari tüm yargı ve yargı destek birimlerinin donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunu ve benzer şekilde bilgi otomasyonu sistemlerini kurmuş kamu kurum ve kuruluşları ile dış birim entegrasyonunu sağlayan ve e-Dönüşüm sürecinde eAdalet ayağını oluşturan bir bilişim sistemidir.


21. Soru

UYAP’ın amacı nedir?

Cevap

UYAP’ın amacı hızlı, etkin, güvenilir, adil, verimli, şeffaf ve etik değerlere uygun bir yargılama mekanizması oluşturulması, doğru ve tutarlı bilginin mevzuatın tanıdığı yetkiler çerçevesinde, istenilen zamanda hızlı ve kolayca elde edilmesi ve paylaşımı, her türlü idari faaliyetlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesidir. Bu amaca ulaşılabilmesi için; - Adalet Bakanlığı teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşları ile yargı birimlerinin donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunun sağlanması, - UYAP gibi bilgi otomasyonu sistemlerini kurmuş kamu kurum ve kuruluşları ile dış birim entegrasyonunun sağlanması, - Vatandaşlara ve Avukatlara online yargı hizmeti sunulması planlanmıştır.


22. Soru

UYAP’ın işlevi nelerdir?

Cevap

Bu sistem ile e-Devletten m-Devlete geçilmesi için önemli bir adım atılmış, vatandaşın zaman ve mekân sınırı olmadan taleplerini devlete iletebileceği ve cevabını derhal alabileceği bir platform oluşturulmuştur. Avukat ve vatandaşların adliyelere giderek ilgili oldukları dosya ya da işlemler hakkında bilgi almak için harcadıkları zaman, emek ve masrafın ortadan kaldırılması imkânı sağlanmıştır. Yargılama aşamasının tüm süreci önemli oranda şeffaf hale getirilmiş ve bunun sonucu olarak otomatik denetim sağlanmış, yargı birimleri için iş gücü kaybı engellenmiş ve yargının hızlanmasına katkı sağlanmıştır.


23. Soru

MERNİS projesinin sağladığı hizmetler nelerdir?

Cevap

- Nüfus kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılarak ilçe nüfus veri tabanlarının oluşturulması ve hizmetin modernizasyonu sağlamak. - Nüfus hizmetlerinin ilçelerde bilişim teknolojileri kullanılarak verilmesini; ilçe nüfus veri tabanlarını Merkezde bütün


24. Soru

İnternet Vergi Dairesi portalı uygulaması ne işlevi görmektedir?

Cevap

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan İnternet Vergi Dairesi portalı, vatandaşların devlete olan vergi borçlarıyla ilgili bilgilerini öğrenebilecekleri ve güvenli ortamda ödeme yapabilecekleri bir e-Devlet uygulamasıdır.


25. Soru

İnternet Vergi Dairesi portalı ile hangi konularla ilgili bilgiler alınabilir?

Cevap

- Vergi Dairesinde mevcut mükellef kimlik bilgilerini, - 2000 yılında ve sonrasında yapılan işlemlerle ilgili tahakkuk, tahsilat, vadesi gelen ve gelmeyen borç bilgilerini, - Bu dönemlerle ilgili olarak verilen ek beyanlar ve vergi inceleme sonuçlarına gö


26. Soru

Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi nedir?

Cevap

Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi, mali işlemlerin harcama birimleri ve muhasebe birimi aşamalarını tek bir otomasyon sistemi içinde bütünleştirmek, harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasında elektronik iletişim ortamı sağlamak amacıyla Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen otomasyon sistemidir. Bu sistem ile mali işlemlere ilişkin bilgiler harcama birimlerinde bilgisayar ortamında girilecek; bu bilgiler elektronik ortamda muhasebe birimine aktarılacak ve muhasebe kaydı olarak sonuçlandırılabilecektir.


27. Soru

İnternet Vergi Dairesinde en sık kullanılan hizmetler hangileridir?

Cevap

- MTV Sorgulama ve Ödeme, - e-Beyanname, - Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi, - MTV Hesaplama, - E-Vergi Levhası Sorgulama, - E-Vergi Levhası Doğrulama, - Vergi Kimlik Numarası Sorgulama, - Gelir Vergisi Hesaplama, - GMSİ Hesaplama, - Gecikme Zam


28. Soru

İnternet vergi dairesinden faydalanmak isteyen tüzel kişilerin neler yapması gerekmektedir?

Cevap

Bu hizmetten yararlanmak isteyen tüzel kişilerin; - Internet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (Tüzel Kişiler)nu doldurması, - Internet Hizmetleri Başvuru Formunun alt kısmında yer alan Beyan Metnini imzalaması, - Kurum yetkilisi ya da kurum yetkilisinin Zarf Teslim Yazısı ile yetkilendirdiği bir kişinin bu belgelerle birlikte mükellefin bağlı olduğu Vergi Dairesine gelerek başvuruyu fiilen yapması gerekmektedir.


29. Soru

İnternet vergi dairesinden faydalanmak isteyen gerçek kişilerin neler yapması gerekmektedir?

Cevap

Bu hizmetten yararlanmak isteyen gerçek kişilerin; - Internet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (Gerçek Kişiler)nu doldurması, - Internet Hizmetleri Başvuru Formunun alt kısmında yer alan Beyan Metnini imzalayıp bağlı olduğu Vergi Dairesine gelerek başvuruyu fiilen veya noterden tasdikli yetki belgesi ile vekil tayin edilen kişinin yapması gerekmektedir.


30. Soru

Mernis projesi ile ilgili bilgi veriniz.

Cevap

Mernis Projesi tüm Ahval-i Şahsiye bilgilerini elektronik ortama aktaran ve Ahval-i Şahsiye bilgilerinde meydana gelen her tür değişikliğin ülkenin her tarafına dağılmış 957 merkezden anlık güncellenmesini ve bir ağ üzerinden güvenle paylaşımını sağlayan bir projedir. Proje dünyada ilk e-devlet projelerinden olup Türkiye’deki ve Avrupa’daki tüm projelere de ilham olmuştur.


31. Soru

e-Devlet'in kolaylıkla tanımlanamamasının nedenleri nelerdir?

Cevap

 • e-Devlet’in, uygulamada sürekli gelişen bir yapıya sahip olduğu düşünüldüğünde yapılan tanımlamalar da kısa sürede eski kalabilmektedir.
 • e-Devlet, kamu yönetimi, bilgi sistemleri ve iş idaresi gibi farklı bilim dalları ile ortak noktalara sahiptir. Bu nedenle tanımlar farklılık gösterebilir.
 • e-Devlet, e-ticaret ile karıştırılabilmektedir. Ancak e-Devlet’in sunduğu bazı hizmetlerin parasal karşılığı olmasına rağmen bu hizmetler ticari amaçtan çok sosyal amaçlıdır.


32. Soru

Shahkooh ve Abdollahi'nin yaptığı tanıma göre e-Devlet nedir?

Cevap

Shahkooh ve Abdollahi'nin yaptığı tanıma göre e-Devlet; kamu bilgi ve hizmetlerinin vatandaşlar ve kuruluşlara güvenilir bir şekilde sunulması, devletin onunla ilişki içinde olan işletme ve kuruluşlara bilişim teknolojilerini kullanarak hizmet sunmasıdır.


33. Soru

Tung ve Rieck'in yaptığı tanıma göre e-Devlet nedir?

Cevap

Tung ve Rieck'in yaptığı tanıma göre e-Devlet; bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak kamu yönetiminin yerine getirilmesine yardımcı bir sistemdir.


34. Soru

Washington'un yaptığı tanıma göre e-Devlet nedir?

Cevap

Washington'un yaptığı tanıma göre e-Devlet; kurum ve kuruluşların kendi aralarındaki ilişkilerinin yanı sıra, vatandaş ve iş dünyası ile olan ilişkilerinde bilgi ve iletişim teknolojilerini en etkin düzeyde kullanarak, geleneksel devlet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesini, daha etkin, yalın, katılımcı ve şeffaf, hızlı ve kolay gerçekleşmesini olanaklı kılan devlet modelidir. Elektronik devlette vatandaş ile ürün-hizmet arasında doğrudan iletişim kurulabilmektedir.


35. Soru

Türkiye Bilişim Derneği’nin yaptığı tanıma göre e-Devlet nedir?

Cevap

Türkiye Bilişim Derneği’nin yaptığı tanıma göre E-Devlet; ‘devletin vatandaşlara karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile vatandaşların devlete karşı sorumlu oldukları görev ve hizmetlerin karşılıklı, kesintisiz ve güvenli olarak yürütüldüğü elektronik iletişim ve işlem ortamı’dır.


36. Soru

Yapılan e-Devlet tanımlarının ortak noktaları incelendiğinde nasıl tanımlanabilir?

Cevap

E-Devlet;

 • Kişisel bilgilerin korunması kaydıyla,
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla,
 • Vatandaşlara, kurumlara ve kuruluşlara,
 • Zaman kısıtlaması olmadan yedi gün yirmi dört saat hizmet verebilen,
 • Vatandaş, kurum, kuruluşlar ve devlet arasında bilgi paylaşımına olanak sağlayan,
 • Devlet yönetiminde ve hizmet sunumunda kolaylık sağlayan,
 • Vatandaşın ve çalışanın kamu yönetiminin faaliyetlerini takip edebildiği,
 • Etkileşimli hizmetlerden yararlanabildiği,
 • Gerekli bilgileri edinebildiği,
 • Şeffaf ve demokratik yönetim anlayışıyla, verimli, etkin ve hızlı hizmet verebilen kamu platformu şeklinde tanımlanabilir.

37. Soru

e-Devlet uygulamalarının ahlaki yönden olumlu özellikleri nelerdir?

Cevap

 • Şeffaflığı arttırmak,
 • Açıklığı sağlamak,
 • Hesap verilebilirliği temin etmek.


38. Soru

e-Devlet uygulamalarının olumsuz etkileri nelerdir?

Cevap

 • Dolandırıcılık yapılması,
 • Mahremiyetin ihlali halleri.


39. Soru

e-Devlet uygulamalarının olumsuz sonuçları nasıl aşılabilir?

Cevap

E-Devlet uygulamalarının olumsuz sonuçları; dijital imzanın kullanılması, e-ticaret ve e-iş etiğinin yerleşmesi sayesinde aşılabilir.


40. Soru

e-Devlet kavramının genel hizmet alanları nelerdir?

Cevap

E-Devlet kavramı genel hizmet alanları;

 1. Bilgi
 2. İletişim
 3. İşlem

41. Soru

e-Devlet kavramının genel uygulama alanları nelerdir?

Cevap

e-Devlet kavramının genel uygulama alanları;

 1. İdare
 2. Siyasal
 3. Günlük ihtiyaçlar

42. Soru

e-Devletin önemli amacı nedir?

Cevap

Aranılan bilgiye vatandaşların hızlı ve doğru biçimde ulaşmasını sağlamak, bilgiyi işlemek ve özellikle de oluşan belgelerin kayıt altına alınmasını sağlamak, e-devletin önemli amaçlarından biridir.


43. Soru

e-Devlet modelinin önemli bileşeni nedir?

Cevap

Bilgi ve belge paylaşımı, e-Devlet modelinin önemli bir bileşenidir. Paylaşıma açılan bilgi ve belgelerin ilgili taraflara mümkün olduğunca az yük getirmesi, kolay erişilebilir olması önemlidir.


44. Soru

19-20 Haziran 2000 tarihinde Feira'da kabul edilen eAvrupa Eylem Planı'nın üç temel başlığı nedir?

Cevap

 1. Ucuz, hızlı ve güvenilir internet
  • Ucuz ve hızlı internet erişimi
  • Öğrenciler ve araştırmacılar için hızlı internet
  • Güvenli ağlar ve akıllı kartlar
 2. İnsanlara ve becerilere yatırım
  • Avrupa gençliğini dijital çağa taşımak
  • Bilgi tabanlı ekonomi içinde çalışmak
  • Bilgi tabanlı ekonominin tüm kesimleri kapsaması için yeterli katılımı sağlamak
 3.  İnternet kullanımını özendirmek
  • Elektronik ticareti hızlandırmak
  • Çevrimiçi devlet: kamu hizmetlerine elektronik ortamdan erişim
  • Çevrimiçi sağlık
  • Küresel ağlar için Avrupa Dijital İçeriği’ni yaratmak
  • Akıllı ulaşım ve taşıma sistemleri


45. Soru

e-Dönüşüm Türkiye Projesi'nin başlıca hedefi nedir?

Cevap

Vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı kamu hizmeti sunabilmek amacıyla; katılımcı, şeffaf, etkin ve basit iş süreçlerine sahip olmayı ilke edinmiş bir devlet yapısı oluşturacak koşulların hazırlanmasıdır.


46. Soru

e-Dönüşüm Türkiye Projesi'nin amaçları nelerdir?

Cevap

 • Bilgi ve iletişim teknolojileri politikaları ve mevzuatının, öncelikle Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi, bu konuda eEurope + kapsamında aday ülkeler için öngörülen eylem planının Türkiye’ye uyarlanması,
 • Vatandaşın, bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla, kamusal alandaki karar alma süreçlerine katılımını sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi,
 • Kamu idaresinin, şeffaf ve hesap verebilir hale getirilmesine katkıda bulunulması,
 • Kamu hizmetlerinin sunumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde yararlanılarak iyi yönetişim ilkelerinin hayata geçirilmesine katkıda bulunulması,
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması,
 • Bilgi ve iletişim teknolojisi alanında kaynak israfını azaltmak amacıyla, kamunun mükerrerlik arz eden veya örtüşen ilgili yatırım projelerinin bütünleştirilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve yatırımcı kamu kuruluşları arasında gerekli koordinasyonun sağlanması,
 • Sektördeki özel sektör faaliyetlerine yukarıdaki ilkeler ışığında yol gösterilmesidir.


47. Soru

Bilgi Toplumu Stratejisi nedir?

Cevap

Bilgi toplumuna dönüşümün gerçekleştirilmesi için ekonominin tüm aktörlerinin bütünsel bir yaklaşımla koordine edilmesi, bu yönde atılacak adımların ve kaynakların aynı amaca yönlendirilerek öngörülen hedeflere ulaşılmasını sağlayacak en önemli araçtır.


48. Soru

Bilgi Toplumu Stratejisinin temel amaç ve hedefleri nelerdir?

Cevap

 • Kamuda iş süreçlerinin gözden geçirilerek kamu yönetiminde ve isleyişinde modernizasyonunun sağlanması,
 • Kamunun vatandaşlara ve iş dünyasına sunduğu hizmetlerin daha etkin, hızlı, kolay erişilebilir ve verimli sunulması,
 • Vatandaşların bilgi toplumu imkânlarından azami düzeyde faydalanmalarının sağlanması, sayısal uçurumun azaltılması, istihdamın ve verimliliğin artırılması,
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, daha fazla katma değer yaratmak üzere, işletmeler tarafından yaygın ve etkin kullanımının sağlanması,
 • İletişim hizmetlerinde yaygın, nitelikli ve uygun fiyatlarla hizmet sunumunu sağlayacak rekabetçi ortamın tesisi ile bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyümesinin sağlanması ve küresel rekabetçi bir sektör olarak konumlanmasıdır.


49. Soru

e-Devlet Kapısı'nın sağladığı imkânlar nelerdir?

Cevap

 • e-Devlet Kapısı; elektronik ortamdan sunulan kamu hizmetlerine tek bir internet sitesi üzerinden erişim imkânı sunmaktadır. Bizzat kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan kamu hizmetleri ile ilgili doğru ve güncel bilgilere ulaşma imkânı sağlamaktadır.
 • Kamu kurumları arasında bilgi ve belgelerin paylaşımı e-Devlet Kapısı tarafından sunulan hizmetler ile de sağlanabilmektedir. e-Devlet Kapısında tek bir kimlik doğrulaması sayesinde birçok hizmete ikinci bir kimlik doğrulamasına gerek duyulmadan erişilebilmektedir.
 • e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak bazı elektronik hizmetler için (vergi, harç vb.) ödeme yapılması gerektiğinde ödeme birimi hizmeti sayesinde bu işlem Kapı üzerinden kolayca yapılabilmektedir.


50. Soru

e-Devlet Kapısının amacı nedir?

Cevap

e-Devlet Kapısının amacı, tek bir adres üzerinden ve şifre, elektronik imza, mobil imza gibi kimlik doğrulama sistemleri ile güvenli bir şekilde kamu hizmetlerinin vatandaşlara sunulmasıdır. e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan elektronik hizmetlerde vatandaşlarca özel şifre, elektronik imza ve mobil elektronik imza gibi kimlik doğrulama araçları kullanıldığından, kişisel bilgiler e-Devlet Kapısı üzerinden sadece ilgili vatandaşlara sunulmaktadır.


51. Soru

e-Devlet Kapısının en büyük faydası nedir?

Cevap

e-Devlet Kapısının en büyük faydası kredi kartında olduğu gibi kimlik ibrazıyla sadece ilgili kişiye elden teslim edilen şifre ya da varsa e-imza ve mobil imza gibi kimlik doğrulama araçları kullanılarak elektronik hizmetlere erişim sağlanmasıdır.


52. Soru

e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlara verilen hizmetler genel olarak nelerdir?

Cevap

 • Bilgilendirme hizmetleri
 • e-Devlet hizmetleri
 • Kurum ve kuruluşlara kısayollar
 • Güncel duyurular


53. Soru

e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlara sunulan bilgilendirme (rehber) konuları ve e-hizmet kategorileri nelerdir?

Cevap

 • Aile
 • Eğitim
 • Gençlik ve Spor
 • İş ve Kariyer
 • Sosyal Güvenlik
 • Sağlık
 • Çevre ve Tarım
 • Ulaşım ve İletişim
 • Kültür ve Sanat
 • Adalet ve Hukuk
 • Kurumlar ve Mevzuat
 • Turizm ve Yurt Dışı


54. Soru

e-Devlet Kapısı'nda hizmet veren kurumlar nelerdir?

Cevap

 • Adalet Bakanlığı
 • Başbakanlık
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • Cumhurbaşkanlığı
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
 • Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
 • Dışişleri Bakanlığı
 • Emniyet Genel Müdürlüğü
 • Gelir İdaresi Başkanlığı
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 • İçişleri Bakanlığı
 • İŞKUR
 • Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
 • KOSGEB
 • Maliye Bakanlığı 
 • Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
 • Milli Savunma Bakanlığı
 • Milli Eğitim Bakanlığı
 • Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
 • PTT
 • Sağlık Bakanlığı
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 • TBMM Başkanlığı
 • T.C. Merkez Bankası
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
 • Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü


55. Soru

e-Devlet Kapısı bilgilendirme hizmetlerine erişim nasıl sağlanmaktadır?

Cevap

e-Devlet kapısı bilgilendirme hizmetlerine erişim için yalnızca www.turkiye.gov.tr adresinin ziyaret edilmesi yeterlidir.


56. Soru

M-devlet uygulaması ile neler yapılabilmektedir?

Cevap

M-devlet uygulaması ile;

 • Cep telefonunun IMEI numarasını sorgulanabilir,
 • Motorlu taşıtın Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinden durumunu sorgulanabilir,
 • Sürücü belgesi üzerindeki ceza puanı öğrenilebilmektedir.

57. Soru

Aile hekimi uygulaması ile neler yapılabilmektedir?

Cevap

Aile hekimi uygulaması ile vatandaşa atanmış doktorun adı, soyadı ve adres bilgisine
ulaşılabilmektedir.


58. Soru

SGK uygulaması ile neler yapılabilmektedir?

Cevap

SGK uygulaması ile vatandaşa ait sigortalı hizmet dökümüne ulaşılabilir, tescil kaydı
görüntülenebilmektedir.


59. Soru

Tapu Bilgilerim uygulaması ile neler yapılabilmektedir?

Cevap

Tapu Bilgilerim uygulamasında tapusu vatandaşın üzerinde olan taşınmazların listesi ve detay bilgisini görülebilmektedir.


60. Soru

M-devlet uygulamasının özellikleri nelerdir?

Cevap

 • M-devlet uygulamasına mobil imza ile veya e-devlet şifresi kullanılarak giriş yapmak mümkündür.
 • M-devlet uygulamasını yüklemek ücretsizdir. Mobil Internet EDGE/3G şebekesinden bağlantı kurulduğunda geçen trafik standart mobil internet tarifesi üzerinden ücretlendirilir. Vatandaşın mobil internet paketi varsa kullanımı paketten düşülür.
 • M-devlet uygulaması ile Türkiye e-devlet kapısındaki hizmetlerin sadece belli bir bölümüne ulaşılabilir.
 • Bu uygulamadan Iphone 3G/3GS/4, iPad sahibi olan kullanıcılar yararlanabilir.


61. Soru

UYAP nedir?

Cevap

UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi); günümüzün gerekli tüm teknolojik gelişmelerini kullanarak, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının, bağlı ve ilgili kuruluşlarının, adli ve idari tüm yargı ve yargı destek birimlerinin donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunu ve benzer şekilde bilgi otomasyonu sistemlerini kurmuş kamu kurum ve kuruluşları ile dış birim entegrasyonunu sağlayan ve e-Dönüşüm sürecinde e-Adalet ayağını oluşturan bir bilişim sistemidir. Bugün itibariyle UYAP Adalet Bakanlığı teşkilatı ile yargı birimlerinin tamamında işletimde olup bu birimlerin her türlü yargısal, idari ve denetim faaliyetleri bu sistemle elektronik ortamda yürütülmektedir.


62. Soru

UYAP’ın amacı nedir?

Cevap

UYAP’ın amacı hızlı, etkin, güvenilir, adil, verimli, şeffaf ve etik değerlere uygun bir yargılama mekanizması oluşturulması, doğru ve tutarlı bilginin mevzuatın tanıdığı yetkiler çerçevesinde, istenilen zamanda hızlı ve kolayca elde edilmesi ve paylaşımı, her türlü idari faaliyetlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesidir.


63. Soru

UYAP'ın amacına ulaşılabilmesi için ne yapılması planlanmıştır?

Cevap

 • Adalet Bakanlığı teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşları ile yargı birimlerinin donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunun sağlanması,
 • UYAP gibi bilgi otomasyonu sistemlerini kurmuş kamu kurum ve kuruluşları ile dış birim entegrasyonunun sağlanması,
 • Vatandaşlara ve Avukatlara on-line yargı hizmeti sunulması planlanmıştır.


64. Soru

UYAP kapsamında, bilgi ve belge alış verişini elektronik ortama taşımak için diğer kurum ve kuruluşların bilgi sistemleriyle entegrasyonlar gerçekleştirilmiştir. Bunun sağladığı avantajlar nelerdir?

Cevap

 • İdarî ve yargısal süreçte mükerrer yapılan işlemlerle gereksiz uygulamaları, ara süreçleri ortadan kaldırmakta,
 • Sürat ve kolaylıklar sağlayarak, iş yoğunluğunu azaltmakta,
 • Personel açığından kaynaklanan sıkıntıları en aza indirmekte,
 • Posta ve kırtasiye gibi masraflardan tasarruf sağlamaktadır.


65. Soru

UYAP Avukat Bilgi Sistemi'nin kazandırdığı imkanlar nelerdir?

Cevap

UYAP Avukat Bilgi Sistemi (Avukat Portalı) sayesinde, avukatlar bürolarından internet üzerinden sistemdeki vekâleti bulunan dava dosyalarını (vekâleti bulunmayan dava dosyalarını da yine sistem üzerinden ilgili hâkiminden onay alarak) inceleyebilmekte, bu dosyalardan suret alabilmekte; elektronik imza ile sistemdeki dava dosyalarına evrak katabilmekte, yeni dava dosyası açabilmekte ve harç ödeyebilmektedirler. Buna göre avukatlar bu bilgi sitemi sayesinde duruşmaya girme dışında adeta tüm işlerini bürolarından yapabilir hale gelmişlerdir.


66. Soru

Vatandaş Bilgi Sistemi'nin kazandırdığı imkanlar nelerdir?

Cevap

Vatandaş Bilgi Sistemi (Vatandaş Portalı) sayesinde ise vatandaşlar internet aracılığıyla T.C. kimlik numaralarını kullanarak UYAP kapsamında adli ve idari yargı birimlerinde görülmekte olan dava dosyalarının belli başlı safahat bilgilerini (dava konusunu, değerini, taraflarını, duruşma günlerini, dosyanın hangi aşamada olduğunu, karar verilip verilmediğini, temyizden dönüp dönmediğini gibi) görebilmektedirler. Ancak bu sistemde bilgi güvenliği bakımından vatandaşlara dosyadaki hiçbir belge açılmamaktadır. İşte bu nedenle, vatandaşların avukatlarda olduğu gibi internet üzerinden e-imza ya da mobil imza ile UYAP Vatandaş Portalına bağlanarak yeni dava dosyası açabilmeleri, harç ödeyebilmeleri, yetkileri dâhilinde sistemdeki dava dosyalarını ayrıntılarıyla inceleyebilmeleri, dava dosyalarına evrak katabilmeleri ve bu dosyalardan suret alabilmeleri için UYAP Vatandaş Portalına e-imza ve mobil imza
ile erişim çalışmaları tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılmış, ayrıca e-Devlet kapısı ile de entegrasyonu sağlanmıştır.


67. Soru

MERNİS Projesi nedir?

Cevap

MERNİS Projesi tüm Ahvali Şahsiye bilgilerini elektronik ortama aktaran ve Ahval-i Şahsiye bilgilerinde meydana gelen her tür değişikliğin ülkenin her tarafına dağılmış 957 merkezden anlık güncellenmesini ve bir ağ üzerinden güvenle paylaşımını sağlayan bir projedir. Proje dünyada ilk e-devlet projelerinden olup Türkiye’deki ve Avrupa’daki tüm projelere de ilham olmuştur.


68. Soru

MERNİS Projesinin amacı nedir? 

Cevap

Proje ile bilgilerin güvenli paylaşımı, bilgilerin hızlı güncellenmesi ve vatandaşa verilen hizmetteki hızın ve verimin de artması amaçlanmıştır.


69. Soru

MERNİS Projesinin sağladığı hizmetler nelerdir?

Cevap

 • Nüfus kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılarak ilçe nüfus veri tabanlarının oluşturulması ve hizmetin modernizasyonu sağlamak.
 • Nüfus hizmetlerinin ilçelerde bilişim teknolojileri kullanılarak verilmesini; ilçe nüfus veri tabanlarını Merkezde bütünleştirilerek Merkezi Nüfus Veri Tabanını kurulmasını gerçekleştirmek.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına birer kimlik numarası verilmesini sağlamak.
 • Kimlik numaraları aracılığıyla, kamu ve özel kesim bilişim projeleri arası kişi bilgileri alışverişinin, kişilerin biricik tanımlandığı bir alt yapı üzerinde çevrim-içi (on-line) yürütülmesini sağlamak.
 • Nüfus istatistiklerinin bilişim teknolojileri ile daha sağlıklı elde edilmesini sağlamak.
 • Kimlik bilgilerini kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kurumlarla paylaşarak hizmet akışını hızlandırmak, güvenilir hale getirmek ve vatandaşların hizmetlerini kolay, hızlı ve güvenilir olarak almasını sağlamak,
 • Bürokrasiyi azaltıcı, devletle vatandaşı yakınlaştırıcı bir hizmet güvenliği sağlamak.


70. Soru

İnternet Vergi Dairesi portalı nedir?

Cevap

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan İnternet Vergi Dairesi portalı, vatandaşların devlete olan vergi borçlarıyla ilgili bilgilerini öğrenebilecekleri ve güvenli ortamda ödeme yapabilecekleri bir e-Devlet uygulamasıdır.


71. Soru

İnternet Vergi Dairesinde en sık kullanılan e-hizmetler nelerdir?

Cevap

 • MTV Sorgulama ve Ödeme,
 • e-Beyanname,
 • Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi,
 • MTV Hesaplama,
 • E-Vergi Levhası Sorgulama,
 • E-Vergi Levhası Doğrulama,
 • Vergi Kimlik Numarası Sorgulama,
 • Gelir Vergisi Hesaplama,
 • GMSİ Hesaplama,
 • Gecikme Zammı ve Faizi Hesaplama,
 • KDV İade Talebi Listelerini Gönderme.


72. Soru

İnternet Vergi Dairesi hizmetinden yararlanmak isteyen tüzel kişilerin ne yapması gerekmektedir?

Cevap

 • İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (Tüzel Kişiler)'nu doldurması,
 • Internet Hizmetleri Başvuru Formu'nun alt kısmında yer alan Beyan Metnini imzalaması,
 • Kurum yetkilisi ya da kurum yetkilisinin Zarf Teslim Yazısı ile yetkilendirdiği bir kişinin bu belgelerle birlikte mükellefin bağlı olduğu Vergi Dairesine gelerek başvuruyu fiilen yapması gerekmektedir.


73. Soru

İnternet Vergi Dairesi hizmetinden yararlanmak isteyen gerçek kişilerin ne yapması gerekmektedir?

Cevap

 • İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (Gerçek Kişiler)'nu doldurması,
 • İnternet Hizmetleri Başvuru Formu'nun alt kısmında yer alan Beyan Metnini imzalayıp bağlı olduğu Vergi Dairesi'ne gelerek başvuruyu fiilen veya noterden tasdikli yetki belgesi ile vekil tayin edilen kişinin yapması gerekmektedir.


74. Soru

Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi nedir?

Cevap

Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi, mali işlemlerin harcama birimleri ve muhasebe birimi aşamalarını tek bir otomasyon sistemi içinde bütünleştirmek, harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasında elektronik iletişim ortamı sağlamak amacıyla Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen otomasyon sistemidir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi