Ulusal Yargı Ağı Projesi 2 Dersi 7. Ünite Özet

İdari Yargı İşlemleri-I

Hazırlık Modülü

İlk inceleme listesi, idare ve vergi mahkemesinde tevzi edilen ilk incelemesi yapılmamış yeni dava dosyalarının listesinin görüntülenmesi işleminin yapıldığı ekrandır. İlk inceleme tutanağı, idare veya vergi mahkemesi başkanının yeni açılan dava dosyaları için dava dosyasındaki eksikleri ve istekleri belirlediği ekrandır. Havale, idari yargı mahkemelerinde tek hâkimli ya da heyetli davalar için dosyadan sorumlu hâkimin belirlenmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Dosya havale edilmeden önce seçilen hâkimin is yükü incelenebilir. Toplu havale, mahkeme başkanı tarafından hâkimlere birden fazla dosyanın bir anda havale yapılması işleminin yapıldığı ekrandır. Harç/posta gideri eksik olan dosyalar, bu tür dosyaların listelendiği ekrandır.

Bilgi Girişi Modülü

Dava notları ekranı, dosyayla ilgili notların kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır. Dava hakkında özet bilgileri ekranı, bu bilgilerin otomasyon ortamında kaydedildiği ekrandır. Dava bilgilerinin güncellemesi ekranı, dosya ile ilgili, ekrandaki bilgiler doğrultusunda tüm güncellemelerin yapıldığı ekrandır. Taraf/avukat bilgileri ekranı, bilgilerinde değişiklik meydana gelen tarafların bilgilerinin değiştirilerek güncellenmesi işleminin yapıldığı ekrandır. Tarafın ayrıntı bilgileri görüntülenmek istendiğinde taraf “Dosya Taraf Listesi” bloğundan seçilir ve “Taraf Ayrıntı Göster“ düğmesi tıklanarak seçilen tarafın ayrıntılı bilgileri görüntülenir.

Sistemde olmayan dosya girişi ekranı, sistemde kayıtlı olmayan dosyaların tarama işlemi yapılmadan en önemli ve sistem için gerekli bilgilerinin girilerek sisteme dâhil edildiği ekrandır. Kodlu alan içerikleri tanımlama ekranı, menüde yer alan alt sistemlerinden herhangi birinin seçimi yapılarak evrak gizlilik derecesi bilgileri ve evrak nevi bilgileri gibi kod türlerinin görülmesini veya yeni kod türleri eklemek için kullanılan ekrandır. Gün verilmesi parametre girişi ekranı, Resmi/adli tatil girişi, öğle tatili girişi gibi sene basında sistem yöneticisi tarafından girilen genel tanımlama işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Gün verilmesi tanımlama ekranı, resmi/adli tatil girişi, öğle tatili girişi gibi sene basında sistem yöneticisi tarafından girilen genel tanımlama işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Dış kurum ekleme ve güncelleme işlemi ekranı, bu işlemlerin yapıldığı ekrandır. Hâkimin not defteri ekranı, hâkimlerin dosya bazında not tutmak için kullandığı ekrandır.

Karar Modülü

İdare ve vergi mahkemelerinde alınan kararların otomasyon ortamında kaydedildiği ekranları kapsamaktadır. Görüşme tutanağı/karar ekranı, dosya hakkında verilen kararın kaydedildiği ekrandır. Görüşme tutanağı/yürütmeyi durdurma – ara karar ekranı, idare ve vergi mahkemelerinde alınan ara kararların ve yürütme durdurma talepli dosyalar için alınan kararların otomasyon ortamında kaydedildiği ekrandır. Karar, idare ve vergi mahkemelerinde alınan kararlara ait gerekçeli kararların hazırlandığı ekrandır.

Ara karar ekranı, dosyaya ait verilen ara karara ait gerekçenin yazıldığı ekrandır. Yürütmeyi durdurma kararı ekranı, dosyaya ait verilen yürütme durdurma kararının gerekçesinin yazıldığı ekrandır. Avukatlık ücreti hesaplama, dosya karara bağlandıktan sonra verilen karar neticesinde avukatlık ücretinin kanunda belirtilen koşullar uygun olarak hesaplama işleminin yapıldığı ekrandır. Karar arama, mahkeme bazında verilen kararların hâkimi ve karar sonucuna göre listelendiği ekrandır.

Tebligat Modülü

Tebligat modülü, dava öncesinde davanın görülmesi sırasında veya dava sonunda, ilgililerin duruşmaya veya mahkeme kalemine çağrılması ya da alınan kararların bildirilmesi için yapılması gereken tebliğ işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır. Tebligat zarf davetiye hazırlanması, idari yargı mahkemelerinde ara kararlarda veya adli bir işlem için gereken durumlarda yapılması öngörülen tebligat işleminin bilgilerinin kaydedilmesi ve tebligat zarfının/davetiyesinin hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır. Tebligat posta tevdi-genel liste işlemleri, ilgili mahkemece yapılan tebligatların tarih bilgilerinin siteme kayıt yapıldığı bir ekrandır.

Tebligat arama, dosya bazında tebligat arama işleminin yapıldığı ekrandır. Vekillikten azledilen vekillere tebligat, azledilen vekile tebligat işleminin yapıldığı ekrandır. Yurtdışı tebligat alt modülü, ara kararlarda veya adli bir işlem için gereken durumlarda yurt dışındaki vatandaşlarımıza yapılması öngörülen tebligat işleminin bilgilerinin kaydedilmesi ve bakanlığa üst yazı hazırlanması işlemlerinin yapıldığı ekranların yer aldığı modüldür. İlanen tebligat kaydının yapılması, ilgili mahkemece taraflara yapılan tebligatların taraf adreslerinde bulunmadığında Türkiye çapında tirajlı bir gazeteye ilan verilmesini ayrıca tarih ve yapılan masraf bilgilerinin sisteme bilgi girişinin yapıldığı bir ekrandır.

Yurt dışı tebligat için bakanlığa üst yazı hazırlanması, ara kararlarda veya adli bir işlem için gereken durumlarda yurt dışındaki vatandaşlarımıza yapılması öngörülen tebligat işleminin yapılabilmesi için bakanlığa üst yazı hazırlanması işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Yurt dışındaki yabancılara tebligat hazırlanması, dava dosyasına taraf olan kişilerin adres bilgisi yurt dışında bir adres ise tebligatın Adalet Bakanlığı aracılığıyla tarafa iletilmesini sağlamak amacıyla işlem gören ekrandır.

Posta Modülü

İdari yargı mahkemelerinde yapılan posta işlemleri kayıtlarının otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır.

Posta gönderilme bilgileri girişi, posta gönderilmesi ile ilgili tüm bilgilerin kaydedildiği ekrandır. Posta alınması işlemi, gelen posta ile ilgili tüm bilgilerin kaydedildiği ekrandır. Posta havalesi, posta havalesi gelmiş ve posta havalesi gelmemiş dosyaların sorgulandığı ekrandır. Resmi posta pulu işlemleri, idari ve vergi mahkemelerinde dava dosyası için resmi posta pulu kullanılması kaydı işleminin yapıldığı ekrandır.

Resmi posta pulu alma, idare ve vergi mahkemelerine ayniyat tarafından toplu olarak verilen resmi posta pullarının mahkemesine kayıt işleminin yapıldığı ekrandır. Gelen postaların sorgulanması, gelen postaların birim ve dosya türü bazında sorgulandığı ekrandır.

Keşif Modülü

Keşif modülü, keşif heyetinin belirlenmesi faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır. Gün verilmesi, dosyaya kesif günü verilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Keşif heyetinin belirlenmesi, keşfe katılacak kişilerin belirlenmesi işleminin yapıldığı ekrandır. Kesif erteleme tutanağının hazırlanması, keşfin ertelenme durumunun kaydetme işleminin yapıldığı ekrandır.

Duruşma Modülü

Duruşma modülü, duruşma sırasında yapılan kayıt işlemleri faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır. Duruşma modülü idari yargı mahkemelerinde bulunmaktadır. Gün verilmesi, dosyaya duruşma günü verilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Duruşma listesi, duruşma listesinin görüntülendiği, duruşması yapılacak dosyalar bulunmak istendiğinde, verilecek tarihe göre sorgulama işleminin yapıldığı ekrandır. Duruşma tutanağı, duruşma zamanı gelen dava dosyaları için yapılan duruşma sırasında alınan karar ve not bilgilerinin girildiği ekrandır.

Dosya Modülü

Dosya modülü, dosyalarla ilgili bilgilerin girilmesi ya da değiştirilmesi işlemlerinin yapılmasını kapsamaktadır. Dosya ayrıntı bilgileri, dosyaların inceleme işleminin kısa yoldan yapılmasını sağlayan ekrandır. Dosyanın geçici gönderilmesi, mahkemenin dosyayı bir diğer birime göndermek istediğinde kullanacağı ekrandır. Başka birimden gelen dosya görüntüleme/iade, başka birimden gelen dosyaların görüntülendiği ekrandır. Başka birimden dosya isteme, başka mahkemeden dosya isteme bilgilerinin kaydedilmesi ve üst yazı hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır. Gönderilen dosyayı geri isteme, herhangi bir sebeple başka bir mahkemeye yada birime gönderilen dosyanın geri isteme işleminin yapıldığı ekrandır. Bu ekranda hangi dosyaların nerelere gönderildiği bilgisine de ulaşılabilir. Dosyanın kapatılarak gönderilmesi, mahkemede dava dosyasını kapatarak birimlere gönderme işlemleri, bu ekran kullanılarak gerçekleştirilir. Başka birimler tarafından incelenen dosyaların listelenmesi, Başka birimler tarafından incelen dosyaların listelenmesi işlemini yapıldığı ekrandır. İstenen dosyaların listesi, başka birimler tarafından istenen dosyaların listelenmesi işlemini yapıldığı ekrandır.

Diğer Modülü

Birleştirme işlemleri alt modülü, birleştirme işlemleri alt modülü, aynı mahkemede bulunan ve tarafları aynı olan dosyaların birleştirme faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır. Birleştirilmek üzere dosyanın kapatılması, aynı mahkeme üzerinde iki dava dosyasının birleştirilmesi işleminin yapılması için, birleştirilecek dosyanın kapatıldığı ekrandır. Dosya birleştirme işlemi, mahkemesinde kapatılarak gönderilen dosyanın, geldiği mahkemede, gönderildiği dosyanın esas numarasını alarak, gönderildiği dosyayla birleştirilmesi işleminin yapıldığı ekrandır. Gelen dergi ve kitapların kaydedilmesi, mahkemeye kurumlardan gelen dergi ve kitapların bilgilerinin kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır. Genel dava sorgulama, mahkemelerde dava sorgulanması işleminin yapıldığı ekrandır.

İşlemden kaldırılmış dosyayı işleme koyma, mahkemesinde herhangi bir sebeple ya da karar alınarak işlemden kaldırılmış dosyaların tekrar işleme konulması işlemini yapıldığı ekrandır. Kişinin sistemde kayıtlı olduğu tüm dosyalardaki bilgilerinin görüntülenmesi kişinin sistemde, kayıtlı olduğu bütün dosyaların sorgulanmasını yapıldığı ekrandır. Sadece idare ve vergi mahkemelerinde değil bütün yargı ağı çerçevesinde sorgulama yapılmaktadır.

İtiraz/Temyiz Modülü

İtiraz/temyiz modülü, dava dosyası için karar verildikten sonra, kararın kesinleşmesinden önce yapılan temyiz başvurusunun ve mahkemede başvuru üzerine yapılan işlem faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır. İlk inceleme tutanağı, dava dosyasının Bölge İdare Mahkemesine/Danıştay’a gönderilmesinden önce ilk inceleme işleminin Başkan tarafından yapılıp itiraz ilk inceleme tutanağının hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır. İtiraz sonucunun kaydı, bölge idare mahkemesinde verilen itiraz kararının kaydedildikten sonra idare/vergi mahkemelerinde görüntülendiği ekrandır. Kesinleşme şerhinin kaydedilmesi, kararın kesinleşmesi ile birlikte, kararın kaydedilmesi ve kesinleşme şerhinin hazırlanması işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Talimat Modülü

Talimat, dava dosyası için yapılacak bir işlemin mahkemenin bulunduğu yerde yapılamamasından dolayı başka bir mahkemeye gönderilmesi ve gönderildiği mahkemede işlemlerin yapılması faaliyetlerini kapsamaktadır. Giden talimat işlemleri alt modülü, gönderilen talimat faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır. Talimat yazısının yazılması, talimat dosyasına eklenecek üst yazının hazırlandığı ekrandır. Gönderilen talimatların listelenmesi, gönderilen talimatların belli kriterlere göre liste halinde görülebildiği ekrandır. Talimat arama ekranı, gönderilen talimatların posta gönderilme işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Talimat akıbetinin sorulması, gönderilen talimatın geri dönüşünün gecikmesi üzerine, talimatı gönderen mahkeme tarafından talimat akıbet araştırma yazısının yazıldığı ekrandır. Gelen talimat işlemleri alt modülü, gelen talimat işlemleri, dava dosyası için yapılacak bir işlemin mahkemenin bulunduğu yerde yapılamamasından dolayı başka bir mahkemeye gönderilmesi ve gönderildiği mahkemede işlemlerin yapılması faaliyetlerini kapsamaktadır. Talimat havalesi, idari yargı mahkemelerinde tek hâkimli ya da heyetli talimat dosyaları için sorumlu hâkimin belirlenmesi işleminin yapıldığı ekrandır. Naip üye tayini, gelen talimat dosyasına, keşif ya da bilirkişi işlemleri için naip hâkim seçilmesi işleminin yapıldığı ekrandır. Talimat noksan tamamlama ekranı, talimat işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gönderilen paranın masrafları karşılamaması ya da para gönderilmemesi üzerine yazı hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır. Talimat üst yazısı hazırlanması, talimat ile ilgili işlemlerin tamamlanması üzerine talimatın gerçekleştirdiğine dair yazının hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.

Talimat açılış işlemleri, tevzi edilen talimat dosyası bilgilerinin, mahkemesine kaydedildiği ekrandır. Posta alınması işlemi, idare ve vergi mahkemelerinde talimat dosyası ile gelen postanın kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır. Talimatların listelenmesi, gelen talimatların listelenmesi işleminin yapıldığı ekrandır. Talimat arama ekranı, mahkemelerde gelen ve giden talimatların sorgulanıp bilgilerinin görüntülendiği ekrandır.

Bilirkişi alt alt modülü, gelen talimat dosyasının bilirkişi incelemesi gereklerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır. Harç masraf alt alt modülü, talimat açılışında gerçekleştirilen harç/masraf hesaplaması işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirildiği ekrandır. Tebligat alt alt modülü, dava öncesinde davanın görülmesi sırasında veya dava sonunda, ilgililerin duruşmaya veya mahkeme kalemine çağrılması ya da alınan kararların bildirilmesi için yapılması gereken tebliğ işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır.


Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
1 Temmuz 2024 Pazartesi