Hayat Sigortaları Ve Bireysel Emeklilik Sistemi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Türkiye’De Hayat Sigortaları Uygulamaları

1. Soru

Hayat sigortaları açısından risk nedir?

Cevap

Hayat sigortaları açısından söz konusu risk kişinin ölme veya yaşama olasılığı olarak tanımlanır.


2. Soru

Hayat sigortalarının amacı nedir?

Cevap

Bütün risklerin doğuracağı zararları azaltmak ve/veya karşılanabilir duruma getirmek
hayat sigortalarının ana amacını teşkil etmektedir.


3. Soru

Hayat sigortalarında matematiksel yapıdan kaynaklanan temel fark nedir?

Cevap

Hayat sigortaları daha önceki bölümlerde de anlatıldığı gibi diğer sigortalardan matematik alt yapısınından da kaynaklanan farklılıklara sahiptir. Bu farkların temel sebeplerinden birisi riskin gerçekleşme olasılığından kaynaklanmaktadır.


4. Soru

Hayat sigortalarının temel kavramları nelerdir?

Cevap

 • Prim
 • Sigortalı
 • Sigorta ettiren
 • Lehdar
 • Sigortacı
 • Risk - Riziko
 • Mortalite ( hayat) tablosu
 • Komitasyon tablosu
 • Aktüerya
 • Aktüer
 • Riyazi ihtiyat


5. Soru

Prim nedir?

Cevap

Prim; en genel anlamda “sigortalının ödediği ücret” olarak tanımlanabilir. Diğer bir ifadeyle prim, sigorta edilen rizikonun gerçekleşmesi halinde sigortacının ödeyeceği tazminatın esasını teşkil eden ve sigorta ettiren tarafından sigortacıya bir defada veya taksitle ödenen para olarak ifade edilebilir.


6. Soru

Sigortalı nedir?

Cevap

Sigortalı rizikonun üzerinde gerçekleşeceği kişiyi ifade eder yani aslında hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişidir.


7. Soru

Lehdar nedir?

Cevap

Lehdar en genel anlamda “sigortanın sonuçlarından faydalanan kişi” olarak tanımlanabilir. Lehdar ile sigortalı aynı kişi de olabilir.


8. Soru

Sigorta ettiren nedir?

Cevap

Sigorta Ettiren en genel anlamda, sigorta sözleşmesinden doğan “sorumlulukları” yerine getirmekle yükümlü kişi olarak tanımlanabilir.


9. Soru

Sigortacı nedir?

Cevap

Sigortacı aynı risklere maruz olan kişileri bir araya getirerek ve bunlardan tahsil ettiği primleri bir havuzda toplayarak, bireysel risklerin oluşması halinde meydana gelen zararları bu havuzdan karşılayıp risk yönetimini üstlenen kurumsal yapı olarak tanımlanır.


10. Soru

Risk - riziko nedir?

Cevap

Risk-Riziko en basit anlamda zararın gerçekleşme ihtimali olarak tanımlanır. Bir diğer ifadeyle ise “bir olayın gerçekleşen sonucunun beklenen sonucundan önemli derecede sapmasının objektif olasılığı”dır.


11. Soru

Mortalite (hayat) tablosu nedir?

Cevap

Mortalite (hayat) tablosu hayat sigortalarında kullanılan hayatta kalma ve ölme olasılıklarına dayalı en önemli enstrumanlardan biri de mortalite tablolarıdır. Mortalite tabloları yaşama ve ölüm istatistiklerine göre elde edilen sonuçlardan her bir yaşta bir yıl içerisinde kaç kişinin hayatta kalacağının, kaç kişinin öleceğinin öngörüldüğü tablolardır.


12. Soru

Komitasyon tablosu nedir?

Cevap

Komütasyon tablosu hayat sigortalarında kullanılan hayat tablolarına teknik faiz yüklemesi yapılarak oluşturulan ve hayat sigortası primlerinin hesaplanmasında kullanılan tablolardır.


13. Soru

Aktüer nedir?

Cevap

Aktüer finansal riskleri değerlendirebilen, çözümler öneren, ve her çözümün uzun dönemdeki sonuçlarını irdeleyebilen uzmanlara denir.


14. Soru

Riyazi ihtiyat nedir?

Cevap

Riyazi ihtiyat, hayat sigortası dalına özgü matematik karşılıkları ifade eder. Hayat sigortaları uzun vadeli sözleşmelere dayalı sigortalar olması sebebiyle vade dolumunda veya riskin gerçekleşmesi durumunda yapılacak tazminat ödemelerinin gerçekleştirilebilmesini sağlamak için sigortalı nam ve hesabına ayrılan bedellerin ve bu bedellerin yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen gelirlerin oluşturduğu meblağlara hayat sigortalarında riyazi ihtiyat denir.


15. Soru

Ülkemizde yerli sigorta şirketlerinin kurulmasının ana gecikme nedeni nedir?

Cevap

Fransız Union Şirketi, Şeyhülislam’dan, bir müslümanın kendisini ölüm ve yaşama şartıyla Fransa’daki bir şirkete sigorta ettirmesi durumunda, riziko gerçekleştiğinde sigortacının tazminat ödeyeceğine ilişkin anlaşmanın geçerli olup olmayacağı konusunda
fetva istemiştir (22 Ekim 1911). Verilen fetvada, sigortacının İslâm ülkeleri dışında olması ve bedeli de kendi rızası ile ödeyecek olması kaydıyla yapılan sözleşmenin caiz olduğu açıklanmış, ancak bunun aksi durumda, yani eğer sigortacı müslüman ülkede bulunan bir şirket, özellikle bir müslüman şirket ise veya sigorta şirketi sigorta bedelini ödemek istemezse, dava yoluyla bu sigorta bedelini talep etmenin dinen caiz olmayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Doğal olarak da bu fetva, hayat sigortaları konusunda yerli şirketlerin kurulmasına uzun süreler büyük engel teşkil etmiştir.


16. Soru

İlk Türk sigorta şirketi, gerçek anlamda ilk Türk sigorta sözleşmesi ve murakabe kanunları hangi dönem kurulmuş ve çıkarılmıştır?

Cevap

İlk Türk sigorta şirketi, gerçek anlamda ilk Türk sigorta sözleşmesi ve murakabe kanunları, Cumhuriyet döneminde kurulmuş ve çıkarılmıştır.


17. Soru

bireysel emeklilik şirketlerine hayat sigortası yapabilme hakkı ne zaman tanınmıştır?

Cevap

28.03.2001 tarihinde yürürlüğe giren bireysel emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile, bireysel emeklilik şirketlerine de hayat sigortası yapabilme hakkı tanınmıştır


18. Soru

Hayat sigorta şirketlerinin iç organizasyon yapısında neler bulunur?

Cevap

 • Fonksiyon Sistemine Dayalı Organizasyon
 • Ürün Sistemine Dayalı Organizasyon
 • Bölge Sistemine Dayalı Organizasyon


19. Soru

Bir sigorta şirketinde bulunabilecek bölümler nelerdir?

Cevap

 • Pazarlama
 • Aktüerya departmanı
 • Poliçe Üretim departmanı
 • Muhasebe departmanı
 • Müşteri Hizmetleri departmanı
 • Tazminat Yönetimi departmanı
 • Yatırım departmanı
 • Hukuk departmanı
 • İnsan Kaynakları/Personel departmanı
 • Bilgi Sistemleri departmanı


20. Soru

Hayat sigorta şirketlerinin dış organizasyon yapısı nelerden oluşur?

Cevap

 • Acente
 • Prodüktör
 • Genel vekil
 • Broker


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi