Hayat Dışı Sigortalar Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Kredi, Finansal Kayıplar, Hukuksal Koruma Ve Tarım Sigortaları

1. Soru

Sigorta kavramının ortaya çıkışı nasıl gerçekleşmiştir?

Cevap

Medeniyetin başlangıcından itibaren pek çok evreden geçen insanoğlu farklı zamanlarda ve mekânlarda yaşamı kolaylaştıracak buluş ve yeniliklerle tanışmıştır. Bu yenilikler insanoğlunun yaşam standardını yükseltmesinin yanısıra mal varlığını, finansal durumunu ya da kendi yaşamına ilişkin riskleri de ortaya çıkarmıştır. Karşılaşılan bu risklerin bazıları müdahale edilemeyecek doğa olayları, depremler, afetler, sel, kuraklık gibi kişinin etkisi dışında gerçekleşmektedir. Bunlardan başka günlük yaşantımızda üçüncü kişilere karşı karşılaşılaşabileceğimiz yangın, kaza, hırsızlık gibi sorumluluk risklerinden de bahsedebiliriz. İşte sigorta kavramı burada devreye girmektedir.


2. Soru

Sigortacılığın temel işlevi nedir?

Cevap

Sigortacılığın temel işlevi ise aniden ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan olayların zararlarını önceden tahmin etmeye çalışarak önlem almak, mümkünse ortadan kaldırmak ya da doğabilecek zararın boyutunu en aza indirgemektir. Böylece belirsizliğe karşın güvence sağlanmış olmaktadır.


3. Soru

Sigortacılığın varlık nedeni nedir?

Cevap

Sigorta ile ilgili araştırmalarda ortaya çıkan gerçek aslında sigorta yaptırmanın iktisadi bir düşünce olmasıdır. Çünkü asıl endişe hasar meydana geldiğinde uğranılan ekonomik kayıpların nasıl temin edilebileceğidir. Sigorta ekonomik açıdan sahip olunan emtianın korunması düşüncesiyle başlamış olsa da ekonomik dayanışma enstrümanı olarak gelişmesini sürdürmektedir. Sigortacılığın varlık nedenini buradan kolaylıkla çıkarabiliriz.


4. Soru

Kredi sigortası yaptıran kuruluşların elde edeceği avantajlar nelerdir?

Cevap

• Kredi sigortasının güvencesi sayesinde rakip kuruluşlarla rekabet şartlarında avantajlı bir konuma sahip olacağından güvenli olarak büyüme, • Kredi veren durumundan alan durumunun ortaya çıkması söz konusu olduğunda kredinin bulunmasında kolaylık sağlama, • Doğru ve kolay kredi yönetimi, • Alacak riskinin minimize edilmesi nedeniyle kuruluşun kârını koruması, • Likit kalabilme ve düzenli nakit akışının gerçekleştirilmesi gibi faaliyetlerinde rahat davranabileceklerdir.


5. Soru

Ticari risk hangi ödememe durumlarından kaynaklanabilir?

Cevap

• Alacağın vadesinin dolmasına rağmen ödenmemesi, • Kredi öncesi risk; alıcı müşterinin üretim ya da sözleşme aşamasında kuruluşun iflas etmesi nedeniyle karşı karşıya kalınabilecek zararlar, • İflas riski; Kredi sigortası ile tazmin edilebilecek durumlar; o Resmi olarak kuruluşun varlığının sona ermesi, o Genel teklif olarak kredi alanın borcunun uzlaşma ile az gösterilmesi, o İflas dosyasının hazırlanması ve/veya tasfiye aşamasına gelinmesi, o Verimsiz bir yargılama sonucu alacak haklarının tam olarak alınamaması, o İflas benzeri hadiselerin gerçekleşmesidir.


6. Soru

Kredi sigortasının kapsamı içerisinde neler yer almaktadır?

Cevap

Bu sigorta sözleşmesi ile kararlaştırılan kredili satış ve kredili hizmet işlemlerinde alıcının; • İflas etmesi, • Tüzel kişi olması halinde, borçlarını ödeyememesi nedeniyle hakkında tasfiye kararı alınması, • Borçlarının ödenmesi ile ilgili olarak bir mahkeme veya yetkili bir resmi merci tarafından tüm alacaklıları bağlayan kısıtlayıcı bir karar alınması, • Borç ödemede acze düşmesinin belgelenmesi veya bu durumun sigortacı tarafından kabul edilecek başka bir şekilde kanıtlanması suretiyle yapılan icra takibinin sonuçsuz kalması, • Borçları ile ilgili konkordato ilan etmesi ve hukuki olarak yukarıda belirtilen durumlara eşdeğer görülen diğer haller sonucu satıcı konumundaki sigortalının TC sınırları içinde yaptığı satışların bedelini kısmen veya tamamen alamaması nedeniyle uğrayacağı maddi zararlar, • Ayrıca sözleşme olması şartı ile; yukarıda sayılan hallerin dışında alıcının sözleşmede kararlaştırılan şartlarla mal veya hizmet bedelini ödememesi (temerrüt) hali teminat altına alınır. Teminat poliçede belirtilmek şartıyla yukarıda sıralanan risk gruplarından sadece biri veya birkaçı veya tamamı için verilebilir.


7. Soru

Kredi sigortaları ile ilgili olarak sigortalının sözleşme yapıldığı sırada ve sözleşme süresince beyan yükümlülüğü neleri kapsamaktadır?

Cevap

• Sigortacı sigorta sözleşmesini, sigortalının beyanı ile teklifname, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazılı sorulara verdiği cevaplara dayanarak yapar. • Sigortalının sözleşme yapıldığı sırada ya da sözleşme süresi içinde beyanı gerçeğe aykırı, yanlış veya eksik ise ve bu durum, sigortacının prim kaybına neden oluyor, sözleşmeyi yapmamasını ya da daha ağır şartlarla yapmasını gerektiriyorsa, sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak aynı süre içinde prim farkını talep edebilir. Sigortalı, talep edilen prim farkını kabul ettiğini sekiz gün içinde bildirmediği takdirde sözleşmeden cayılmış olur. Ancak, prim farkının kabul edilmemesi nedeniyle sözleşmeden cayılması, sigortacının gerçeğe aykırı veya eksik beyanı öğrendiği tarihten itibaren bir aylık süre içinde söz konusudur. Değişiklik, riski hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektirir hâllerden ise; asgari prim hariç, sigortacı bu değişikliğin yapıldığı tarihten sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını sigorta ettirene geri verir. Sigortalının kasıtlı davrandığının anlaşılması halinde sigortacının tazminat ödeme borcu ortadan kalkar, bu durumu bilmeksizin ödenen tazminat geri alınır. Sigortacı asgari primden az olmamak üzere, o güne kadar bildirilen ciro üzerinden hesaplanan prime hak kazanır. • Sigortalının kastının bulunmadığı durumlarda, sigortacı tazminatı, tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre öder. • Süresinde kullanılmayan cayma veya prim farkını talep etme hakkı düşer.


8. Soru

Yangına bağlı kar kaybı sigortasının kon usu nedir?

Cevap

Bu sigorta ile bir ticari faaliyetin yürütülmesinde kullanılan taşınır ve taşınmaz değerlerde, bir yangın sigorta sözleşmesi kapsamında teminat altına alınan risklerin gerçekleşmesi ile ortaya çıkan hasar ve kayıplar sonucu, ticari faaliyetin kısmen veya tamamen durması veya aksaması nedeniyle oluşan kâr kayıpları, sigortacı tarafından poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar teminat altına alınmıştır.


9. Soru

Yangına bağlı kar kaybı sigortası ile ilgili olarak teminat süresi ile ilgili hususlar nelerdir?

Cevap

Sigortacı, hasarın meydana geldiği andan, ticari faaliyetin durma veya aksamasının tamamen giderildiği ana kadar geçecek süre içinde ve poliçede belirtilen azami tazminat süresini aşmamak kaydıyla, meydana gelecek kâr kaybından sorumludur. Azami tazminat süresi poliçeye yazılmalıdır.


10. Soru

Yangına bağlı kar kaybı sigortası ile ilgili olarak teminat dışında kalan haller nelerdir?

Cevap

• İlgili yangın sigorta sözleşmesi ve yangın sigortası genel şartları hükümleri uyarınca teminat altına alınmamış hallerden meydana gelen kâr kaybı, • Sigorta ettiren ile sigortacı arasında kararlaştırılarak kâr kaybı poliçesinde belirtilmiş olan haller dışında kalan risklerden kaynaklanan kâr kayıpları, • Sigortalının iflası veya işletmenin faaliyetine son verilmesinden sonra oluşan kâr kayıplarıdır.


11. Soru

Yangına bağlı kar kaybı sigortası ile ilgili olarak riskin gerçekleşmesi halinde sigorta ettiren ve/veya sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde hangi hususları yerine getirmekle yükümlüdür?

Cevap

• Riskin gerçekleştiğini öğrenir öğrenmez ve her halde bu tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sigortacıyı durumdan haberdar etmek, • Riskin gerçekleşmesinden hasarın tahmin ve takdir edilmesine kadar geçen zaman içinde, işletmedeki aksamayı veya durmayı ortadan kaldırmak veya en aza indirmek üzere sigortalı değilmişcesine gereken önlemleri almak ve sigortacı tarafından bu amaçla verilen talimatlara uymak, • Zarar tespit ve takdir edilinceye kadar zarar ve kayıpların meydana geldiği yerde, zorunlu haller dışında, hasarın saptanmasını güçleştirecek ya da hasar miktarını artıracak nitelikte herhangi bir değişiklik yapmamak, • Tazminat talebinin incelenmesiyle ilgili olarak sigortacı tarafından talep edilecek muhasebe defter ve kayıtlarını, makbuz ve faturaları, bilanço ve diğer belgeleri, gereken bilgi ve açıklamayı, her türlü delili ve rücu hakkının kullanılması açısından gerekli diğer bilgi ve belgeleri gideri kendine ait olmak üzere temin etmek, • Tazmin yükümlülüğü, tazminat miktarı ve rücu haklarının tayini amacıyla, sigortacının ya da yetkili kıldığı temsilci ya da temsilcilerinin sigorta konusu değerler ve bunlara ilişkin belgeler üzerinde yapacakları incelemelere izin vermek, • Kâr kaybına neden olan doğrudan zararları temin eden sigorta sözleşmelerinden ve varsa sigorta konusuyla ilgili diğer sigorta sözleşmelerinden sigortacıyı haberdar etmek, • Bu genel şartların tazminat süresi maddesi uyarınca tespit edilen tazminat süresinin bitiminde yahut dönemler itibariyle ödeme kararlaştırılmışsa her dönem sonunda en geç 30 gün içinde ayrıntılı tazminat talebini sigortacıya yazılı olarak vermek.


12. Soru

Yangına bağlı kar kaybı sigortası ile ilgili olarak hasar ve tazminatın sonuçları nelerdir?

Cevap

• Kâr kaybından kaynaklanan tazminat, sigortacının Tazminat Süresi maddesinde belirtilen esaslar uyarınca sorumlu olduğu sürenin bitiminden itibaren en geç 30 gün içinde ödenir. Ancak, taraflar tazminatın, faaliyetin durduğu ya da aksadığı süre içinde belirli devreler itibariyle kısım kısım ödenmesini kararlaştırabilirler. • Sigortacı, ödediği tazminat tutarınca hukuken hak sahibi yerine geçer, sigorta ettiren ve/veya sigortalı, sigortacının açabileceği davalarda yararlı olabilecek bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek zorundadır. • Riskin gerçekleşmesiyle tam hasar meydana geldiği takdirde sigorta teminatı sona erer. Kısmi hasar halinde, sigorta bedeli rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren, ödenen tazminat miktarı kadar eksilir. • Kısmi hasarlarda taraflar, sigorta sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Taraflar fesih hakkını ancak tazminat ödenmeden önce kullanabilir.


13. Soru

Hukuksal koruma sigortasında dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?

Cevap

• Sigortalı, avukatını kendisi seçer. Sigortacı, sigortalıya avukatın seçimi konusunda herhangi bir öneride bulunamaz. • Sigortalı tarafından gerçekleştirilen ve suç teşkil eden fiilin, kasıtlı, önceden planlanmış olmaması; sigortalının söz konusu suçu elinde olmayarak işlemiş olması gerekmektedir. • Ticaret hukukuna giren uyuşmazlıklar teminat dışında olup, sigortalının kasten işlediği iddia olunan bir suç dolayısıyla hukuksal koruma, sigortalının bu suçu kasten işlediğine ilişkin mahkeme kararının kesinleşmesi ile geçmişe etkili olarak ortadan kalkar.


14. Soru

Motorlu araca bağlı hukuksal koruma kapsamında neler yer almaktadır?

Cevap

Aşağıdaki uyuşmazlıklar için sigorta koruması bulunmaktadır; • Yasal ve cezai sorumluluk kuralları çerçevesinde poliçede gösterilen motorlu araçla bağlantılı olarak, borçlar hukukuna tabi sözleşmeler haricinde doğabilecek uyuşmazlıklar. • Sürücü belgesi izninin kısıtlanması, kaldırılması ve yeniden alınması ile ilgili olarak kamu kuruluşlarına yapılan itirazlara ilişkin işlemler ile idare mahkemelerinde açılan davalarda hukuksal çıkarların korunmasında doğabilecek uyuşmazlıklar. Aşağıdaki uyuşmazlıklar ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabilir; • Poliçede gösterilen araç ile ilgili borçlar hukukuna tabi sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar, • Sigortalının kamuya açık trafikte bisiklet sürücüsü, yaya veya başka bir araçta yolcu sıfatından doğabilecek uyuşmazlıklar, • İddia veya yarışmalara katılma sonucunda veya bunlara hazırlık denemelerinden doğan uyuşmazlıklar,


15. Soru

Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma hangi haller için koruma sağlamaz?

Cevap

• Riskin gerçekleştiği anda sürücüye yüklenilecek herhangi bir kusurun bulunmadığı haller hariç olmak üzere, sigortalının veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişinin uyuşturucu, keyif verici maddeler almış veya alkollü içki almış olması nedeniyle güvenli sürme yeteneğini kaybetmiş olarak aracı kullanmasından ve bu nedenlerle meydana gelen kazalardan doğan uyuşmazlıklar (güvenli sürme yeteneğinin saptanmasında alkollü içkilerin etki dereceleri ve kandaki miktarlarının tespit edilmesine ilişkin mevzuat dikkate alınır), • Tescil belgesi olmayan aracın neden olduğu zararlardan doğan uyuşmazlıklar, • Riskin gerçekleştiği anda sürücüye yüklenilecek herhangi bir kusurun, bulunmadığı haller hariç olmak üzere, sürücünün kurallara uygun bir sürücü belgesi veya araç kullanma yetkisinin bulunmadığı durumlarda meydana gelen kazalardan doğan talepler, • Sürücü Hukuksal Koruma Sigortası ile teminat altına alınan hallerden kaynaklanan uyuşmazlıklar,


16. Soru

Sürücü (bir aracı kullanan kişi) hukuksal koruması kapsamında neler yer almaktadır?

Cevap

Aşağıdaki uyuşmazlıklar için sigorta koruması vardır; • Cezai ve yasal sorumluluk, kuralları çerçevesinde sigortalının sürücü sıfatından doğan uyuşmazlıklar, • Sürücü belgesi izninin kısıtlanması, kaldırılması ve yeniden alınması ile ilgili uyuşmazlıklar, Aşağıdaki haller ve uyuşmazlıklar, ek sözleşme ile teminat kapsamı içine alınabilir; • Sigortalının bisiklet sürücüsü, yaya veya yolcu sıfatıyla hukuksal çıkarlarının korunması, • İddia ve yarışlara katılma sonucu veya bunlara hazırlık denemelerinden doğan uyuşmazlıklar,


17. Soru

Sürücü Hukuksal Koruması hangi haller için koruma sağlamaz?

Cevap

• Riskin gerçekleştiği sürücüye yüklenilecek herhangi bir kusurun bulunmadığı haller hariç olmak üzere, sürücünün uyuşturucu, keyif verici maddeler veya alkollü içki almış olması nedeniyle güvenli sürme yeteneğini kaybetmiş olarak aracı kullanmasından ve bu nedenle meydana gelen kazalardan doğan uyuşmazlıklar (güvenli sürme yeteneğinin saptanmasında alkollü içkilerin etki dereceleri ve kandaki miktarlarının tespit edilmesine ilişkin mevzuat dikkate alınır), • Sigortalının poliçede gösterilen aracın maliki, işleteni, kiracısı ve sair zilyedi olarak sürücüsü olduğu durumlardan doğan uyuşmazlıklar, • Riskin gerçekleştiği anda sürücüye yüklenilecek herhangi bir kusurun bulunmadığı haller hariç olmak üzere, sürücünün kurallara uygun bir sürücü belgesi veya araç kullanma yetkisinin bulunmadığı durumlarda meydana gelen kazalardan doğan talepler,


18. Soru

Tarım sigortaları çeşitleri nelerdir açıklayınız?

Cevap

• Tek riske dayalı sigorta: Dolu gibi yalnızca bir riske karşı korumanın söz konusu olduğu sigortalardır. • Birleşik risklere dayalı sigorta: İlk sırada dolu olmak üzere birkaç riski bir arada içeren sigortalardır. • Verime dayalı sigorta: Bu sigorta çeşidi ABD’de birleşik risklere dayalı sigorta kapsamında değerlendirilmektedir. Bu sigorta ile belli bir done seviyesi garanti altına alınmaktadır ya da bireysel geçmiş done verilerine dayalı olarak uygulanabilmektedir. • Hâsılat sigortası: Done ve fiyat risklerini teminat altına alarak, bu güvenceyi tek bir üründe birleştiren sigortalardır. Ya ürün bazında ya da tarım işletmesinin (tarımsal üretim faaliyetinde bulunan ekonomik birimler) tamamı için yapılabilmektedir. • İstikrar hesapları: Tarım işletmecisinin her yıl belli miktardaki ödemelerini düzenli olarak verim, hasılat, bazı endeksler baz alınarak oluşturulabilen kendi adına hesaba yatırdığı ve ciddi bir zararla karşı karşıya kaldıkları yıllarda bu hesaptan çekme haklarının olduğu sigortalardır. Bu sigortaların özelliği bireysel sigorta olmalarıdır. • Çiftlik sigortası: Bir çiftlikteki tarımsal üretimin tamamı konusu kapsamındadır. Teminatların kapsamına göre de çiftliğin tamamı için verime dayalı, hasılat ya da gelir sigortası şeklinde olabilir. • Gelir sigortası: Üretim giderleri göz önünde bulundurularak verim ve fiyat riskine karşı teminat sağlanan sigortalardır. Tüm çiftlik giderlerinin hesaba katılması genel bir uygulamadır.


19. Soru

Tarım sigortaları havuz işletmesindeki havuz uygulaması ile neler sağlanmaktadır?

Cevap

• Sigorta şirketlerinin bilgi paylaşımının sağlanması ve verimli bir şekilde personel ve mali kaynakların ortak kullanılması, • Fiyatlarda haksız rekabetin önüne geçilmesi, • Sigortaya katılımın artırılması, • Sigorta şirketi açısından tek başına üstlenemeyeceği kuraklık, don gibi katastrofik nitelikteki doğal afet risklerinin teminat kapsamına alınması, • Reasürans katılımının desteklenerek kapasitesinin ve kapsamının genişletilmesi • Devletin prim ve hasar fazlası desteğinin etkin şekilde kullanılması sağlanacaktır.


20. Soru

Tarım sigortaları havuz işletmesindeki havuzun gelirleri nelerdir?

Cevap

• Sigorta şirketlerinin devrettiği primler, • Devlet tarafından sağlanan prim desteği, • Toplanan kaynakların yatırım gelirleri, • Alınan krediler, • Genel bütçeden alınacak katkılar, • Diğer gelirlerdir.


21. Soru

Tarım sigortaları havuz işletmesindeki havuzun kaynaklarının kullanım yerleri nelerdir?

Cevap

• Tarım sigortalarına ilişkin tazminat ödemeleri, • Havuzun yönetimi ve işleyişi için gerekli olan masraflar, • Reasürans, sermaye ve benzeri piyasalardan sağlanacak korumaya ilişkin ödemeler, • Sigorta şirketlerine ödenecek komisyonlar, • Bilgilendirme ve tanıtım kampanyalarına ilişkin ödemeler, • Hasar tespit işlemlerine ilişkin ödemeler, • Alınan kredilerin anapara ve faiz geri ödemeleri, • Tarım Sigortaları Kanunun amacı doğrultusunda yapılacak diğer ödemeler, • Havuz işleticisi şirkete ödenecek işletme bedelidir.


22. Soru

Bitkisel ürün sigortası teminat kapsamında teminat süresi ne zaman başlamaktadır?

Cevap

• Tarla ve bahçede yetiştirilmek için ekilmiş ürünlerde, bitkinin yeşermesi ve filizlenmesinden, • Çilek için bitkinin kol atmasından, • Muz için çiçek doğumunun başlamasından, • Fidelerde bitkinin tutmasından, • Üzüm ve kivi için salkım taslaklarının oluşmaya başlamasından, • Meyve ağaçlarında, çiçeklerin meyveye dönüşmesinden, • Fındıkta, bahçedeki ocaklarda bulunan çotanaklardaki denalerin en az %90’ının mercimek iriliğine gelmesinden sonra başlamaktadır.


23. Soru

Bitkisel ürün sigortalarında bitkilerin hangi kısımları dikkate alınmaktadır?

Cevap

• Tahıllarda, baklagillerde ve yağlı tohumlu bitkilerde, dane. • Lifli bitkilerde, lif. • Pamukta, kütlü pamuk. • Ana ürünü gövde olan bitkilerde, gövde. • Ana ürünü kök ve yumru olan bitkilerde, kök ve yumru. • Ana ürünü yaprak olan bitkilerde, yaprak. • Tohum için üretilen bitkilerde, tohum. • Meyvesi yenen ürünlerde, meyve. • Çiçeklerde, bitkinin kendisi. • Çayır - mera ve yem bitkilerinde, tüm yeşil aksam. • Fidelerde, bitkinin kendisi. • Meyve fidanlarında, fidanın kendisidir.


24. Soru

Bitkisel ürün sigortalarında teminat dışında kalan haller nelerdir?

Cevap

• Hasatları yapılarak bağ, bahçe ve tarlada bırakılmış veya kaldırılmış ürünlerde meydana gelen hasarlar, • Her ne nedenle olursa olsun, hasat gecikmesi sonucunda üründe meydana gelen hasarlar, • Dolu dışındaki yağışların ürünlere doğrudan verdiği zararlar, • Sigortalının veya fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kastından veya ağır kusurundan kaynaklanan hasarlar ve kayıplar, • Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu, nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden kaynaklanan radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının ya da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu hasar ve kayıplar, (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsar.) • Kamu otoritesi tarafından sigorta konusu yer ve ürünler üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün hasar ve kayıplar, • Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibatı hareketlerin sebep olduğu tüm hasarlar, • Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, savaş ilan edilmiş olsun olmasın çarpışma, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen bütün zararlar, • Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak zararlar dâhil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar, • Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesine bağlı olarak ortaya çıkan dolaylı zararlar, • Teminat kapsamındaki risklerin, meyve verme yaşına gelmiş ağaçlarda, meyve dışındaki yaprak, dal, gövde, kök ve benzeri kısımlarına vereceği hasarlar, • Teminat kapsamındaki risklerin gerçekleşmesinden dolayı, sigorta dönemini takip eden yıllarda meydana gelen zararlardır.


25. Soru

Hayvan hayat sigortalarında sigorta kapsamına neler girmektedir?

Cevap

• Genel Şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale, • Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması, • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler, • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları, • Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri ile teknik şartlar çerçevesinde süt sığırları için yavru atma riski, sigorta kapsamındadır.


26. Soru

Kredi sigortası nedir?

Cevap

Krediden doğan alacağın riske girmesi halinde kredi kullandırana riske karşı koruma sağlayan bir sigorta branşı kredi sigortasıdır.


27. Soru

Kredi sigortası uygulamasının yararları nelerdir?

Cevap

a. Kredi sigortasının güvencesi sayesinde rakip kuruluşlarla rekabet şartlarında avantajlı bir konuma sahip olacağından güvenli olarak büyüme,
b. Kredi veren durumundan alan durumunun ortaya çıkması söz konusu olduğunda kredinin bulunmasında kolaylık sağlama,
c. Doğru ve kolay kredi yönetimi,
d. Alacak riskinin minimize edilmesi nedeniyle kuruluşun kârını koruması,
e. Likit kalabilme ve düzenli nakit akışının gerçekleştirilmesi gibi faaliyetlerinde rahat
davranabileceklerdir.


28. Soru

Kredi sigortası ile karşılanan iki temel risk grubu nedir?

Cevap

İlki müşterinin kendisinden kaynaklanan ödememe riski olarak tanımlayabileceğimiz ticari risktir. İkincisi ise müşterinin ülkesinden kaynaklanan ödeme riski olarak tanımlayabileceğimiz politik risk grubudur. 


29. Soru

Ticari risk hangi ödememe durumlarından kaynaklanabilir?

Cevap

a. Alacağın vadesinin dolmasına rağmen ödenmemesi,
b. Kredi öncesi risk; alıcı müşterinin üretim ya da sözleşme aşamasında kuruluşun iflas etmesi nedeniyle karşı karşıya kalınabilecek zararlar,

c. İflas riski; Kredi sigortası ile tazmin edilebilecek durumlar; 


30. Soru

Başarılı olmak isteyen bir kuruluşun kredi sigortası uygulamasına ilişkin 5 özelliğini sıralayınız.

Cevap

  1. Tahsilat hizmeti ve kontrolü
  2. Geniş bir karşılık
  3. Kredi bilgi kaynağı
  4. Zararı tazmin talebini karşılama
  5. Önceden belirlenmiş kredi limiti


31. Soru

Azami faturalama dönemi nedir?

Cevap

İhracat satışlarında malların sevk edilmesi ve hizmetlerin sunulması, yurt içi satışlarda ise malların teslim edilmesi ve hizmetlerin sunulmasından itibaren faturanın kesilmesi için geçen azami süre.


32. Soru

Vesaik mukabili satış nedir?

Cevap

Satış şartları doğrultusunda, ancak söz konusu mal ile bağlantılı ödemelerin tam ve eksiksiz olarak yapılması sonrasında, efektif ödeme dokümanlarının alıcıya ulaşmasından sorumlu bankaya veya diğer yetkili aracıya verilmesine kadar malların üzerinde satıcının kontrol hakkının sürdüğü satış işlemidir.


33. Soru

Temerrüt nedir?

Cevap

Borcun alıcı tarafından kararlaştırılan vadede ödenmemesini ifade eder.


34. Soru

Kredi limiti talebi ismen yapılmamış alıcılar teminat hangi durumlarda uygulanır?

Cevap

Kredi Limiti Talebi İsmen Yapılmamış Alıcılar Teminat, özel şartlarda belirtilen haller için
sigortacının henüz ön onayını vermemiş olduğu alıcılara yapılan satışlara da uygulanır.


35. Soru

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler ne kadar sürede zaman aşımına uğrar?

Cevap

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zamanaşımına uğrar.


36. Soru

Sigortacının kâr kaybı sigortası kapsamında ödeme yapması şarttı nedir?

Cevap

Sigortacının kâr kaybı sigortası kapsamında ödeme yapması için sigortalının ticari faaliyeti yürütürken kullandığı bina, makine, donanım, demirbaş ve emtianın geçerli bir yangın sigorta sözleşmesinin teminat altına aldığı risklerin gerçekleşmesi sonucu hasara uğraması ve meydana gelen zararların ilgili sigortacı tarafından tazmin edilmiş veya sorumluluğunun kabul edilmiş olması şarttır.


37. Soru

Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihi olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saatiyle ne zaman başlar ve sona erer?

Cevap

Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihi olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça Türkiyesaatiyle öğlen saat 12.00'de başlar ve öğlen saat 12.00'de sona erer.


38. Soru

Brüt kâr nedir? 

Cevap

Ciro ve varsa kapanış stokları toplamı ile, varsa açılış stokları ve taraflarca sigorta sözleşmesinde açıkça belirtilen işletme giderleri toplamı arasındaki olumlu farktır.


39. Soru

Ciro nedir?

Cevap

İşletmenin sözleşmede belirtilen ticari faaliyeti ile ilgili satışlardan ve/veya sunduğu hizmetlerden elde ettiği gelirlerin toplamıdır.


40. Soru

Standart ciro nedir?

Cevap

Hasar tarihinden hemen önceki 12 ay içinde tazminat süresine karşılık gelen zaman içindeki cirodur.


41. Soru

Birleşik risklere dayalı sigorta nedir?

Cevap

İlk sırada dolu olmak üzere birkaç riski bir arada içeren sigortalardır.


42. Soru

Hâsılat sigortası nedir?

Cevap

Done ve fiyat risklerini teminat altına alarak, bu güvenceyi tek bir üründe birleştiren sigortalardır.


43. Soru

Gelir sigortası nedir?

Cevap

Üretim giderleri göz önünde bulundurularak verim ve fiyat riskine karşı teminat sağlanan sigortalardır.


44. Soru

Dolu, fırtına, hortum, heyelan, yangın ve deprem riskleri için sigorta teminatı ne zaman başlamaktadır?

Cevap

Dolu, fırtına, hortum, heyelan, yangın ve deprem riskleri için sigorta teminatı;
• Tarla ve bahçede yetiştirilmek için ekilmiş ürünlerde, bitkinin yeşermesi ve filizlenmesinden,
• Çilek için bitkinin kol atmasından,
• Muz için çiçek doğumunun başlamasından,
• Fidelerde bitkinin tutmasından,
• Üzüm ve kivi için salkım taslaklarının oluşmaya başlamasından,
• Meyve ağaçlarında, çiçeklerin meyveye dönüşmesinden,
• Fındıkta, bahçedeki ocaklarda bulunan çotanaklardaki denalerin en az %90’ının mercimek iriliğine gelmesinden sonra başlamaktadır.


45. Soru

Don sigortası nedir?

Cevap

Meyve bahçesi, bağ gibi mevcutlar için sıcaklığın 0 santigratın altına inmesi durumunda meydana çıkabilecek don riskinin meyvelerin ya da bitkilerin tomurcuk ve sürgünlerinde oluşturabileceği ürün kayıplarının ve zararların teminat altına alınması için yapılan sigorta çeşididir.


46. Soru

Hasar ihbarları ne zaman ve nereye yapılır?

Cevap

Sera Sigortalarında en geç 24 saat içinde doğrudan ya da acente aracılığı ile TARSİM' e yapılır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi