Hayat Dışı Sigortalar Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Genel Sorumluluk Sigortaları

1. Soru

Sigorta sektöründe, genel sorumluluk sigortaları denilince, hangi sigorta çeşitleri anlaşılmaktadır?

Cevap

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası, Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası, Asansör Kazalarında Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası, Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası, Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası, Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası, Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası, Mesleki Sorumluluk Sigortası, Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası vb. çeşitleri anlaşılmaktadır.


2. Soru

Son yıllardaki istatistiklere göre sigorta sektöründe en hızlı prim artışının olduğu branş hangisidir?

Cevap

Genel sorumluluk sigortaları.


3. Soru

Genel sorumluluk sigortaları denildiğinde hangi sigorta çeşitleri anlaşılmaktadır?

Cevap

• İşveren mali sorumluluk sigortası, • Üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk sigortası, • Asansör kazalarında üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk sigortası, • Tüpgaz zorunlu sorumluluk sigortası, tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası, • Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası, • Zorunlu sertifika mali sorumluluk sigortası, • Mesleki sorumluluk sigortası, • Kıyı tesisleri deniz kirliliği mali sorumluluk sigortası vb. çeşitlerini anlıyoruz.


4. Soru

İşveren Mali Sorumluluk sigortası nedir? Açıklayınız.

Cevap

Bir işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında uğrayacağı zararlar için işverene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan bir sigorta türüdür.


5. Soru

İşveren Mali Sorumluluk sigortası neleri kapsamaktadır?

Cevap

İşveren Mali Sorumluluk sigortası; işverene bir hizmet akdiyle bağlı olarak çalışan, Sosyal Sigortalar Kurumuna tabii işçiler ve onların hak sahipleri tarafından talep edilebilecek tazminat taleplerini, Sosyal Sigortalar Kurumunun sağladığı yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat taleplerini, Sosyal Sigortalar Kurumunun açacağı rücu davaları sonucunda, ödeme yükümlülüğü doğan tazminatlar ile mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini kapsamaktadır.


6. Soru

İşveren Mali sorumluluk sigortası kapsamında nelere dikkat edilmelidir, örnek vererek açıklayınız.

Cevap

İşveren tarafından sağlanan servis araçlarıyla çalışanların işyerine getirilip götürülmesi esnasında, meydana gelebilecek kazalar, işveren tarafından görevle başka bir yere gönderildiği ve asıl işini yapmadığı zamanlarda meydana gelen iş kazaları, ülke sınırları dışında meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu ileri sürülecek tazminat talepleri ile manevi tazminat taleplerinin poliçe kapsamında olup olmadığına dikkat edilmelidir.


7. Soru

Sigortanın teminatı kapsamı nasıldır ve nasıl bir süreç izlenir?

Cevap

Bu poliçe, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumunun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder. Sigortacı ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse sigortacı, avukatlık ücreti dâhil dava masraflarına, ancak sigorta bedeli nispetinde iştirak eder.


8. Soru

Aksine sözleşme yoksa hangi hallerde sigorta teminat dışında kalınır?

Cevap

Aksine sözleşme yoksa aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır: a) İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında, b) İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen iş kazaları, c) Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları, d) Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri, e) Manevi tazminat talepleri.


9. Soru

Hangi hallerde sigorta teminat dışında kalınır?

Cevap

1. Kasten ika olunan veya bilerek sebebiyet verilen olaylar sonucu doğacak zarar ve ziyan talepleri, 2. Bir mukavelenin ifasına veyahut hususi bir anlaşmaya dayanıp, sigortalının kanuni sorumluluk ölçüsünü aşan talepler, 3. Harp, her türlü harp olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (harp ilan edilmiş olsun, olmasın) iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler sebebiyle meydana gelen bütün ziya ve hasarlar, 4. İşverenin iştigal konusu dışında kalmak şartı ile herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden husule gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyoaktivite bulaşmalarının ve işverenin iştigal konusu içinde olsun veya olmasın bunların getirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar. 5. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydan gelen zararlar sigorta teminatı dışındadır.


10. Soru

Sigorta ettiren, poliçe teminatına girebilecek herhangi bir iş kazası vukuunda hangi hususları yerine getirmekle yükümlüdür?

Cevap

• İşbu sözleşmeye göre, sigorta ettirenin sorumluluğunun mucip olabilecek her hadiseyi, buna muttali olduğu andan itibaren beş gün içinde sigortacıya yazıyla ihbar etmek, • Sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve korunma tedbirlerini almak ve bu maksatla sigortacı tarafından verilecek talimata elinden geldiği kadar uymak, • Sigortacının talebi üzerine, iş kazasının sebebi ile hangi hal ve şartlar altında vukua geldiğini ve neticelerini tespite yararlı ve sigortalı için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri (aslı ve kendisi tarafından tasdikli sureti veyahut fotokopisi) gecikmeksizin vermek ezcümle, hadisenin hangi gün ve saatte ve nerede vaki olduğunu ve rücu hakkının kullanılmasına yararlı sigortalı için sağlanabilecek gerekli bilgi ve belgeleri temin ve muhafaza etmek. • İş kazasının sebebi ile hangi hal ve şartlar altında vukua geldiğini tespit ve sorumluluğun tayini için yapılacak tahkikatta ve delillerin toplanmasında sigortacıya elinden gelen yardımda bulunmak, • İş kazasından dolayı, sigorta ettiren dava yolu ile veya sair suretle bir tazminat talebi karşısında kalır veya aleyhine cezai takibata geçilirse, keyfiyetten sigortacıyı derhal haberdar etmek ve tazminat talebine ve cezai takibata müteallik olarak almış olduğu ihbarname, davetiye gibi bilcümle tebliğnameleri derhal sigortacıya tevdi etmek. • Dava açılması halinde davanın takip ve idaresi için sigortacının göstereceği avukata lazım gelen vekâletnameyi vermek, • Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının tespiti için sigortacının yetkili kıldığı temsilcilerinin iş kazası sonucundaki zararlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere müsaade etmek, • Sigorta konusu ile ilgili başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek. • Sigorta ettiren sigortacının ikame edebileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermek.


11. Soru

Üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk sigortası genel hatlarıyla hangi süreçler izlenerek gerçekleştirilir?

Cevap

• Rizikonun Gerçekleşmesi • Tazminat • Tazminat Ödemesi • Şikâyet ve Bilgi Talepleri


12. Soru

Üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk sigortası nedir? Tanımlayınız.

Cevap

Gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür.


13. Soru

Üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk sigortası neleri kapsamaktadır?

Cevap

Üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk sigortası; üçüncü şahısların vefatı, yaralanması veya sakat kalması nedeniyle ortaya çıkan tazminat talepleri ile üçüncü şahıslara ait malların, maddi zarar ve hasara uğraması neticesinde oluşacak tazminat taleplerini kapsamaktadır.


14. Soru

Hangi haller üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk sigortası kapsamı dışındadır?

Cevap

Kasten veya bilerek sebebiyet verilen zarar ve ziyan talepleri, sigortalıya bir hizmet sözleşmesi ile bağlı kimseler ile aile efradı tarafından gerçekleştirilen zarar ve ziyan talepleri teminat dışındadır.


15. Soru

Üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk sigortası ile hangi teminatlar tarafların anlaşmasına bağlı olarak sağlanabilecektir?

Cevap

Sigortalının poliçede belirtilen adresteki faaliyetleri nedeniyle sigorta süresi içerisinde meydana gelecek bir olay sonucunda: • Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması, • Üçüncü şahıslara ait mallarda ziyan ve hasar (maddi zarar ve ziyanlar) meydana gelmesi, nedeni ile poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuksal ilişkilerinden dolayı, sigortalıya karşı üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin sonuçlarına karşı, Türkiye Cumhuriyetinin hukuksal sorumluluğa ilişkin mevzuatı hükümleri dairesinde ve işbu poliçede tespit olunan sigorta bedeli ile sınırlı olarak teminat sağlanır. • Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır. Poliçe ile verilen teminatlar dışında, aşağıda yazılı olan rizikolar sigortacının söz konusu teminatları verip vermeme hakkı saklı kalmak kaydıyla ve vermeyi kabul etmesi halinde ek prim ödenmesi şartıyla, ek sözleşmeyle teminat kapsamına dâhil edilebilir. • Sigortalı, gayrimenkul sahibi yahut bir müteşebbis veya iş sahibi sıfatı ile temin edilmişse, poliçede yazılı gayrimenkullerde bulunan yahut teşebbüsün icrasında kullanılan asansör veya monte-chargeların üçüncü şahıslara verecekleri zarar ve ziyandan doğan mali mesuliyet. • Yolcular tarafından getirilen eşya ve hayvanlar ile tevdi olunan nakil vasıtaları hakkında Borçlar Kanununun 478, 479 ve 480nci maddeleri gereğince otelcilere teveccüh edecek mali mesuliyet. Bu hüküm garajcılara emanet edilen nakil vasıtaları için de geçerlidir.


16. Soru

Rizikonun gerçekleşmesinde halinde, tazminat ödeme borcunun sigortacıya ait olabilmesi için izlenecek adımlar nelerdir? Sıralayınız.

Cevap

• Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin liste, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacıdan istenir. • Rizikonun gerçekleşmesi durumunda beş işgünü içinde gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres, telefonları yer alan sigortacıya başvuruda bulunulur. • Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket edilir. • Son olarak, rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir.


17. Soru

Tazminat kavramı nedir, kısaca açıklayınız.

Cevap

Sigorta bedeli (teminat limitleri) poliçede yazılı olan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde sigortacının ödemeyi taahhüt ettiği tazminatın azami tutarıdır.


18. Soru

Hangi durumlarda tazminat ödemesi gerçekleşir?

Cevap

• Akdedilecek sözleşmede muafiyet mevcut ise poliçede öngörülen şekli ile uygulanır. • Tam hasar durumunda tazminat, poliçede belirtilen sigorta bedeli (kişi başına ve/veya olay başına teminat limiti) ile sınırlı olarak ödenecektir.


19. Soru

Asansör kazalarında üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk sigortası nedir? Tanımlayınız.

Cevap

Ticari binalarda veya konut binalarında bulunan asansörlerde meydana gelebilecek kazalar nedeniyle üçüncü kişiler tarafından ileri sürülebilecek tazminat taleplerini belirli limitlere kadar teminat altına alan sigorta türüdür.


20. Soru

Asansör kazalarında üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk sigortası neleri kapsamaktadır?

Cevap

Daimi sözleşmeyle bakıma tabi tutulan asansörlerde, meydana gelebilecek bir kaza sonucu, üçüncü şahısların uğrayacağı bedeni ve maddi zararlar için ileri sürecekleri tazminat talepleri ile birlikte yaşanacak anlaşmazlıklar sonucunda açılacak davalarla ilgili mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini kapsamaktadır.


21. Soru

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası teminatı hangi hallerde gerçekleşir?

Cevap

Bu sigorta, sözleşme ile daimi bakıma tabi olan ve marka, tip, kullanılış tarzı, taşıma kapasitesi ile bulunduğu yerin adresi, bu poliçede gösterilen asansör veya asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar sonucu üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat miktarlarını poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder. Sigortacı, ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse sigortacı, avukatlık ücreti dâhil dava masraflarına, ancak sigorta bedeli oranında iştirak eder.


22. Soru

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası teminatı dışında kalan haller nelerdir?

Cevap

• Kasten ika olunan veya bilerek sebebiyet verilen olaylar sonucu doğacak zarar ve ziyan talepleri, • Bir sözleşmenin ifasına veyahut özel bir anlaşmaya dayanıp, sigortalının kanuni sorumluluk ölçüsünü aşan talepler. • Sigortalıya bir hizmet veya vekâlet münasebetiyle bağlı kimseler ve sigortalının aile efradı tarafından vaki olan talepler. Bu madde bakımından aile efradı sayılan kimseler şunlardır: Sigortalının eşi, usul ve füruu (Sigortalının edindiği evlatlar ile sigortalıyı evlat edinenler dâhil), sigortalının kendisi ile birlikte oturmaları halinde kardeşleri, damatları, gelinleri ve kendisi tarafından bakılan akrabaları, sigortalının eşinin usul ve füruu ile kardeşleri. Sigortalı bir şirket ise, bu şirketin gayri mahdut sorumlu ortakları ile bunların yukarıdaki fıkra mucibince aile efradı tarafından vuku bulan talepler de sigorta teminatı dışındadır: • Münhasıran taşıma kapasitesinin aşılması sebebiyle meydana gelen zarar ve ziyalar Yangın, yıldırım, infılak, sel, deprem veya harici bir sebebin meydana getirdiği maddi ziya ve hasarlar, • Harp, her türlü harp olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (harp ilan edilmiş olsun olmasın), iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler sebebiyle meydana gelen, bütün ziya ve hasarlar, • Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden husule gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar (bu bentte geçen yanma deyimi, kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım fission olayını kapsayacaktır). • Grev ve lokavt sebebiyle meydana gelen ziya ve hasarlar. • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydan gelen zararlar.


23. Soru

Sigorta ettirenin beyanı hakikate aykırı veya eksik ise, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek hallerde/durumlarda dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap

a) Sigorta ettirenin kastı varsa, sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeden cayabilir ve riziko gerçekleşmiş ise sigorta ettirene tazminatı ödemez. Cayma halinde sigortacı prime hak kazanır. b) Sigorta ettirenin kastı bulunmaz ise, sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeyi fesheder veya prim farkını almak suretiyle akdi yürürlükte tutar. Sigorta ettiren talep edilen prim farkını kabul etmediğini 15 gün içinde bildirdiği takdirde akit feshedilmiş olur. Sigortacı tarafından iadeli taahhütlü mektupla veya noter vasıtası ile yapılan fesih ihbarı sigortalının tebellüğ tarihini takip eden 5. iş günü saat 12.00de hüküm ifade eder. Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir. c) Cayma, fesih veya prim farkını talep etme hakkı, süresinde kullanılmadığı taktirde düşer. d) Sigorta ettirenin kastı bulunmadığı takdirde riziko: 1. Sigortacı durumu öğrenmeden önce veya 2. Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde veya 3. Bu ihbarın hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde gerçekleşirse, sigortacı tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki nispet dairesinde tazminattan indirim yapar.


24. Soru

İşveren Mali Sorumluluk sigortası nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Tüpgaz zorunlu sorumluluk sigortası, likit petrol gazı firmalarının kendi markaları altında doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri aracılığıyla ya da doğrudan pazarladıkları tüplerin kullanılmak üzere bulunduruldukları yerlerde infilak etmesi veya gaz kaçırması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) başkalarına vereceği bedeni ve maddi zararlara karşı, firmanın sorumluluğunu teminat altına alır.


25. Soru

Zorunlu sorumluluk sigortasına ek olarak tüpgaz zorunlu sorumluluk sigortasını yaptırmak zorunda olan kurum/kuruluşlar hangileridir?

Cevap

Likit petrol gazı depolayan, tüp dolumu yapan, tüketiciye ulaştıran LPG dağıtım firmaları, tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortasına ek olarak tüpgaz zorunlu sorumluluk sigortasını da yaptırmak zorundadırlar.


26. Soru

Tüpgaz zorunlu sorumluluk sigortası kapsamında Likit Petrol Gazı (LPG) tüpleyen firmaların sorumlulukları nelerdir?

Cevap

Bu sigorta, Likit Petrol Gazı (LPG) tüpleyen firmaların, doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri vasıtasıyla veya doğrudan doğruya tüketiciye intikal ettirdikleri tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerlerde infılaki, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumlulukları vardır.


27. Soru

Likit Petrol Gazı (LPG) tüpleyen firmalar sorumluluklarını hangi şartlar çerçevesinde temin eder? Açıklayınız.

Cevap

Tehlikeli maddeler sorumluluk sigortası bulunan bir işyerinde, kullanılmak üzere bulundurulan LPG tüpünün infılaki, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu verilecek zararlar, tüpgaz sorumluluk sigortası limitleri dahilinde sigortacısı tarafından tazmin edilir. Ancak, kullanılmak üzere bulundurulan tüpgazın neden olduğu kaza, işyerinde bulunan yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerin de zarar vermesine yol açarsa, tazminat ödemelerinde tüpgaz sorumluluk sigortasına öncelik verilir; bu sigortanın limitlerinin yetersiz kalması halinde tehlikeli maddeler sorumluluk sigortası, limitleri dâhilinde işlemeye başlar. Hasara yol açan kazanın çıkış nedeninin yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler olması halinde öncelikle tehlikeli maddeler sorumluluk sigortası işlemeye başlar. Bu sigorta, sigorta ettirenin haksız taleplere karşı korunmasını temin eder. Ayrıca, bu sigorta ile ilgili olarak dava açılması halinde, sigorta poliçesinde kayıtlı limitlere kadar davanın takip ve idaresi sigorta ettirenle birlikte sigortacıya da ait olup, sigorta ettiren sigortacının göstereceği avukata gereken vekâletnameyi vermek zorundadır. Sigortacı dava masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki hükmolunan tazminat sigorta bedelini aşarsa, sigortacı bu masrafları, sigorta bedelinin tazminata oranı dâhilinde öder. Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla sigorta ettirenin yapacağı makul ve zaruri masraflar sigortacı tarafından karşılanır.


28. Soru

Tüpgaz zorunlu sorumluluk sigortasının coğrafi sınırı nerede geçerlidir?

Cevap

Sigortanın Coğrafi Sınırı; Sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir.


29. Soru

Hangi haller Tüpgaz zorunlu sorumluluk sigortasının teminatı dışındadır?

Cevap

a) Olaya kasten neden olan kişilerin zarar ve ziyan talepleri, b) Manevi tazminata ilişkin talepler, c) Sigorta ettirenin kendisinin uğrayacağı zarar ve ziyanlar, d) Savaş veya savaş niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar nedeniyle meydana gelen bütün zarar ve ziyan talepleri, e) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyoaktivite bulaşmalarının ve işverenin iştigal konusu içinde olsun veya olmasın bunların getirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün kayıp ve hasarlar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını kapsayacaktır), f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.


30. Soru

Sigorta ettirene hangi nedenlerle rücu edilebilir?

Cevap

a) Tazminatı gerektiren olay, sigorta ettirenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasti bir hareketi sonucunda meydana gelmiş ise, b) Tazminatı gerektiren olayın, bahsi geçen maddelerin çalınması veya gasp edilmesi sonucunda meydana gelmesi halinde, çalınma veya gasp edilme olayında sigortalı ettirenin kendisinin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusurlu olduğu tespit edilirse, sigorta ettirene rücu edebilir.


31. Soru

Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası nedir? Açıklayınız.

Cevap

Bu sigorta tabii veya sentetik, katı, sıvı veya gaz şeklinde bulunan her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddelerin üretimi, depolanması, taşınması, satımı ve kullanımı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin mesleki faaliyetlerinin icrasında meydana gelebilecek kazalar sonucu, kusurları olsun veya olmasın, üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararlara karşı sorumluluklarını poliçede yazılı limitler dâhilinde temin eder.


32. Soru

Tehlikeli maddeler sorumluluk sigortası teminatı bulunan bir işyerinde, kullanılmak üzere bulundurulan LPG tüpünün infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu ortaya çıkan zarar ve ziyan nasıl karşılanır?

Cevap

Tehlikeli maddeler sorumluluk sigortası teminatı bulunan bir işyerinde, kullanılmak üzere bulundurulan LPG tüpünün infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu ortaya çıkan zarar ve ziyan Tüpgaz Sorumluluk Sigortası teminatı kapsamında karşılanır.


33. Soru

Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortasının konusu nedir?

Cevap

Sigortanın konusu, 11/3/2010 tarih ve 2010/190 sayılı Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Kararın ikinci maddesinde sayılan maddeler ve bu maddelerle ilgili faaliyetlerdir.


34. Soru

Hangi haller Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortasının teminatı dışındadır?

Cevap

a) Olaya kasten neden olan kişilerin zarar ve ziyan talepleri, b) Manevi tazminata ilişkin talepler, c) Sigortalının kendisinin uğrayacağı zarar ve ziyanlar, d) Sigortalıya vekalet akdi veya hizmet akdiyle ya da başka bir şekilde bağlı olarak çalışan kimselere gelen zarar ve ziyanlar, e) Savaş veya savaş niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar nedeniyle meydana gelen bütün zarar ve ziyan talepleri, f) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyoaktivite bulaşmalarının ve işverenin iştigal konusu içinde olsun veya olmasın bunların getirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün kayıp ve hasarlar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını kapsayacaktır), g) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.


35. Soru

Sigorta ettiren ve/veya sigortalı sigorta teminatına girebilecek herhangi bir olay vukuunda hangi hususları yerine getirmekle yükümlüdür?

Cevap

a) Bu sözleşmeye göre, sigorta kapsamında öngörülen hallerin gerçekleşmesi halinde, bunu öğrendiği andan itibaren 5 gün içinde sigortacıya ihbar etmek, b) Sigortalı değilmişçesine, gerekli kurtarma ve korunma tedbirlerini almak ve bu maksatla sigortacı tarafından verilecek talimata uymak, c) Sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hal ve şartlar altında gerçekleştiğini ve sonuçlarını tespite, tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının kullanılmasına yararlı, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek, d) Zarardan dolayı, dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hallerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigortacıya vermek, e) Dava açılması halinde davanın izlenmesi ve idaresi için, sigortacının göstereceği avukata gereken vekaletnameyi vermek, f) Sigorta konusu ile ilgili başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek.


36. Soru

Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortasında tazminat ve giderlerin ödenmesi ne şekildedir?

Cevap

Sigortacı, tazminat talebinde bulunan kişi veya kişilerle doğrudan doğruya temasa geçerek anlaşma hakkını haizdir. Sigortacının açık onayı olmadıkça, sigorta ettiren ve/veya sigortalı tazminat talebini kısmen veya tamamen kabule yetkili olmadığı gibi, zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde de bulunamaz. Dava masrafları, sigortacıya ait olmakla birlikte, cezai kovuşturmadan doğan diğer bilumum masraflarla muhtemel para cezaları sigorta teminatı dışında kalır.


37. Soru

Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası ettirenin sözleşme yapılırken kabul ettiği Beyan Yükümlülüğü nasıl olmaktadır?

Cevap

Sigortacı bu sigortayı, sigorta ettirenin teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazılı beyanına dayanarak kabul etmiştir. Sigorta ettirenin beyanı gerçeğe aykırı veya eksik ise sigortacının sözleşmeyi daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek durumlarda sigortacı durumu öğrendiği andan itibaren sekiz gün içerisinde prim farkının ödenmesi hususunu sigorta ettirene ihtar eder. Sigorta ettiren ihtarın tebliğ tarihini takip eden sekiz gün içinde talep olunan prim farkını ödemez veya ödemeyeceğini bildirirse sözleşme feshedilmiş olur. Prim farkının süresinde istenilmemesi halinde fesih hakkı düşer. Feshin hüküm ifade edeceği tarihe kadar geçen sürenin primi kısa müddet esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir.


38. Soru

Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası süresi içinde ihbar yükümlülüğü nasıl olmaktadır?

Cevap

Sözleşmenin yapılmasından sonra teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde beyan olunan hususların sigorta ettiren ve/veya sigortalı tarafından, sigortacının sözleşmeyi daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek mahiyette değiştirilmesi halinde sigorta ettiren bu değişikliği öğrenir öğrenmez, en geç sekiz gün içinde sigortacıya ihbarla yükümlüdür. Sigortacı durumu öğrendiği andan itibaren sekiz gün içinde prim farkının ödenmesi hususunu sigorta ettirene ihtar eder. Sigorta ettiren, ihtarın tebliğ tarihini takip eden sekiz gün içinde talep olunan prim farkını ödemez veya ödemeyeceğini bildirirse sözleşme feshedilmiş olur. Sözleşmenin feshi halinde, feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi kısa müddet esasına göre hesaplanır ve fazlası iade olunur. Prim farkının süresinde istenilmemesi halinde fesih hakkı düşer. Söz konusu değişikliklere ilişkin ihbar yükümlülüğünün yerine getirilmesinden önce meydana gelen olaylardan dolayı ödenmiş veya ödenecek tazminatlar için değişikliğin bildirilmemesinin kasıtlı olup olmamasına göre, ilgili hükümler uygulanır.


39. Soru

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası nedir, kısaca açıklayınız.

Cevap

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası, özel güvenlik şirketlerinin, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla yaptırılması zorunlu olan üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortasıdır.


40. Soru

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası’nın kapsamı nedir?

Cevap

Sigortacı, sigorta ettiren tarafından 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna istinaden istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararları, sigorta poliçesinde belirtilen tutara kadar teminat altına alır. Bu sigorta, sigorta ettirenin, sigorta konusu olaylar sonucunda kendisine yöneltilebilecek haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.


41. Soru

Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası kimleri kapsamaktadır? Tarafları kimlerdir?

Cevap

Sigorta ettiren: İstihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre faaliyet izni almış olan ve aynı kanun uyarınca özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlü olan özel hukuk kişileri ve özel güvenlik şirketlerini, Sigortacı: Türkiyede kaza sigortası branşında ruhsatı bulunan ve sigorta ettirenin 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanundan doğan sorumluluğunu, özel güvenlik mali sorumluluk sigortasıyla teminat altına alan sigorta şirketini, Zarar gören: Zarara sebebiyet veren olay sonucu ölen, yaralanan, sakatlanan veya maddi zarara uğrayan üçüncü şahısları, Hak sahibi: Zarara sebebiyet veren olay sonucu ölenlerin desteğinden yoksun kalanları ifade eder.


42. Soru

Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası kapsamına giren teminat türleri nelerdir?

Cevap

• Ölüm teminatı • Sakatlık teminatı • Tedavi giderleri teminatı • Maddi zarar teminatı


43. Soru

Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını ettiren hangi durumlarda sorumluluktan kurtulur?

Cevap

Sigorta ettiren, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu özel güvenlik görevlilerinin kusuru bulunmaksızın, zararın meydana gelmemesi için hal ve şartların gerektirdiği bütün dikkat ve özeni gösterdiği veya bütün dikkat ve özeni göstermiş olsa dahi zarara sebebiyet veren olayın meydana gelmesini engelleyemeyeceğini (zarara sebebiyet veren olayın bir mücbir sebepten veya zarar görenin veya başka bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri gelmesi) ispat ederse sorumluluktan kurtulur. Zarara sebebiyet veren olayın meydana gelmesinde zarar görenin kusuru varsa, ödenecek tazminattan bu kusur oranında indirim yapılabilir.


44. Soru

Hangi hallerle ilgili tazminat talepleri özel güvenlik mali sorumluluk sigortası teminatı dışındadır?

Cevap

a) Sigorta ettirenin uğradığı zarar ve ziyana ilişkin talepler, b) Sigorta ettirene bir hizmet veya vekalet ilişkisiyle bağlı kimseler ile sigorta ettirenin eşinin, usul ve fürunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşleri tarafından öne sürülecek zarar ve ziyan talepleri, c) Zarara sebebiyet veren bir olay sonucunda, sağlanan özel güvenlik hizmetinin eksik veya yetersiz olduğu iddiasıyla özel güvenlik görevlilerinin mesleki sorumlulukları nedeniyle sigorta ettirene yöneltilebilecek zarar ve ziyan talepleri, d) Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini görevli olmadığı süre içinde ve/veya görev alanının dışında kullanmaları nedeniyle sigorta ettirene yöneltilebilecek zarar ve ziyan talepleri, e) Sigorta ettirene, savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketi, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda tanımlanan terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotajlar ile bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler sonucu yöneltilebilecek zarar talepleri, f) Özel güvenlik görevlilerinin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin sevk ve idaresi altında bulunmaları esnasında bu kişilerin kusurlu ve/veya yetkisini aşan emirlerinin yerine getirilmesi nedeniyle uğranabilecek zarar ve ziyana ilişkin talepler, g) Sigorta ettirenin özel güvenlik görevlilerine karşı yönelteceği zarar ve ziyan talepleri, h) Sigorta ettirene dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilebilecek talepler, i) Sigorta ettirene, herhangi bir nükleer yakıt olayı ile bu yakıtın yanması sonucu oluşacak nükleer atıklar veya buna atfedilebilecek nedenlerden ötürü iyonlayıcı radyasyon veya radyoaktivite bulaşmaları sonucu yöneltilebilecek zarar ve ziyan talepleri, j) Kanunda belirtilen gerekli izin, eğitim ve ruhsatı bulunmayan kişi ve kuruluşlar tarafından verilmiş olan özel güvenlik hizmeti sonucu ileri sürülebilecek tazminat talepleri, k) Özel güvenlik mevzuatı dahilinde koruma gerektirecek bir durumda, suç teşkil edecek bir zarara sebebiyet veren olayın faili tarafından uğranılan zararlar, l) Manevi tazminat talepleri.


45. Soru

Mesleki sorumluluk sigortası nedir? Açıklayınız.

Cevap

Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı veya sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğabilecek taleplere karşı sözleşmede belirtilen miktara kadar teminat verilen bir sigorta türüdür.


46. Soru

Hangi sigorta türünde genel şartların eki niteliğinde olan klozlar kullanılmaktadır?

Cevap

Mesleki Sorumluluk Sigortası.


47. Soru

Mesleki sorumluluk sigortasının coğrafi sınırı nedir?

Cevap

Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir; Ancak, taraflar sigortalının yurtdışında yürüteceği mesleki faaliyetlerin de sigorta kapsamına alınmasını kararlaştırabilir.


48. Soru

Mesleki sorumluluk sigortasında hangi haller teminat kapsamı dışındadır?

Cevap

a) Sigortalının, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları ve etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri, b) Mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür olay ile davranışları; c) Sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen olaylar.


49. Soru

16 Mart 2006 tarih ve 26110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mesleki sorumluluk sigortası genel şartlarına bağlı olarak hangi mesleklere kloz verilmiştir?

Cevap

• Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu • Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu • Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu • Sigorta Acenteleri Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu


50. Soru

Kıyı tesisleri deniz kirliliği mali sorumluluk sigortası kapsamında sigortacının sigorta ettirene karşı hukuki sorumluluğu nedir?

Cevap

Sigortacı, poliçede belirtilen kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucu Türkiye’nin iç suları, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu; temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar, üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydan gelecek zararlardan dolayı sigortalıya gelecek hukuki sorumluluğu poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar tazmin eder.


51. Soru

Kıyı tesisleri deniz kirliliği mali sorumluluk sigortası hangi kanun hükümleri dikkate alınarak uygulanır?

Cevap

3.3.2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümleri.


52. Soru

Kıyı tesisleri deniz kirliliği mali sorumluluk sigortası genel şartları kimleri/neleri kapsamaktadır?

Cevap

• Geriye Dönük Geçerlilik Tarihi • Kanun • Kıyı Tesisi / İşleten • Kirlenme • Koruyucu Önlem • Müdahale • Olay • Sigorta • Sigortacı • Sigorta Ettiren • Talep Sahibi • Uygulama Alanı • Zarar


53. Soru

Kıyı tesisleri deniz kirliliği mali sorumluluk sigortası kapsamına giren teminat türleri nelerdir?

Cevap

• Ölüm Teminatı • Sakatlık Teminatı • Tedavi Giderleri Teminatı • Maddi Hasar Teminatı • Temizleme Masrafları Teminatı • Atıkların Taşınması ve Bertarafı Teminatı.


54. Soru

Kıyı tesisleri deniz kirliliği mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan haller ve zararlar nelerdir? Sıralayınız.

Cevap

a) Sigorta ettiren tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri, b) Kıyı tesisi görevlileri ve sigorta ettirenin eylemlerinden sorumlu tutulduğu diğer kişilerin talepleri, c) Manevi tazminat talepleri, d) (Değişik-Yürürlük: 01.09.2011) Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çatışma, (savaş ilan edilmiş olsun, olmasın) iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen bütün zararlar, e) (Değişik-Yürürlük: 01.09.2011) Niteliği ne olursa olsun aşağıdaki hâllerden doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan tazminat talepleri: • Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu meydana gelen nükleer atıklardan kaynaklanan iyonize ışınımlar veya kirlilik, • Radyoaktif, zehirli, patlayıcı veya herhangi bir patlayıcı nükleer bileşim veya bunun nükleer bir parçasının oluşturduğu tehlikeleri, • Diethylstilbesterol (DES), dioxin, urea formaldehyde, asbest, asbestli ürünler veya asbest içeren ürünlerin varlığından, üretiminden, ellenmesinden, işlenmesinden, satış, dağıtım, depolama, bırakılma veya kullanımından kaynaklanan (hastalıklar dâhil) bütün tehlikeler, • Mikrobiyal maddeler dolayısıyla yaşanan bedensel yaralanmalar veya maddi hasarlar. f) (Değişik-Yürürlük: 01.09.2011) Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine katılma halinde ortaya çıkan zararlar, g) (Değişik-Yürürlük: 01.09.2011) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ile askeri ve inzibati tedbirler ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak zararlar dahil olmak üzere bütün tazminat talepleri, h) (Değişik-Yürürlük: 01.09.2011) Deprem, yanardağ püskürmesi, kar ağırlığı, sel ve su baskını, yer kayması, fırtına gibi doğal afetler sonucu ortaya çıkan tazminat talepleri. i) (Değişik-Yürürlük: 01.09.2011) Özel mülkiyete ait olmayan canlı kaynaklar ve deniz yaşamına verilen zararlar, j) (Değişik-Yürürlük: 01.09.2011) Bozulan çevrenin yeniden oluşturulması için yapılan masraflar k) (Değişik-Yürürlük: 01.09.2011) Geçim için kullanılan doğal ve canlı kaynaklarda meydana gelen zararlar, l) (Değişik-Yürürlük: 01.09.2011) Gelir kayıpları, gelir ve kazanç kapasitelerine verilen zararlar m) (Değişik-Yürürlük: 01.09.2011) Ani veya beklenmedik şekilde oluşmayan kirlilik ile tedrici olarak gerçekleşen kirlilik sonucu ortaya çıkan zararlar.


55. Soru

İşveren mali sorumluluk sigortası  teminatı dışında kalan haller nelerdir?

Cevap

1. Kasden ika olunan veya bilerek sebebiyet verilen olaylar sonucu doğacak zarar ve ziyan talepleri,
2. Bir mukavelenin ifasına veyahut hususi bir anlaşmaya dayanıp, sigortalının kanuni sorumluluk ölçüsünü aşan talepler,
3. Harp, her türlü harp olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (harp ilan edilmiş olsun, olmasın) iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler sebebiyle meydana gelen bütün ziya ve hasarlar,
4. İşverenin iştigal konusu dışında kalmak şartı ile herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden husule gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyoaktivite bulaşmalarının ve işverenin iştigal konusu içinde olsun veya olmasın bunların getirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım ''fission'' olayını kapsayacaktır.),
5. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydan gelen zararlar sigorta teminatı dışındadır.


56. Soru

İşveren mali sorumluluk sigortasında sigorta ettiren, poliçe teminatına girebilecek herhangi bir iş kazası vukuunda hangi hususları yerine getirmekle yükümlüdür?

Cevap

1. İşbu sözleşmeye göre, sigorta ettirenin sorumluluğunun mucip olabilecek her hadiseyi, buna muttali olduğu andan itibaren beş gün içinde sigortacıya yazıyla ihbar etmek,
2. Sigortalı değilmişcesine gerekli kurtarma ve korunma tedbirlerini almak ve bu maksatla sigortacı tarafından verilecek talimata elinden geldiği kadar uymak,
3. Sigortacının talebi üzerine, iş kazasının sebebi ile hangi hal ve şartlar altında vukua geldiğini ve neticelerini tespite yararlı ve sigortalı için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri (aslı ve kendisi tarafından tasdikli sureti veyahut fotokopisi) gecikmeksizin vermek ezcümle, hadisenin hangi gün ve saatte ve nerede vaki olduğunu ve rücu hakkının kullanılmasına yararlı sigortalı için sağlanabilecek gerekli bilgi ve belgeleri temin ve muhafaza etmek,
4. İş kazasının sebebi ile hangi hal ve şartlar altında vukua geldiğini tespit ve sorumluluğun tayini için yapılacak tahkikatta ve delillerin toplanmasında sigortacıya elinden gelen yardımda bulunmak,
5. İş kazasından dolayı, sigorta ettiren dava yolu ile veya sair suretle bir tazminat talebi karşısında kalır veya aleyhine cezai takibata geçilirse, keyfiyetten sigortacıyı derhal haberdar etmek ve tazminat talebine ve cezai takibata müteallik olarak almış olduğu ihbarname, davetiye gibi bilcümle tebliğnameleri derhal sigortacıya tevdi etmek.


57. Soru

Üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk sigortası nedir?

Cevap

Gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür.


58. Soru

Tüpgaz zorunlu sorumluluk sigortasında hangi haller teminatının dışındadır?

Cevap

a. Olaya kasden neden olan kişilerin zarar ve ziyan talepleri,
b. Manevi tazminata ilişkin talepler,
c. Sigorta ettirenin kendisinin uğrayacağı zarar ve ziyanlar,
d. Savaş veya savaş niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar nedeniyle meydana gelen bütün zarar ve ziyan talepleri,
e. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyoaktivite bulaşmalarının ve işverenin iştigal konusu içinde olsun veya olmasın bunların getirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün kayıp ve hasarlar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını kapsayacaktır),
f. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.


59. Soru

Tüpgaz zorunlu sorumluluk sigortası ettirene hangi nedenlerle rücu edilebilir?

Cevap

a. Tazminatı gerektiren olay, sigorta ettirenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasdi bir hareketi sonucunda meydana gelmiş ise,
b. Tazminatı gerektiren olayın, bahsi geçen maddelerin çalınması veya gaspedilmesi sonucunda meydana gelmesi halinde, çalınma veya gaspedilme olayında sigortalı ettirenin kendisinin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusurlu olduğu tesbit edilirse, sigorta ettirene rücu edebilir.


60. Soru

Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası nedir?

Cevap

Özel güvenlik şirketlerinin, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla yaptırılması zorunlu olan üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortasıdır.


61. Soru

Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasında, sigorta ettirenin doğan sorumluluğunu karşılayan teminatlar nelerdir?

Cevap

Ölüm teminatı: Ölüm teminatı, zarara sebebiyet veren olayın zarar görenin derhal veya olay tarihinden itibaren iki sene içinde ölümüne neden olması halinde, hak sahibinin destekten yoksun kalma tazminatını karşılar.
Sakatlık teminatı: Sakatlık teminatı, zarara sebebiyet veren olayın zarar görenin derhal veya olay tarihinden itibaren iki sene içinde geçici veya sürekli bir biçimde sakatlanmasına neden olması halinde, tıbbi tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda saptanan sakatlanma tazminatını karşılar.
Tedavi giderleri teminatı: Tedavi giderleri teminatı, zarara sebebiyet veren olay sonucunda zarar görenlerin; ilk yardım, muayene, kontrol veya yaralanmadan ötürü hastane veya benzeri diğer tedavi merkezlerindeki ayakta veya yatakta tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderleri karşılar.
Maddi zarar teminatı: Maddi zarar teminatı, zarara sebebiyet veren olay nedeniyle zarar görenlerin taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına gelebilecek zararları karşılar.


62. Soru

Asansör kazalarında üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk sigortası nedir?

Cevap

Ticari binalarda veya konut binalarında bulunan asansörlerde meydana gelebilecek kazalar nedeniyle üçüncü kişiler tarafından ileri sürülebilecek tazminat taleplerini belirli limitlere kadar teminat altına alan sigorta türüdür.


63. Soru

Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası hangi durumları  poliçede yazılı limitler dahilinde teminat altına alır?

Cevap

Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden ve satanların, mesleki faaliyetleri nedeniyle bu maddelerin doğrudan doğruya neden olabileceği olaylar sonucu kusurları olsun olmasın, üçüncü kişilerin uğrayacağı bedeni ve maddi zararlardan doğacak sorumluluklarını, poliçede yazılı limitler dahilinde teminat altına alır.


64. Soru

Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortasında hangi haller sigorta teminatının dışındadır?

Cevap

a. Olaya kasten neden olan kişilerin zarar ve ziyan talepleri,
b. Manevi tazminata ilişkin talepler,
c. Sigortalının kendisinin uğrayacağı zarar ve ziyanlar,
d. Sigortalıya vekalet akdi veya hizmet akdiyle ya da başka bir şekilde bağlı olarak çalışan kimselere gelen zarar ve ziyanlar,
e. Savaş veya savaş niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar nedeniyle meydana gelen bütün zarar ve ziyan talepleri,
f. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlann veya radyoaktivite bulaşmalarının ve işverenin iştigal konusu içinde olsun veya olmasın bunların getirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün kayıp ve hasarlar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını kapsayacaktır),
g. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar. 


65. Soru

Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortasında sözleşmeden doğan ve uyuşmazlığa neden olan tüm hak ve menfaatler ne kadar sürede zaman aşımına uğrar?

Cevap

Sigorta sözleşmesinden doğan ve uyuşmazlığa neden olan tüm hak ve menfaatler iki yılda zaman aşımına uğrar.


66. Soru

Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasında teminat dışında kalan haller nelerdir?

Cevap

a. Sigorta ettirenin uğradığı zarar ve ziyana ilişkin talepler,
b. Sigorta ettirene bir hizmet veya vekalet ilişkisiyle bağlı kimseler ile sigorta ettirenin eşinin, usul ve fürunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşleri tarafından öne sürülecek zarar ve ziyan talepleri,
c. Zarara sebebiyet veren bir olay sonucunda, sağlanan özel güvenlik hizmetinin eksik veya yetersiz olduğu iddiasıyla özel güvenlik görevlilerinin mesleki sorumlulukları nedeniyle sigorta ettirene yöneltilebilecek zarar ve ziyan talepleri,
d. Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini görevli olmadığı süre içinde ve/veya görev alanının dışında kullanmaları nedeniyle sigorta ettirene yöneltilebilecek zarar ve ziyan talepleri,
e. Sigorta ettirene, savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketi, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda tanımlanan terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotajlar ile bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler sonucu yöneltilebilecek zarar talepleri,
f. Özel güvenlik görevlilerinin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin sevk ve idaresi altında bulunmaları esnasında bu kişilerin kusurlu ve/veya yetkisini aşan emirlerinin yerine getirilmesi nedeniyle uğranabilecek zarar ve ziyana ilişkin talepler,
g. Sigorta ettirenin özel güvenlik görevlilerine karşı yönelteceği zarar ve ziyan talepleri,
h. Sigorta ettirene dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilebilecek talepler,
i. Sigorta ettirene, herhangi bir nükleer yakıt olayı ile bu yakıtın yanması sonucu oluşacak nükleer atıklar veya buna atfedilebilecek nedenlerden ötürü iyonlayıcı radyasyon veya radyoaktivite bulaşmaları sonucu yöneltilebilecek zarar ve ziyan talepleri,
j. Kanunda belirtilen gerekli izin, eğitim ve ruhsatı bulunmayan kişi ve kuruluşlar tarafından verilmiş olan özel güvenlik hizmeti sonucu ileri sürülebilecek tazminat talepleri,
k. Özel güvenlik mevzuatı dahilinde koruma gerektirecek bir durumda, suç teşkil edecek bir zarara sebebiyet veren olayın faili tarafından uğranılan zararlar,
l. Manevi tazminat talepleri.


67. Soru

Zorunlu sertifika mali sorumluluk sigortası neleri kapsar?

Cevap

Sertifika mali sorumluluk sigortası; ESHS'nin güvenli ürün ve sistemleri kullanmak, hizmeti güvenilir bir biçimde yürütmek, sertifikaların taklit ve tahrif edilmesini önlemek ile ilgili görevlerini gerektiği biçimde yerine getirmemesi, sertifikaların içeriğinde ESHS'den kaynaklanan yanlış bilgilerin bulunması, sertifikaların oluşturulması sırasında
nitelikli elektronik imza sahiplerinin verdikleri bilgilerin ESHS tarafından eksik veya yanlış işlenmesi sonucu ortaya çıkan hataların bulunması, sertifikaların ESHS ile nitelikli elektronik imza sahipleri arasında yapılan sözleşmeye tam ve uygun olarak hazırlanmaması gibi ESHS'nin ve eylemlerinden sorumlu bulunduğu personelin kusurundan, ihmalinden veya gerekli özeni göstermemesinden doğan maddi zararları kapsar.


68. Soru

Zorunlu sertifika mali sorumluluk sigortasında, sigortacı talep edilen tazminat ve giderleri, hak sahibinin tazminata konu olay ve zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu ve poliçe ekinde de yer alan diğer gerekli belgeleri eksiksiz olarak şirketin merkez veya kuruluşlarına ilettiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde gerekli incelemeleri tamamlayıp sözleşmeye aykırı olmayan maddi zararlara ilişkin tazminatı öder?

Cevap

10 iş günü içinde


69. Soru

Mesleki sorumluluk sigortası neleri teminat altına alır?

Cevap

Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı veya sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğabilecek taleplere karşı sözleşmede belirtilen miktara kadar teminat verilir.


70. Soru

Avukatlık mesleki sorumluluk sigortası klozu neleri temin eder?

Cevap

Sigortacı, sözleşmedeki şartlara tabi olmak kaydı ile sigortalının poliçede konusu belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken görevini gereği gibi yapmamasından, müvekkiline karşı özen borcunu yerine getirmemesinden veya diğer kusurlu davranışlarından doğan zararlar nedeniyle ödemek zorunda kaldığı veya kalacağı tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.


71. Soru

Mesleki sorumluluk sigortasında aksine sözleşme yoksa teminat dışında kalan haller nelerdir?

Cevap

a. Herhangi bir bilgisayar esaslı veya elektronik ortamda saklanabilir, yazılı, basılmış veya herhangi bir yöntem ile (veya benzer bir şekilde) tekrar çoğaltılmış olsun veya olmasın her tür belge kaybı veya sigortalının bakım, gözetim ve kontrolüne verilmiş bilgi ve malzemenin kaybı veya imha edilmesi,
b. Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri haricinde bir mahkemede açılan tazminat davaları ve tahkim,
c. Her türlü haksız rekabet.


72. Soru

Mesleki sorumluluk sigortası aksine sözleşme yoksa teminat dışında kalan ödemeler nelerdir?

Cevap

a. İdarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai şartlar,
b. Sigortalının iflasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek her tür zarar,
c. Sigortalının aleyhine cezai takibata geçilmesi hâlinde, bu takibattan doğan diğer bilumum masraflar


73. Soru

Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu poliçede yazılı limitler dahilinde neleri temin eder?

Cevap

Bu kloz ile sigortacı, sözleşmedeki şartlara tabi olmak kaydı ile sigortalının poliçede konusu belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken neden olduğu zarar dolayısıyla ödemek zorunda kaldığı veya kalacağı tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.


74. Soru

Sigorta acenteleri mesleki sorumluluk sigortası klozu poliçede yazılı limitler dahilinde neleri temin eder?

Cevap

Bu kloz ile sigortacı, sözleşmedeki şartlara tabi olmak kaydı ile sigorta acentesinin mesleki faaliyeti sonucu neden olduğu zarar dolayısıyla ödeyeceği tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi