Portföy Yönetimi Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Portföy Yönetim Stratejileri

1. Soru

Yatırım stratejisinin bileşenleri nelerdir?

Cevap

Yatırım stratejisinin bileşenleri; portföye hangi varlılığın ne oranda dâhil edileceği, satın alma-satma politikaları ile risk politikalarından oluşur.


2. Soru

Yatırımcının hem yatırım stratejisi açısından hem de yatırım yapacağı menkul kıymet bakımından yapmak zorunda olduğu seçim hangi bakımlardan önemlidir?

Cevap

Gerçekleştirilecek olan seçim, yatırımcının portföyünü nasıl çeşitlendireceğini, bu çeşitlendirmeye bağlı olarak nasıl bir riski göze aldığını ve katlanmayı kabul ettiği risk karşısında nasıl bir getiri beklediğini belirlemektedir.


3. Soru

Maliyeti ortalama stratejisinin temel varsayımları nelerdir?

Cevap

Maliyeti ortalama stratejisi uygulandığı zaman, hem düşük fiyatlardan yararlanılmış olunur, hem de maliyetler düşürülerek, yüksek fiyattan alınan menkul kıymetin fiyatı düşürülür. Burada önemli olan konu ortalama maliyetin hafif bir şekilde düşeceği varsayımıdır. Bunun yanında, Maliyeti ortalama stratejisinde satın alınan hisse senetlerinin ortalama maliyetlerinden daha fazla bir fiyatla satılacağı varsayılmaktadır.


4. Soru

Pasif portföy yönetimi stratejileri genelde hangi amaçla kullanılır?

Cevap

Pasif portföy yönetimi stratejileri genellikle işlem maliyetlerini minimize etmek için kullanılır.


5. Soru

Maliyeti ortalama stratejisinin hayata geçirilmesini zorlaştıran faktörler nelerdir?

Cevap

Maliyeti ortalama stratejisi, yatırımcının yatırım yapacağı fonun yatırım zamanında hazır olmaması, hiç olmaması ya da fiyatları yüksek bularak stratejiye sadık kalmak istememesi gibi sebeplerle para yatırma kuralını düzenli olarak uygulaması açısından uyulması zor bir stratejidir.


6. Soru

Satın al ve elde tut stratejisinin diğer adı nedir?

Cevap

Bu strateji pasif portföy yönetimi olarak da adlandırılır.


7. Soru

Yatırımcıların, portföy oluştururken, gelecekteki bazı harcamalarının portföyden elde edilecek gelirlerle karşılanmasını istediği durumlar için hangi strateji geliştirilmiştir?

Cevap

Böylesi durumlar için gelecekteki yükümlülükleri karşılama stratejisi geliştirilmiştir.


8. Soru

Bu stratejide kullanılan endekslerden en bilineni hangisidir?

Cevap

Endeksler içinde en çok bilineni ise S&P 500’dür.


9. Soru

Kısmen temsilin kaç türü vardır?

Cevap

Kısmen temsil yönteminin iki türü bulunmaktadır. Buna göre: 1. Endeksi temsil edeceği düşünülen hisse senetleri, çoğunlukla sektör ve piyasa değerleri dikkate alınarak seçilmektedir. 2. Endeksi genel olarak temsil edecek hisse senetleri, geçmişteki kârları, büyüme oranları göz önüne alınarak seçilmektedir.


10. Soru

Pasif portföy yönetiminde genellikle hangi strateji izlenir?

Cevap

Pasif portföy yönetiminde, genel olarak, satın al ve elde tut stratejisi izlenir. Bu stratejide, bir portföy oluşturulur ve elde tutma dönemi boyunca, küçük düzeltmeler dışında portföyün içeriği değiştirilmez.


11. Soru

Pasif portföy yönetiminin özellikleri nelerdir?

Cevap

Pasif portföy yönetimi genel olarak etkin piyasa hipotezine dayanır. Bu hipoteze göre, menkul kıymet piyasaları etkindir. Her türlü bilgi piyasaya çok çabuk ulaştırılır ve piyasa tarafından değerlendirilerek fiyatlara yansır. Fiyatlar yeni bilgiye göre oluşur ve gelecek bilgi tahmin edilemez. Dolayısıyla pasif portföy yönetiminde temel, teknik ve trend analizlerine gerek yoktur. Pasif portföy yönetiminde çok iyi çeşitlendirilmiş menkul kıymet portföyü oluşturularak belirli bir süre elde tutma stratejisi izlenir.


12. Soru

Aktif portföy yönetiminin büyük yatırımcılar tarafından kullanılmasının sebebi nedir?

Cevap

Aktif portföy yönetimi; uzmanlık, yüksek maliyet ve çok ciddi bir araştırma gerektirdiğinden genellikle büyük yatırımcılar tarafından tercih edilir.


13. Soru

Portföy yönetiminde iki yönetim yaklaşımı nelerdir?

Cevap

Portföy yönetimde önerilen iki yaklaşım pasif ve aktif portföy yönetimi yaklaşımlarıdır.


14. Soru

Pasif portföy yönetimi basitçe nasıl tarif edilebilir?

Cevap

Pasif portföy yönetimi, herhangi bir tahminde bulunmadan önceden belirlenmiş bir strateji doğrultusunda yatırım yapılan bir finansal stratejidir. Pasif portföy yönetimi aynı zamanda pasif yatırım olarak da adlandırılır.


15. Soru

Etkin piyasalar hipotezini kısaca nasıl açıklayabiliriz?

Cevap

Etkin piyasalar hipotezine göre menkul kıymet piyasaları etkindir. Her türlü bilgi piyasaya çok çabuk yansır ve piyasa tarafından değerlendirilerek fiyatlara yansır. Dolayısıyla fiyatlar ancak yeni bilgiye göre artar ya da azalır. Yeni bilgi ise, tahmin edilemez.


16. Soru

Sabit oran stratejisinin genel özelliklerini tipik bir örnek eşliğinde nasıl tasavur edebiliriz?

Cevap

Tipik bir sabit oran stratejisine, portföyün %45’inin hisse senedi, %45’inin tahvil ve %10’unun para piyasası araçlarına yatırılması örnek olarak verilebilir. Yatırımların değişik yüzdelerle değişik varlıklara bölümlendirilmesi, yatırımcının amacı ve risk toleransı ile belirlenmektedir. Yatırımcının amacının, risk toleransının ya da piyasa şartlarının değişmesine bağlı olarak portföy içerisindeki varlıkların yüzde ağırlıkları da değişebilecektir.


17. Soru

Hızlı büyüme stratejisi ile güvenli yatırım stratejisi seçilmesi neye bağlı olarak gerçekleşmektedir?

Cevap

Yatırımcı, kısa sürede fiyatları artma potansiyeli olan riskli varlıklara yatırım yapılmasını talep ederse, portföy yöneticisi hızlı büyüme stratejisini oluşturacaktır. Yatırımcı servetinin korunmasına öncelik veren bir talepte bulunursa portföy yöneticisi bu kez güvenli yatırım stratejisini oluşturacaktır.


18. Soru

Pasif yönetim yaklaşımında yapılacak en iyi davranış ve bunun sebebi nedir?

Cevap

Bu yaklaşımda portföy seçimi ve oluşturmada fiyatı düşecek ya da yükselecek menkul kıymet arayışına girmek yerine yapılabilecek en iyi davranış, iyi çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturmak ve satın aldıktan sonra elde tutmak olmaktadır. Çünkü etkin piyasalar hipotezine dayanan pasif yönetim yaklaşımına göre, temel ve teknik analizlere gerek olmamakla birlikte bu analizler için yapılacak harcamalar da bir fayda sağlamayacaktır.


19. Soru

Pasif portföy yönetiminin dayandığı hipotez hangisidir?

Cevap

Pasif portföy yönetimi genel olarak etkin piyasa hipotezine dayanır.


20. Soru

Portföy yönetim stratejisi nedir?

Cevap

Portföy yönetim stratejisi, bir yatırımcının portföy seçimine rehberlik etmek üzere hazırlanmış bir dizi kurallar, davranışlar veya prosedürler biçimi olarak tanımlanabilir.


21. Soru

Portföy yönetim stratejilerinin belirlenmesinde etkili olan faktörler nelerdir?

Cevap

Portföy yönetim stratejilerinin belirlenmesinde birçok faktör bulunmaktadır. Bunlar; yatırımcının amacı, portföyün büyüklüğü, elde tutma süresi, yatırımcının kişi veya kurum olması, vergi durumları, yasal sınırlamalar, yatırımcının risk alma seviyesi ile gelecekte ihtiyaç duyacağı para miktarı, piyasadaki beklentiler, yatırımdan beklenen getiri oranı, yatırımcılarla ilgili bilgiler ve yatırımcıların özel talepleri olarak sayılabilir.


22. Soru

Aktif portföy yönetimi yaklaşımının savunduğu temel fikir nedir?

Cevap

Bu yönetim yaklaşımı piyasa fiyatları dengesinin oluşumunun önünde olmaya çalışarak piyasa eğilimleri ile menkul kıymetleri piyasada işlem gören firmaların piyasanın tümü tarafından henüz bilinmeyen performanslarını belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı savunur.


23. Soru

Bu strateji nasıl uygulanır?

Cevap

Bu stratejiye göre, hisse senedi fiyatları arttığında, hisse senetlerinin bir kısmı satılarak, sabit getirili varlıklara yatırım yapılır. Böylece, portföydeki hisse senetlerinin oranı düşürülür. Ayrıca hisse senetlerinin bir kısmı yüksek fiyattan satılmış olur. Öte yandan, hisse senedi fiyatları düştüğünde, sabit getirili varlıkların bir kısmı satılarak hisse senetlerinin portföy içindeki oranı arttırılır. Bu uygulamanın amacı, düşük fiyatlardan daha çok hisse senedi satın alabilmektir.


24. Soru

Aktif portföy yönetimini kısaca nasıl tarif edebiliriz?

Cevap

Aktif portföy yönetimi, piyasanın ortalamasının üzerinde bir getiri sağlamak amacıyla, sık aralıklarla menkul kıymetlerin değiştirilmesi ve daha riskli pozisyonlar alınarak portföyün yönetilmesidir.


25. Soru

Portföy yönetim şirketlerinin hizmet verdikleri müşterinin kişi olması ile kurum olması talep edilen hizmette nasıl bir fark ortaya çıkarmaktadır?

Cevap

Portföy yönetim şirketleri, yatırım stratejilerini belirlerken hizmet verdikleri müşterilerin kişi veya kurum olmasını göz önüne alırlar. Kişiler risk ve getiri arasındaki dengeye dikkat edilerek fonlarının yönetilmesini isterken, kurumsal müşteriler risk ve getiri arasındaki dengeye ilave olarak vade uyumunu da isterler. Kurumsal yatırımcılara, sigorta fonları veya şirketlerin fon yöneticileri örnek verilebilir. Kurumsal yatırımcıların ilave olarak vade uyumu talep etmelerinin asıl nedeni sahip oldukları varlıklara karşı belirli yükümlülüklere sahip olmalarıdır.


26. Soru

Yatırım stratejisinin bileşenleri nelerdir?

Cevap

Yatırım stratejisinin bileşenleri; portföye hangi varlılığın ne oranda dâhil edileceği, satın alma-satma politikaları ile risk politikalarından oluşur.


27. Soru

Bu stratejiyi en çok kullananlar kimlerdir?

Cevap

Bu strateji, genellikle, etkin piyasa teorisine inanan kurumsal yatırımcılar tarafından uygulanmaktadır.


28. Soru

Satın al ve elde tut stratejisinin en genel hatlarıyla temel özelliklerini sayabilir misiniz?

Cevap

Satın al ve elde tut stratejisi, yatırım stratejilerinin en basitidir. Başlangıçta yatırımcının istek ve ihtiyaçlarına uygun bir kaç menkul kıymet seçilir ve yatırım süresi boyunca portföyde değişiklik yapılmaz. Başka bir ifadeyle, elde tutma süresince piyasa fiyatlarının değişmesine ve teknik göstergelere bakarak alış veya satış yapılmaz. Ayrıca, uzun vadeli olarak tutulan portföyler kısa vadeli olanlara göre vergi avantajı sağlamaktadır.


29. Soru

Pasif portföy yönetimi yaklaşımı hangi hipotezi temel alır?

Cevap

Pasif portföy yönetimi yaklaşımı etkin piyasalar hipotezini temel alır.


30. Soru

Maliyeti ortalama yönteminin üstün yönleri nelerdir?

Cevap

 • Satın alınan pay senetlerinin ortalama maliyeti, piyasada oluşan fiyatların ortalamasından düşük gerçekleşir.
 • Küçük yatırımlarla büyük bir portföye sahip olunabilir.
 • Yatırımcılar, fiyatlar yüksek iken, çok sayıda ve yüksek maliyetlerle pay senedi alma tehlikesinden, bu stratejiyle korunabilirler.
 • Pay senedi piyasasında meydana gelebilecek düşüşler, pay senedi satın alma zamanına denk düştüğünde portföye düşük maliyetli pay senedi alma olanağı doğar.


31. Soru

Bir endeks fon oluşturmak için kullanılan yöntemler nelerdir?

Cevap

Yöntemler şunlardır: • Kopya yöntemi: Bu yönteme göre fon, endeksten kopya edilerek aynı ağırlıklar korunarak yatırım yapılan hisse senetlerinden oluşmaktadır. • Örnekleme yaklaşımı: Bu yöntemde endeksi teşkil eden büyük firmaların çoğu endeks fon tarafından içerilmektedir. Küçük firmaların ise genel özellikleri korunmakta, ancak örnekleme yapılarak aralarından fonu oluşturacak işletmeler seçilmektedir. • Kuadratik optimizasyon modeli: Bu modelde seçilen endeks portföyünden minimum riske sahip hisse senetleri alınarak endeks fon oluşturulmaktadır.


32. Soru

Aktif portföy yönetimiyle, piyasa başarısından daha fazla getiri elde edebilmenin koşulları nelerdir?

Cevap

Bu koşullar şunlardır: • Bazı bilgiler, bu bilgilere sahip yatırımcılara avantaj sağlayabilir. • Fiyatı etkileyen faktörleri hesaba katan bazı analiz yöntemleri bu yöntemleri kullanan yatırımcılara avantaj sağlayabilir. • Piyasada yanlış fiyatlandırılmış menkul kıymetlerden yatırımcılar yararlanabilirler. Bu koşullardan birinin veya bir kaçının sağlanamaması, stratejinin başarısını önemli ölçüde engelleyebilir.


33. Soru

Piyasa zamanlaması kavramından ne anlamalıyız?

Cevap

Piyasa zamanlamasında, portföye ne zaman hisse senedi alınacağı veya portföyden ne zaman hisse senedi satılacağı kararı verilmeye çalışılır. Aynı durum sabit getirili menkul kıymetler için de geçerlidir. Başarılı bir piyasa zamanlaması, en iyi tahmini yapmayı gerektirir. Bu tahmin hem düşük fiyatlandırılmış menkul kıymetleri portföye almayı, hem de portföydeki aşırı fiyatlandırılmış menkul kıymetleri satma kararını kapsamaktadır.


34. Soru

Portföy sigortası hangi amaçla geliştirilmiştir?

Cevap

İsminden de anlaşılacağı gibi, bu strateji, yatırımcıyı gelecekte oluşabilecek getiri belirsizliklerinden korumaya yönelik bir çeşit sigortadır. Başka bir ifadeyle, portföy sigortası yatırımcının potansiyel kayıplarını ortadan kaldırmak amacıyla oluşturulmuş yatırım stratejisidir.


35. Soru

Portföy sigortasının özellikleri nelerdir?

Cevap

Portföy sigortası, «çeşitli menkul kıymetlerden oluşan bir portföyü belirli bir süre değer düşüklüğüne karşı koruyan veya bu portföye başlangıçta belirlenen asgari getiri oranını sağlayan bir yatırım stratejisi» olarak tanımlanabilir. Ayrıca, portföy sigortası, kontrol edilebilir bir risk düzeyinde, en yüksek getirinin elde edilebilmesi için, portföy bileşiminin pay senedi ve nakit arasında nasıl ve ne zaman yapılacağını gösteren bir strateji olarak da ifade edilebilir. Portföy sigortası tekniği, piyasanın yönü hakkında net bir tahminin olmadığı ve volatilitenin yoğun olduğu dönemlerde genellikle kurumsal fon yönetim şirketleri tarafından kullanılmaktadır.


36. Soru

Portföy yönetim stratejilerinin belirlenmesinde bulunan faktörler nelerdir?

Cevap

Portföy yönetim stratejilerinin belirlenmesinde şu faktörler bulunmaktadır: yatırımcının amacı, portföyün büyüklüğü, elde tutma süresi, yatırımcının kişi veya kurum olması, vergi durumları, yasal sınırlamalar, yatırımcının risk alma seviyesi ile gelecekte ihtiyaç duyacağı para miktarı, piyasadaki beklentiler, yatırımdan beklenen getiri oranı, yatırımcılarla ilgili bilgiler ve yatırımcıların özel talepleridir.


37. Soru

Aktif portföy yönetiminde iki önemli hangileridir?

Cevap

Aktif portföy yönetiminde piyasa zamanlaması ve portföye alınacak menkul kıymet seçimi iki önemli aşamayı oluşturur.


38. Soru

Portföy sigortalarında hangi çeşitlendirme türleri kullanılmaktadır?

Cevap

Portföy sigortası, pay senedi portföyünü piyasa riskine karşı, vadeli işlem (futures) piyasalarında pay senedi endeks sözleşmelerinin satılması, pay senedi endeksinin kısa satışının yapılması ya da put (satma opsiyonu) sözleşmesi satın alınması yöntemleriyle yapılmaktadır.


39. Soru

Maliyeti ortalama yönteminin cevabını aradığı temel soru nedir?

Cevap

Yöntem «ne» alınması gerektiği değil, «ne zaman» alınması gerektiği sorusuna cevap vermektedir.


40. Soru

Aktif portföy yönetimi yaklaşımının temel varsayımı nedir?

Cevap

Aktif portföy yönetimi yaklaşımı etkin piyasalar hipotezini desteklemesine karşılık, menkul kıymet fiyatlarının arz ve talep koşullarına gecikmeli olarak cevap verdiğini varsaymaktadır.


41. Soru

Sabit değer stratejisinin temel öngörüsü nedir?

Cevap

Sabit değer stratejisi, yatırımcının sahip olduğu portföyün bir bölümünü, sabit getirili finansal varlıklara ayırmasını, ya da nakit olarak tutmasını öngörmektedir.


42. Soru

Aktif portföy yönetiminin temel özellikleri nelerdir?

Cevap

Bunlar şu şekilde sıralanabilir: • Aktif portföy yönetiminde yüksek işlem maliyeti söz konusu olduğu için, daha çok büyük portföylerin yönetiminde kullanılmaktadır. • Portföydeki menkul kıymetlerin sıklıkla değiştirilmesi ya da oranlarının artırılıp azaltılmasına bağlı olarak yüksek devir hızı söz konusudur. • Aktif portföy yönetimi daha çok zaman, uzmanlık, yakın takip, hedefleri gerçekleştirme baskısı, performans ölçümü, raporların hazırlanması ve sunulması gibi çabalar gerektiğinden daha yüksek yönetim giderleri ortaya çıkmaktadır. • Aktif yönetimde, piyasa getirisinin üzerinde bir getiri elde etme amacı olduğundan portföye yüksek riskli menkul kıymetler alınabilmektedir. Tahminlerin veya beklentilerin karşılanmaması durumunda yüksek riskli varlıklar büyük kayıplara neden olabilmektedir.


43. Soru

Gelecekteki yükümlülükleri karşılama stratejisi nasıl gerçekleştirilir?

Cevap

Öncelikle, belirli zamanlarda yerine getirilmesi gereken yükümlülüklere eşit tutarda nakdin elde edileceği bir portföy oluşturulmalıdır. Bu şekilde oluşturulan portföyler, daha çok hazine bonosu ve tahvil gibi yatırım araçlarından oluşurlar. Buna göre bu stratejide, portföye alınacak yatırım araçlarının özellikle vadeleri üzerinde durulmalıdır. Nakit akışları kesin, vadeleri ve getirileri belirli menkul kıymetlere yatırım yapılarak, gelecekte ihtiyaç duyulacak fonların sağlanması, portföy oluşturulurken garanti altına alınmış olmaktadır.


44. Soru

Gelecekteki yükümlülükleri karşılama stratejisi ekseriyetle kimler tarafından tercih edilmektedir?

Cevap

Bu portföy stratejisi, daha çok sosyal güvenlik kuruluşları ve özel emeklilik fonları tarafından tercih edilmektedir.


45. Soru

Aktif portföy yönetimi yaklaşımında yapılan analizlerle ne hedeflenmektedir?

Cevap

Bu analizlerde amaç piyasada mevcut bilgiler çerçevesinde herkesin belirleyeceği iyi firmaları ya da onların menkul kıymetlerini belirlemek değil, başkalarının tahminlerinden daha iyi tahminlerde bulunarak daha iyi firmaları belirlemektir. Ayrıca, aktif yönetimde piyasa getirisinin üzerinde getiri hedeflenir.


46. Soru

Değişken oran stratejisinin sakıncası nedir?

Cevap

Değişken oran stratejisinin sakıncası, fiyatlar sürekli aşağı doğru inerken, hisse senetlerinin portföy içindeki payının da sürekli olarak artmasına olanak tanınması ve böylece önemli sermaye kayıplarıyla karşılaşılabilmesidir.


47. Soru

Maliyeti ortalama yönteminin üstün tarafları nelerdir?

Cevap

Bu yöntemin üstün tarafları aşağıdaki gibidir: • Satın alınan hisse senetlerinin ortalama maliyeti, piyasada oluşan fiyatların ortalamasından düşük gerçekleşir. • Küçük yatırımlarla büyük bir portföye sahip olunabilir. • Yatırımcılar, fiyatlar yüksek iken, çok sayıda ve yüksek maliyetlerle hisse senedi alma tehlikesinden, bu stratejiyle korunabilirler. • Hisse senedi piyasasında meydana gelebilecek düşüşler, hisse senedi satın alma zamanına denk düştüğünde portföye düşük maliyetli hisse senedi alma olanağı doğar.


48. Soru

Satın al ve elde tut stratejisi piyasa zamanlaması kavramı açısından nasıl değerlendirilebilir?

Cevap

Satın al ve elde tut stratejisi de dahil her yönetim biçiminde piyasa zamanlaması kavramı oldukça önemli olmaktadır. Menkul kıymet fiyatlarının hızla arttığı ya da hızla düştüğü dönemlerin hemen öncesinde pozisyon almak her zaman mümkün olabilecek bir durum değildir. Böyle durumlarda, genellikle satın al ve elde tut stratejisi gibi statik yöntemler daha iyi sonuç verebilir.


49. Soru

Portföy sigortasında kontrol edilemeyen faktörler nelerdir?

Cevap

Bu faktörler: 1. Risksiz faiz haddi, 2. Riske karşı ödenen prim, 3. Hisse senedi piyasasının değişkenliği. olarak sıralanmaktadır.


50. Soru

Sabit değer stratejisini uygulayacak yatırımcıların hangi hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir?

Cevap

Şu hususlara dikkat edilmesi gerekir: • Yatırıma başlamadan önce, seçilen ve daha sonraki aşamalarda sabit kalacak hisse senetlerinin toplam piyasa değeri önemli bir konudur. Bu stratejide fiyatlar makul bir seviyede iken portföy oluşturulmalıdır. • Bu stratejinin olumlu sonuç vermesi için, fiyatların makul olarak kabul edilen seviyenin üstüne çıkması ve altına inmesi gerekmektedir. Başka bir deyişle, fiyatları sürekli artan veya azalan hisse senetlerinden oluşan portföylerde bu strateji iyi sonuç vermeyebilir. • Yatırımcının hisse senetleri dışındaki menkul kıymetlere ne kadar pay ayıracağı önemli bir konudur. • Portföyün belirli aralıklarla gözden geçirilmesi ve alım-satım zamanlarının belirli ölçütlere bağlanmasında yarar vardır.


51. Soru

Endeksin kısmen temsil edilmesi ne demektir?

Cevap

Endeks kapsamındaki hisse senedi sayısı fazla ise, bazı ölçütlere göre seçim yapılarak portföye girecek menkul kıymetler belirlenir ve bu durum «endeksin kısmen temsil edilmesi» olarak tanımlanabilir.


52. Soru

Aktif portföy yönetim stratejisinde esas olarak gerçekleştirilmek istenen unsur nedir?

Cevap

Aktif portföy yönetim stratejisinde esas olarak gerçekleştirilmek istenen unsur, portföyde yer alan riskli ve risksiz varlıkların ağırlıklarını gerekli koşullar oluştuğunda belirli kriterler dahilinde değiştirerek, portföy değerini fiyat düşüşlerine karşı korurken fiyat yükselişlerinden yararlanır bir yapıya kavuşturmaktır.


53. Soru

Satın al ve elde tut stratejisinin temel özellikleri nelerdir?

Cevap

Yatırım stratejilerinin en basitidir. Başlangıçta yatırımcının istek ve ihtiyaçlarına uygun bir kaç menkul kıymet seçilir ve yatırım süresi boyunca portföyde değişiklik yapılmaz. Başka bir ifadeyle, elde tutma süresince piyasa fiyatlarının değişmesine ve teknik göstergelere bakarak alış veya satış yapılmaz. Satın al ve elde tut stratejisinde, yatırımcı başlangıçta temettü, kupon faiz oranı, vade, kalite ve geri ödeme gibi ölçütlere bakarak kendisine uygun olan menkul kıymetleri seçmeye çalışmaktadır. Bu stratejiyi uygulayan yatırımcılar aktif olarak işlem yapılarak elde edilebilecek cazip getiriler yerine, vadesi yaklaşan yatırım araçlarına yönelerek fiyat ve yeniden yatırım risklerini azaltmaktadırlar.


54. Soru

Portföy sigortası nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Portföy sigortası, «çeşitli menkul kıymetlerden oluşan bir portföyü belirli bir süre değer düşüklüğüne karşı koruyan veya bu portföye başlangıçta belirlenen asgari getiri oranını sağlayan bir yatırım stratejisi» olarak tanımlanabilir.


55. Soru

Sabit değer stratejisindeki temel uygulamalar nelerdir?

Cevap

Bu strateji uygulandığında, hisse senetlerinin fiyatlarının yükseldiği dönemlerde, hisse senetlerinin bir kısmı satılarak, sabit getirili varlıklara yatırılır. Öte yandan, hisse senedi fiyatları düştüğünde, sabit getirili varlıkların bir kısmı satılarak, hisse senedi satın alınır. Böylece, portföydeki hisse senetlerinin toplam değeri sabit tutulmaya çalışılır. Sonuç olarak, hisse senetleri fiyatları yükseldiğinde satış, düştüğünde alış söz konusu olmaktadır.


56. Soru

Satın al ve elde tut stratejisinin başlangıçtaki hedefi nedir?

Cevap

Satın al ve elde tut stratejisinde, yatırımcı başlangıçta temettü, kupon faiz oranı, vade, kalite ve geri ödeme gibi ölçütlere bakarak kendisine uygun olan menkul kıymetleri seçmeye çalışmaktadır. Bu stratejiyi uygulayan yatırımcılar aktif olarak işlem yapılarak elde edilebilecek cazip getiriler yerine, vadesi yaklaşan yatırım araçlarına yönelerek fiyat ve yeniden yatırım risklerini azaltmaktadırlar.


57. Soru

Aktif portföy yönetimi ile piyasa başarısından daha fazla getiri elde edebilmenin koşulları nelerdir?

Cevap

 • Bazı bilgiler, bu bilgilere sahip yatırımcılara avantaj sağlayabilir.
 • Fiyatı etkileyen faktörleri hesaba katan bazı analiz yöntemleri bu yöntemleri kullanan yatırımcılara avantaj sağlayabilir.
 • Piyasada yanlış fiyatlandırılmış menkul kıymetlerden yatırımcılar yararlanabilirler.


58. Soru

Maliyeti ortalama stratejisi ne için gerçekleştirilir?

Cevap

Geleneksel yatırım stratejilerinden birisi olan maliyeti ortalama stratejisi, yeterince bilgi sahibi olmayan ve analiz yöntemlerinden anlamayan yatırımcılara, piyasa zamanlaması konusunda yardımcı olmak için gerçekleştirilir.


59. Soru

Portföy sigortasının maliyetinin temelde bağlı olduğu faktörlerden yatırımcının kontrol edebilecekleri hangileridir?

Cevap

Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: 1. Kabul edilebilecek asgari getiri oranı, 2. Sigortaya tabi tutulacak portföy oranı, 3. Sigorta edilecek portföyde yer alan menkul kıymetlerin riski, 4. Sigortanın kapsayacağı zaman aralığı.


60. Soru

Maliyeti ortalama yönteminin temelinde ne vardır?

Cevap

Yöntemin temeli, belirli aralıklarla (aylık, üç aylık, yıllık gibi), eşit tutarlı (her ay 1.000 Türk Lirası gibi), aynı finansal varlığa, uzun süreli yatırımlar yapılmasına dayanmaktadır.


61. Soru

Aktif portföy yönetiminin temel özellikleri nelerdir?

Cevap

Aktif portföy yönetiminin bazı temel özellikleri bulunmaktadır. Bunlar:
• Aktif portföy yönetiminde yüksek işlem maliyeti söz konusu olduğu için, daha çok büyük
portföylerin yönetiminde kullanılmaktadır.
• Portföydeki menkul kıymetlerin sıklıkla değiştirilmesi ya da oranlarının artırılıp azaltılmasına
bağlı olarak yüksek devir hızı söz konusudur.
• Aktif portföy yönetimi daha çok zaman, uzmanlık, yakın takip, hedefleri gerçekleştirme baskısı,
performans ölçümü, raporların hazırlanması ve sunulması gibi çabalar gerektiğinden daha
yüksek yönetim giderleri ortaya çıkmaktadır.
• Aktif yönetimde, piyasa getirisinin üzerinde bir getiri elde etme amacı olduğundan portföye
yüksek riskli menkul kıymetler alınabilmektedir. Tahminlerin veya beklentilerin karşılanmaması
durumunda yüksek riskli varlıklar büyük kayıplara neden olabilmektedir.


62. Soru

Gelecekteki yükümlülükleri karşılama stratejisinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Yatırımcılar, portföy oluştururken, gelecekteki bazı harcamalarının portföyden elde edilecek gelirlerle karşılanmasını isteyebilirler. Böyle bir durumda, belirli zamanlarda yerine getirilmesi gereken yükümlülüklere eşit tutarda nakdin elde edileceği bir portföy oluşturulmalıdır. Bu şekilde oluşturulan portföyler, daha çok hazine bonosu ve tahvil gibi yatırım araçlarından oluşurlar. Buna göre bu stratejide, portföye alınacak yatırım araçlarının özellikle vadeleri üzerinde durulmalıdır. Nakit akışları kesin, vadeleri ve getirileri belirli menkul kıymetlere yatırım yapılarak, gelecekte ihtiyaç duyulacak fonların sağlanması, portföy oluşturulurken garanti altına alınmış olmaktadır.


63. Soru

Sabit değer stratejisi ile ne amaçlanmaktadır?

Cevap

Bu strateji ile portföyün hisse senedine ayrılan ve piyasadaki dalgalanmalardan daha fazla etkilenen bölümünün değeri sabit tutulmaya çalışılır.


64. Soru

Endeks içerikli fon stratejisinin genel özellikleri nelerdir?

Cevap

Bu stratejiye göre, endeks kapsamındaki hisse senetlerine endeks içindeki ağırlıkları korunarak yatırım yapılabilir. Böylece, piyasayı temsil ettiği varsayılan endekse eşit bir getiri sağlanabilir. Bu stratejide belirli bir süre alım-satım işlemi yapılmaması benimsediğinden, «pasif portföy yönetimlerinden» biri olarak kabul edilir.


65. Soru

Aktif portföy yönetimindeki en önemli aşamalar nelerdir?

Cevap

Aktif portföy yönetiminde piyasa zamanlaması ve portföye alınacak menkul kıymet seçimi iki önemli aşamayı oluşturur. Piyasa zamanlamasında, portföye ne zaman pay senedi alınacağı veya portföyden ne zaman pay senedi satılacağı kararı verilmeye çalışılır. Aynı durum sabit getirili menkul kıymetler için de geçerlidir. Başarılı bir piyasa zamanlaması, en iyi tahmini yapmayı gerektirir. Bu tahmin hem düşük fiyatlandırılmış menkul kıymetleri portföye almayı, hem de portföydeki aşırı fiyatlandırılmış menkul kıymetleri satma kararını kapsamaktadır.


66. Soru

Sabit oran stratejisinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Sabit oran stratejisi, varlık tahsisi stratejisi olup, portföydeki değişik menkul kıymetlere yapılacak olan yatırımın oranlarının belirlenmesine dayanmaktadır. Tipik bir sabit oran stratejisine, portföyün %45’inin pay senedi, %45’inin tahvil ve %10’unun para piyasası araçlarına yatırılması örnek olarak verilebilir. Yatırımların değişik yüzdelerle değişik varlıklara bölümlendirilmesi, yatırımcının amacı ve risk toleransı ile belirlenmektedir. Yatırımcının amacının, risk toleransının ya da piyasa şartlarının değişmesine bağlı olarak portföy içerisindeki varlıkların yüzde ağırlıkları da değişebilecektir. İhtiyatlı, riskten kaçınan, emekliliği yaklaşan ve ek gelir elde etme ihtiyacı olan bir kişi için portföy tahsisi %25 pay senedi, %70 tahvil ve %5 para piyasası araçlarına yatırım şeklinde olabilir.


67. Soru

Sabit oran stratejisi neye dayanır?

Cevap

Sabit oran stratejisi, varlık tahsisi stratejisi olup, portföydeki değişik menkul kıymetlere yapılacak olan yatırımın oranlarının belirlenmesine dayanmaktadır.


68. Soru

Hisse senetlerinin artışı ve düşüşüne sabit oran stratejisinin temel uygulanma biçimini kısaca açıklar mısınız?

Cevap

Sabit oran stratejisinde, hisse senetlerinin değerlerinde artış olduğunda, hisse senetlerinin artan kısmı satılarak, daha ihtiyatlı yatırım aracı olan tahvile yatırım yapılmakta ve başta belirlenen oransal denge yeniden sağlanmaktadır. Ancak, tersi durum söz konusu olduğunda, hisse senetlerinin değerinin düşmesi ve tahvillerin değerinin artması durumunda, tahvillerin artan kısmı satılarak ilave hisse senedi satın alınmaktadır. Bu durumda hisse senetlerinin değer kaybettiği bir ortamda zararı azaltmak mümkün olabilmektedir.


69. Soru

Maliyeti ortalama stratejisinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Yöntemin temeli, belirli aralıklarla (aylık, üç aylık, yıllık gibi), eşit tutarlı (her ay T1.000 gibi), aynı finansal varlığa, uzun süreli yatırımlar yapılmasına dayanmaktadır. Böylece, fiyatların ucuz olduğu zamanlarda, fiyatların pahalı olduğu zamanlara nazaran daha fazla finansal varlık satın alınmış olacak ve ortalama alış fiyatı, ortalama piyasa fiyatının altına düşürülecektir. Diğer bir ifadeyle, yatırımcının portföyünde bulundurduğu pay senedinin değeri düşmeye başlarsa, yatırımcı o pay senedinden daha fazla alarak, ortalama maliyeti düşürecek ve portföyün dengesini sağlamış olacaktır.


70. Soru

Sabit değer stratejisinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Sabit değer stratejisi, yatırımcının sahip olduğu portföyün bir bölümünü, sabit getirili finansal varlıklara ayırmasını, ya da nakit olarak tutmasını öngörmektedir. Böylece, portföyün pay senedine ayrılan ve piyasadaki dalgalanmalardan daha fazla etkilenen bölümünün değeri sabit tutulmaya çalışılır. Bu strateji uygulandığında, pay senetlerinin fiyatlarının yükseldiği dönemlerde, pay senetlerinin bir kısmı satılarak, sabit getirili varlıklara yatırılır. Öte yandan, pay senedi fiyatları düştüğünde, sabit getirili varlıkların bir kısmı satılarak, pay senedi satın alınır. Böylece, portföydeki pay senetlerinin toplam değeri sabit tutulmaya çalışılır. Sonuç olarak, pay senetleri fiyatları yükseldiğinde satış, düştüğünde alış söz konusu olmaktadır.


71. Soru

Sabit değer stratejisini uygulayacak yatırımcıların dikkat etmeleri gereken hususlar nelerdir?

Cevap

 1. Yatırıma başlamadan önce, seçilen ve daha sonraki aşamalarda sabit kalacak pay senetlerinin toplam piyasa değeri önemli bir konudur. Bu stratejide fiyatlar makul bir seviyede iken portföy oluşturulmalıdır.
 2. Bu stratejinin olumlu sonuç vermesi için, fiyatların makul olarak kabul edilen seviyenin üstüne çıkması ve altına inmesi gerekmektedir. Başka bir deyişle, fiyatları sürekli artan veya azalan pay senetlerinden oluşan portföylerde bu strateji iyi sonuç vermeyebilir.
 3. Yatırımcının pay senetleri dışındaki menkul kıymetlere ne kadar pay ayıracağı önemli bir konudur.
 4. Portföyün belirli aralıklarla gözden geçirilmesi ve alım-satım zamanlarının belirli ölçütlere bağlanmasında yarar vardır.


72. Soru

Değişken oran stratejisinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Sabit oran stratejisine benzeyen değişken oran stratejisinde, %50-%50 gibi sabit bir oran belirlenmeyip, yükseliş ve düşüşlerde farklı oranlar belirlenmektedir. Bu stratejiye göre, pay senedi fiyatları arttığında, pay senetlerinin bir kısmı satılarak, sabit getirili varlıklara yatırım yapılır. Böylece, portföydeki pay senetlerinin oranı düşürülür. Ayrıca hisse sentlerinin bir kısmı yüksek fiyattan satılmış olur. Öte yandan, pay senedi fiyatları düştüğünde, sabit getirili varlıkların bir kısmı satılarak pay senetlerinin portföy içindeki oranı arttırılır. Bu uygulamanın amacı, düşük fiyatlardan daha çok pay senedi satın alabilmektir.


73. Soru

Endeks içerikli fon stratejisinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Bu stratejiye göre, endeks kapsamındaki pay senetlerine endeks içindeki ağırlıkları korunarak yatırım yapılabilir. Böylece, piyasayı temsil ettiği varsayılan endekse eşit bir getiri sağlanabilir. Strateji, uzun dönemde endekslerden daha iyi getiri elde edilemeyeceğini ve endekslerin tüm piyasayı aynen yansıttığı varsayımına dayanır. Endeks kapsamındaki pay senedi sayısı fazla ise, bazı ölçütlere göre seçim yapılarak portföye girecek menkul kıymetler belirlenir ve bu durum «endeksin kısmen temsil edilmesi» olarak tanımlanabilir. Burada amaç, özellikle portföy oluşturulurken ödenen komisyonlar ile sonraki yönetim giderlerini azaltmaktır.


74. Soru

Değişken oran stratejisinin sakıncası nedir?

Cevap

Değişken oran stratejisinin sakıncası, fiyatlar sürekli aşağı doğru inerken, pay senetlerinin portföy içindeki payının da sürekli olarak artmasına olanak tanınması ve böylece önemli sermaye kayıplarıyla karşılaşılabilmesidir.


75. Soru

Değişken oran stratejisinde oranlar nasıl belirlenir?

Cevap

Değişken oran stratejisinde, %50-%50 gibi sabit bir oran belirlenmeyip, yükseliş ve düşüşlerde farklı oranlar belirlenmektedir.


76. Soru

Aktif portföy yönetiminin özellikleri nelerdir?

Cevap

Aktif portföy yönetiminde temel, teknik ve trend analizlerinin piyasadaki diğer yatırımcılara göre daha iyi yapılması durumunda iyi firmaların portföye dahil edilebileceğine inanılır. Böylece piyasa getirisinin üzerinde bir kazanç sağlanabileceği varsayılır. Aktif portföy yönetimi; uzmanlık, yüksek maliyet ve çok ciddi bir araştırma gerektirdiğinden genellikle büyük yatırımcılar tarafından
kullanılmaktadır.


77. Soru

Yatırımcı veya portföy yöneticisinin sigorta maliyetini düşürmek için alabileceği önlemler nelerdir?

Cevap

1.Yatırımcının sahip olduğu portföyün sigortaya gereksinimi olup olmadığını araştırması ve en az getiri oranını tespit etmesi gerekir.

 1. Yatırımcı portföyde bulunan varlıkların belirli bir kısmının sigorta edilmesini isteyebilir. Yatırımcı bu strateji ile sigorta maliyetini düşürmesine rağmen, istikrarlı olmayan piyasalarda kaybetme riskini artırmaktadır.
 2. Yatırımcı portföy sigortasının vadesini uzatabilir. Uzun vadeli strateji portföy sigortasının beklenilen maliyetini belirgin bir şekilde düşürebilir.

78. Soru

Portföy teorisine göre pay senetlerine yatırım yapmış olan yatırımcılar karşı karşıya olduğu riskler nelerdir?

Cevap

Pay senetlerine yatırım yapmış olan yatırımcılar iki tür riskle karşı karşıyadır. Birincisi, sistematik olmayan risk olup, firmaların kendine özgü faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Bu tür riskler iyi çeşitlendirilmiş bir portföyle ortadan kaldırılabilmektedir. İkincisi, sistematik risk ya da piyasa riski olup, portföyün çeşitlendirilmesiyle ortadan kaldırılamamaktadır. Başka bir ifadeyle, piyasa şartlarındaki değişiklikler pay senetlerinin fiyatlarında değişmelere neden olmaktadır. Dolayısıyla, portföy teorisi, pay senetlerine yatırım yapmış olan yatırımcının piyasa riskinden kaçamayacağı görüşünü ileri sürmektedir.


79. Soru

Endeks fon oluşturmada kullanılan yöntemler nelerdir?

Cevap

Bir endeks fon oluşturmak için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bunlar:

 • Kopya yöntemi: Bu yönteme göre fon, endeksten kopya edilerek aynı ağırlıklar korunarak yatırım yapılan pay senetlerinden oluşmaktadır.
 • Örnekleme yaklaşımı: Bu yöntemde endeksi teşkil eden büyük firmaların çoğu endeks fon tarafından içerilmektedir. Küçük firmaların ise genel özellikleri korunmakta, ancak örnekleme yapılarak aralarından fonu oluşturacak işletmeler seçilmektedir.
 • Kuadratik optimizasyon modeli: Bu modelde seçilen endeks portföyünden minimum riske sahip pay senetleri alınarak endeks fon oluşturulmaktadır.

80. Soru

Portföy sigortasının başarısı üzerinde etkili olan ve yatırımcı tarafından kontrol edilebilir olan faktörler nelerdir?

Cevap

Yatırımcının kontrol edebileceği faktörleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 1. Kabul edilebilecek asgari getiri oranı, 2. Sigortaya tabi tutulacak portföy oranı, 3. Sigorta edilecek portföyde yer alan menkul kıymetlerin riski, 4. Sigortanın kapsayacağı zaman aralığı. Kontrol edilemeyen faktörler ise şunlardır: 1. Risksiz faiz haddi, 2. Riske karşı ödenen prim, 3. Pay senedi piyasasının değişkenliği.


81. Soru

Kısmen temsil yönteminin türleri nelerdir?

Cevap

Kısmen temsil yönteminin iki türü bulunmaktadır. Buna göre: 1. Endeksi temsil edeceği düşünülen pay senetleri, çoğunlukla sektör ve piyasa değerleri dikkate alınarak seçilmektedir. 2. Endeksi genel olarak temsil edecek pay senetleri, geçmişteki kârları, büyüme oranları göz önüne alınarak seçilmektedir.


82. Soru

Portföy sigortası üzerinde etkili olan kontrol edilemeyen faktörler nelerdir?

Cevap

Risksiz Getiri Oranlarında Değişme: Eğer risksiz getiri oranı düşerse, portföyün sigorta edilen kısmının getirisi de düşer. Bu durum portföy sigortasının risksiz getiri oranının düşük olduğu ortamlarda daha maliyetli olacağı anlamına gelmektedir.

Risk Priminin Değişmesi: Portföy sigortasının uzun dönem maliyetini etkileyen faktörlerden biri de risk primidir. Yatırımın riski fazla ise, yüksek getiri elde etme olasılığı da fazladır. Yatırımcı riskten kaçınmakta ise, elde edebileceği kazanç da düşük olacaktır. Dolayısıyla, aynı mantık portföy sigortası içinde geçerlidir. Riski fazla olan yatırımlar için ödenen risk primi de fazla olacağından sigorta daha maliyetli olmaktadır.

Piyasanın Değişkenliği (Volatilite): Riskli kabul edilen varlıkların değerlerindeki değişkenliğin fazla olması, portföy sigortasının maliyetinin fazla olması anlamına gelmektedir.

İşlem Maliyeti: İşlem maliyetinin artması portföy sigortasının maliyetinin artması anlamına geldiğinden, portföyün beklenen getirisini olumsuz yönde etkilemektedir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
13 Şubat 2023 Pazartesi