Hayat Dışı Sigortalar Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Genel Zararlar Ve Mühendislik Sigortaları

1. Soru

Sigortacı poliçede gösterilen cam ve aynaları kırılma neticesinde uğrayacakları ziya ve hasarlara karşı hangi şartlar sigorta teminatı dışındadır?

Cevap

On özellik teminat dışındadır. • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar. • Kamu otoritesi tarafından sigortalı cam ve aynalar üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün ziya ve hasarlar. • Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden husule gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım fission olayını da kapsayacaktır). • Harp, her türlü harp olayları, istila, yabancı düşman hareketleri muhasamat (harp ilan edilmiş olsun olmasın) iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler sebebiyle meydana gelen bütün ziya ve hasarlar. • Zelzele, seylâp, su basması, yanardağ indifaı neticesinde sigortalı cam ve aynalarda meydana gelen ziya ve hasarlar • Kaide ve çerçevelerinin ayıp ve kusurları neticesinde sigortalı cam ve aynalarda harici bir tesir olmaksızın meydana gelecek ziya ve hasarlar. • Sigortalı cam ve aynaların satıhlarında meydana gelecek çizilmeler ve sıçrak halinde kopmalar. • Sigorta ettiren veya kendisi ile birlikte ikamet eden ailesi efradı ve müstahdemleri tarafından kasten ika olunacak ziya ve hasarlar. • Sigortalı cam ve aynaların yerlerine konması, takılması veya yerlerinden çıkarılması ile kaide ve çerçevelerinde yapılan tamirler ve yerlerinin değiştirilmesi ve nakilleri esnasında vukua gelecek ziyan ve hasarlar. • Sigortalı cam ve aynaların bulunduğu bina ve mahallerin yıkılması ve çökmesi (inhidam).


2. Soru

Hırsızlık sigortaları nasıl bir sigorta türüdür?

Cevap

Kırma, delme, yıkma devirme ve zorlamayla, aşma, tırmanma, kilit açma suretiyle, gizlice girilerek veya saklanarak, zor ve şiddet kullanarak, tehditle evlerdeki eşyalarda, işyeri, ticarethane, ambar, depo veya imalathanelerdeki mallarda, eşyalarda ve demirbaşlarda hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs sonucu meydan gelen maddi kayıp ve zararları teminat altına alan sigorta türüdür.


3. Soru

Hırsızlık sigortasının genel şartları kaç çeşittir?

Cevap

Beş çeşittir. 1. Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle, yapılması halinde sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelen maddi kayıp ve zararlar teminat altına alınmıştır. 2. Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak, 3. Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek, 4. Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek, 5. Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,


4. Soru

Kasa hırsızlık sigortalarının yapılabilmesi için ne gereklidir?

Cevap

Konutlardaki kasalarda bulunan kıymetlerin detaylı listesinin poliçeye eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca ticarethane kasa hareketlerini gösteren defterin tutulması gerekmektedir.


5. Soru

Dolu sera sigortası özelliği ne anlama gelmektedir?

Cevap

Seraların, dolu veya doluya ek olarak yangın ve fırtına (hortum) riskleri nedeniyle uğrayabilecekleri fiziki hasarların yanı sıra, seralarda yetiştirilen ürünlerin miktarlarında, söz konusu risklere bağlı olarak meydana gelen eksilmeleri, poliçedeki sigorta bedeline kadar temin eden sigortadır.


6. Soru

Sera sigorta bedelinin kapsamı nelerden oluşmaktadır?

Cevap

Dört çeşittir. • Seraların örtü ve diğer yapı malzemesiyle işçilik ücretleri de dahil toplam değeri, • Konstrüksiyonun işçilik ücretleri de dahil toplam değeri, • Isıtma, havalandırma, sulama tesisatı gibi seranın esaslı unsuru sayılabilecek cihaz ve tesisatın değeri, • Sera içindeki ürünün üretim devresi sonunda ulaşması beklenen değeri veya sigorta süresi içinde birden fazla devrede ürün alınıyorsa bu ürünlerin üretim sonlarında ulaşması beklenen değerlerinin toplamı.


7. Soru

Devlet destekli sera sigortaları hangi sayılı kanuna göre ve hangi maddesine göre teminat altına alınmıştır?

Cevap

5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Kontrollü Örtü Altı Üretimin Uygulanmasına ilişkin mevzuata uygun olarak kayıt altına alınan ve risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabulü uygun görülen seralara ve içindeki ürünlere poliçede belirtilen risklerin doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmıştır.


8. Soru

Sigorta tazminatının hesabında sigortalı kıymetlerin rizikonun gerçekleşmesinde hangi esas tutulmaktadır.

Cevap

Sigorta tazminatının hesabında sigortalı kıymetlerin rizikonun gerçekleşmesi, anındaki tazmin değeri esas tutulur.


9. Soru

Hırsızlık sigortasında ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek kıymetler nelerdir?

Cevap

Yedi çeşittir. • Kürk ve ipek halı ile sanat veya antika değeri olan tablo, koleksiyon, heykel, biblo, resim, kitap, gravür, yazı, halı ve benzerleri, • Model, kalıp, plan ve kroki, ihtira beratı, ticari defter ve benzerleri, • Sigorta sözleşmesine konu olan yerler dahilinde bulunan kara, deniz ve hava araçları ile bunların yükleri, • İşyeri ile bağlantısı olmayan vitrinlerde sergilenen mallar, • Nakit, hisse senedi, tahvil ve kıymetli kâğıt ile altın, gümüş ve sair kıymetli maden ile bunlardan mamul eşya, mücevher, değerli taş, inci ve benzerleri, • Sigortalıya, kendisiyle birlikte oturanlara ve çalışanlarına ait olmayıp da sigorta sözleşmesinde gösterilen yerde bulunan mallar, • Konutlarda bulunan ve sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin aşağıda belirtilen oranları aşan kısımları,


10. Soru

Sigortalı yerlerde bulunan hangi  sigorta konusu kıymetler hırsızlık sigortası kapsamındadır?

Cevap

Sigortalıya ve kendisiyle birlikte sürekli oturanlara ve çalışanlarına ait sigortalanabilir kıymetler sigorta kapsamı içindedir. 

a. Nitelikleri bakımından madde veya gruplara ayrılmış ise bu madde ve gruplardan herhangi birinin içine giren,

b. Tek bir sigorta bedelinde belirtilmiş ise bu bedele ilişkin tanımın içine giren, her şey poliçede ayrıca belirtilmiş olsun olmasın sonradan edinilmiş olsa dahi sigorta teminatı kapsamı içindedir. 


11. Soru

Makine kırılması sigortası genel şartlarının teminat kapsamı özellikleri nelerdir?

Cevap

On iki maddeden oluşur. 1. İşletme kazalarından, 2. Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olmasından, 3. Yağlama kusurlarından, 4. Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya tesiri neticesi kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkilerinden, 5. Tıkanma, yabancı maddelerin girmesinden, 6. Santrifüj kuvvetinden husule gelen parçalanmalardan, 7. Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığından, 8. Su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma veya soğumadan, 9. Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısiyle husule gelen ezilme, yırtılma, buruşma vs. deformasyonlardan, 10. Fırtına ve kasırgadan, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesinden, 11. İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından, 12. İstisna edilmeyen diğer hallerden, husule gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.


12. Soru

Hırsızlık sigortalarında sigortalı yerlerde hangi tahribatlarda teminat altına alınabilmektedir?

Cevap

Sigortalı yerlerde bulunan kıymetli evrak, tahvil, hisse senedi, mücevher, değerli madenler ve bunlardan yapılmış eşya, işlenmiş kıymetli taşlar, pul ve para koleksiyonları, sanat veya antika değeri olan tablo, heykel, kitap gibi kıymetler, bunlara ait bedellerin poliçeye yazılması ve kilit altında saklanması koşuluyla teminat altına alınabilmektedir.


13. Soru

Hırsızlık sigortalarında hangi tahribatlar sigorta teminatı kapsamındadır?

Cevap

Sigortalıya ve kendisiyle birlikte sürekli oturanlara ve çalışanlarına ait sigortalanabilir kıymetler ile hırsızlık eylemi esnasında o yere girilmesi veya o yerin açılması esnasında verilecek tahribatlar da sigorta teminatı kapsamındadır.


14. Soru

Sigortacı belirlenen tazminatı hangi süre içerisinde ödemek zorundadır?

Cevap

Rizikonun gerçekleştiğini belirleyen bilgi ve belgelerin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 30 gün içerisinde sigortalıya ödemek zorundadır.


15. Soru

Cam kırılması sigortası nasıl bir sigorta türüdür?

Cevap

Poliçede gösterilen cam ve ayna kırılması neticesinde uğrayacakları zararlara karşı teminat altına alan sigorta türüdür.


16. Soru

Sigorta sektöründe, genel zararlar neleri ifade etmektedir?

Cevap

Aşağıda belirtilen özellikleri ifade eder. • Cam kırılmaları, • Hırsızlık, • Makine montaj, • İnşaat, • Elektronik cihazlar, • Tarım ve hayvancılık ile ilgili zararlara karşı geliştirilmiş sigorta çeşitleri.


17. Soru

Teminat dışında kalan haller nelerdir açıklayınız?

Cevap

Savaş, istila, düşman hareketleri, iç savaş, ihtilal, ayaklanma ve askeri hareketlerden yararlanılarak yapılan hırsızlık, yağma ve bu suçlara teşebbüsten kaynaklanan zararlar, herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyon veya radyo-aktif bulaşma ya da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerden yararlanılarak yapılan, hırsızlık, yağma ve tahribat (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır). Kamu otoritesi tarafından sigortalı şeyler üzerinde yapılacak tasarruflardan yararlanılarak yapılan hırsızlık, yağma veya bu suçlara teşebbüsten kaynaklanan zararlar. Sigortalıyla birlikte yaşayan veya birlikte oturan kimseler tarafından yapılan hırsızlık ve tahribat. Hırsızların neden olacağı yangın, infilak ve dahili su zararları. Envanter açıkları.


18. Soru

Makine kırılması sigortası genel şartlarının teminat kapsamı özelliklerinde hangi haller sigorta teminatının dışındadır?

Cevap

On iki durum sigorta teminatının dışındadır. 1. Harp, her türlü harp olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (harb ilan edilmiş olsun olmasın), iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler sebebiyle meydana gelen bütün ziya ve hasarlar, 2. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden husule gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyoaktivite buluşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım fission olayını da kapsayacaktır), 3. Kamu otoritesi tarafından sigortalı kıymet üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün ziya ve hasarlar, 4. Yangın veya yangın vukuu dolayısiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma ameliyelerinin ve yıldırımın doğrudan doğruya tesirlerinden, 5. Hangi sebepten husule gelirse gelsin her türlü kâr kaybı ve mali mesuliyetlerden, 6. Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten, 7. Toprak çökmesi veya kayması, çiğ, volkan indifaları, deprem, sel ve su basması gibi tabii afetlerden, 8. Makinelerin normal işlemesinden ve mutad kullanılmasından doğan aşınma ve yıpranmalardan veya çürüme, paslanma veya oksidasyondan, buhar kazanlarında kireçlenme ve çamurlanmadan işletmede doğrudan doğruya meydana gelen etkilerden, atmosferik vesair şartların sebebiyet verdiği tedrici bozulmalardan, 9. Kimyevi madde ve gazların ani oksidasyonu veya müşterek reaksiyonları neticesi vukua gelen infilaklarından, atmosferik elektrikiyet sebebiyle patlamaya mütemayil tozların infilakinden, 10. Sigortalı iken hasarlanan ve bu hasar giderilmeden makinenin kullanılması neticesinden, 11. Sigortalının veya onun yerine kaim olan sorumlu kişinin kasdından ve ayrıca sözleşme varsa ağır kusurundan mütevellit maddi ziya ve hasarlar, 12. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.


19. Soru

Konutlarda bulunan sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin hangi oranları aşan kısımları dahil edilebilir?

Cevap

Dört çeşittir. 1. Kürk ve ipek halıların sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin % 10unu aşan kısmı. Sigorta sözleşmesine, yukarıdaki fıkraya göre teminat altına alınacak eşya1arın muhafazası için özel hükümler konabilir. Bu takdirde sigortacı, söz konusu eşyaların sigorta söz1eşmesinde öngörülen şekillerde saklanmadığını ispat etmedikçe tazminat ödemekten kaçınamaz. 2. Aksam ve teferruatları da dahil olmak üzere bilgisayar, video, video çekicisi, telsiz, televizyon, radyo, pikap, teyp, müzik seti, fotoğraf makinesi, film makinesi (gösterme veya çekme), dürbün ve mikroskopların sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin % 10unu aşan kısmı, 3. Altın, gümüş ve sair kıymetli maden ile bunlardan mamul eşya, mücevher, değerli taş, inci ve benzerlerinin sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin %5ini aşan kısmı, 4. Sanat veya antika değeri olan tablo, koleksiyon, heykel, biblo, resim, kitap, gravür, yazı, halı ve benzerlerinin sigorta bedellerinin toplam sigorta bedelinin %5ini aşan kısmı,


20. Soru

Devlet destekli kümes hayvanları hayat sigortası ile teminat verilen kümes hayvanlarında hangi zararlar teminat altına alınır?

Cevap

a. 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,

b. Her türlü kazalar ve zehirlenmeler,

c. Her türlü doğal afetler, d. Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler nedeniyle sigortalının doğrudan doğruya uğradığı zararlar teminat altına alınır.


21. Soru

Makine kırılması sigortası genel şartlarının teminat kapsamı özelliklerinde aksine sözleşme yoksa hangi haller sigorta teminatı dışındadır?

Cevap

Altı çeşittir. • Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevre kirliliği sebebiyle oluşabilecek bütün zararlar. • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar, • Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar, • Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği; uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla mesai ve tatil günleri ücret ve zamları, • Makine veya tesisin temel ve kaidelerinde teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarlar, • Fiziki infilaklardan meydana gelen ziya ve hasarlar, fiziki infilakdan maksat, basınçlı kaplarda buhar, gaz veya sıvı halindeki gazın genişlemesi yüzünden ani olarak meydana gelen kuvvet tezahürü olup, buhar, gaz veya sıvı halindeki gazın kabın cidarını parçalayarak dışarıya çıkması ve böylelikle kabın iç basıncı ile dış basıncı arasında ani olarak bir denge kurulmasıdır,


22. Soru

Hırsızlık, yağma ve suçlara teşebbüsten kaynaklanan zararlar hangi ek sözleşme yapılarak kapsamı içine alınabilir?

Cevap

Yedi çeşittir. • Sigorta sözleşmesinde gösterilen yerlerin içinde aralıksız 30 günden fazla kimse bulunmaması, • Poliçede gösterilen yerlerde bulunan kıymetlerin, bu yerlerden taşınması ve bu yerlerin dışındaki adreslerde tutulması, • Grev, lokavt, kargaşalık ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler, • Yangın, yıldırım, infilak, deprem, yanardağ püskürmesi, seylap, fırtına, yer kayması, kar ağırlığı, • Sigortalının hizmetinde bulunan kimselerce yapılan hırsızlık ve tahribat, • Kıyafet değiştirerek veya selahiyetli olmaksızın sıfat takınarak yapılan hırsızlıklar, • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.


23. Soru

Hırsızlık sigorta türleri kaç çeşittir?

Cevap

Üç çeşittir. 1. Kasa hırsızlık sigortaları. 2. Taşınan paranın hırsızlığa karşı sigortası. 3. Emniyeti suistimal sigortaları.


24. Soru

Elektronik cihaz sigortası genel şart ve teminat kapsamı nelerdir?

Cevap

Dokuz şekildedir. • İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından, • Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten, • Hatalı dizayn ve malzemeden, • Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden, • Yangın, yıldırım, her nevi infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma ameliyelerinden, • Kavrulma, kararma, duman ve isden, • Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetlerden, • Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından, • İstisna edilmeyen diğer hallerden, husula gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat masrafları ve ikame bedellerini temin eder.


25. Soru

Devlet destekli sera sigortalarında sigorta bedeli hangi şartlardan oluşur?

Cevap

Dört şekildedir 1. Sera içindeki ürünün üretim devresi sonunda ulaşması beklenen değeri veya sigorta süresi içinde birden fazla devrede ürün alınıyorsa, bu ürünlere ait üretim planına göre söz konusu ürünlerin üretim sonlarında ulaşması beklenen değerlerinin toplamı. 2. Seranın örtü malzemesi ve işçilik ücretleri de dâhil eskime payı düşülerek bulunacak yeniden yapım bedeli. 3. Seranın iskelet ve diğer yapı malzemesiyle işçilik ücretleri de dâhil eskime payı düşülerek bulunacak yeniden yapım bedeli. 4. Isıtma, havalandırma, gübreleme, ilaçlama ve sulama tesisatı gibi seranın esaslı unsuru sayılabilecek cihaz ve tesisatın dâhil eskime payı düşülerek bulunacak yeniden yapım bedeli.


26. Soru

Taşınan paranın hırsızlığa karşı sigortasını açıklayınız?

Cevap

Kurumlar arası para vb. kıymetlerin nakli esnasında; 3. şahısların silahla tehdit, tecavüz veya zor kullanarak yapacakları gasp ve hırsızlıklar, taşıma aracının kazaya uğraması veya yanması sonucu meydana gelebilecek hırsızlıklar, nakil esnasında oluşan kayıplar ile taşınan para, işyerinde çalışan işçi ve personele ödenecek maaş ve ücretleri teşkil ediyorsa; sigorta teminatı, paraların işyerindeki kasada muhafaza edilmesi sırasında ertesi gün saat 19.00a kadar geçerli olmak üzere hırsızlıklar, askeri ve inzibati hareketler; deprem, yanardağ püskürmesi, seylap gibi doğal afetler ile yangın infilak gibi olaylardan meydana gelen hırsızlıklar, teminat kapsamındadır.


27. Soru

Kümes hayvan hayat sigortası sigorta teminatının kapsamı nelerdir?

Cevap

Dört şekilde kapsar. 1. Her türlü adi ve bulaşıcı hastalıklar, 2. Her türlü kazalar, vahşi hayvan parçalaması, başkası tarafından kasten yapılan zehirlemeler, yaralamalar veya sakatlıklar ile yem zehirlenmeleri, 3. Soğuktan donma, fırtına, yer sarsıntısı veya toprak kayması ve su baskını, 4. Yangın, yangına sebebiyet vermiş olsun olmasın yıldırım ve infilak neticesinde meydana gelen zorunlu öldürmeler veya kesmeler dahil, ölümlerinden sigortalının bu genel şartlara göre doğrudan doğruya uğradığı maddi zararları temin eder. Sigorta süresi içerisinde meydana geldiği tespit edilen bir hastalık, sigorta bitim tarihinden itibaren iki hafta içinde ölümlere neden olursa teminata dahildir.


28. Soru

Sigortacı poliçede gösterilen cam ve aynaları kırılma neticesinde uğrayacakları ziya ve hasarlara karşı hangi şartlarla temin eder?

Cevap

a. Başka bir sigorta ile temin edilmemiş olmak şartıyla yangından, yıldırımdan, infilaktan ve bir yangında söndürme ve kurtarma hareketlerinden husule gelen ziya ve hasarlar,

b. Sigortalı cam ve aynaların bulunduğu bina ve mahallerde yapılan inşaat ve tadilat dolayısıyla husule gelen ziya ve hasarlar,

c. Cam ve aynaların kırılması dolayısıyla üzerinde bulunan tezyinat ve yazıların bozulmasından husule gelen ziya ve hasarlar,

d. Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar,

e. Ayrıca 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar. 


29. Soru

Elektronik cihaz sigortasında teminat dışında kalan haller nelerdir?

Cevap

On üç şekilde teminat dışında kalır. 1. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar. 2. Sigortalının veya onun yerine kaim olan sorumlu kişinin kastından ve ağır kusurundan mütevellit maddi ziya ve hasarlar, 3. Sigortalı kıymetlerin boyalı, cilalı, ya da mineli dış yüzeylerinde meydana gelebilecek sıyrık, çizik gibi estetik kusurlar (bu kusurlar sebebiyle sigortalı diğer kıymetlerde meydana gelecek ziya ve hasarlar teminata dahildir), 4. Valf ve tüpler hariç sigorta, conta, kayış vesair gibi değiştirilebilir parçalar ve yağlar veya kimyasal maddeler gibi belirli sürelerde değiştirilmesi ve yenilenmesi mutad olan malzemelerde kullanılma neticesinde meydana gelecek ziya ve hasarlar (Bu parça ve malzemeler sebebiyle sigortalı diğer kıymetlerde meydana gelecek ziya ve hasarlar teminata dahildir), 5. Sigortacının sorumluluğunu gerektiren bir ziya ve hasar ile ilgisi olmayan, sigortalı ünitelerin fonksiyonlarını yerine getirmek için yapılan ayar, tamir ve bakım masrafları, 6. Sigortalı iken hasarlanan ve bu hasar giderilmeden sigortalı kıymetin kullanılması neticesinden, 7. Sigortanın başlangıcında sigortalının veya temsilcilerinin bilgisi, haberi dahilinde sigortalı kıymetler ve bulunduğu yerle ilgili mevcut kusur, eksiklik ve bozuklukların sebep olduğu ziya ve hasarlar, 8. Sigortalı kıymetlerin imalatçı ya da satıcılarının yasa veya sözleşme gereği sorumlu olduğu ziya ve hasarlar, 9. Sigortalı kıymetlerin normal işlemesinden ve mutad kullanılmasından doğan aşınma ve yıpranmalardan veya çürüme, paslanma, korozyon, erezyon ve oksidasyondan, atmosferik vesair şartların sebebiyet verdiği tedrici bozulmalardan, 10. Hangi sebepden husule gelirse gelsin her tür kar kaybı veya mali mesuliyetler, 11. Kamu otoritesi tarafından sigortalı kıymet üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün ziya ve hasarlar, 12. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden husule gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyoaktivite bulaşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım fission olayını da kapsayacaktır), 13. Harp, her türlü harp olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (harp ilan edilmiş olsun olmasın), iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler sebebiyle meydana gelen bütün ziya ve hasarlar.


30. Soru

Sera sigortasında ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına dahil Edilebilecek Haller ve Kayıpla nelerdir?

Cevap

On üç şekilde dâhil edilebilirler. 1. Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri, 2. Kötü niyetli hareketler, 3. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar. 4. Yangın, yıldırım, infilak, 5. Fırtına, 6. Deprem ve yanardağ püskürmesi, 7. Kar ağırlığı, 8. Don, 9. Sel ve su baskını, 10. Dahili su basması, 11. Yer kayması, 12. Duman, 13. Taşıt çarpması,


31. Soru

İsteğe bağlı olarak devlet destekli bitkisel ürün sigortası teminat kapsamına alınabilecek haller ve kayıplar nelerdir?

Cevap

a. Don olayının doğrudan doğruya ürün miktarında meydana getirdiği eksilme,

b. Dolu riskinin ürün kalitesinde meydana getirdiği eksilme.


32. Soru

Aksine sözleşme yoksa hangi haller kümes hayvan hayat sigortası teminatı dışındadır?

Cevap

a. Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar.

b. Hırsızlık.

c. Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.

d. Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevre kirliliği sebebiyle oluşabilecek bütün zararlar.


33. Soru

Devlet destekli su ürün sigortasında teminat kapsamındaki haller ve kayıplar nelerdir?

Cevap

Altı şekildedir. • a ve b fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hastalık, • Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, • Her türlü doğal afet, • Kazalar, • Predatörler, • Alg patlaması nedeniyle meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sonucu sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.


34. Soru

İnşaat sigortasının bedeli nasıl tespit edilir?

Cevap

Poliçede gösterilen sigorta bedelinin (var ise gümrük, vergi, resim ve harçları ile nakliye ve işçilik masrafları dahil) proje bitiminde ulaşılacak nihai proje değerine eşit olması esastır. Sigorta bedeli, ihale konusu işler için her yıl (var ise o ana kadar yapılmış keşif artışları da dahil olmak kaydı ile) ilgili cari yıl fiyatları ile güncellenen sözleşme bedelinden aşağı olamaz.


35. Soru

Devlet destekli bitkisel ürün sigortasında sigorta bedeli ve kapsamının hesaplanmasında dikkate alınacak ürün bitkinin hangi kısımlarından oluşmaktadır?

Cevap

On iki bölümden oluşur. • Tahıllarda, baklagillerde ve yağlı tohumlu bitkilerde, dane. • Lifli bitkilerde, lif. • Pamukta, kütlü pamuk. • Ana ürünü gövde olan bitkilerde, gövde. • Ana ürünü kök ve yumru olan bitkilerde, kök ve yumru. • Ana ürünü yaprak olan bitkilerde, yaprak. • Tohum için üretilen bitkilerde, tohum. • Meyvesi yenen ürünlerde, meyve. • Çiçeklerde, bitkinin kendisi. • Çayır - mera ve yem bitkilerinde, tüm yeşil aksam. • Fidelerde, bitkinin kendisi. • Meyve fidanlarında, fidanın kendisi


36. Soru

Devlet destekli kümes hayvanlarında hangi haller ve meydana gelen zararlar sigorta teminatının dışındadır?

Cevap

On altı şekilde teminatın dışındadır. 1. Çiftlik ekipmanlarında (Jeneratör, fan, otomatik yemlik vb.) işletme çalışanlarının kusurlarından veya periyodik bakım ve kontrollerinin düzenli yapılmamasından kaynaklanan arızalar sonucu meydana gelen kanatlı hayvan hasarları. 2. Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesine bağlı olarak ortaya çıkan dolaylı zararlar. 3. Kamu otoritesi tarafından alınan kararlar sonucunda, sigortalı hayvan üzerinde yapılacak tasarruflardan, meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler. 4. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu, nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden kaynaklanan radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının ya da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu hasar ve kayıplar. (Bu bentte geçen yanma deyimi, kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsar.) 5. Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, savaş ilan edilmiş olsun olmasın çarpışma, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen bütün zararlar. 6. Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak zararlar dahil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar. 7. Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibatı hareketlerin sebep olduğu tüm hasarlar. 8. Sigortalı hayvanlarda bulaşıcı hastalık çıktığı zaman, eksperlerce onaylanmadığı takdirde, sirayete maruz hayvanların durumu ile ilgili hayvan sahibi tarafından alınacak kararlar sonucu, meydana gelen ölüm, itlaf veya mecburi kesimler. 9. Teknik şartlarda belirtilen aşı programındaki aşıların yaptırılmaması, karantina tedbirlerine uyulmaması ve gerekli tedbirlerin alınmaması sonucunda meydana gelebilecek hastalıklar sonucu ölüm, itlaf ve mecburi kesimler. 10. Hırsızlık, kaybolma ve yer değiştirme halleri. 11. Sigortalının veya fiilinden sorumlu olduğu kişilerin kasıtlı veya ağır kusurlardan meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler. 12. Poliçe başlangıç tarihinden itibaren, viral hastalıklarda 5 gün, mikrobiyel ve paraziter hastalıklarda 8 günlük bekleme süresi içinde meydana gelen hastalıklar, nedeniyle sigortalı hayvanların ölmesi, itlafı ve mecburi kesimi. 13. Sigortanın başladığı tarihten önce mevcut hastalıklar, beslenme bozukluğu ve yetersizlikleri. 14. Hayvanların kongenital sakatlıkları ve normal gelişememeleri. 15. Kanibalizm, tüy ve yumurta yeme, gagalama veya benzeri kötü alışkanlıklar. 16. 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre ihbarı mecburi tüm bulaşıcı hastalıklar.


37. Soru

Hangi haller sigorta teminatının dışındadır?

Cevap

Savaş, istila, düşman hareketleri, iç savaş, ihtilal, ayaklanma ve askeri hareketlerden yararlanılarak yapılan hırsızlık, yağma ve bu suçlara teşebbüsten kaynaklanan zararlar, herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyon veya radyo-aktif bulaşma ya da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerden yararlanılarak yapılan, hırsızlık, yağma ve tahribat.


38. Soru

Hırsızlık sigortası kapsamı nedir?

Cevap

Kırma, delme, yıkma devirme ve zorlamayla, aşma, tırmanma, kilit açma suretiyle, gizlice girilerek veya saklanarak, zor ve şiddet kullanarak, tehditle evlerdeki eşyalarda, işyeri, ticarethane, ambar, depo veya imalathanelerdeki mallarda, eşyalarda ve demirbaşlarda hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs sonucu meydan gelen maddi kayıp ve zararları teminat altına alan sigorta türüdür.


39. Soru

Kümes hayvan hayat sigortasında aksine herhangi bir sözleşme yoksa hangi haller sigorta teminatı dışındadır?

Cevap

Dört şekilde sigorta teminatı dışındadır. • Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar. • Hırsızlık. • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar. • Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevre kirliliği sebebiyle oluşabilecek bütün zararlar.


40. Soru

Ticari emtiada, hangi fiyat esas tutulur?

Cevap

Rizikonun gerçekleşmesinden bir önceki iş günü piyasa alım fiyatı esas tutulur. Fabrika ve imalathanelerde imal halinde bulunan maddelerde, rizikonun gerçekleşmesinden bir iş günü önceki piyasa fiyatına göre hammadde ve malzemenin satın alınması için ödenecek bedellere o güne kadar yapılan imal masrafları ve genel giderlerden gereken payın eklenmesi suretiyle hesaplanır. Ancak bu suretle saptanan tazmin değeri, hiçbir zaman bu maddelerin mamüllerinin rizikonun gerçekleşmesinden bir işgünü önceki piyasa alım fiyatını geçemez.


41. Soru

Devlet destekli bitkisel ürün sigorta teminatı, poliçe bitiş tarihinden önce hangi hallerde sona erer?

Cevap

Her hal ve koşulda poliçede belirtilen bitiş tarihinde sona ermek kaydıyla, poliçe bitiş tarihinden önce:

a. Ürünün tam hasara uğraması,

b. Ürünün tamamının hasat edilmesi,

c. Sözleşmenin feshedilmesi, hallerinde sona erer.


42. Soru

Elektronik cihaz sigortasında aksine sözleşme yoksa teminat dışında kalan haller nelerdir?

Cevap

Sekiz şekildedir. 1. Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği nakliyenin en erken yapılmasını sağlayacak mutad vasıtalar dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla mesai ve tatil günleri ücret ve zamları, 2. Seyyar ve taşınabilir elektronik cihazların poliçede yazılı sigortalı mahal dışında kullanım ve sevkiyatları sırasındaki ziya ve hasarları, 3. Sigortalı kıymetlerin deprem neticesindeki ziya ve hasarları, 4. Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarları, 5. Elektronik bilgi işlem sistemlerinde (depo) kayıt edilen bilgiler dahil olmak üzere manyetik disk, bant, kart ve düz metin formları ve benzeri harici bilgi ortamının fiziki hasarları sonucu ziya ve hasarları, 6. Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü hasarlanan sigortalı kıymet yerine alternatif başka bir kıymetin kullanılmasından doğacak artış iş ve çalışma masrafları, 7. Valf ve tüplerde meydana gelecek ziya ve hasarları, 8. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.


43. Soru

Devlet destekli sera sigortalarında hangi haller nedeniyle meydana gelen zararlar sigorta kapsamı dışındadır?

Cevap

On beş şekilde kapsam dışındadır. 1. Seranın kusurlu planlanmasından ya da planın kusurlu uygulanmasından ileri gelen zararlar. 2. Sera yapımında kusurlu malzeme kullanılması ve kusurlu işçilik nedeniyle meydana gelen zararlar. 3. Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çatışma (savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar. 4. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden kaynaklanan radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının ya da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu zararlar. (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır) 5. Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak zararlar dâhil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar. 6. Kamu otoritesi tarafından sera ve ürün üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün zararlar. 7. Sigortalı veya fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kastından veya ağır kusurundan kaynaklanan zararlar. 8. İskelet malzemesi ahşap olan seralarda meydana gelen zararlar. 9. Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesine bağlı olarak ortaya çıkan dolaylı zararlar. 10. Don ve soğuk hava nedeniyle sera içindeki üründe meydana gelen hasarlar ile ürün veriminde ve kalitesinde meydana gelen eksilmeler. 11. Bir hasardan sonra ürünlerin dış hava şartlarından korunacak şekilde gerekli önlemlerin 24 saat içinde alınmaması sonucunda üründe meydana gelen hasarlar ile ürün veriminde ve kalitesinde meydana gelen eksilmeler. 12. Dâhili su basması sonucu oluşan hasarlar. 13. Hastalık ve zararlar nedeniyle meydana gelen hasarlar ile ürün veriminde ve kalitesinde meydana gelen eksilmeler. 14. Sigorta başlangıcından önce mevcut olan çatlak ve yamalı camlar. 15. Seranın dışında bulunan her türlü teknik donanım.


44. Soru

Devlet destekli hayvan sigortasında sigortalı büyük baş hayvanlarda teminat kapsamındaki haller ve kayıplar nelerdir?

Cevap

Bu sigortada sigortalı büyük baş hayvanlarda dört şekilde olur. 1. Aşağıda sıralanan sigorta edilemeyen hastalıklardan (a) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale, yavru atma ve yavru ölümü, 2. Her türlü kazalar, yılan ve böcek sokması, 3. Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler, 4. Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması, 5. Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler nedeniyle sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder. Teminat altına alınan riskler poliçede belirtilir.


45. Soru

Hırsızlık sigortası türleri nelerdir?

Cevap

Kasa hırsızlık sigortaları, taşınan paranın hırsızlığa karşı sigortası, emniyeti suistimal sigortaları.


46. Soru

Montaj sigortası nedir?

Cevap

İnşaatı tamamlanmış fabrika, sanayi gibi yapıların, mekanik veya elektrikli parça veya tesisin yerleştirilmesi veya monte edilmesi işlemleri sırasında meydana gelebilecek kayıp ve hasarları tazmin edecek sigortadır.


47. Soru

Devlet destekli bitkisel ürün sigortası teminatın kapsamı neler dikkate alınarak hesaplanır?

Cevap

Sigorta bedeli, ürünün ekili/dikili bulunduğu arazi, ürünün verimi ve birim fiyatı


48. Soru

Makine kırılması sigortasının konusu neleri içerir?

Cevap

Elektrikli teçhizat, tanklar, tazyikli kaplar, hava drumları, pompalar, blowerlar, vantilatörler, kompresörler, konveyörler, kreynler, açık saha maden üniteleri, taş toprak çimento sanayi, basın sanayi, kimya ve tıbbi malzeme sanayi, metal işleri endüstrisi, gıda işleri sanayi, deri endüstrisi, su tesisleri, kuvvet santralleri.


49. Soru

Dolu sera sigorta bedeli nasıl tespit edilir?

Cevap

Poliçede gösterilen sigorta bedelinin (var ise gümrük, vergi, resim ve harçları ile nakliye ve işçilik masrafları dahil) proje bitiminde ulaşılacak nihai proje değerine eşit olması esastır. Sigorta bedeli, ihale konusu işler için her yıl (var ise o ana kadar yapılmış keşif artışları da dahil olmak kaydı ile) ilgili cari yıl fiyatları ile güncellenen sözleşme bedelinden aşağı olamaz


50. Soru

Kümes hayvan hayat sigortası teminatı neleri kapsar?

Cevap

Bu poliçe üretim işletmelerinde bulunan kümes hayvanlarının;

a. Her türlü adi ve bulaşıcı hastalıklar,

b. Her türlü kazalar, vahşi hayvan parçalaması, başkası tarafından kasten yapılan zehirlemeler, yaralamalar veya sakatlıklar ile yem zehirlenmeleri,

c. Soğuktan donma, fırtına, yer sarsıntısı veya toprak kayması ve su baskını,

d. Yangın, yangına sebebiyet vermiş olsun olmasın yıldırım ve infilak neticesinde meydana gelen zorunlu öldürmeler veya kesmeler dahil, ölümlerinden sigortalının bu genel şartlara göre doğrudan doğruya uğradığı maddi zararları temin eder. 


51. Soru

Devlet destekli su ürünleri sigortası kesin prim tutarı nasıl bulunur?

Cevap

Gerçekleşen aylık ürün stoku listeleri üzerinden hesaplanacak ortalama sigorta bedeline sigorta prim fiyatının uygulanması ile bulunur.


52. Soru

Kümes hayvan hayat sigortası süresi içerisinde meydana geldiği tespit edilen bir hastalık, ne koşulda teminata dahildir?

Cevap

Sigorta bitim tarihinden itibaren iki hafta içinde ölümlere neden olursa teminata dahildir.


53. Soru

Sigortacı poliçede gösterilen cam ve aynaları kırılma neticesinde uğrayacakları ziyan ve hasarlara karşı hangi şartları temin etmektedir?

Cevap

Beş şekilde temin eder. 1. Başka bir sigorta ile temin edilmemiş olmak şartıyla yangından, yıldırımdan, infilaktan ve bir yangında söndürme ve kurtarma hareketlerinden husule gelen ziya ve hasarlar, 2. Sigortalı cam ve aynaların bulunduğu bina ve mahallerde yapılan inşaat ve tadilat dolayısiyle husule gelen ziya ve hasarlar, 3. Cam ve aynaların kırılması dolayısiyle üzerinde bulunan tezyinat ve yazıların bozulmasından husule gelen ziya ve hasarlar, 4. Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar, 5. Ayrıca 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar. Yukarıdaki zararlar ek sözleşmelerle sigortalanabilir.


54. Soru

Hırsızlık sigortasında sigorta bedelinin kapsamı nelerdir?

Cevap

İki çeşittir. 1. Nitelikleri bakımından madde veya gruplara ayrılmış ise bu madde ve gruplardan herhangi birinin içine giren, 2. Tek bir sigorta bedelinde belirtilmiş ise bu bedele ilişkin tanımın içine giren, her şey poliçede ayrıca belirtilmiş olsun olmasın sonradan edinilmiş olsa dahi sigorta teminatı kapsamı içindedir. Hırsızlık eylemini gerçekleştirmek amacıyla sigortalı kıymetlerin bulunduğu yerlere girilmesi veya bu yerlerin açılması esnasında verilecek tahribat da sigorta teminatı kapsamındadır. Sigorta sözleşmesine, teminat altına alınacak kıymetlerin muhafazası için özel hükümler konabilir. Bu takdirde sigortacı, söz konusu kıymetlerin sigorta sözleşmesinde öngörülen şekillerde saklanmadığını ispat etmedikçe tazminat ödemekten kaçınamaz.


55. Soru

Sigorta tanzim değeri hesaplaması nasıl yapılır?

Cevap

Ticari emtiada, rizikonun gerçekleşmesinden bir önceki iş günü piyasa alım fiyatı esas tutulur. Fabrika ve imalathanelerde imal halinde bulunan maddelerde, rizikonun gerçekleşmesinden bir iş günü önceki piyasa fiyatına göre hammadde ve malzemenin satın alınması için ödenecek bedellere o güne kadar yapılan imal masrafları ve genel giderlerden gereken payın eklenmesi suretiyle hesaplanır.


56. Soru

Kasa hırsızlık sigortalarını açıklayınız?

Cevap

Sigortalının veya ailesinin, işyerlerinde çalışanların hırsızlar tarafından zor ve şiddet kullanılarak, ölüm tehdidi, yaralama veya öldürme eylemleriyle gerçekleştirilebilecek; bankalar, ticarethaneler, vb. işletmeler ile konutlardaki kasalarda bulunan para ve değerli emtiaların çalınma riskini teminat altına alır. Hırsızlık nedeniyle meydana gelebilecek; yağma ve zararlar ek teminat ile sigorta kapsamına dahil edilebilmektedir.


57. Soru

Sigortacı belirlenen tazminatı kaç gün içerisinde sigortalıya ödemek zorundadır?

Cevap

Rizikonun gerçekleştiğini belirleyen bilgi ve belgelerin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 30 gün içerisinde.


58. Soru

Devlet destekli sera sigorta teminatı, poliçe bitiş tarihinden önce teminat altına alınmış her bir unsur açısından hangi hallerde sona erer?

Cevap

a. Ürünün tam hasara uğraması,

b. Ürünün tamamen hasat edilmesi,

c. İskelet, örtü ve teknik donanımın tam hasara uğraması,

d. Sözleşmenin feshedilmesi hallerinde sona erer.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
13 Şubat 2023 Pazartesi