Ulusal Yargı Ağı Projesi 2 Dersi 8. Ünite Özet

İdari Yargı İşlemleri-Iı Bölge İdare Mahkemesi Ve Vezne İşlemleri

Raporlar Modülü

Mahkemelerde belli periyotlarla hazırlanan raporların hazırlanmasını kapsamaktadır.

Yıllık İş Cetveli

Menüden yıllık iş cetveli ekranı tıklanır ve rapor otomatik olarak çalışır.

Tevzi Dağıtım Çizelgesi

Dava türlerine göre mahkemelere düşen dava sayısının istatistiklerinin alındığı ekrandır.

Aylık İş Cetveli

Menüden aylık iş cetveli ekranı tıklanır ve rapor otomatik olarak çalışır. İş cetvelleri “yazdır” düğmesi tıklanarak görüntülenen evrak yazdırılır. “Diske kaydet” düğmesi tıklanarak evrak, lokal diske veya diskete kaydedilir.

Mahkeme Defterleri Alt Modülü

Mahkemelerde bulunan esas ve karar defterlerinin otomasyon ortamında hazırlanmasını kapsamaktadır.

Esas Defteri

Mahkemelerde tutulan esas defterinin otomasyon ortamında tutulması işleminin gerçekleştirildiği ekrandır.

Karar Defteri

Mahkemelerde tutulan karar defterinin otomasyon ortamında tutulması işleminin gerçekleştirildiği ekrandır.

İtiraz Durumu

Mahkemelerde bulunan dosyalara yapılan itirazların listelenmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Genel İşlemler Modülü

Genel işlemler sistem kapsamında kullanılan işlemlerin gerçekleştirildiği ekranları kapsamaktadır. Açıklamalarına daha önce yer verilen genel işlemler modülü aşağıdaki ekranlardan oluşmaktadır:

 • Sıra No Güncelleme
 • Kelime İşlemci
 • Sertifika İstek Ekranı
 • Sertifika Yükleme Ekranı
 • Anahtar Aktarım Ekranı
 • Başkaları İçin Dosya Şifreleme Ekranı
 • Şifre Çözme Ekranı
 • İmzalama Ekranı
 • İmza Doğrulama Ekranı
 • Şablon Özelleştirme İşlemleri
 • Yazıcıların Tanımlanması

Bölge İdare Mahkemeleri Alt Sistemi Modülleri

Bölge idare mahkemesi genel işlemleri alt sistemi, bölge idare mahkemelerinde bulunmaktadır.

Bilgi Girişi Alt Modülü

Bilgi girişi alt modülü aşağıda listesi verilen ve idare mahkemesi işlemlerinde açıklanan ekranlardan oluşmaktadır:

 • Dava Notları
 • Hâkimin Notları
 • Dava Özet Bilgileri
 • Sistemde Olmayan Dosya Girişi
 • Havale
 • Havalesi Yapılmış Dosyalar
 • Toplu Havale

Tanımlama İşlemleri Alt Modülü

Tanımlama işlemleri alt modülü, aşağıda listesi verilen ve idare mahkemesi işlemlerinde açıklanan ekranlardan oluşmaktadır:

 • Kodlu Alan Tanımlama
 • Gün Verilmesi Parametreleri
 • Gün Verilmesi Tanımlama
 • Dış Kurumlar Güncelleme

Karar Modülü

Bölge idare mahkemelerinde alınan kararların otomasyon ortamında kaydedildiği ekranları kapsamaktadır. Karar modülü aşağıda listesi verilen ve idare mahkemesi işlemlerinde açıklanan ekranlardan oluşmaktadır:

 • Görüşme Tutanağı/Karar
 • Görüşme Tutanağı/YD-AK
 • Görüşme Tutanağı YD İtiraz
 • Karar
 • Ara Karar
 • YD Kararı
 • Gerekçeli YD İtiraz Sonucunun Hazırlanması
 • Karar Listesi

Gerekçeli Yürütmeyi Durdurma İtiraz Sonucunun Hazırlanması

Bölge idare mahkemesine alt mahkemelerden yürütmeyi durdurma itiraz talebiyle gelmiş dosyalara, bölge idare mahkemesinde verilen kararın gerekçesinin yazıldığı ekrandır.

T ebligat Alt Alt Modülü

Tebligat alt alt modülü, dava öncesinde davanın görülmesi sırasında veya dava sonunda, ilgililerin duruşmaya veya mahkeme kalemine çağrılması yada alınan kararların bildirilmesi için yapılması gereken tebliğ işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır. Tebligat alt alt modülü aşağıdaki ekranlardan oluşmaktadır:

 • Tebligat Zarfı
 • Tebligat Uyarı Yazısı
 • Yutdışı Tebligat
 • Bakanlığa Üst Yazı Yazılması
 • Yabancılara Tebligat Hazırlama
 • İlanen Tebligat Kaydı
 • Azledilen Vekile Tebligat
 • Tebligat Arama

Posta İşlemleri Modülü

İdari yargı mahkemelerinde yapılan posta işlemleri kayıtlarının otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır. Posta modülü aşağıdaki ekranlardan oluşmaktadır:

 • Posta Gönderilme Bilgileri Girişi
 • Posta Alınması İşlemi
 • Posta Havalesi
 • Resmi Posta Pulu İşlemleri
 • Resmi Posta Pulu Alma
 • Gelen Postaların Sorgulanması

Bilirkişi Modülü

Davanın görülmesi sırasında bilirkişi incelemesi ara kararı verilmesi ile bilirkişi incelemesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır. Bilirkişi modülü aşağıdaki ekranlardan oluşmaktadır:

 • Bilirkişi Görevlendirmesi
 • Bilirkişi Teslim Tutanağının Hazırlanması
 • Sisteme Bilirkişi Ekleme
 • Rapor Teslim Etmeyen Bilirkişiye Tebligat Yazılması
 • Bilirkişi Arama
 • Bilirkişi İncelemesinden Vazgeçilmesi
 • Bilirkişi Görevlendirmesine Bilirkişi Eklenmesi
 • Bilirkişi Grubu Oluşturma
 • Bilirkişi Listesi Oluşturma

Keşif Modülü

Keşif heyetinin belirlenmesi faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır. Keşif modülü aşağıdaki ekranlardan oluşmaktadır:

 • Gün Verilmesi
 • Keşif Heyetinin Belirlenmesi
 • Keşif Erteleme Tutanağının Hazırlanması

Duruşma Modülü

Duruşma sırasında yapılan kayıt işlemleri faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır. Duruşma modülü idari yargı mahkemelerinde bulunmaktadır. Duruşma modülü aşağıdaki ekranlardan oluşmaktadır:

 • Gün Verilmesi
 • Duruşma Listesi
 • Duruşma Tutanağı

Vezne İşlemleri Alt Sistem Genel Bakış

Vezne işlemleri, veznede dava dosyası açma ve veznenin parasal işlemlerinin yapılması faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır. Vezne işlemleri alt sistem modüllerinin aşağıda listesi verilmiş olup, ekranlarıyla birlikte takip eden bölümde açıklanmıştır:

 • Tevzi İşlemleri
 • Taşra İşlemleri
 • Harç/Masraf
 • Toplu Harç/Masraf
 • Toplu Reddiyat
 • Kasa/İptal İşlemleri
 • Banka İşlemleri
 • Raporlar
 • Tanımlama İşlemleri

Tevzi İşlemleri Modülü

Dava dilekçesinin dosya haline gelerek mahkemesinin belirlenmesi ve vezneye gelen evrak ve dosyaların kaydedilmesi işlemlerini kapsamaktadır.

Sistem Dışından Gelen Talimat Yazısının Tevzi Edilmesi

Sisteme (UYAP) bağlı olmayan birimlerden gelen talimatların mahkemelere tevzi işleminin yapıldığı ekrandır.

Tevzi Dağılım Çizelgesi

Dava türlerine göre mahkemelere düşen dava sayısının istatistiklerinin alındığı ekrandır. Bu ekrandan çıktı da alınabilir.

Tevzi Çizelgesi Raporu

Birim bazında yada tüm mahkemeler bazında tevzi edilen dosyaların dava konusu, davacı, davalı, esas numarası, bilgileri ile rapor alındığı ekrandır.

Dava Tevzi Sorgulama

Davacı, davalı adına göre dosya bazında veya birim bazında yada tüm mahkemeler bazında tevzi edilen dosyaların sorgulandığı ekrandır.

Taşra İşlemleri Modülü

Taşradan gelen ve taşraya giden evrak yada dava dosyalarının kayıt altına alınması ve diğer parasal işlemlerinin yapıldığı modüldür.

Toplu Reddiyat Modülü

Davanın açılmasından sonra taraflan alınan paraların kullanılması sırasında, para çıkışı işlemleri faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirildiği ekrandır.

Posta Listesi Reddiyatı

Mahkemede hazırlanan tebligat reddiyatlarının bu ekranda sorgulanarak reddiyatının yapıldığı ekrandır.

Toplu Posta Reddiyat Hesaplama/Tahsilât

Mahkemelerde toplu posta reddiyat hesaplama ekranında yapılan listelerin sorgulandığı ve reddiyatlarının yapıldığı ekrandır.

Toplu Kayden Reddiyat Hesaplama/Tahsilât

Mahkemelerde toplu posta reddiyat hesaplama ekranında yapılan listelerin sorgulandığı ve reddiyatlarının yapıldığı ekrandır.

Toplu Taşra Reddiyatları

Gün içerisinde taşra evraklarını göndermek için alınan posta masraflarının reddiyatının yapıldığı ekrandır.


Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
1 Temmuz 2024 Pazartesi