Ulusal Yargı Ağı Projesi 2 Dersi 3. Ünite Özet

Hukuk Mahkemeleri İşlemleri-I

Giriş

Hukuk Mahkemeleri, sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan diğer hukuk mahkemeleridir. Sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri tek hâkimlidir. Asliye ticaret mahkemesi kurulan yerlerde bu mahkemede bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur ve mahkeme, bir başkan ve iki üye ile toplanır.
Hukuk mahkemeleri bulundukları il veya ilçenin adı ile anılır. Asliye hukuk mahkemeleri, sulh hukuk mahkemelerinin görevleri dışında kalan ve özel hukuk ilişkilerinden doğan her türlü dava ve işler ile kanunların verdiği diğer dava ve işlere bakar.

Tevzi Modülü

Tevzi işlemleri kapsamında kullanıcı, dava harçlandırma ve dava tevzi işlemlerini yapmaktadır. Burada tevzi biriminde evrak ile ilgili bilgiler girilmekte ve hangi tür is olduğu belirlenerek ilgili birimlere tevzisi gerçekleştirilmektedir.

Dava Açılış Harçlandırma İşlemi: Dava açılış harçlandırma işlemi, dava ilk açılışta davacının açılış için ödemesi gereken harç/masrafların hesaplanması işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Seri Dava Açılış Harcandırma İşlemi: Seri dava açılış harçlandırma İşlemi seri dava masraf ve harçlarının hesaplanması işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Dava Tevzi İşlemi: Dava tevzi İşlemi, dava dosyalarının ilgili mahkemelere belirli kriterlere göre tevzi edilme-si İşlemlerinin gerçekleştirildiği ekrandır. Dava başvurusu, ilk açılış harç/masrafları tahsil edildikten sonra dava tevzi İşlemleri yapılmaktadır.

Görevsizlik/Yetkisizlik Nedeniyle Gelen Dosyanın Tevzi Edilmesi: Görevsizlik/yetkisizlik nedeniyle gelen dosyanın tevzi edilmesi, görevsizlik ve yetkisizlik nedeniyle tevzi bürosuna gelen ve sistemde var olan dosyaların yeniden tevzisi İşlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Sistem Dışından Gelen Bozma, Görevsizlik/Yetkisizlik, Birleştirme Dosyalarının Tevzi Edilmesi : Sistem dışından gelen bozma, görevsizlik/yetkisizlik, birleştirme dosyalarının tevzi edilmesi, sistem dışından gelen bozma, görevsizlik ve yetkisizlik nedeniyle tevzi bürosuna gelen ve sistemde var olan dosyaların yeniden tevzisi İşlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Tek Mahkemeli Dava Tevzi İşlemi: Tek mahkemeli dava tevzi İşlemi, tevzi ve vezne İşlemlerinin birlikte yapıldığı birimlerde, harç masraf İşleminin gerçekleşmesinden sonra tevzi İşleminin yapıldığı ekrandır.

Dava Tevzi Sorgulama: Dava tevzi sorgulama, bilinen herhangi bir kriterden yola çıkarak davanın ayrıntılı bilgilerine ulaşmak için kullanılan ekrandır.

Taraf Kaydetme: Taraf kaydetme, mahkeme bazında tevzi edilen dosyalara taraf kaydının yapılabildiği ekrandır.

Dava Tevzi Formu Oluşturma: Dava tevzi formu oluşturma, tevzi formu oluşturma işleminin yapıldığı ekrandır.

Tevzi Yapılan Birimlerin Tanımlanması: Tevzi yapılan birimlerin tanımlanması, tevzi yapılacak birimlerin tanımlamalarının yapıldığı ekrandır.

Seri Dava Açılış Harçlandırma ve Tevzi İşlemi: Seri dava açılış harçlandırma ve tevzi İşlemi, seri dava masraf ve harçlarının hesaplanması İşlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Dosya Modülü

Dosya modülü, genel dosya sorgulama İşlemlerinin yapılması, dosya bilgilerinin ayrıntılı olarak incelenmesini ve çalışılacak dosya seçimini kapsamaktadır.

Dosya Arama Ekranı: Dosya arama ekranı, ilgili birime tevzi edilmiş ve birimde üzerinde işlem yapılacak dosyanın belli kriterler girilerek sorgulama yapılmasını ve ilgili dosyanın seçilmesi İşlemlerini kapsayan ekrandır.

Çalışılacak Talimatı Seçme Alt Modülü Talimat Arama Ekranı

Talimat arama ekranı, gönderilen talimat dosyaları için sorgulama yapılmasını ve ilgili dosyanın seçilmesi İşlemlerini kapsayan ekrandır.

Talimat Arama Ekranı (Gelen): Talimat arama ekranı, gelen talimat dosyaları için sorgulama yapılmasını ve ilgili dosyanın seçilmesi İşlemlerini kapsayan ekrandır.

Dosya Gönderme/İsteme Alt Modülü

Dosyanın Geçici Gönderilmesi: Dosyanın geçici gönderilmesi, hukuk mahkemelerinde başka bir mahkemenin inceleme isteği üzerine dava dosyasının diğer bir mahkemeye gönderilmesi İşlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Dosyanın Kapatılarak Gönderilmesi: Dosyanın kapatılarak gönderilmesi, hukuk mahkemelerinde dava dosyasının İşlem yapılmak üzere diğer bir mahkemeye gönderilmesi sırasında yapılan kayıt İşlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Gönderilen Dosyayı Geri İsteme: Gönderilen dosyayı geri isteme, başka bir mahkemeye ya da birime gönderilen dosyanın geri isteme İşleminin yapıldığı ekrandır. Bu ekranda hangi dosyaların nerelere gönderildiği bilgisine de ulaşılmaktadır.

Başka Birimden Dosya İsteme: Başka birimden dosya isteme, dosya isteme bilgilerinin kaydedilmesi ve üst yazı hazırlanması İşleminin yapıldığı ekrandır.

Başka Birimden Gelen Dosya Görüntüleme/İade: Başka birimden gelen dosya görüntüleme/iade, dosya isteme sonucu başka birimden gelen dosyaların ayrıntılı bilgilerinin görüntülendiği ve iade İşlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Başka Birimler Tarafından İncelenen Dosyaların Listelenmesi: Başka birimler tarafından incelenen dosyaların listelenmesi, birime ait dosyalardan biri ya da birkaçı başka birimler tarafından incelenmekte ise bu dosyaların görüntülendiği ekrandır.

Dosya Ayrıntı Bilgileri Dosya ayrıntılı bilgileri, dava dosyası ile ilgili tüm ayrıntılı bilgilere ulaşıldığı ekrandır. Ayrıca, dava dosyasında bulunması gereken tüm bilgilerin görüntülendiği, tarafların dosyadaki durumunun izlendiği ve dosyada bulunan evrakların listelendiği ekrandır.

Hâkimin Not Defteri Hâkimin not deieri, hâkimin not deierine dosyayla ilgili notların kaydedilmesi İşleminin yapıldığı ekrandır. Derdest Dosyanın Girilmesi Derdest dosyanın girilmesi, İşlemi devam eden sisteme girilmemis dosyaların sistem dâhiline alınması ekranıdır.

Karar No Günleme: Karar no günleme ekranı, dosyanın herhangi bir sekilde yanlıs karar numarası alması ha-linde karar numarasının düzeltilmesi ekranıdır.

Evrak Silme: Evrak silme ekranı, belli koşulları sağlayan dosyaya yanlışlıkla kaydı yapılmış ya da ilgili dosya için oluşturulmuş evrakların silime İşleminin gerçekleştirildiği ekrandır.

Hâkime Dosya Atama: Hâkime dosya atama ekranı, birimlerde hâkim sayısının birden fazla olması durumunda dosyayla ilgili İşlemlerde yetkili hâkimin sisteme tanıtılması İşlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Dosya No Güncelleme: Dosya no güncelleme, yetkili birim ve kullanıcı tarafından dosya no güncelleme İşleminin gerçekleştirildiği ekrandır.

İstenen Dosyaların Listesi: İstenen dosyaların listesi ekranı, diğer birimlerden istenen dosyaların listeleme İşleminin yapıldığı ekrandır.

Seri Dava Uygulamaları: Seri dava uygulamaları ekranı, birime seri dosya olarak gelen dosyaların vekil, duruşma günü, taraf kopyalama, seri dava ekleme ve müzekkere kopyalama İşlemlerinin pilot dosya üzerinden seri dosyalar için yapıldığı ekrandır. Ekranda İşlemlerin yapılabilmesi için pilot dosyanın dava açılış İşlemlerinin yapılmış olması gerekir.

Hakem Sıfatlı Dosya Aktarma: Hakem sıfatlı dosya aktarma, dosya türü tahkim (hakem) olan dosyaları ilgili birime aktarılması ekranıdır.

Dava Açılış Modülü

Dava açılış modülü, dava açılış yapılması, dosya bilgilerinin sisteme girilmesi girilen bilgilerin güncellenmesi, avukat bilgilerinin girilmesi ve güncellenmesi İşlemlerini kapsa-maktadır. Dava açılış modülü aşağıda listesi verilmiş ve takip eden bölümlerde açıklanmış ekranlardan oluşmaktadır.

Dava Açılış İşlemleri: Dava açılış İşlemleri, tevzi edilmiş ve esas numarası verilerek mahkemelere dağıtımı yapılmış dosyalara girilmesi gereken bilgilerin girilmesi İşlemlerinin kapsayan ekrandır. Bu ekranda İşlem yapılabilmesi için dosya evrak kayıt İşlemleri ekranında dava dilekçesinin dosyaya kaydedilmesi gerekmektedir. Dava açılış İşlemleri ekranı dosyaya ait dava dilekçesinin kaydedilmesi İşlemi sonucunda sistem tarafından açılır.

Bozma Üzerine Gelen Dosyanın Yeniden Açılması: Bozma üzerine gelen dosyanın yeniden açılması, Yargıtay’dan bozularak gelen dosyanın, dava açılış bilgilerinin kaydedildigi ekrandır (Taraf bilgileri, dava konusu, dosya bilgiler, vb).

Dava Tensip Zaptının Hazırlanması: Dava tensip zaptının hazırlanması, tensip zaptının daha önceden tanımlanmış tensip kararları içerisinden seçilerek kaydedilmesi ve oluşturulan tensip listesinden tensip zaptının hazırlanması İşlemlerinin yapıldığı ekrandır. Tensip zaptı ile duruşma gününe kadar; ilgili yerlere müzekkerelerin yazılması ve taraflara duruşma gününü belirten davetiyelerin gönderilmesi, davalıya davacının dilekçe örneğinin gönderilmesi İşlemlerinin yapılması gerekmektedir. Mahkeme kaleminde, dava dosyasını hazırlık İşlemleri için teslim alındık-tan sonra tensip zaptının hazırlanması ekranıdır.

Taraf Vekil İşlemleri Alt Modülü Taraf ve Tanık Bilgilerinin Güncellenmesi

Taraf ve tanık bilgilerinin güncellenmesi ekranı, duruşma sırasında veya sonunda ilgili dava dosyasına yeni taraf eklenmesi, mevcut taraf bilgilerinin değiştirilmesi, vekil bilgilerinin güncellenmesi ve görüntülenmesi İşlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Avukat Kayıt/Güncelleme İşlemleri: kayıt/güncelleme İşlemleri ekranı, avukat bilgilerinin girilmesi ve bilgilerin gün-cellenmesi İşleminin yapıldığı ekrandır.

Vekil Adres Bilgisi Ekleme Güncelleme : Vekil adres bilgisi ekleme güncelleme ekranı, ilgili dosyanın taraiarından birine yapılmıs vekil kaydına ait adres bilgisinin güncellendigi ve eklendigi ekrandır.

Hatalı Kaydedilen Vekilin Silinmesi: Hatalı kaydedilen vekilin silinmesi ekranı, ilgili dosyaya vekilin hatalı kaydedilmesi vekilin dosyadan silinmesi ekranıdır.

Dava Miktarının Arttırılması: Dava miktarının arttırılması, dava miktarının ıslah yoluyla değişiminden sonra, davanın açılış harçlarına ek olarak yapılacak harçlandırma İşlemlerinin yapıldığı ekrandır. Dava miktarı değiştiği için, harç miktarı da değişmiştir.

Tevzi Dağılım Çizelgesi: Tevzi dağılım çizelgesi, mahkeme bazında istenilen tarih aralığında dava türüne göre dava tevzi istatistiklerinin görüntülendiği ekrandır.

Tebligat Modülü

Tebligat modülü, dava öncesinde (tensip zaptı gereğince), davanın görülmesi sırasında veya dava sonunda, ilgililerin duruşmaya veya mahkeme kalemine çağrılması ya da alınan kararların bildirilmesi için yapılması gereken tebliğ İşlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır.

Duruşma İşlemleri Modülü

Duruşma İşlemleri modülü, davanın görülmesi sırasındaki duruşma zaptının hazırlanması, duruşması yapılacak davalar listesinin hazırlanması, kesif İşlemleri, bilirkişi İşlemler i, gün verilmesi İşlemleri gibi faaliyetlerin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır.

Dava Listesinin Hazırlanması: Duruşması yapılacak davalar listesinin hazırlanması, ilgili mahkemede görülecek olan günlük davaların listesinin hazırlandığı ekrandır.

Duruşma Zaptının Hazırlanması: Duruşma zaptının hazırlanması, duruşma yapılırken duruşma zaptının hazırlanması ve dava dosyasına kaydedilmesi İşlemlerinin yapıldığı ekrandır. Duruşmalar sırasında içinde duruşma süreci ile ilgili bilgilerin tutulduğu bir duruşma zaptı, zabıt katibi tarafından hazırlanmakta ve duruşma boyunca içi doldurulmaktadır.

Gün Verilmesi Alt Modülü: İlgili birim için gün verme, duruşma defteri, kesif defteri ve gün verme parametrelerinin girildiği alt modüldür ve su ekranlardan oluşur: Gün Verilmesi, Gün Verilmesi Tanım Ekranı, Gün Verilmesi Resmi Tatil Parametre Girişi, Gün Verilmesi Öğle Tatili Parametre Girişi, Gün Verilmesi Parametre Girişi.

Reddi Hâkim Alt Modülü: Reddi hâkim ve katip İşlemlerinin yapıldığı alt modüldür ve su ekranlardan oluşur.

Reddi Hâkim/Katip Dilekçesinin Kaydedilmesi: Reddi hâkim/katip dilekçesinin kaydedilmesi, reddi hâkim başvuru dilekçesinin kaydet-me İşleminin ve reddedilen hâkim ve/veya zabıt katibinin belirlenmesi İşlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Reddi Hâkim Talep Sonucunun Kaydedilmesi ve İstinkâf İşlemi: Reddi hâkim talep sonucunun kaydedilmesi ve istinkâf İşlemi, reddi hâkim talebinin değerlendirilmesinden sonra hâkim değişiklik bilgilerinin kaydedildiği ekrandır.

Kesif Alt Modülü: Kesif İşlemlerinin yapıldığı alt modüldür ve su ekranlardan oluşur. Kesif Heyetinin Belirlenmesi: Kesif heyetinin belirlenmesi, keşfe katılacak kişilerin belirlenmesi İşleminin yapıldığı ekrandır.

Kesif Sonucunun Kaydedilmesi: Dava dosyasında bir kesif heyeti oluşturulup görevlendirme yapıldıktan sonra kesif he-yetinin olay yerinde yapmış olduğu inceleme raporunun birime teslim edildiğini sisteme kaydeden ekrandır.

Kesif Erteleme Tutanağının Hazırlanması: Kesif erteleme tutanağının hazırlanması, ertelenen kesif için tutanak İşlemlerinin yapıldığı ekrandır. Bilirkişi Alt Modülü: Bilirkişi İşlemlerinin yapıldığı alt modüldür.

Bilirkişi Görevlendirmesi: Bilirkişi görevlendirmesi, sistemde kayıtlı bilirkişiler içinden bilirkişi görevlendirilmesi İşleminin yapılmasını sağlayan ekrandır.

Bilirkişi Teslim Tutanağının Hazırlanması

Bilirkişi teslim tutanağının hazırlanması, bilirkişi dosya teslim yemin tutanağının hazırlandığı ve dosyanın bilirkişiye teslim edilmesi İşlemlerinin yapılmasını sağlayan ekrandır.

Sisteme Bilirkişi Ekleme: Sisteme bilirkişi ekleme, sisteme bilirkişi olarak eklenecek kisinin bilgilerinin sisteme gi- rilmesi veya bilirkişi ayrıntı bilgilerinin gösterilmesi İşlemlerinin gerçekleştirildiği ekrandır. Bu ekran bilirkişi İşlemleri sürecinin herhangi bir aşamasında bilirkişi kaydı yapmak amacıyla menüden çağırılabilir.

Bilirkişi Incelemesinden Vazgeçilmesi: Bilirkişi incelemesinden vazgeçilmesi, sisteme kayıtlı bilirkişi incelemesine son verilmesi İşlemlerinin gerçekleştirildiği ekrandır.

Bilirkişi Grubu Oluşturma: Bilirkişi grubu oluşturma, ilgili mahkemelerce davaya atanacak/atanan bilirkişilerin bir grup altına alınarak takip edildigi ekrandır.

Bilirkişi Listesi Oluşturma: Bilirkişi listesi olusturma, yeni bilirkişi listeleri tanımlama, tanımlı listelerde güncelleme İşleminin yapıldığı ekrandır.

Bilirkişi Arama: Bilirkişi arama, bazı kriterlere göre bilirkişi araması yapılması ve sistemde kayıtlı bilirkişilerin görüntülenmesi İşlemlerinin gerçekleştirildiği ekrandır. Bu ekran bilirkişi İşlemleri sürecinin herhangi bir aşamasında menüden çağırılabilir.

İşlemden Kaldırma Alt Modülü: İşlemden kaldırma alt modülü, İşlemden kaldırılan dava dosyasının yeniden İşleme alınması İşlemlerinin yapıldığı alt modüldür.

Davanın Yeniden İşleme Konulması İşlemi

Davanın yeniden İşleme konulması İşlemi, dosyanın yeniden İşleme konulması isteği ile mahkemeye dilekçe verilmesiyle yeniden İşleme konulma bilgilerinin kaydedildiği ekrandır.

Ara Karar Alt Modülü: Ara karar alt modülü ile dava dosyası ile ilgili olarak verilmiş olan ara kara İşlemlerinin listelendiği ve görev olarak atama İşlemlerinin yapıldığı alt modüldür ve su ekranlardan oluşur.

Duruşma Zaptında Belirtilen İşlemlerin Görev Olarak Belirlenmesi: Duruşma zaptında belirtilen İşlemlerin görev olarak belirlenmesi, duruşması yapılmış görev listesi çıkarılacak dava için, hazır olması istenilen İşlem ve belgelerin tutanağının hazırlanması faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirildiği ekrandır.

Ara Kararların Listelenmesi: Ara kararların listelenmesi ekranı, ilgili dosya hakkında sisteme girilmiş olan ara karar kayıtlarının görüntülendiği ekrandır.

Ara Karar Listeleme ve Güncelleme: Ara karar listeleme ve güncelleme ekranı, ilgili dosyaya ait ara karar bilgilerindeki, değişikliklerin yapılabildiği ekrandır.

Müzekkere Modülü

İlgili dava dosyası ile müzekkere işlemlerinin yapıldığı modüldür ve aşağıdaki alt modüllerden olunmaktadır.

Genel Müzekkere Yazılması: Genel müzekkere yazılması, özel bir İşlem gerektirmeyen sadece giden evrak bilgilerinin kaydedilmesi ile hazırlanabilecek müzekkere yazılması işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Kadastro Davaları ile İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin Girilmesi: Kadastro davaları ile ilgili müzekkereler için giden evrak bilgilerinin girilmesi, kadastro davalarında yazılan müzekkereler için genel giden evrak parametre girişi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

İs Bilgileri ile İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin Girilmesi : İs bilgileri ile ilgili müzekkereler için giden evrak bilgilerinin girilmesi, is bilgileri ile ilgili yazılan müzekkereler için genel giden evrak parametre girişi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Trafik Bilgileri ile İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin Girilmesi: Trafik bilgileri ile ilgili müzekkereler için giden evrak bilgilerinin girilmesi, trafik bilgileri ile ilgili müzekkereler için giden evrak bilgilerinin girilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Taşınmaz Mal ile İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin Girilmesi: Taşınmaz mal ile ilgili müzekkereler için giden evrak bilgilerinin girilmesi, taşınmaz mal bilgileri ile ilgili yazılan müzekkereler için genel giden evrak parametre girişi işleminin yapıldığı ekrandır.

Taşınır Mal ile İlgili Müzekkereler İçin Giden Evrak Bilgilerinin Girilmesi: Taşınır mal bilgileri ile ilgili müzekkereler için giden evrak bilgilerinin girilmesi, taşınır mal bilgileri ile ilgili yazılan müzekkereler için genel giden evrak parametre girişi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Talimat Modülü

Talimat modülü, gelen ve giden talimat işlemlerinin yapılabildiği modüldür.

Giden Talimat İşlemleri Alt Modülü

Giden talimat işlemleri alt modülü, gönderilen talimatlar için talimat faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsayan alt modüldür ve su ekranlardan oluşur.

Talimat Yazısının Yazılması: Talimat yazısının yazılması, taşradaki bir birime talimat yazısının yazıldığı ekrandır.

Yurtdışı Talimat Yazısının Yazılması: Yurtdışı talimat yazısının yazılması, yurtdışında bir kuruma ya da kişiye talimat yazısının yazılması işleminin yapıldığı ekrandır.

Posta Gönderilme Bilgileri Girişi: Posta gönderilme bilgileri girişi ekranı, gönderilen posta ile ilgili tüm bilgilerin kaydedildiği ekrandır.

Gönderilen Talimatların Listelenmesi: Gönderilen talimatların listelenmesi, gönderilen talimatların takip edilmesi amacıyla tali- matların listelenmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Talimat Akıbetinin Sorulması: Talimat akıbetinin sorulması, talimat tekit yazısı yazılması işleminin yapıldığı ekrandır.

Gelen Talimat Alt Modülü: Gelen talimat alt modülü, alınan talimatların talimat faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır.

Talimat Yazısının Tevzi Edilmesi: Talimat yazısının tevzi edilmesi, ilgili birim tarafından mahkemeye gönderilen talimat yazı-larının tevzi edilmesi İşleminin yapıldığı ekrandır. Talimat yazısının tevzi edilmesi isi, [Dosya Evrak Kayıt] ekranında talimat yazısı kaydetme İşlemi yapılırken dosya seçimi esnasında açılır.

Sistem Dışından Gelen Talimat Yazısının Tevzi Edilmesi: Sistem dışından gelen talimat yazısının tevzi edilmesi ekranı, sistem dışı olan herhangi bir birimden talimat yazısı geldiğinde kullanılacak olan ekrandır.

Talimat Tensip Zaptının Hazırlanması: Talimat tensip zaptının hazırlanması, gelen talimatlar için tensip zaptı hazırlanması isle-minin yapıldığı ekrandır.

Talimat Noksan Tamamlama Ekranı: Talimat noksan tamamlama ekranı, daha önceden yapılan talimat için eksikliklerin tamamlaması işleminin yapıldığı ekrandır.

Talimat Sonuç Yazısının Hazırlanması: Talimat sonuç yazısının hazırlanması, talimat ile ilgili işlemlerin tamamlanması üzerine talimatın gerçekleştirdiğine dair yazının hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.

Talimat Dosyası Açılması: Talimat dosyası açılması ekranı, talimat tevzi birimi bulunmayan yerlerde birime tevzi yapılabilmesini sağlayan ekrandır.

Talimatlar Arama Ekranı : Talimatlar arama ekranı, birime gelen talimatların listelenmesi ve seçilen talimatla ilgili bilgilerin görüntülendiği ekrandır.

Talimat Duruşma Zaptının Hazırlanması: Talimat duruşma zaptının hazırlanması ekranı, birime gelen talimat dosyalarının duruşmalarının yapıldığı ekrandır.

Duruşması Yapılacak Talimatlar Listesi: Duruşması yapılacak talimatlar listesi ekranı, birime gelen talimat dosyalarının duruşmalarının listelendiği ekrandır.

Posta Alınması İşlemi: Posta alınması işlemi ekranı, posta ile gelen hukuk dava dosyaları ve talimat dosyaları ile ilgili tüm posta bilgilerinin kaydedildiği ekrandır.

Talimatların Listelenmesi: Talimatların listelenmesi, gelen talimatların takip edilmesi amacıyla talimatların listelen-mesi İşleminin yapıldığı ekrandır.

Tamamlanmış Talimatın İadesi: Tamamlanmış talimatın iadesi ekranı, birime gelen talimat dosyasının ilgili birime iade işlemlerinin yapıldığı ekrandır.


Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
1 Temmuz 2024 Pazartesi