Ulusal Yargı Ağı Projesi 2 Dersi 4. Ünite Özet

Hukuk Mahkemeleri İşlemleri-Iı

Giriş

Karar modülü, temyiz işlemleri modülü, değişik iş işlemleri modülü, tereke işlemleri modülü, vezne işlemleri modülü ve genel işlemler modülü ile bu modüllerde yer alan ekranlar üzerinde durulacaktır.

Karar Modülü

Karar modülü, duruşma sonunda nihai karar verilmesi ile nihai karar gereklerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır. Karar modülü aşağıda listesi verilmiş ekranlardan oluşmaktadır:

Nihai Karar Bilgilerinin Kaydedilmesi: Nihai karar bilgilerinin kaydedilmesi, duruşma sonunda verilen kararın sisteme kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Gerekçeli Karar Evrakının Hazırlanması: Gerekçeli karar evrakının hazırlanması, kararı verilen dava dosyaları için gerekçeli karar evrakının hazırlanması işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Ek Karar Evrakının Hazırlanması: Ek karar evrakının hazırlanması ekranı, karar kaydı yapılmış dosyaya ek bir karar yazılması gerektiğinde kullanılan ekrandır.

Seri Dava Karar Bilgilerinin Kaydedilmesi: Seri dava karar bilgilerinin kaydedilmesi, seri dava kararlarının sisteme kaydedilmesi, gerekçeli karar evrakı hazırlanacak seri davaların seçilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Vakıf Kararlarının Tescil Edilmesi: Vakıf kararlarının görüntülenmesi ve tescil edilmesi, vakıf davalarına bakan mahkemenin kesinleşmiş kararları görüntülemesi ve tescil etmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Kesinleşme Şerhinin Kaydedilmesi: Kesinleşme şerhinin kaydedilmesi, davanın kesinleştiği bilgisinin kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Kesinleşme şerhinin kaydedilmesi işi temyiz sonucunun kaydedilmesinden sonra yapılabileceği gibi, nihai karar verilmesinden sonra zamanında temyiz başvurusu yapılmaması üzerine de yapılır.

Karar Talep Bilgilerinin Kaydedilmesi: Karar talep bilgilerinin kaydedilmesi, tarafların mahkemeden dilekçeyle talep ettikleri kararların kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Ara Kararının Yazılması: Ara kararının yazılması ekranı, taraflardan gelen talepler karşılık verilen kararın yazıldığı ekrandır.

Dosya Birleştirme Alt Modülü: Birleştirilmek üzere kapatılmış olan dosyaların birleştirilmesi işlemlerinin ve birleştirme nihai kararının alınmasının ardından dosyaların birleştirme sonucu kapatılması işlemlerinin yapıldığı alt modüldür ve şu ekranlardan oluşur: Dosya birleştirme işlemi, Birleştirilmek üzere dosyanın kapatılması.

Dosya Tefrik Alt Modülü

Dosya tefrik işlemlerinin yapıldığı alt modüldür.

Tefrik İşleminin Yapılması: Tefrik (ayırma) işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Tefrik işleminin yapılması işi, tefrik ara kararının verilmesi ile sistemde yapılması gereken dosya ayırma işlemlerinin kayıt işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Harç/Masraf Alt Modülü: Harç/masraf alt modülü, dava dosyası için yapılacak reddiyat ve tahsilât işlemleri faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır. Harç/masraf alt modülü aşağıda listesi verilmiş ekranlardan oluşmaktadır.

Harç/Masraf Hesaplama: Harç/masraf hesaplama, dava için tahsil edilmesi gereken harç ve masrafların otomasyon ortamında hesaplanmasını sağlayan ekrandır.

Harç/Masraf Hesaplama ve Tahsilâtı: Harç/masraf hesaplama ve tahsilâtı, vezne teşkilat olmayan birimlerde tahsil edilecek para miktarının hesaplanması ve tahsilâtının yapılması işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Harç Tahsil Müzekkeresi: Harç tahsil müzekkeresi, harç tahsil edilecek kuruma müzekkere yazılması işleminin yapıldığı ekrandır.

Sarf Ücreti Hesapları: Sarf ücreti hesapları, dava boyunca yapılan masrafların otomasyon ortamında hesaplanması işleminin gerçekleştirildiği ekrandır.

Reddiyat ve İade Hesaplama: Reddiyat ve iade hesaplama, davanın açılmasından sonra taraftan alınan paraların kullanılması sırasında para çıkışı işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirildiği ekrandır.

Reddiyat ve İade Hesaplama/Tahsilâtı: Reddiyat ve iade hesaplama/tahsilâtı, ekranı davanın açılmasından sonra vezne biriminin olmadığı adliyelerde paraların kullanılması sırasında para çıkışı işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirildiği ekrandır.

Harç/Masraf Tahsilâtı Hesaplama İptal Ekranı : Harç/masraf tahsilâtı hesaplama iptal ekranı, birimde yanlış hesaplanan harç ya da masrafların iptal edildiği ekrandır.

Harç/Masraf Reddiyatı Hesaplama İptali Ekranı: Harç/masraf reddiyatı hesaplama iptali ekranı, ilgili dosyada yapılmış hatalı reddiyat ödeme işleminin iptal edildiği ekrandır.

Karar Tahsilât/Reddiyat Bilgileri: Karar Tahsilât/Reddiyat Bilgileri ekranı karar aşamasına ulaşmış dosyanın karar yazımı esnasında tahsilât ve reddiyat bilgilerinin görülebildiği ekrandır.

Temyiz İşlemleri Modülü

Temyiz işlemleri modülü, davada nihai karar verildikten sonra taraflardan birinin verdiği temyiz dilekçesi ile kararın temyizi işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır.

Temyiz Başvurusunun Kaydedilmesi: Temyiz başvurusunun kaydedilmesi, davadaki bir tarafın bir dilekçeyle yaptığı temyiz, karar düzeltme başvurusuna ilişkin bilgilerin kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Temyiz Formunun Doldurulması: Temyiz formunun doldurulması, dava dosyası Yargıtay’a gönderilirken dosya ile ilgili bilgilerin yer aldığı temyiz formunun doldurulması işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Temyiz Sonucunun Kaydedilmesi: Temyiz sonucunun kaydedilmesi, dava dosyasının temyiz/karar düzeltme/itiraz sonucunun kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Temyizden Vazgeçme Dilekçesinin Kaydedilmesi: Temyizden vazgeçme dilekçesinin kaydedilmesi, temyizden vazgeçme dilekçesinin kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Taşra Temyiz Başvuru Bilgilerinin Kaydedilmesi: Taşra temyiz başvuru bilgilerinin kaydedilmesi, davadaki bir tarafın bir dilekçeyle aynı adli yargı çevresinde olmayan bir mahkemeye temyiz karar düzeltme/süre tutum başvurusuna ilişkin bilgilerin kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Değişik İş İşlemleri Modülü

Değişik iş işlemleri modülü, davanın görülmesi sırasında kararı alınan veya farklı adli yar- gı çevresinden gelen esasa ilişkin olmayan işlerde gerçekleştirilen faaliyetlerin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır. Değişik iş işlemleri modülü aşağıda listesi verilmiş ekranlardan oluşmaktadır:

Değişik İş Bilgilerinin Girilmesi: Değişik iş bilgilerinin girilmesi, tevzi biriminin kaydını yaptığı değişik iş ile ilgili ayrıntılı bilgilerin girilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Değişik İş Karar Kaydı: Değişik iş karar kaydı, değişik iş talebine ilişkin verilen kararın kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Değişik İş Karar Evrakı Hazırlama

Değişik iş karar evrakı hazırlama, değişik iş talebine ilişkin karar verildikten sonra değişik iş karar evrakı hazırlama işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Tereke İşlemleri Modülü

Tereke işlemleri modülü, tereke davaları işlemleri faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır. Tereke işlemleri modülü, aşağıda listesi verilmiş ekran- lardan oluşmaktadır:

Tereke Tutanağının Hazırlanması

Tereke tutanağının hazırlanması, dosyadaki ilgili taraf için tereke bilgilerinin tespitinin yapılarak teslim tutanağının hazırlandığı ekrandır.

Tereke İdare Memuru Ataması: Tereke idare memuru ataması, dosyada bulunan taraflara tereke idare memuru atanması işlemlerinin gerçekleştirildiği ekrandır.

Tereke Tespit ve Teslim Tutanağı: Tereke tespit ve teslim tutanağı, dosyadaki ilgili taraf için tereke bilgilerinin tespitinin yapılarak teslim tutanağının hazırlandığı ekrandır.

Taşınmaz Mal Girişi: Taşınmaz mal girişi, dava ile ilgili taraf için dosyada bulunan taşınmaz değerlerinin girildiği ekrandır.

Banka Hesap Hareketleri: Banka hesap hareketleri, terekeye ait taşınır ve taşınmaz ile ilgili satışlardan elde edilen paranın kayıtlı banka hesabındaki, para yatırma ve çekme bilgilerinin kaydedildiği ekrandır.

Banka Hesabı Tanımlama: Banka hesabı tanımlama, para yatırma ve para çekme ile ilgili her türlü işlem için çalışılan banka ve hesap numaralarının sisteme kaydedildiği ekrandır.

Miras Hesaplama: Miras hesaplama ekranın mirasçıların paylarının hesaplandığı ekrandır.

Satış İlanı Hazırlama: Satış ilanı hazırlama ekranı dosyaya ait taşınmazların satış ilanının hazırlandığı ekrandır.

Satış ve Alıcı Bilgilerinin Girilmesi: Satış ve alıcı bilgilerinin girilmesi ekranı, dosyada kayıtlı malların satış bilgilerinin girildiği ekrandır.

Şüyuun Giderilmesi: Şüyuun giderilmesi, dosya ile ilgili gayrimenkul bilgileri için gerekli olan şüyuun giderilmesi kayıtlarının gerçekleştirildiği ekrandır.

Vezne İşlemleri Modülü

Vezne işlemleri modülü, davaya ait tüm harç, masraf tahsilâtı ve reddiyat işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini kapsamaktadır. Vezne işlemleri modülü, aşağıda listesi verilmiş ekranlardan oluşmaktadır:

Harç/Masraf Tahsilâtı: Dava dosyasına ait harç/masrafın belirlenerek; taraftan alınıp kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Harç/Masraf Hesaplama ve Tahsilâtı: Harç/masraf hesaplama ve tahsilâtı, vezne teşkilatı olmayan birimlerde tahsil edilecek para miktarının hesaplanması ve tahsilâtının yapılması işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Toplu Harç Masraf Tahsilâtı: Toplu harç masraf tahsilâtı ekranı, aynı birime ait belli bir dosya grubuna çıkartılmış olan harç ve masraf işlemlerinin tahsilâtının yapıldığı ekrandır.

Posta Havalesi Tahsilâtı: Posta havalesi tahsilâtı, ilgili birimlere ait posta havale tahsilâtlarının yapıldığı ekrandır.

Reddiyat ve İade Tahsilâtı: Reddiyat ve iade tahsilâtı; davanın açılmasından sonra taraftan alınan paraların kullanılması sırasında, para çıkışı işlemleri faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirildiği ekrandır. Bu ekran, vezne işlemleri sürecinin herhangi bir aşamasında menüden çağırılabilir.

Reddiyat ve İade Hesaplama/Tahsilâtı: Reddiyat ve iade hesaplama/tahsilâtı; davanın açılmasından sonra taraftan alınan paraların kullanılması sırasında para çıkışı işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirildiği ekrandır.

Posta Listesi Reddiyatı: Posta listesi reddiyatı ekranı, posta işlemlerine ait tahsilâtların kaydedildiği ekrandır.

Banka Hesabı Tanımlama: Banka hesabı tanımlama, para yatırma ve para çekme ile ilgili her türlü işlem için çalışılan banka ve hesap numaralarının sisteme kaydedildiği ekrandır.

Banka Hesap Hareketleri: Banka hesap hareketleri, dosya için gerekli olan banka hesap hareketleri işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Banka Hesapsız Para Hareketleri: Banka hesapsız para hareketleri, ilgili birimde banka hesabına bağlı olmadan yapılan işlemlerin kaydedildiği ekrandır.

Zamanaşımı Listesi: Zamanaşımı listesi, tarafların artan harç ya da masraflarını almaması durumunda zaman aşımına uğramış dosya hesaplarını listeleyen ekrandır.

Vezne Kasa Kapatma: Vezne kasa kapatma, vezne işlemlerinin gün sonunda bitmesi sonucu kasanın kapatılması işleminin yapıldığı ekrandır.

Harç/Masraf İptali: Yanlış tahsil edilen harç ve masrafların iptal edildiği ekrandır.

Harç/Masraf Reddiyatı İptali: Harç/masraf reddiyatı iptali ekranı, hatalı ödenen reddiyatların iptal edildiği ekrandır.

Ayrıntılı Kasa Raporu: Ayrıntılı kasa raporu, belirlenen tarih aralığında ya da günlük olarak ayrıntılı vezne işlemleri raporunun alındığı ekrandır.

Ayrıntılı Stopaj Ödeme Listesi: Ayrıntılı stopaj ödeme listesi, ayrıntılı stopaj ödeme listesinin belirtilen tarih aralığında listelendiği ekrandır.

Tahsilât/Reddiyat Özet Raporu: Tahsilât/reddiyat özet raporu ekranı, tahsilât reddiyat özetinin belirtilen tarih aralığında listelendiği ekrandır.

Genel İşlemler Modülü

Genel işlemler modülü, hukuk mahkemeleri faaliyetleri kapsamında, tek bir modüle bağlı olmayıp birden fazla modül kapsamında kullanılan işlemlerin faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır.

Genel İşlemler modülü aşağıda listesi veril- miş ekranlardan oluşmaktadır:

Yeni Görev Ataması: Yeni görev ataması ekranı, ilgili birimde görevli herhangi bir personelin bir dosya ile ilgili yeni görevlendirme kaydı yapılmaktadır.

Şablon Özelleştirme İşlemleri: Şablon özelleştirme işlemleri ekranı, hukuk mahkemeleri alt sisteminde kayıtlı olan Şablon türlerini kendi isteğimize göre özelleştirebileceğimiz ekrandır.

Sıra No Güncelleme: Sıra no güncelleme ekranı, ilgili birime ait defter numaralarının listelendiği ekrandır.

Kelime İşlemci: Hukuk mahkemeleri alt sistemi içerisinde düz yazı yazabilme ve yazdıklarını sistem dışında kişisel bilgisayara kaydetme işlemlerinin gerçekleştirildiği doküman editörüdür.

Hâkim Görevlendirme/Değiştirme İşlemleri: Hâkim görevlendirme/değiştirme işlemleri ekranı, dosya bazında tahkikat hâkim ve üyelerin atandığı ya da atanmış personelin değiştirildiği ekrandır.

Sertifika İşlemleri Alt Modülü: Sertifika işlemleri sistem kapsamında kullanılan işlemlerin gerçekleştirildiği ekranları kapsamaktadır.

Sertifika İstek Ekranı: Sertifikaya sayısal imza atmak için kullanılan ekrandır.

Sertifika Yükleme Ekranı: Sertifikayı akıllı karta yüklememizi sağlayan ekrandır.

Anahtar Aktarım Ekranı: Anahtar aktarım ekranı aracılığı ile şu anda çalışmakta olunan sistemde yüklü bulunan uygulama anahtarlarını başka bir sisteme taşımak için dışarı verilebilir veya daha önceden dışarı vermiş olunan anahtarları bu sistemde de kullanabilmek için anahtarlar içeri alınabilir. Sistemde yüklü bulunan uygulama anahtarınızı başka bir sisteme taşımak için “Anahtarı Ver” düğmesine tıklanır. Daha önceden dışarı vermiş olduğunuz anahtarınızı bu sistemde kullanabilme için “Anahtarı Al” düğmesine tıklanır. “X” düğmesine tıklanarak [Anahtar Aktarım Ekranı] ekrandan çıkılır.

Başkaları İçin Dosya Şifreleme Ekranı: Başkaları için dosya şifreleme ekranı, hukuk mahkemeleri alt sistemine kayıtlı herhangi bir dosya için, kullanıcı yetkisi çerçevesinde dosyanın başka kullanıcılar tarafından işlem görmesini engellemek amacıyla dosyayı seçerek şifre koyabilen ekrandır.

İmza Doğrulama Ekranı: Hukuk mahkemeleri alt sisteminde “e-imza” kanunu çıktıktan ve dosya imzalandıktan sonra imza doğrulama için kullanılacak ekrandır.

Tanımlama İşlemleri Alt Modülü: Tanımlama işlemlerinin yapıldığı alt modüldür ve şu ekranlardan oluşur.

Kodlu Alan İçerikleri Tanımlama: Kodlu alan içerikleri tanımlama, menüde yer alan alt sistemlerinden herhangi birinin se- çimi yapılarak evrak gizlilik derecesi bilgileri ve evrak nevi bilgileri gibi kod türlerinin görülmesi veya yeni kod türleri eklemek için kullanılan ekrandır.

Tevzi Kriterleri Girişi: Tevzi kriterleri girişi, sistemin tevzi yaparken referans aldığı kriterlerin girilmesi işlemlerini kapsayan ekrandır.

İcra Mahkemelerinin Görevli Oldukları İcra Dairelerinin Girişi: İcra mahkemelerinin görevli oldukları icra dairelerinin girişi; icra mahkemelerinin görevli oldukları icra dairelerini belirleme işlemlerinin gerçekleştirildiği ekrandır.

Dava Türlerinin Kaydedilmesi: Dava türlerinin kaydedilmesi, sistemde kayıtlı olan dava türü kodlarının sorgulanması, dava türü bilgilerinin listelenmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Harç Uygulama Bilgilerinin Kaydedilmesi: Harç uygulama bilgilerinin kaydedilmesi, dönemsel olarak değişen harç uygulama oranlarının, katsayı bilgilerinin kaydedildiği, güncellendiği ekrandır.

Ara Karar/Tensip Girişi: Ara karar/tensip girişi, ara karar/tensip görev listesine yeni kayıt eklenmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Standart Ara Karar/Tensip Oluşturma: Standart ara karar/tensip oluşturma, ara karar/tensip görev listesine ara karar/tensip kararlarından yeni görev eklenmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Program Yönetim Parametrelerinin Kaydedilmesi: Program yönetim parametrelerinin kaydedilmesi, dış birime verilen bir dosyanın duruşma gününden kaç gün önce geleceği bilgisini güncelleme işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Program Yönetim Parametrelerinin Kaydedilmesi: Program yönetim parametrelerinin kaydedilmesi, dış birime verilen bir dosyanın duruşma gününden kaç gün önce geleceği bilgisini güncelleme işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Yazıcıların Tanımlanması: Yazıcıların tanımlanması ekranı sistemde belli evrakların tanımlı başka bir yazıcıdan çık- tısı alınmak istenir ise tanımlama işleminin yapıldığı ekrandır.

Dış Kurum Ekleme/Güncelleme: Sisteme dış kurum eklemek ya da var olan dış kurum bilgilerini güncellemek için kullanılan ekrandır.

Dış Kurum Tipleri

Sistemde kayıtlı olan dış kurum tiplerini görüntülemek ve sorgulamak için kullanılan ekrandır.

Referans Verilen Ekranlar

Kullanıcının bağlı bulunduğu alt sistemde mevcut olan tüm modül, alt modül ve bunlara bağlı ekranlarda sürekli olarak kullanılan ekranlar listesidir.

Dağıtım Listesi: Dağıtım Listesi ekranı, dosya ile ilgili yazışmalarda hazırlanan belgelerin gideceği yeri belirlemek için kullanılan ekrandır.

Dosya İlgili Kişi Listesi: Dosya ilgili kişi listesi ekranı, dosya içi yazışmalarda ve taraflarla ilgili alınan kararlarda, dosya taraflarının, yapılan işlemlerle ilişkisinin kurulduğu ekrandır.

Birim/Dış Kurum Seçme Ekranı: Birim/dış kurum seçme ekranından evrakların hangi birime gönderileceği tespit edilir. Aynı zamanda bu ekran Adalet Bakanlığı’na bağlı tüm birimlerin görüntülendiği ekrandır.

Evrak Ek Listesi: Evrak ek listesi ekranı dosyaya yeni bir evrak eklenmek istendiğinde kullanılır. Ayrıca bu ekran, daha önce scanner (tarama cihazı) ile taranarak sisteme katılan evrak eklerinin de görüntülendiği ekrandır.

Evrak Arama: Evrak arama ekranı dosya içindeki bir evraka ulaşılmak istendiği zaman kullanılır (Örneğin, tebligat sonucu kaydedilirken ya da sisteme evrak eklenirken). Ayrıca evrak arama ekranı, sistemde kayıtlı gelen ve giden evrakların arandığı ekrandır.

Dış Kurum Arama Ekranı: Dış kurum arama ekranı, adli sistem içinde yapılan yazışmalarda, evrakların kurumlara gönderilmesi gerektiğinde kullanılan, evrakın gideceği kurumun sorgulandığı ve seçildiği ekrandır.

Safahat Bilgileri: Safahat bilgileri ekranı, dosyada yapılan tüm işlemlerin kim tarafından hangi tarihte yapıldığının, yapılan işlemin ne olduğunun görüntülendiği, dosya ile ilgili bilgi alma ekranıdır.

Dosya Evrak Listesi: Dosya evrak listesi ekranı dosya içindeki evraka ulaşılmak istendiğinde kullanılır. Ekranda dosya içinde yapılacak işlemin hangi evraka istinaden yapıldığı belirlenir. Aynı zaman- da bu ekran, dosyada scanner (tarama cihazı) ile sisteme katılan bütün evrakların görüntülendiği ekrandır.

İş Adımı Tanımlama: İş adımı tanımlama ekranı, yapılan işlemlerde ya da hazırlanan evraklarda işlemi ya da evrakı onaylayacak kullanıcıları belirlemek için kullanılan ekrandır.

Kurum Arama Bilgileri: Kurum arama bilgileri ekranı, sistemde kayıtlı olan bir kuruma ulaşılmak istendiğinde kullanılan bir sorgu ekranıdır.

Evrak Detay Bilgileri: Sistemde kayıtlı olan evrakın detay bilgilerini kaydetmemizi sağlayan ekrandır.

Evrak Görüntüleme: Evrak görüntüleme ekranı, dosyada kayıtlı olan evrakların görüntüsüne ulaşılmak istendiğinde kullanılan bir ekranıdır.

Dosya Ayrıntı Bilgileri: Dosya ayrıntı bilgileri; dava dosyası ile ilgili tüm ayrıntılı bilgilere ulaşıldığı ekrandır. Ayrıca, dava dosyasında bulunması gereken tüm bilgilerin görüntülendiği, tarafların dosyadaki durumunun izlendiği ve dosyada bulunan evrakların listelendiği ekrandır.

Standart Harç Masraf Seçme: Standart H/M türü liste düğmesinden seçim yapıldığında “Standart Harç/Masraflar” bloğunda bulunan tabloda görüntülenen harç/masraf isimleri “Ekle/Çıkar” sütunundaki onay kutuları işaretlenerek dosyaya dahil edilir veya dosyadan çıkartılabilir.

Bilirkişi Masrafları: Bilirkişi ayniyat düğmesi tıklandığında açılan ekran üzerindeki “Atama Nedeni” zorunlu liste düğmesinden seçim yapıldığında bilgiler tabloda görüntülenir. Miktarı (TL) metin alanına miktar bilgisi girilir.

Keşif Masrafları: Keşif masrafları düğmesi tıklandığında açılan ekran üzerindeki “Keşif Nedeni” zorunlu liste düğmesi ile keşif nedeni seçilir. Ekran üzerinde bulunan tabloda keşif yapacak kişi ve ünvan bilgileri görüntülenir. “Keşif Avansı (TL)” metin alanında tutar bilgisi görüntülenir.

Teminat Girişi: “Teminat“ düğmesi tıklandığında açılan ekran üzerindeki “Teminat Girişi” bloğunda bulunan metin alanındaki teminat bilgisi için “Miktarı (TL)” metin alanına tutar bilgisi girilerek güncelleme yapılabilir ve “Ekle” düğmesine basılarak “Türü”, “Tutarı” bilgilerinin bulunduğu alana aktarılır.

Harç Seçme: Harç ekle düğmesi tıklandığında açılan ekran üzerindeki “Harç Bilgileri” bloğunda bulunan metin alanındaki harç isimleri için “Adedi” metin alanına adet bilgisi girilerek güncelleme yapılabilir ve “Ekle” düğmesine basılarak “Adet”, “Türü” bilgilerinin bulunduğu alana aktarılır.

Tebligat Arama: Tebligat arama işleminin yapıldığı ekrandır.

Dosya Taraf Kaydetme/Güncelleme/Görüntüleme İşlemleri: Dosya taraf kaydetme/güncelleme/görüntüleme işlemleri ekranında sisteme ve üzerinde işlem yapılan dosyaya taraf kaydedilir. Aynı zamanda bu ekran taraflarla ilgili gerekli güncellemelerin yapıldığı ve kayıtlı bütün bilgilerin görüntülendiği ekrandır.

Tahsilât İşlemleri: Tahsilât işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Tahsilât Reddiyat Ayrıntı Paneli: Tahsilât reddiyat bilgileri düğmesi tıklandığında açılan ekran üzerindeki tabloda dosyaya ait tahsilât işlemlerinin tarihi ve tutarı (TL) ve reddiyat işlemlerinin tarihi ve tutarı (TL) bilgileri tablolar üzerinde görüntülenir. Tablodaki değerlerin toplamları Toplam (TL) me- tin alanına sistem tarafından otomatik olarak aktarılmıştır.

Vekâletnamesiz Vekil Kaydedilmesi: Vekâletnamesiz vekil kaydetme işleminin yapıldığı ekrandır.

Taraf İşlemleri: Taraf işlemleri ekranı ile ilgili tarafa ait bilgiler görüntülenir. Herhangi bir bilgi girişi yapılamaz.

“Kimlik Ana Bilgileri”, “Nüfus Bilgileri”, “Kayıtlı Adres Bilgileri”, “Ehliyet Bilgileri” ve ”Diğer Bilgiler” seçmelerine tıklanarak ilgili tarafın bilgileri görüntülenir.

İş Listesinden Başlatılan Ekranlar

İş listesinden başlatılan ekranlar, menüde olmayan, işin akışına göre, sistem tarafından kullanıcının iş listesine otomatik olarak düşen ve “Başlat” düğmesine tıklanarak açılan ekranları kapsamaktadır.

Giden Evrak Onay Sonrası İşlemleri: Hukuk mahkemeleri alt sisteminde hazırlanan evraklar tüm onaylama işlemleri tamamlandıktan sonra evrakı hazırlayan kullanıcının iş listesine onay sonrası düştüğü ekrandır.

Giden Evrak Onay İşlemleri: Hukuk mahkemeleri alt sisteminde hazırlanan evraklarının onay işleminin yapıldığı ekrandır.


Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
25 Mayıs 2024 Cumartesi