Ulusal Yargı Ağı Projesi 2 Dersi 2. Ünite Özet

Ceza Ve Tutukevleri İşlemleri-Iı

Giriş

Ceza ve Tutukevleri İşlemleri-2 Ünitesi, 1. Ünite’nin devamı niteliğindedir. Bu Ünite’de muayene işlemleri ve kurul kararları modülü, psiko sosyal işlemleri modülü, yayın takip işlemleri ve mektup işlemleri modülü, ziyaret işlemleri, telefonla görüşme işlemleri modülü, evrak işlemleri modülü ve bu modüllerde yer alan ekranlar ile iş listesinden başlatılan ekranlar ve gelen/giden evrak menüsünden açılan ekranlar üzerinde durulacaktır.

Muayene İşlemleri Modülü

Muayene işlemleri modülü, hükümlünün kendisi ya da kurum tabibinin isteği üzerine muayene edilmesi ve muayene sonrası rapor verilmesi, reçete yazılması, kurum revirine yatırılması, hastaneye sevk edilmesi ve hastane dönüşü gibi işlemlerini kapsamaktadır.

İlk Muayene Bilgileri

Tutuklu/hükümlünün kurum tabibi tarafından kurum içindeki ilk muayenesi yapılarak muayene bilgilerinin girildiği ekrandır.

Muayene Bilgileri

Tutuklu/hükümlünün kurum tabibi tarafından kurum içindeki yapılan muayene bilgileri ve muayene sonuçlarının girildiği ekrandır.

Hastane Bilgileri

Tutuklu/hükümlülerin hastaneye sevk edilmesi ve hastane bilgilerinin girildiği ekrandır.

Revir Bilgileri

Tutuklu/hükümlünün revire sevkinden tekrar dönüşüne geçen zaman aralığındaki bilgilerinin girildiği ekrandır.

İlaç Bilgileri

İlaç bilgilerinin girildiği ve güncellendiği ekrandır.

Kurul Kararları Modülü

Kurul kararları modülü, cezaevinde bulunan bir tutuklu/hükümlü ile ilgili olarak açık cezaevine geçiş, kapalı cezaevine iade, meşruten tahliye, izin kullanımı, disiplin cezası verilmesi, verilen disiplin cezasının kaldırılması gibi nedenlerle idare ya da disiplin kurulu kararı alınmasını gerektiren durumlarda, kurul üyeleri, kurul toplantısı ve kurulda alınan kararlara ilişkin bilgiler izleme kurulu karar ve ziyaretlerine ilişkin bilgilerin kaydı ve takibi işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır.

Disiplin Kurulu Kararları Alt Modülü

Disiplin kurulu kararları alt modülü, cezaevinde bulunan tutuklu/hükümlülerin hakkın- da alınan disiplin cezası kararı ve bu kararların kaldırılması, ertelenmesi gibi işlemelerin kaydı ile açık cezaevi rejimine geçiş için ve şartla tahliye için alınan iyi hal kararları kaydı işlemlerinden oluşmaktadır.

Ceza Kararı ile İlgili İşlemler Alt Modülü

Ceza kararı ile ilgili işlemler alt alt modülü, disiplin cezası kararı ile ilgili tüm işlemlerin kaydının ve bu disiplin cezalarının infaz durumlarının takibinin otomasyon ortamında yapılmasını kapsamaktadır.

Disiplin Cezası Kararı

Tutuklu/hükümlü ile ilgili olarak cezaevi disiplin kurulu tarafından verilen ceza kararlarına ilişkin bilgilerin kaydı işleminin yapıldığı ekrandır.

Disiplin Cezasının Kaldırılması Kararı

Tutuklu/hükümlü ile ilgili olarak disiplin kurulu tarafından verilen cezanın kaldırılması kararlarına ilişkin bilgilerin kaydı işleminin yapıldığı ekrandır.

Disiplin Cezasının Ertelenmesi Kararı

Tutuklu/hükümlü ile ilgili olarak cezaevi disiplin kurulu tarafından verilen cezanın ertelenmesi kararlarına ilişkin bilgilerin kaydı işleminin yapıldığı ekrandır.

Disiplin Cezası ile İlgili İşlemler

Tutuklu/hükümlünün almış olduğu disiplin cezası ile ilgili olarak işlemlerin yapıldığı ekrandır.

Disiplin Cezasının Kesinleşmesi Bilgileri

Tutuklu/hükümlünün almış olduğu disiplin cezası bilgilerinin kesinleşmesi işleminin gerçekleştirildiği ekrandır.

Disiplin Cezası İnfaz Takip

Disiplin cezası alan tutuklu veya hükümlünün disiplin cezası infaz bilgileri takibinin kayıt altına alındığı ekrandır.

Şartla Tahliye İçin İyi Hal Kararı

Şartla tahliye tarihi gelmiş olan bir tutuklu/hükümlü ile ilgili olarak cezaevi disiplin kurulu tarafından iyi hal durumunun değerlendirilmesi ve iyi halinin görülmesi durumunda iyi hal kararının alınmasına ilişkin bilgilerin kaydı işleminin yapıldığı ekrandır.

Açık Cezaevi Rejimine Geçiş İçin İyi Hal Kararı

Kapalı cezaevlerinde ve ıslahevlerinde bulunan ve cezasının mevzuatta belirtilen bölümünü çekerek açık cezaevi rejimine geçiş hakkı kazanan tutuklu/hükümlü ile ilgili olarak disiplin kurulunun verdiği iyi hal kararı işlemlerinin yapıldığı ve kayıt altına alındığı ekrandır.

Mükafatlandırma Kararı

Mükafatlandırılmasına karar verilen bir hükümlü ile ilgili olarak cezaevi disiplin kurulu tarafından karar alınmasına ilişkin bilgilerin kaydı işleminin yapıldığı ekrandır.

İzin Kullanımı İçin İyi Hal Kararı

İzin kullanma talebinde bulunan bir tutuklu/hükümlü ile ilgili olarak cezaevi disiplin kurulu tarafından iyi hal durumunun değerlendirilmesi ve iyi halinin görülmesi durumunda iyi hal kararının alınmasına ilişkin bilgilerin kaydı işleminin yapıldığı ekrandır.

Diğer Disiplin Kurulu Kararları

Bir tutuklu/hükümlü ile ilgili olarak cezaevi disiplin kurulu tarafından alınan cezaya yönelik kararlar ile iyi hal kararları dışındaki kararlara ilişkin bilgilerin kaydı işleminin yapıldığı ekrandır.

İdare Kurul Kararları Alt Modülü

İdare kurulu kararları alt modülü, tutuklu/hükümlü hakkında cezaevi idare kurulu tarafından alınan kararların kaydı işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır.

Kapalı Cezaevine İade Kararı

Bir tutuklu/hükümlü ile ilgili olarak cezaevi idare kurulu kararınca tekrar kapalı cezaevine iadesinin yapılması için gereken bilgilerin kaydının yapıldığı ekrandır.

Açık Cezaevi Rejimine Geçiş İçin İyi Hal Kararı

Bir tutuklu/hükümlü ile ilgili olarak cezaevi idare kurulu kararınca açık cezaevine geçiş için alınan kararların kaydedildiği ekrandır.

Diğer İdare Kurulu Kararları

İdare Kurulunun toplantı ve karar bilgilerinin kayıt altına alındığı ekrandır.

Seçici Kurul Kararları Alt Modülü

Seçici kurul kararları alt modülü, tutuklu/hükümlülerin oda/koğuşlarının belirlenmesi, psiko-sosyal servis tarafından hazırlanan rapor ve değerlendirmelerin karara bağlanması amacıyla seçici kurul tarafından alınan karar işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirlmesi işlemlerinden oluşmaktadır.

Faaliyetlerden Yararlandırma Kararı

Tutuklu/hükümlülerin katılacağı sosyal faaliyetlerin belirlenmesini sağlamak için kayıt girilen ekrandır.

Faaliyetlerden Yararlanma Değerlendirme Kararı

Tutuklu/hükümlülerin katıldığı sosyal faaliyetlerinin değerlendirme bilgilerinin girildiği ekrandır.

Sohbet Amaçlı Toplantıya Katılımın Değerlendirilmesi

Tutuklu/hükümlülerin belirli zaman aralıklarında yaptıkları sohbet amaçlı görüşmelerin değerlendirilmesinin yapıldığı ekrandır.

Oda/Koğuşa Yerleştirme Kararı

Cezaevinde bulunan tutuklu/hükümlülerin ya da cezaevine yeni gelen tutuklu/hükümlülerin oda/koğuşa yerleştirme karar bilgilerinin girildiği ekrandır.

Cezaevi Yönetim Kurulu Kararları Alt Modülü

Cezaevi yönetim kurulu kararları alt modülü, emanet para hesabından harcanacak paranın kullanımı kararlarının otomasyon ortamında gerçekleşmesi işleminden oluşmaktadır.

Emanet Para Hesabından Para Harcama Kararı

Emanet para hesabından satın alınacak emtia bilgilerinin, birim fiyatı, birim adedi ve emtianın satın alındığı piyasa bilgilerinin girildiği ekrandır.

Eğitim ve Terbiye Kurulu Kararları Alt Modülü

Eğitim ve Terbiye Kurulu kararları alt modülü, tutuklu/hükümlüler ile ilgili olarak eğitim ve terbiye kurulunun yürüttüğü işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesin- den oluşmaktadır.

Dış Görev Onay Talep Bilgileri

Islahevlerinde bulunan hükümlü çocukların dışarıda çalışmalarına ilişkin olarak, tanım- lanmış olan iş yeri ile ilgili hükümlünün çalışma talebi bilgilerinin girildiği ve cezaevi yetkililerinin onay bilgilerinin girildiği ekrandır.

Dış Görev Onay

Islahevlerinde bulunan hükümlü çocukların dışarıda çalışmalarına ilişkin olarak, çalışma talep dilekçesi bilgileri, talebin değerlendirilmesi ve konu ile ilgili Adalet Bakanlığı’nın onayının alınması ile ilgili bilgilerin kaydı ve söz konusu bilgilerin yapılan yazışma bilgileri ile ilişkilendirilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Psiko Sosyal İşlemleri Modülü

Ceza infaz kurumlarında hükümlü/tutuklulara bireysel danışmanlık hizmeti vermek, aileleri ile görüşmek, onları ilgi ve yeteneklerine ve kişilik özelliklerine göre iş ve meslek kurslarına ve grup çalışmalarına yönlendirmek, kontrol eğitimi vermek, çocuklara yönelik farkındalıklarını artırmak amaçlı çalışmalar yapmak, bayan hükümlü ve tutuklulara yönelik anne-çocuk eğitimi gibi programlar uygulamak, kurum personelini eğitmek ve bireysel danışmanlık hizmeti vermek gibi önemli görevleri yerine getiren Psiko-Sosyal Servis Bürosu, bu görevleri yaparken bir taraftan da çalışmalarını UYAP sistemine aktarır.

Psiko sosyal servis işlemleri modülü, tutuklu/hükümlünün psiko sosyal hizmet bürolarından aldıkları hizmetleri otomasyon ortamında gerçekleştirilmesi işlemlerini kapsamaktadır.

Faaliyet Grubu Tanımlama

Tutuklu/hükümlünün katılacağı faaliyet gruplarının belirlendiği ekrandır.

Ortak Kullanım Alanları Bilgileri

Cezaevinde bulunan ortak kullanım alanlarında yapılacak olan faaliyetlerin belirlenmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Psiko-Sosyal Servis Görüşme Bilgileri (Psikolog)

Tutuklu/hükümlülerle çeşitli sebeplerle psikolog tarafından yapılan görüşme işleminin yapıldığı ekrandır.

Psiko-Sosyal Servis Görüşme Bilgileri (Sosyal Hizmet Uzmanı)

Tutuklu/hükümlülerle çeşitli sebeplerle sosyal hizmet uzmanı tarafından yapılan görüşme işleminin yapıldığı ekrandır.

Psiko Sosyal Servis Değerlendirme Bilgileri

Tutuklu/hükümlü hakkında çeşitli sebeplerle Psiko-Sosyal Servis Bürosu tarafından hazırlanan işlemlerinin kayıt yapıldığı ekrandır.

Ortak Kullanım Alanları Faaliyet Programı

Tanımlanan faaliyetlere katılacak olan tutuklu/hükümlülerin belirlenmesi ve bu faaliyetlerin takibi işleminin yapıldığı ekrandır.

Yayın Takip İşlemleri Modülü

Yayın takip işlemleri modülü, tutuklu/hükümlülere gelen/giden yayınların takibi ve denetlenmesi ile ilgili işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini kapsamaktadır.

Tutuklu/Hükümlüye Ait Yayın Bilgileri

Tutuklu/hükümlüye gelen yayınların kaydının yapılmasıyla ilgili işlemleri kapsamaktadır.

Tutuklu/Hükümlüye Ait Yayınların Takibi

Tutuklu/hükümlüye ait kaydı yapılmış yayınların takibi, yayınların gönderileceği yerin belirlenmesi ile ilgili işlemlerin yapıldığı ekrandır.

Tutuklu/Hükümlüye Ait Yayınların Takibi  Yayın Değerlendirme

Tutuklu/hükümlüye ait yayınların değerlendirilmesi ile ilgili işlemlerin yapıldığı ekrandır.

Yasaklı Yayınlar Listesi

Yasaklı yayın bilgilerinin girildiği ve tutuklu/hükümlüye gelen yayınların, yasaklı yayın listesinden kontrolünün yapıldığı ekrandır.

Mektup İşlemleri Modülü

Mektup işlemleri modülü, tutuklu/hükümlülerin gelen ve giden mektupların kaydedildiği ve takibinin yapıldığı ekranları kapsamaktadır.

Gelen/Giden Mektup Bilgileri

Tutuklu/hükümlüye gelen ya da tutuklu/hükümlünün göndermek istediği postaların takibi ve denetlenmesi ile ilgili işlemlerin kaydının yapıldığı ekrandır.

Mektup Okuma Komisyonu Tutanağı

Tutuklu/hükümlüye ait mektuplar hakkında Mektup Okuma Komisyonunun hazırladığı tutanak ile ilgili işlemlerin yapıldığı ekrandır.

Disiplin Kurulu Mektup Değerlendirme

Disiplin kurulunun, tutuklu/hükümlüye ait mektup ile ilgili işlemlerin yapıldığı ekrandır.

İnfaz Hâkimliği Mektup Değerlendirme

İnfaz hâkimliğinin, tutuklu/hükümlüye ait mektup işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Ağır Ceza Mahkemesi Mektup Değerlendirme

Ağır ceza mahkemesinin, tutuklu/hükümlüye ait mektup işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Mektup Karara İtiraz

Tutuklu/hükümlüye ait mektup hakkında alınan kararların itiraz işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Mektup Yapılan İşlem

Tutuklu/hükümlüye ait mektupların üzerinde yapılan işlemlerin kayıt altına alıdığı ekrandır.

Ziyaret İşlemleri Modülü

Ziyaret işlemleri modülü, tutuklu/hükümlülerin çeşitli kişi ve heyetler tarafından ziyaret edilmesi sırasında yapılan işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini kapsa- maktadır.

Aylık Açık Ziyaret Programı

Tutuklu/hükümlülerin aylık açık ziyaret programının belirlenmesi amacıyla yapılan işlemlerin kayıt altına alındığı ekrandır.

Ziyaret Bilgileri

Tutuklu/hükümlünün yakını tarafından ziyaret edilmesi sırasında yapılan işlemlerin kayıt altına alınması işleminin yapıldığı ekrandır.

Ziyaretçi Giriş/Çıkış Bilgileri

Ziyaret bilgileri ekranında giriş işlemi yapıldıktan sonra görüşmenin başlama ve bitiş saatlerinin sisteme girildiği ekrandır.

Avukat Ziyaret Programı

Tutuklu/hükümlünün avukatı tarafından ziyaret edilmesi sırasında yapılan işlemlerin kayıt altına alındığı ekrandır.

Haftalık Ziyaret Programı

Tutuklu / hükümlülerin görüş programının belirlenmesi amacıyla yapılan işlemlerin kayıt altına alındığı ekrandır.

Telefonla Görüşme İşlemleri Modülü

Telefonla görüşme işlemleri modülü, tutuklu/hükümlülerin telefonla görüşmeleri için yapılan işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesi işlemlerini kapsamaktadır.

Tutuklu/Hükümlünün Telefonla Görüşebileceği Kişiler

Cezaevine tutuklanarak ya da hüküm giyerek giren tutuklu / hükümlülerin cezaevinde bulundukları süre içinde telefonla görüşebileceği kişilerin belirlendiği ekrandır.

Haftalık Telefonla Görüşme İstek Bilgileri

Cezaevine tutuklanarak ya da hüküm giyerek giren tutuklu/hükümlülerin cezaevinde bulundukları süre içinde haftalık telefonla görüşme istek bilgilerinin belirlendiği ekrandır.

Haftalık Telefonla Görüşme Bilgileri

Cezaevine tutuklanarak ya da hüküm giyerek giren tutuklu/hükümlülerin cezaevide bulundukları süre içinde telefonla görüşme bilgilerinin girildiği ekrandır.

Haftalık Telefonla Görüşme Programı

Cezaevine tutuklanarak ya da hüküm giyerek giren tutuklu/hükümlülerin cezaevinde bulundukları süre içinde haftalık telefonla görüşme programı bilgilerinin girildiği ekrandır.

Evrak İşlemleri Modülü

Evrak işlemleri modülü, ilgili adli makamlardan gelen evrakların kaydedilme işlemlerini kapsamaktadır.

Genel Giden Evrak Hazırlama

İlgili adli makama ulaştırılacak evrakın hazırlanması ve yollanması işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Avukat Beyan Tutanağı

Tutuklu/hükümlülerin avukat beyanında bulunmaları için girilen bilgilerin kayıt işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Avukat Görüşme İzin Formu

Avukat bilgilerinin girildiği ve görüşmek istediği tutuklu/hükümlü ile ilişkilendirilmesi bilgilerinin girildiği ekrandır.

İş Listesinden Başlatılan Ekranlar

İş listesinden başlatılan ekranlar, menüde olmayan, işin akışına göre, sistem tarafından kullanıcının iş listesine otomatik olarak düşen ve “Başlat” düğmesine tıklanarak açılan ekranları kapsamaktadır.

Firar Bilgileri

Cezaevinden firar eden tutuklu/hükümlülerle ilgili bilgilerin kaydı ve firar tutanağının hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.

Ölüm Nedeniyle Cezaevi Kaydının Kapatılması

Cezaevinde bulunduğu süre içinde ölen bir tutuklu/hükümlü ile ilgili bilgilerin kaydı işleminin yapıldığı ekrandır. [İnfaz Durumu Takip Bilgileri] ekranında infazın sona erme nedeni “Ölüm” olarak seçildiğinde ölüm bilgilerinin kayıt altına alındığı işlemlere ait ekran, iş listesine düşer.

Gelen/Giden Evrak Menüden Açılan Ekranlar

Gelen/giden evrak memuru tarafından, kuruma savcılık aracılığı ile gelen mahkeme kararlarının tarama cihazını kullanarak veya otomatik olarak sisteme kaydetme işlemlerini kapsamaktadır.

İçtima Kararı

Hükümlüye ilişkin olarak mahkeme tarafından kaydı ve İçtima Karar bilgilerinin İçtima Kararını içeren mahkeme kararı belgesi ile ilişkilendirilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Hüküm Özeti

Bir tutuklu/hükümlüye ilişkin olarak mahkeme tarafından alınmış hüküm özeti bilgileri ve hüküm özetinin ilişkili olduğu tutuklama kararı bilgilerinin bulunduğu ekrandır.

Nihai Ceza Kararı

Bir tutuklu/hükümlüye ilişkin olarak mahkeme tarafından Mahkeme Nihai Kararı Bilgileri ve Ceza Kararının İlişkili olduğu Tutuklama Kararı bilgilerinin girildiği ekrandır.

Müddetname-Tahliye Tarihi Bilgileri

Hükümlü hakkında mahkemeden gelen müddetnametahliye tarihi bilgilerinin girildiği ekrandır.

Tahliye Kararı

Bir tutuklu/hükümlüye ilişkin olarak bihakkın tahliye tarihinde tahliye ediliyorsa bihakkın tahliye bilgilerinin, mahkeme tarafından alınmış olan meşruten tahliye, şartla tahliye, af kanununa istinaden meşruten tahliye kararlarına istinaden tahliye ediliyorsa tahliye kararları ve tahliye edinme bilgilerinin kaydı ve tahliye işleminin mahkeme kararına istinaden başlamış olması durumunda tahliye bilgilerinin tahliye kararını içeren mahkeme kararı belgesi ile ilişkilendirilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Tutuklama Kararı

Bir tutuklu/hükümlüye ilişkin olarak mahkeme tarafından alınmış olan tutuklama kararının kaydı ve tutuklama kararı bilgilerinin tutuklama kararını içeren mahkeme kararı belgesi ile ilişkilendirilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Vasi Atama Kararı

Bir hükümlüye ilişkin olarak mahkeme tarafından verilen vasi atama kararı bilgilerinin kaydı ve vasi bilgilerinin vasi atama kararını içeren mahkeme kararı belgesi ile ilişkilendirilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Tutuklu/Hükümlü Nakil Talebi

Tutuklu/hükümlünün sağlık durumu, ailesinin bulunduğu yere yakınlık, bulunduğu ceza- evinde hasmının bulunması gibi nedenlerle bulunduğu cezaevinden başka bir cezaevine nakil olmak üzere dilekçe vermesi durumunda bu nakil talebi ile ilgili bilgilerin kaydı ve talep bilgileri ile nakil dilekçesi belgesinin ilişkilendirilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.


Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
25 Mayıs 2024 Cumartesi