Temel Bilgi Teknolojileri 1 Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Teknoloji, Toplum Ve İnsan

1. Soru

Teknoloji nedir?

Cevap

Teknoloji, insanların ihtiyaçlarını karşılamaya, çevresini denetlemeye veya değiştirmeye yönelik geliştirdikleri aletler, araçlar ve gerçekleştirdikleri uygulamalar olarak tanımlanabilir.


2. Soru

İnsanlığın varoluşundan bu yana temel olarak hangi toplumlardan bahsedilebilir?

Cevap

İnsanlığın varoluşundan bu yana tarihsel süreç içerisinde temel olarak 4 tür toplumdan bahsedilebilir. Bu toplumlar; avcı-toplayıcı toplum, tarım toplumu, sanayi toplumu ve bilgi toplumu olarak sıralanabilir.


3. Soru

Avcı-toplayıcı toplumlar nasıl yaşamışlardır?

Cevap

Avcı-toplayıcı toplumlar iklim ve çevre koşullarının değişkenliği nedeniyle yeni besin kaynakları arayarak ve av hayvanlarını izleyerek, küçük gruplar halinde göçebe olarak yaşamışlardır.


4. Soru

Dijital yerliler ne demektir?

Cevap

Dijital yerliler, teknoloji ile doğar doğmaz tanışan, teknoloji ile büyüyen, dijital dili ana dil olarak kullanan, günlük hayatlarındaki işlerinin tamamına yakınını teknoloji ile halleden bir kuşaktan oluşmaktadır.


5. Soru

Dijital göçmenler ne demektir?

Cevap

Dijital göçmenler, teknoloji ile tanışması daha geç olan ve teknolojik dünyaya sonradan uyum sağlamaya çalışan bir nesil olarak ifade edilmektedir.


6. Soru

Ütopya kelimesi hangi kelimelerden türemiştir?

Cevap

Ütopya sözcüğü, köken olarak Yunanca yok/olmayan anlamındaki ou, mükemmel olan anlamındaki eu ve yer/toprak/ülke anlamındaki topos sözcüklerinden türemişti.


7. Soru

Kullanıma odaklanan belirlenimcilik felsefesi nedir?

Cevap

Bu yaklaşımda teknoloji kullanımı vurgulanmakta ve teknolojinin nasıl kullanıldığına; teknolojiyi kullanım yöntemlerine odaklanılmaktadır. Bu yaklaşım, teknolojinin kendi başına bir etkiye sahip olmadığını; teknolojinin etkisinin kullanıcılara bağlı olduğunu savunmaktadır. Başka bir ifadeyle teknolojinin etkisini kullanıcılar belirlemektedir.


8. Soru

Distopya nedir?

Cevap

Distopya çoğunlukla ütopik bir toplum anlayışının anti-tezini tanımlamak için kullanılır. 


9. Soru

Benlik nedir?

Cevap

Kişinin kendini algılayış biçimidir.


10. Soru

Sofalising nedir?

Cevap

Bireylerin, mobil iletişim araçları aracılığıyla, günün büyük bir kısmını sosyal ağlarda geçirmeye başlaması, “Sofalising” olarak adlandırılan yeni bir kavramın da ortaya çıkmasına neden olmuştur.


11. Soru

Kullanılabilirlik nedir?

Cevap

Kullanılabilirlik, bir ürünün belirli kullanıcılar tarafından belirli amaçlarla etkili, verimli ve belirli bir kullanım çerçevesinde memnuniyetle kullanılabilme derecesi olarak tanımlanabilir.


12. Soru

İnsan bilgisayar etkileşimi nedir?

Cevap

İnsan bilgisayar etkileşimi, insanların bilgisayarlarla nasıl etkileşim içerisine girdiklerini inceleyen disiplinler arası bir alandır.


13. Soru

İzlenim yönetimi ya da kendini sunma kavramına ilişkin yapılan ilk çalışmalar kine dayanmaktadır?

Cevap

İzlenim yönetimi ya da kendini sunma kavramına ilişkin yapılan ilk çalışmaların sosyolog Erving Goffman’a dayandığı ve ileri sürdüğü çeşitli savların sonraki araştırmalara temel oluşturduğu söylenebilir.


14. Soru

Rheingold (1993)'e göre sanal topluluk nedir?

Cevap

Rheingold (1993) sanal topluluğu “yeterli sayıda insanın, insani duygularla, siber alanda kişiler arası ağ kurmak üzere kamusal tartışmalara yeterince uzun bir süre katılmasıyla ağ içerisinde oluşturdukları toplumsal kümelenmeler” olarak tanımlamaktadır.


15. Soru

Küresel köy neyi ifade eder?

Cevap

Küresel köy, özellikle elektronik iletişimin yaygınlaşmasıyla birlikte, dünyanın küçük bir topluluk gibi olacağını ifade eder.


16. Soru

Dijital yerlilerin teknoloji kullanım amaçları nasıl guruplandırılır?

Cevap

Dijital yerlilerin teknoloji kullanımları incelendiğinde, bu grubun teknolojiyi beş farklı bağlamda kullandıkları görülmektedir. Bunlar; kişisel ilgi veya eğlence, sosyal iletişim, günlük kullanım (Bilgi depolama veya bilgiye erişim; tren biletlerine bakma, vb), profesyonel çalışma ve ders çalışma olarak sayılabilir.


17. Soru

İnsan bilgisayar etkileşimi hangi alanlarla etkileşim halindedir?

Cevap

İnsan bilgisayar etkileşimi; psikoloji, bilişsel bilimler, bilgisayar teknolojileri, yazılım mühendisliği, ergonomi, grafik tasarımı, endüstriyel tasarım, sosyoloji, antropoloji ve eğitim bilimleri gibi alanlarla ilişkilidir.


18. Soru

Günümüzde kullanıcı sayısı dikkate alındığında popüler olan oyunlar ve sanal dünyalar nelerdir?

Cevap

Günümüzde kullanıcı sayısı dikkate alındığında popüler olan oyunlar ve sanal dünyalar Lineage, World of Warcraft, EverQuest, Second Life, Active World ve Habbo oyunculara farklı deneyimler sunmaktadır.


19. Soru

Sanayi Devrimi ile yaşamın hangi temelleri dönüşüme uğramıştır?

Cevap

Sanayi Devrimi ile yaşamın teknik, ekonomik, politik ve toplumsal temelleri dönüşüme uğramıştır.


20. Soru

Hangi gelişmeler Sanayi Devrimi’ne damgasını vurmuştur?

Cevap

On sekizinci yüzyılın üçüncü çeyreğinde başlayan Sanayi Devrimi’ne ilk olarak buhar makinesi, döner çıkrık, metalürji alanındaki ilerle- meler ve daha geniş kapsamlı olarak el aletlerinin yerini makinelerin alması damgasını vurmuştur.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi