Ulusal Yargı Ağı Projesi 2 Dersi 6. Ünite Özet

İcra Ve İflas İşlemleri-Iı

Satış İşlemleri Modülü

Satış işlemleri modülü, dosyadaki kayıtlı malların satışıyla ilgili işlemleri kapsayan modüldür. Genel satış işlemleri alt modülü, “Satış İşlemleri” modülünün altında olup hacizli veya rehinli malların satış ile ilgili işlemlerinin sisteme kaydedilmesini, ihale katılımcılarının girilmesini ve sıra cetveli oluşturulmasını kapsayan işlemler ve onların gerçekleştirildiği ekranlardan oluşmaktadır.

İhale katılımcısı bilgilerinin girilmesi ekranı, icra dosyasında satışı yapılacak mallar için düzenlenen ihaleye katılan kişi ya da kurumların bilgilerinin girildiği ekrandır. Satış kararının hazırlanması ve satış için yer, gün, saat belirlenmesi ekranı, satışı yapılacak malların; satış kararının satış ilanının ve şartnamesinin hazırlandığı, ihale ile ilgili bilgilerin girildiği ekrandır. Satış ve alıcı bilgilerinin girilmesi ekranı, satışı yapılan malın ihale sonunda alan alıcısının bilgilerinin girildiği ekrandır. İcra dosyasındaki malların satış şekline ilişkin kararın hazırlanması ekranı, haciz bilgileri girilmiş satılacak malların hangi şekilde satılacağına ilişkin kararın hazırlanması işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Sıra cetvelinin oluşturulması ekranı, üzerinde birden fazla haciz olan malların satışından elde edilen tutarın dağıtılması için sıra cetvelinin oluşturulduğu ekrandır. Sıra cetvelinin güncellenmesi ekranı, icra hâkimliğinden gelen kesinleşmiş sıra cetveline istinaden eski sıra cetvelinin hükümsüz kılınıp yenisi ile değiştirilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır. İhalesi kesinleşen malın kayıt ve tescil yazısı hazırlanması ekranı, el değiştiren malların yeni alıcısı üzerine geçirilmesi için ilgili kurumlara yapılan yazıların hazırlandığı ekrandır. Vergi borcunun girilmesi ekranı, satış öncesi, satılacak olan malın tespit edilen vergi borcunun girildiği işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Satış tahsilâtının yapılması ekranı, satışı kesinleşen malların tahsilâtlarının sisteme kaydedilmesinde kullanılan ekrandır. Satışın düştüğü bilgisinin girilmesi ve ilgili yazıların hazırlanması ekranı icra dairesinde yapılacak satışın işlemden düştüğü ya da ertelendiği zaman kullanılır. Satış sonrası yazısı hazırlanması ekranı, satışı yapılmış hacizli mal ile ilgili birimlere yapılan yazıların hazırlandığı ekrandır. Taşınmaz satış işlemleri alt modülü, icra kanalı ile satış işlemleri yapılan taşınmaz ile ilgili gerekli yazışmaların yapıldığı ve bilgilerinin girildiği modülleri kapsar.

Vergi borcu sorgu yazısının hazırlanması ekranı, icra dairesince satılan gayrimenkulün alıcısı tarafından vergi borcunun ödenmesi için, belediyeye vergi borcunu soran yazının hazırlandığı ekrandır. Kiracı bilgilerinin girilmesi ekranı, icra işlemleri sırasında rehinli ya da haczedilmiş gayrimenkulde bulunan kiracının bilgilerinin girilmesi ve kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Taşınmazın imar durumu bilgilerinin girilmesi ekranı, belediyeden gelen gayrimenkul ile ilgili imar bilgilerine ilişkin kayıtların yapıldığı ekrandır. Satış güncelleme ve iptal işlemleri alt modülü, “Satış İşlemleri” modülünün altında olup hacizli veya rehinli malların satış ile ilgili işlemlerinin sisteme güncellenmesini veya iptal edilmesini kapsayan işlemler ve onların gerçekleştirildiği ekranlardan oluşmaktadır.

Genel Yazılar Modülü

Genel yazılar modülü, icra dairelerinin, takip süresi boyunca hazırlaması gereken evrakların hazırlandığı modüldür. Genel yazıların hazırlanması ekranı, evrakla ilgili özel bir ekranı olmadan hazırlanması gereken evrakların hazırlandığı ekrandır. Genel araştırma yazısı hazırlanması ekranı, icra işlemleri sırasında taraflardan adresleri bilinmeyenlerin adreslerinin bildirilmesi için başka kurumlara araştırma yazısı yazılması işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Genel haciz yazıları hazırlama ekranı, hacizle ilgili özel bir ekranı olmadan hazırlanması gereken evrakların yani tapuya gönderilen haciz yazısı, üçüncü şahıslara gönderilen şablon türlerinin hazırlanabildiği ekrandır. Genel satış yazılarının hazırlanması ekranı, icra dairesince kullanılacak genel satış yazılarının hazırlanmasında kullanılan ekrandır.

Genel rehin yazıları hazırlama ekranı, icra dairesinin ilgili rehinli malları ile ilgili yazıların yazılması için kullanılan ekrandır. Rehin açığı belgesinin hazırlanması ekranı, rehinli malın satılması sonucunda satış bedelinin bakiye borcu karşılamayacak olması durumunda geçici ya da satış sonucundaki satış bedelinin rehin alacaklısının alacağını karşılamaması durumunda kesin rehin açığı belgesinin düzenlendiği ekrandır. Tahliye yazısı hazırlanması ekranı, gayrimenkulün sonradan el değiştirmesi durumunda alıcının talebi üzerine kiracı veya işgalciye gönderilecek tahliye emrinin hazırlandığı ekrandır.

Genel İşlemler Modülü

Genel işlemler modülü, icra dairelerinin, takip suresi boyunca, icra işlemleri sırasında genel sınıflandırmada bulunan işlemlerin yapıldığı ekranların bulunduğu modüldür.

Tebligat işlemleri alt modülü, icra daireleri tarafından yapılan işlemler hakkında taraflara bilgi verilmesinin gerekli olduğu durumlarda sistemde hazırlanan evrakların taraflara tebliğ edilmesinde ve gönderilen tebligatların dönen parçalarındaki tebliğ bilgilerinin sisteme aktarılması işlemlerinde, tebligatın yapılış biçimine göre, ilgili ekranlara sahip olan alt modüldür. Tebligat zarf/davetiye hazırlanması ekranı, dosya tarafları veya ilgili kuruluşlar için gereken durumlarda yapılması öngörülen tebligat işlemleri bilgilerinin kaydedilmesi ve tebligat zarfının/davetiyenin hazırlanması işleminin yapılmasını sağlayan ekrandır. Vekillikten azledilen vekillere tebligat ekranı, vekiller için gereken durumlarda yapılması öngörülen tebligat işlemleri bilgilerinin kaydedilmesi ve tebligat zarfının/davetiyenin hazırlanması işleminin yapılmasını sağlayan ekrandır.

Yurt dışındaki yabancılara tebligat hazırlanması ekranı, yurtdışında yaşayan veya bulunan dosya ilgililerine yapılması öngörülen tebligat işleminin bilgilerinin kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır. Tebligat sonucunun kaydedilmesi ekranı, daha önceden yapılan bir tebligatın posta biriminden dönen tebliğ mazbatası bilgilerinin ve tebligat sonucunun kaydedilmesi işlemler inin yapıldığı ekrandır. Tebligat sonucunun kaydedilmesi ekranı, daha önceden yapılan bir tebligatın posta biriminden dönen tebliğ mazbatası bilgilerinin ve tebligat sonucunun kaydedilmesi işlemler inin yapıldığı ekrandır.

İlanen tebligat kaydının yapılması ekranı, ilgili icra dairesinden taraflara yapılan tebligatların taraf adreslerinde bulunmadığında, Türkiye çapında tirajlı bir gazeteye ilan verilmesini ayrıca tarih ve yapılan masraf bilgilerinin sisteme bilgi girişinin yapıldığı bir ekrandır. Posta birimine uyarı yazısının hazırlanması ekranı, daha önceden tebliğ işlemi yapılan ve tebligat ekinin dönmemesi üzerine tekit yazısı hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.

Tebligat arama ekranı, bir dosyaya ait olan ve belirli statüdeki tebligatları listeleyen ve sadece bilgilendirme amaçlı olan ekrandır. Yurt dışı tebligat için Bakanlığa üst yazı hazırlanması ekranı, yurtdışında yasayan veya bulunan dosya ilgililerine yapılması öngörülen tebligat işleminin bilgilerinin kaydedilmesi ve bununla ilgili olarak Bakanlığa üst yazı hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır. Tebligat posta tevdii-genel liste işlemleri ekranı, ilgili icra dairesince yapılan tebligatların tarih bilgilerinin sisteme kayıt yapıldığı ekrandır.

Talimat işlemleri alt modülü, icra dairelerindeki ilgili dosyalarla ilgili kendi yetki çevresi dışındaki işlemlerin yapılabilmesi için, yapılacak işlemin yetki sınırlarında bulunan icra dairesine talimat gönderme, talimat alma ve bunun ile ilgili olan işlemlerin yapıldığı modüldür.

Dışarıdan gelen talimatın kaydedilmesi ekranı, ilgili icra dairesine dışarıdan gelen talimatın bilgilerinin kaydedildiği ekrandır. Talimat cevap gönderme ekranı, dışarıdan gelen talimatlara cevabın hazırlandığı ekrandır. Mala özel talimat gönderme işlemleri ve talimat yazısının hazırlanması ekranı, başka bir icra dairesine mal bazında işlem yapılması için gönderilen talimat işlemlerinin gerçekleştirildiği ekrandır.

Talimat cevabına dayanılarak yapılan işlemler ekranı, talimat gönderilen icra dairesinden gelen cevabın sisteme girilmesi ve yapılan işlemlerin sisteme aktarıldığı ekrandır. Genel talimat gönderme işlemleri ve talimat yazısının hazırlanması ekranı, açılmış olan bir icra dosyası ile ilgili yapılacak işlemlerin, talimat ile yapılması gerektiği durumlarda ilgili talimat bilgilerinin girildiği ve talimat yazılarının hazırlandığı ekrandır. Dışarıdan gelen talimatın güncellenmesi ekranı, dosyada kayıtlı bulunan talimat bilgilerinin değiştirilmesi ve güncellenmesi durumunda kullanılan ekrandır.

Dışarıdan gelen eski talimat üzerine takip dosyası açılması ekranı, sistemden önce açılmış talimat dosyalarının bilgi girişlerinin yapılıp sistemde açıldığı ekrandır.

Tevzi işlemleri alt modülü, icra dairelerinde dosya tevzi işlemlerini, icra daireleri ile avukatların icra dairelerine tevzi işlemlerini kapsamaktadır. Avukatların ve kurumların çalışacakları dairelerin ve dosya tevzi yöntemlerinin belirlenmesi ekranı, avukatlara ve kurumlara kota verme işleminin yapıldığı ekrandır. Dosya tevzi tanımlama işlemleri alt modülü, tevzi işlemleri ile ilgili bilgilerin tanımlanmasını kapsayan işlemler ve onların gerçekleştirildiği ekranlardan oluşmaktadır.

Adliye bazında dosya tevzi değişkenleri bilgileri girişi ekranı, tevziye esas olacak adliye bazında dosya tevzi değişkenleri, özelleşmiş icra daireleri bilgileri ile ilgili sayısal bilgilerin girildiği ekrandır. Adliye bazında dosya tevzi edilecek icra dairelerinin girilmesi ekranı, adliyedeki icra dairelerine tevzi edilecek dosya tiplerinin ve tevzi sıralarının belirlendiği ekrandır. Adliye bazında dosya tevziye esas olacak takip tipleri girişi ekranı, adliye bazında dosya tevzi işlemleri sırasında esas alınacak takip tiplerinin girildiği ekrandır.

Dosya tevzi nöbetçi icra daireleri bilgi girişi ekranı, adliye bazında, varsa nöbetçi icra dairelerinin tanımlanmasının yapıldığı ekrandır. Avukatların kurumların çalıştıkları icra dairelerinin sorgulanması ekranı, avukatların veya kurumların, kotaya veya periyoda göre hangi icra daireleri ile çalıştığının sorgulandığı ekrandır. İcra dairelerine yapılan dosya tevzi işlemlerinin sorgulanması ekranı, kriter bilgiler doğrultusunda icra dairlerine yapılan tevzi bilgilerinin sorgulandığı ekrandır. Adliye bazında avukatların çalışacakları icra dairelerinin ve dosya tevzi yöntemlerinin sorgulanması ekranı, adliye bazında avukatların icra daireleriyle ve hangi tevzi tipi (kota, periyot) ile çalışacaklarının sorgulandığı ekrandır. Gelen talimatların sorgulanması ekranı, tevzi işlemi gerçekleştirilen talimat dosyalarının, girilen kriter bilgiler doğrultusunda listelendiği ekrandır.

İcra dairelerinden iptal edilen tevzi bilgilerinin sorgulanması ekranı, icra daireleri menüsünde bulunan tevzi yapılan dosyaların sorgulanması ekranında dosya açma süreci bitirilen tevzilerin listelendiği ekrandır. İcra müdürlükleri tevzi biriminde tevzi edilen talimat ve yetkisizlik dosya sorgu ve rapor işlemleri için kullanılan ekrandır. Tevzi biriminde tevzi edilen talimat ve yetkisizlik dosya sorgu ve rapor ekranı, talimat veya yetkisizlik dosyalarının tevzi bilgilerinin, girilen kriter bilgileri doğrultusunda sorgulandığı ve rapor olarak alındığı ekrandır.

Iflas işlemleri alt modülü, iflas dairesinin, hukuk mahkemelerinin ilamlarının infazı işlemlerini yürüten bir kurum olması itibarıyla mahkemelerin verdigi iflas veya iflas tedbiri kararlarının yani görevi içindeki işlemlerin ve gerekli yazıların hazırlandığı modüldür. İflasın kapatılması veya kaldırılmasının bildirilmesi yazısının hazırlanması ekranı, iflas işlemleri sonunda daha önce iflasın haber verildiği ve müflis hakkında bilgi istendiği kurumlara iflasın bittiğine ilişkin yazılarının hazırlandığı ekrandır. İflas kararının bildirilmesi ekranı, iflas kararının ilgili kurumlara bildirilmesi için gerekli yazıların hazırlandığı ekrandır. İflas idare memur adayları seçim işlemleri ekranı, iflas idare memur aday adaylarının sisteme girildiği ve bunların memur adayı ve memur sıfatı ile sisteme aktarıldığı ekrandır.

Tasfiye kararının hazırlanması ve sisteme aktarılması ekranı, iflas işlemleri sırasında yapılacak tasfiye yönteminin sisteme girilmesi ve ilgili kararın hazırlanması işlemlerinin yapıldığı ekrandır. İflas idare memurları seçim işlemleri ekranı, iflas idare memur adaylarının belirlendiği ekrandır. İflas idare memurları bildirim yazılarının hazırlanması ekranı, iflas dosyasına ait iflas idare memurları belirlendikten sonra, bu memurların çeşitli kurumlara bildirilmek için gerekli olan yazıların hazırlandığı ekrandır.

Dosya gönderme isteme işlemleri alt modülü, icra işlemleri sırasında bir dosyanın kapatılarak başka bir birime gönderilmesi, dosyanın incelenmek üzere başka bir birime gönderilmesi ve başka bir birimden dosya isteme işlemlerini yapan ekranlara sahip olan modüldür. Dosyanın kapatılarak gönderilmesi ekranı, dosyanın ilgili olduğu birimden ilişiği kapatılarak başka bir birime gönderilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Dosyanın geçici gönderilmesi ekranı, incelenmek üzere veya talep üzerine dosyanın başka bir birime gönderilmesi işleminin yapıldığı ekrandır. Başka birimden dosya isteme ekranı, başka bir birimdeki dosyanın incelenmek üzere başka bir birimden istendiği ekrandır. Gönderilen dosyayı geri isteme ekranı, mahkemeye gönderilen dosyaların istenmesi için ilgili yazıların hazırlandığı ekrandır.

Bilirkişi işlemleri alt modülü, icra işlemleri sırasında bilirkişilerle ilgili olarak yapılacak islerin gerçekleştirileceği ekranları içermektedir. Zimmet kıymetli evrak alt modülü, icra daireleri tarafından teslim alınan değerli evrak ya da eşyanın icra dairesinde kayıtlarının tutulması işlemlerini kapsamaktadır. Kıymetli evrak ve değerli eşyaların iadesinin yapılması ekranı, icra dairesince muhafaza edilen kıymetli evrak ve değerli eşyaların iadesinin yapıldığı ekrandır. Kıymetli evrak/eşya kayıt ekranı, icra işlemleri sırasında icra dairesince muhafaza edilecek olan kıymetli evrak ve değerli eşyaların kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Devir işlemleri alt modülü, “Genel İşlemler” modülünün altında olup, yıl sonunda devreden derdest dosya, kapalı dosya ve tahsilât bilgilerinin sisteme girilmesini kapsayan işlemler ve onların gerçekleştirildiği ekranlardan oluşmaktadır. Derdest devir dosya girişi ekranı, icra dairesinde halen açık (derdest) olan dosyaların sisteme alınmasında kullanılan ekrandır. Kapalı devir dosya girişi ekranı icra dairesinde yıl sonunda aynı yıl içerisinde kapanmış dosyaların sisteme alınmasında kullanılan ekrandır. Tahsilât devir bilgilerinin sisteme girilmesi ekranı icra dairesinde yılsonunda yapılan kasadaki tahsilâtların sisteme girilmesi için kullanılır.

Tanımlar Modülü

Tanımlar modülü, icra dairesinde yapılan işlemler sırasında tüm icra daireleri tarafından kullanılacak, tanımlı bilgilerin sisteme kaydedilmesi işlemlerini kapsamaktadır. Dış kurum ekleme güncelleme ekranı, kurumlara ait bilgi girişlerinin yapıldığı ve güncellenebildiği ekrandır. Alacak kalemleri tanımlama ekranı, alacak kalemlerinin sisteme girilmesini sağlayan ekrandır.

Harç masraf bilgileri girişi ekranı, sistemde kodlu olarak kullanılan harç ve masrafların alanların tanımlandığı ve ayrıntı bilgilerinin belirlenmesi işlemlerini yapıldığı ekrandır. Harç/masraf bilgileri güncelleme, silme, ekleme ekranı, sistemde kodlu olarak kullanılan harç ve masrafların alanları tanımlandıktan ve ayrıntı bilgilerinin belirlenmesi işlemleri yapıldıktan sonra bu bilgilerin değişmesi gerektiğinde ilgili güncellemelerin yapıldığı ekrandır.

İtiraz edilebilecek tebliğ evrakları ekranı, icra dairelerine itirazı yapılabilecek belgelerin itiraz süreleri ve ödeme süreleri bilgilerinin sisteme aktarıldığı ekrandır. İcra kodlu bilgiler işlemleri ekranı; sistem içinde liste düğmelerinde görüntülenen değerlerin bilgi girişinin yapıldığı ekrandır. Mezat salonu işlemleri ekranı, mezat salonu bilgilerinin sisteme kaydedilmesi, değiştirilmesi ve iptal edilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Yed-i emin depo bilgilerinin girişi ekranı, yed-i emin bilgilerinin sisteme kaydedilmesini kapsamaktadır. Genel faiz tanımlama ekranı, ilgili tarihlerdeki belirlenmiş faiz oranının sisteme girildiği ekrandır. Avukat kayıt/güncelleme işlemleri ekranı, sisteme avukat bilgileri eklemek ve bu bilgilerde güncelleme yapabilmek için kullanılan ekrandır. Döviz kur bilgilerinin girilmesi ekranı, sisteme döviz bilgilerinin girildiği ekrandır. Alacak kalemi kod türleri güncelleme ekranı, sistemde tanımlanan ve ilgili alacak kalemi bilgi girişlerinin olduğu ekranlarda listelenen bilgilerin güncellendiği ekrandır.

Raporlar Modülü

Raporlar modülü, icra dairelerinde işlem gören dosyalar ile ilgili defter tutulmasını kapsayan işlemler ve onların gerçekleştirildiği ekranlardan oluşmaktadır. İcra esas defteri ekranı, sistemde açılan esas dosyalarına ve izale-i şüyu dosyalarına ait esas defteri ve izale-i şüyu defteri bilgilerinin görüntülendiği ekrandır. İcra talimat defteri ekranı, sistemde açılan talimat dosyalarına ait talimat defteri bilgisinin görüntülendiği ekrandır. İcra derdest ve hitam listesi raporu alma ekranı sisteme girilen dosyaların durum raporunu almak için kullanılır. İş cetveli/istatistik raporu alma ekranı, yılsonu devirleri için hazırlanan iş cetveli ve istatistik raporu bilgilerinin görüntülendiği ekrandır.

Sorgular Modülü

Sorgular modülü, icra dairelerinde döviz üzerinden işlem gören dosyalar için kur hareketlerini sorgulama işleminin gerçekleştirildiği ekrandan oluşmaktadır. Döviz kur bilgilerinin sorgulanması ekranı, sistemde kayıtlı bulunan döviz bilgilerinin görüntülendiği ekrandır.

Sistem İşlem Modülü

Sistem işlem modülü, sistem kapsamında kullanılan işlemlerin gerçekleştirildiği ekranları kapsamaktadır. Sıra no güncelleme ekranı, ceza mahkemeleri yer alan işlem türlerinin sistemde kayıtların bulunduğu ekrandır. Birime birim tür ekleme ekranı, sisteme eklenecek birim türlerinin tanımlanması işleminin gerçekleştirildiği ekrandır. Sistem işlemleri alt modülü, sistem kapsamında kullanılan işlemlerin gerçekleştirildiği ekranları kapsamaktadır. İcra müdürlükleri alt sistemi içerisinde düz yazı yazabilme ve yazdıklarını sistem dışında kişisel bilgisayara kaydetme işlemlerinin gerçekleştirildiği doküman editörüdür. Sertifikaya sayısal imza atmak için kullanılan ekrandır.

Sertifikayı akıllı karta yüklememizi sağlayan ekrandır. Anahtar aktarım ekranı aracılığı ile şu anda çalışmakta olduğunuz sistemde yüklü bulunan uygulama anahtarlarınızı başka bir sisteme taşımak için dışarı verebilir veya daha önceden dışarı vermiş olduğunuz anahtarlarınızı bu sistemde de kullanabilmek için anahtarları içeri alabilirsiniz. İcra müdürlüğü alt sistemine kayıtlı herhangi bir dosya için, kullanıcı yetkisi çerçevesinde dosyanın başka kullanıcılar tarafından işlem görmesini engellemek amacıyla dosyayı seçerek şifre koyabilen ekrandır. İcra müdürlükleri alt sisteminde “eimza” kanunu çıktıktan sonra dosya imzalamak için kullanılacak ekrandır.

İcra müdürlükleri alt sisteminde “e-imza” kanunu çıktıktan ve dosya imzalandıktan sonra imza doğrulama için kullanılacak ekrandır. Şablon özelleştirme işlemleri ekranı, icra dairelerinde kullanılan şablonları isteğe göre düzenleme işleminin yapıldığı ekrandır.


Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
25 Mayıs 2024 Cumartesi