Ulusal Yargı Ağı Projesi 2 Dersi 5. Ünite Özet

İcra Ve İflas İşlemleri-I

Giriş

Bu ünite temel olarak dosya açılış işlemleri modülü, dosya işlem modülü, harç ve kasa işlemleri modülü, mal ve rehin işlemleri modülü, haciz işlemleri modülü ve bu modüllerde yer alan ekranlar konularını içermektedir.

Dosya Açılış İşlemleri Modülü

Bu modül takip talebinin oluşması durumunda dosyaya ait bilgilerin sisteme nasıl kaydedileceğini gösteren işlemleri ve bu işlemlerin yapıldığı ekranları içermektedir. Bu modül üç alt modülden oluşmaktadır:

 • Dosya sorgulama ve açma işlemleri alt modülü
 • Takip talebi detay bilgileri güncelleme işlemleri alt modülü
 • Vekil işlemleri alt modülü

Dosya Sorgulama ve Açma İşlemleri Alt Modülü: Dosya sorgulama ve açma işlemleri alt modülü, takip talebinin gelmesi ile dosyaya ait olan bilgilerin sisteme kaydedilmesini kapsayan işlemler ve onların gerçekleştirildiği ekranlardan oluşmaktadır.

Takip Talebi Detay Bilgileri Güncelleme İşlemleri Alt Modülü: Takip talebi detay bilgileri güncelleme işlemleri alt modülü, takip talebinin gelmesi ile dosyaya ait olan bilgilerin sisteme kaydedilmesinden sonra bilgilerin değiştirilmesini ve güncellenmesini kapsayan işlemler ve onların gerçekleştirildiği ekranlardan oluşmaktadır.

Vekil İşlemleri Alt Modülü: Vekil işlemleri alt modülü, vekil bilgilerinin değiştirilmesini ve güncellenmesini kapsayan işlemler ve onların gerçekleştirildiği ekranlardan oluşmaktadır.

Dosya açılış işlemleri modülünde yer alan ilgili ekranlarda yapılan işlemler

 • Takip talebinde bulunan avukat ve şahıs tevzi ön bilgileri ve kontrolü
 • Takip talebinde bulunan avukat ve şahıs tevzi ön bilgileri ve kontrolü (kota kontrolsüz)
 • Tevzi biriminden gelen dosya sorgulama
 • Çek bilgisinin girilmesi
 • Poliçe bilgisi girilmesi
 • Kontrat bilgisinin girilmesi
 • Senet bilgisinin girilmesi
 • Diğer alacak bilgileri girişi
 • İlam bilgisinin girilmesi
 • Çek ve alacak kalemi güncelleme
 • Senet ve alacak kalemi güncelleme
 • Poliçe ve alacak kalemi güncelleme
 • Kontrat ve alacak kalemi güncelleme
 • Diğer alacak ve alacak kalemi güncelleme
 • İlam bilgisinin güncellenmesi
 • Vekâletnamesi sisteme daha sonra kaydedilecek tarafa vekil kaydedilmesi
 • Vekâletnamesi sisteme kaydedildikten sonra tarafa vekil kaydedilmesi
 • Vekil adres bilgisi ekleme/güncelleme
 • Hatalı kaydedilen vekilin silinmesi
 • Alacak kalemi güncelleme
 • Tebliğ edilecek evrakların hazırlanması
 • Tebligat zarf davetiye hazırlanması
 • Eski dosya girişi
 • Dosya tevzi ön bilgilerinin girilmesi ve dosya tevzi işleminin yapılması
 • E-ortamda gelen takip taleplerinin kaydedilmesi ve tevzi işlemleri

olarak sıralanabilir.

Dosya İşlem Modülü

Bu modül dosya açılış ve işlemleri modülünde yapılan işlemler sonrasında yapılacak olan genel işlemler ve onların gerçekleştirildiği ekranlardan oluşmaktadır. Bu modül iki alt modülden oluşmaktadır. Bunlar:

 • Genel dosya işlemleri alt modülü
 • Teminat işlemleri alt modülü

Genel Dosya İşlemleri Alt Modülü: Genel dosya işlemleri alt modülü, icra işlemleri sürecinde dosyanın durdurulması, dosyanın kapatılması ve dosyanın yenilenmesi bilgilerinin sisteme kaydedilmesini kapsayan işlemler ve onların gerçekleştirildiği ekranlardan oluşmaktadır.

Teminat İşlemleri Alt Modülü: Teminat işlemleri alt modülü, icra dairelerinde çeşitli işlemler için verilen teminatların bilgilerinin sisteme girilmesi, incelenip kabul edilmesi için icra hâkimliğine sunulması, kabul edilip edilmediğinin sorulması için üst yazı hazırlanması gibi işlemlerin yapıldığı ekranlara sahip olan modüldür.

Dosya işlem modülünde yer alan ilgili ekranlarda yapılan işlemler; detaylı dosya arama, tensip talebi ve karar bilgi girişi, taraf bilgilerinin güncellenmesi, tebliğ edilen evraklar ile ilgili itiraz bilgilerinin girilmesi, tebliğ edilen evraklara yapılan itirazların karar bilgilerinin girilmesi, icra dosyası kapatma, dosya durum bilgilerinin güncellenmesi, dosyanın yenilenmesi, ilamın infaz bilgilerinin girilmesi, dosya tefrik işlemleri, teminat bilgisinin girilmesi, teminat mektubunun kabulü için icra tetkik merciine sorgu yazısı hazırlanması, teminat mektubunun kabul edilip edilmediğine dair bilginin girilmesi, icra dairesine verilen teminatın iadesi, teminat mektubunun paraya çevrilme yazısının hazırlanması, ilamla gelen teminatın iadesi yazısının hazırlanması, mehil vesikası işlemleri olarak örneklenebilir.

Harç ve Kasa İşlemleri Modülü

Harç ve kasa işlemleri modülü, herhangi bir talebin herhangi bir aşamasında para tahsilâtı, para reddiyatı, satıştan sonra icra dairelerince tahsil edilen meblağın K.D.V. işlemlerini ve diğer harç ve kasa işlemlerini kapsamaktadır. Harç ve kasa işlemleri modülü iki alt modülden oluşmaktadır. Bunlar:

 • Harç işlemleri alt modülü
 • Harç-kasa sorgu ve raporlama işlemleri alt modülü

Harç İşlemleri Alt Modülü: Harç işlemleri alt modülü, “harç ve kasa” modülünün altında olup harç ile ilgili dosyaya ait olan bilgilerin sisteme kaydedilmesini kapsayan işlemler ve onların gerçekleştirildiği ekranlardan oluşmaktadır.

Harç-Kasa Sorgu ve Raporlama İşlemleri Alt Modülü: Harç-kasa sorgu ve raporlama işlemleri alt modülü, “Harç ve Kasa” modülünün altında olup harç ile ilgili dosyaya ait olan bilgilerin sorgulanması ve raporlanması işlemleri ve onların gerçekleştirildiği ekranlardan oluşmaktadır.

Harç ve kasa işlemleri modülünde yer alan ilgili ekranlarda aşağıdaki işlemler yapılabilir.

 • Harç/masraf makbuzu hazırlama (belirleme)
 • Dış kuruma harç masraf yatırma bilgi yazısı
 • hazırlanması
 • Dış kurum ödeme harç/masraf girişi
 • Tahsilat yapılması ve tahsilat makbuzunun
 • hazırlanması
 • Reddiyat yapılması ve reddiyat makbuzunun
 • hazırlanması
 • Tahsilat alacak kalemi ilişkilendirme ve iptal
 • Tahsilat nedeni güncelleme
 • Yeni hesap bilgisi girişi
 • Banka dekontu bilgisinin girilmesi
 • İcra müdürlüğü harç kasa raporları
 • İcra müdürlüğü harç kasa sorguları
 • Harç masraf sorgulama işlemleri
 • Harç masraf makbuzu iptali
 • Tahsilat iptal
 • Reddiyat sorgulama ve iptal

Mal Modülü

Mal modülü, icra işlemleri sırasında taraflara ait mal bilgilerinin sisteme kaydedilmesini, görüntülenmesini ve güncellenmesini kapsayan işlemler ve onların gerçekleştirildiği ekranlardan oluşmaktadır. Mal modülü dosyadaki mal bilgileri güncelleme ve iptal işlemleri alt modülü olmak üzere tek alt modülden oluşmaktadır. Mal modülündeki ilgili ekranlarda taşınır bilgisinin girilmesi, taşınmaz bilgisinin girilmesi taşı bilgisinin girilmesi, maaş bilgisinin girilmesi, hesap bilgisinin girilmesi, diğer mal bilgisinin girilmesi, mal bilgilerinin görüntülenmesi, mal bilgilerinin güncellenmesi, dosyadaki malın iptali gibi işlemler yapılabilir.

Dosyadaki Mal Bilgileri Güncelleme ve İptal İşlemleri Alt Modülü: Dosyadaki mal bilgileri güncelleme ve iptal işlemleri alt modülü, “Mal” modülünün altında olup dosyaya ait mal bilgilerin görüntülenmesinin, güncellenmesinin ve iptal işlemlerinin gerçekleştirildiği ekranlardan oluşmaktadır.

Rehin İşlemleri Modülü

Rehin işlemleri modülü, icra işlemleri sırasında taraflara ait rehin bilgilerinin sisteme kaydedilmesini, görüntülenmesini ve güncellenmesini kapsayan işlemler ve onların gerçekleştirildiği ekranlardan oluşmaktadır. Rehin işlemleri modülü herhangi bir alt modül içermemektedir. İlgili ekranlarda yapılan İşlemler.

 • Rehin kaydının girilmesi
 • Rehin bilgilerinin görüntülenmesi
 • Rehin bilgilerinin güncellenmesi
 • Rehin mal ilişkisi güncelleme
 • Rehin iptali

olarak sıralanabilir.

Haciz İşlemleri Modülü

Haciz işlemleri modülü, kurumlar aracılığı ile yapılan haciz işlemleri, gayrimenkul haciz işlemleri, genel haciz ve menkul haciz işlemleri için ortak olan işlemleri içerir. Bu modül altı alt modülden oluşmaktadır. Bunlar:

 • Haciz girişleri alt modülü
 • Haciz güncelleme ve iptal işlemleri alt modülü
 • Kıymet takdiri ile ilgili işlemler alt modülü
 • İstihkak iddiası işlemleri alt modülü
 • Yed-i emin işlemleri alt modülü
 • Haciz yazıları alt modülü

Haciz Girişleri Alt Modülü: Haciz girişleri alt modülü, “Haciz İşlemleri” modülünün altında olup, haciz ve rehin ile ilgili dosyaya ait olan bilgilerin sisteme kaydedilmesini ve güncellenmesini kapsar.

Haciz Güncelleme ve İptal İşlemleri Alt Modülü: Haciz güncelleme ve iptal işlemleri alt modülü, “Haciz İşlemleri” modülünün altında olup haciz ile ilgili dosyaya ait olan bilgilerin iptal edilmesini, görüntülenmesini ve güncellenmesini kapsayan işlemler ve onların gerçekleştirildiği ekranlardan oluşmaktadır.

Kıymet Takdiri ile İlgili İşlemler Alt Modülü: Kıymet takdiri ile ilgili işlemler alt modülü, “Haciz İşlemleri” modülünün altında olup dosyaya ait olan malların kıymet takdiri ile ilgili bilgilerin sisteme kaydedilmesini, görüntülenmesini, güncellenmesini ve gerekli tutanağın hazırlanmasını kapsayan işlemler ve onların gerçekleştirildiği ekranlardan oluşmaktadır.

İstihkak İddiası İşlemleri Alt Modülü: İstihkak iddiası işlemleri alt modülü, “Haciz” modülünün altında olup hacizli veya rehinli mallarla ilgili oluşabilecek istihkak (hakediş) iddialarının sisteme kaydedilmesini, ilgili kişilere bildirilmesini ve güncellenmesini kapsayan işlemler ve onların gerçekleştirildiği ekranlardan oluşmaktadır.

Yed-i Emin İşlemleri Alt Modülü: Yed-i emin işlemleri alt modülü, “Haciz” modülünün altında olup hacizli veya rehinli malların bırakılacağı yed-i emin (güvenilir el) bilgilerinin sisteme kaydedilmesini veya malların yed-i eminden çıkartılmasını kapsayan işlemler ve onların gerçekleştirildiği ekranlardan oluşmaktadır.

Haciz Yazıları Alt Modülü: Haciz yazıları alt modülü, icra dairelerinin, takip suresi boyunca haciz ile ilgili hazırlaması gereken evrakların hazırlandığı modüldür.


Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
1 Temmuz 2024 Pazartesi