Ulusal Yargı Ağı Projesi 2 Dersi 1. Ünite Özet

Ceza Ve Tutukevleri İşlemleri-I

Giriş

Ceza ve Tutukevleri Alt Sistemi, ceza ve tutukevlerine gelen tutuklu/hükümlülerin kayıt ve yerleştirilmesi, doktor muayenesi, kurum içinde/dışında takibi, idare ve disiplin kurulu işlemleri, ziyaretçi kabul ve kayıt işlemleri, firar ve vukuat işlemleri, emanet para ve depo bilgilerinin takibi, psiko-sosyal servis bürosu ile görüşme ve çalışmaları, yayınlarının takibi, telefon ile görüşme işlemleri, sevk ve nakil işlemleri, izin işlemleri, infaz durumunun takibi, tahliyesi ve ceza ve tutukevinden salıverilmesi, izleme kurulu işlemleri faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır.

Ceza ve Tutukevleri Alt Sistemi kapsamında işlemler aşağıda listelenen durumlarda başlatılabilmektedir: • Tutuklu/hükümlünün savcılık tarafından ceza ve tutukevine gönderilmesi, • Tutuklu/hükümlünün nakil yoluyla ceza ve tutukevine getirilmesi. Tutuklu/hükümlünün savcılık tarafından ceza ve tutukevine gönderilmesi durumunda öncelikle savcılıklar veya mahkemeler tarafından sisteme aktarılmış olan infaz evraklarında belirtilmiş ilgili tutuklu/hükümlülerin teslim alınması ve kimlik bilgilerinin görüntülenmesi işlemleri gerçekleştirilecektir. Tutuklu/hükümlü teslim alındıktan sonra hangi mahkeme kararına istinaden ceza ve tutukevine getirildiği ile ilgili bilgiler girilecektir. Tutuklu/hükümlünün nakil yoluyla ceza ve tutukevine getirilmesi durumunda ise gönderildiği ceza ve tutukevinde teslim alınması bilgisinin girilmesi ve sonrasında nakledilme bilgilerinin ve kimlik bilgilerinin görüntülenmesi işlemleri gerçekleştirilecektir. Ceza ve tutukevleri tüm yazışmalarını savcılıklar üzerinden yapar. Örneğin, nakil, izin, şartla tahliye, tutuklama, tahliye bilgileri, şartla tahliye talebi gibi bütün işlemler Cumhuriyet Başsavcılığı (CBS) üzerinden yapılmaktadır. Ceza ve tutukevlerinin iç ve dış güvenliğinin sağlanması jandarma tarafından yapılmaktadır. Tutuklu/hükümlülerin sevk ve nakil işlemleri de ceza ve tutukevlerinin güvenliğini sağlayan jandarma tarafından yapılmaktadır. Ceza ve tutukevlerinden sadece firar olayında ceza ve tutukevi idaresi bağlı bulunduğu il/ilçe emniyet birimlerine bildirir. Tutuklu/hükümlülerin normal ve acil hastane sevkleri ilgili hastane başhekimliklerine yapılmaktadır.
Mahkeme kararı seçme ekranı mahkemelerden gelen kararları görmek ve ilgili metin alanlarına bilgi aktarmak için kullanılan bir ekrandır.

Genel İşlemler

Genel işlemler, kullanıcının bağlı bulunduğu alt sistemde mevcut olan tüm modül, alt modül ve bunlara bağlı ekranlarda sürekli olarak kullanılan ekranlar listesindeki işlemlerdir. Bu işlemler ekranlar temelinde incelenecektir.

Tutuklu/Hükümlü Arama

Tutuklu/hükümlü arama ekranı, üzerinde işlem yapılan dosyada tutuklu/hükümlü seçimi yapmak için kullanılan ekrandır.

Mahkeme Kararı Seçme

Mahkeme kararı seçme ekranı mahkemelerden gelen kararları görmek ve ilgili metin alanlarına bilgi aktarmak için kullanılan bir ekrandır.

Kurum İçi Personel Seçme

Kurum içi personel seçme ekranı kurumda bulunan personelin aranarak ilgili metin alan larına aktarımı işleminde kullanılan bir ekrandır.

Birim Seçme Ekranı

Birim seçme ekranı ekranından evrakların hangi birime gönderileceği tespit edilir. Aynı zamanda bu ekran Adalet Bakanlığına bağlı tüm birimlerin görüntülendiği ekrandır.

Dosya Evrak Listesi

Dosya evrak listesi ekranı, dosya içindeki evraka ulaşılmak istendiğinde kullanılır. Ek randa dosya içinde yapılacak işlemin hangi evraka istinaden yapıldığı belirlenir. Aynı za manda bu ekran, dosyada scanner (tarama cihazı) ile sisteme katılan bütün evrakların görüntülendiği ekrandır.

Taraf İşlemleri

Taraf işlemleri ekranı, dosyaya konu olan tarafları seçmek suretiyle bilgilerini görüntülemek ve düzeltmek mümkündür.

Giden Evrak Bilgileri

Sistem üzerinde oluşturulan evrakların gönderme işleminin yapıldığı ekrandır.

Dosya İşlemleri Modülü

“Dosya İşlemleri” alt sistemine giriş yapıldığında, dosya açma ve açılan dosyanın üzerinde işlem yapmak için kullanılan dosya arama ve sorgulama modülüdür. Ayrıca bu modülde cezaevinde bulunan misafir tutuklu/hükümlülerin dosyalarının kapatılma işlemleri de gerçekleştirilir.

İnfaz Dosyası Açma

Cezaevine gelen tutuklu/hükümlünün kayıt numarasının, dosya açılış nedeninin ve ceza evine giriş tarihinin belirlendiği ekrandır.

Misafir Dosyası Kapatma

Cezaevine çeşitli sebeplerle misafir olarak gelen tutuklu/hükümlülerin dosyasının kapatılması için kullanılan ekrandır. Misafir dosyası kapatma işlemi, [Dosya Açma] ekranında “Dosya Açılış Nedeni“ zorunlu liste düğmesinden “Misafir Hükümlü/Tutuklu” seçeneklerinden uygun bilgi seçimi ile gerçekleşmektedir.

Dosya Arama

Üzerinde işlem yapılan dosyalara ulaşabilmek için yapılmış dosya arama ve sorgulama ekranıdır.

Mahkeme Kararları Modülü

Mahkeme kararları modülü, cezaevinde bulunan tutuklu/hükümlülerin mahkemelerce alınmış olan tutuklama kararları, dava sonucuna ilişkin mahkûmiyet, beraat gibi nihai kararlar, içtima kararları ve tahliye kararları sonucunda tutuklu/hükümlülerin cezaevindeki infaz durumlarının kaydı ve takibi işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır.

İnfaz Durumu Takip Bilgileri

Cezaevinde bulunan tutuklu/hükümlülerin mahkeme tarafından verilen tutuklama ya da hüküm kararlarına istinaden yürütülen infazlarının takibi kaydı işleminin yapıldığı ekrandır. Bu ekran karar ekranlarının kayıt işleminden sonra iş listesine otomatik olarak gelir ve iş listesinden de başlatılır.

İçtimanın Çözülmesi Kararı

Hükümlüye ilişkin olarak mahkeme tarafından verilen içtima kararlarının sonuçlandırılması için girilen bilgilerin bulunduğu ekrandır.

İçtima Edilecek Kararlar İçin Üst Yazı Hazırlama

Hükümlüye ilişkin olarak mahkeme tarafından nihai cezalarının birleştirilmesi işleminin gerçekleştirilmesi için Cezaevi tarafından ilgili Savcılığa hazırlanan yazının işlemlerinin gerçekleştirildiği ekrandır.

Giriş İşlemleri

Giriş işlemleri modülü, tutuklanarak ya da hüküm giyerek bir ceza infaz kurumuna alınan yada başka bir ceza infaz kurumundan nakledilen tutuklu/hükümlülerin kuruma girişi ile ilgili işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır.

CBS’dan Gönderilen Tutuklu / Hükümlüler

CBS’dan tutuklanarak cezaevine gönderilen kişilerin tutuklama karar bilgileri ve teslim alma bilgilerinin otomatik olarak iş akışından açılarak bilgi girişi yapılan ekrandır.

Teslim Alma

Cezaevine girerken ilgili görevlilere teslim edilecek olan tutuklu/hükümlülerin teslim alınması ile ilgili bilgilerin kaydı işleminin yapıldığı ekrandır.

Üst Arama Bilgileri

Tutuklu/hükümlünün cezaevine yanında getirdiği eşya, para, kıymetli eşya ve yayın, kişi cezaevine teslim alındığı sırada yapılan üst arama sırasında kayıt işlemi için kullanılan ekrandır.

Nakil Yoluyla Cezaevine Giriş

Bir tutuklu/hükümlüye ilişkin olarak mahkeme tarafından girişi ile ilgili bilgilerin kaydı ve giriş bilgilerinin nakil onay belgesi ile ilişkilendirilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Beraberinde Getirdiği Çocuk Bilgileri

Tutuklu/hükümlünün beraberinde getirdiği çocuğa ait bilgilerin girildiği ve daha sonra görüntülenebildiği ekrandır.

Çıkış İşlemleri Modülü

Çıkış işlemleri modülü, ceza infaz kurumundan nakil, firar ya da tahliye nedeni ile tutuklu/hükümlülerin kurumdan ayrılışı ile ilgili işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır.

Teslim Etme

Cezaevinden ayrılırken ilgili görevlilere teslim edilecek olan tutuklu hükümlülerin teslim edilmesi ile ilgili bilgilerin kaydı işleminin yapıldığı ekrandır.

Çoklu Teslim Etme Bilgileri

Cezaevinden ayrılırken ilgili görevlilere teslim edilecek olan birden fazla tutuklu/ hüküm lülerin teslim edilmesi ile ilgili bilgilerin kaydı işleminin yapıldığı ekrandır.

Tahliye Bilgileri

Cezaevinden tahliye edilen tutuklu/hükümlülerin cezaevinden çıkışı ile ilgili bilgilerin kaydı ve çıkış bilgilerinin varsa tahliye kararını içeren belge ile ilişkilendirilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Nakil Yoluyla Çıkış

Başka bir cezaevine nakledilecek olan tutuklu/hükümlülerin cezaevinden çıkışı ile ilgili bilgilerin kaydı ve çıkış bilgilerinin nakil onay belgesi ile ilişkilendirilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Firar Teşebbüs Bilgileri

Tutuklu/hükümlünün firar teşebbüs bilgileri kaydının yapıldığı ekrandır.

Emanet İşlemleri Modülü

Emanet işlemleri modülü, tutuklanarak yada hüküm giyerek bir ceza infaz kurumuna alınan yada başka bir ceza infaz kurumundan nakledilen tutuklu/hükümlülerin kuruma girişi sırasında üzerinde bulunan emanet para ve değerli eşya işlemlerini kapsamaktadır. Ayrıca cezaevinde tutuklu/hükümlülere ait paraların bulunduğu kasa bilgilerinin ve kurumun çalıştığı ilgili bankalardaki hesapların takibi ve kaydı işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Emanet Para Giriş

Emanet para ve kıymetli eşya görevlisi tarafından emanette tutulan paralara ek olarak çeşitli kanallardan gelen paranın sisteme kaydedildiği ekrandır.

Emanet Para Çıkış

Emanete daha önce teslim edilmiş bulunan paraların ilgili kişiye veya kanuni olarak bu parayı almaya hak kazanmış kişilere verilmesi sonucundaki işlemlerin kaydedildiği ekrandır.

Tutuklu/Hükümlünün Üzerinde Bulundurabileceği Eşyalar

Cezaevinde bulunan tutuklu/hükümlülerin üzerinde bulundurabileceği eşyaların miktarlarının girildiği ekrandır.

Emanet Eşya Giriş

Tutuklu / Hükümlünün emanette bulunan eşyalarının girişinin yapıldığı ekrandır.

Emanet Eşya Çıkış

Tutuklu / Hükümlünün emanette bulunan eşyalarının çıkış kaydının yapıldığı ekrandır.

Faiz Giriş

Tutuklu/hükümlünün emanette bulunan parasının faiz işlemlerinin kontrol edildiği ve faiz bilgilerinin girildiği ekrandır.

Faiz Çıkış

Tutuklu/hükümlünün emanette bulunan parasının faiz işlemlerinin tahliyeyle birlikte kapatılması işlemlerinin yapıldığı ve faiz bilgilerinin girildiği ekrandır.

Kasa Kontrol Bilgileri

Tutuklu/hükümlülerin hesabında bulunan paranın, banka hesaplarının ve cezaevi kasasındaki paraların Emanet Para Memuru tarafından periyodik aralıklarla kontrol edilmesi işlemlerini kapsamaktadır.

Vadeli Hesap Bilgileri

Kurumun kasasında bulunan paraların, ilgili bankalardaki kurum adına açılmış olan hesabındaki para bilgilerinin girildiği ekrandır.

Vadesiz Hesap Giriş Bilgileri

Tutuklu/hükümlünün emanette bulunan parasının faiz işlemlerinin tahliyeyle birlikte kapatılması işlemlerinin yapıldığı ve faiz bilgilerinin girildiği ekrandır.

Vadesiz Hesap Çıkış Bilgileri

İlgili bankalardaki kurum adına açılmış olan vadesiz hesapta bulunan para çıkışı bilgileri kaydını girildiği ekrandır.

Banka Hesap Tanımları

Vadeli ve vadesiz hesapların yatırıldığı banka ve banka hesap bilgilerinin girildiği ekrandır.

Nakil İşlemleri Modülü

Nakil işlemleri modülü, cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin nakil işlemleri için gerekli olan tüm talep ve bu taleplerin onay işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır.

Toplu Dağıtım ile Nakil Talebi

Cezaevinde bulunan bazı hükümlü ve tutukluların çeşitli sebeplerle başka cezaevlerine nakledilmelerini sağlamak için nakil talebinin kaydedildiği ve Bildirim evrakının hazırlandığı ekrandır.

Diğer Nakil Talepleri

Açık cezaevi rejimine geçiş, yaş durumu ile çocuk cezaevlerinden başka cezaevlerine geçiş gibi diğer nakil taleplerinin kaydedildiği ekrandır.

Nakil Onay Bilgileri

Tutuklu/hükümlünün toplu dağıtım talepleri dışındaki, tutuklu/hükümlünün kendi talebi yada diğer nedenlerle başka bir cezaevine nakledilmeleri için Adalet Bakanlığı’nın onayını almak üzere yapılan işlemleri takiben Adalet Bakanlığı’nın onayının gelmesi üzerine nakil onay durumu ve buna ilişkin karar ile ilgili bilgilerin kaydı ve bu bilgilerin onay evrakı ile ilişkilendirilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Süreli Çıkış İşlemleri Modülü

Süreli çıkış işlemleri modülü, sevk, dış görev ve izin işlemleri için gereken talep bilgileri ve bu talep için yapılan işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini kapsamaktadır.

Süreli çıkış işlemleri modülünde yer alan alt modüller ve alt modüllere ait ekranların aşağıda listesi verilmiş olup, takip eden bölümlerde açıklanmıştır.

Çıkış Talep Bilgileri Alt Modülü

Çıkış talep bilgileri alt modülü, sevk, dış görev ve izin işlemleri için gereken talep bilgilerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır.

Sağlık Nedenli Sevk Talebi

Sağlık durumu tespiti, muayene, tedavi, acil müdahale gibi nedenlerle mahkeme/savcılık, cezaevi tabibi, cezaevi nöbetçi müdürü yada tutuklu/hükümlünün kendisi tarafından ya pılan sevk talepleri ve bu taleplerin onay durumu ile ilgili bilgilerin kaydı ve sevk talep/ onay bilgilerinin sevk talep/onay belgesi ile ilişkilendirilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Mahkeme Nedenli Sevk Talebi

Tutuklu/hükümlünün çeşitli nedenlerle ilgili mahkemeye sevkinin talep edilmesi ile ilgili bilgilerin kaydı ve sevk talep bilgilerinin sevk talep belgesi ile ilişkilendirilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

İzin Talep Bilgileri

Hükümlülerin çeşitli sebeplerle izin kullanmalarına ilişkin olarak, izin talep dilekçesi bilgileri, izin talebin değerlendirilmesi, izin ile ilgili gerekli makamın onayının alınması ve izin dönüşü ile ilgili işleminin yapıldığı ekrandır.

Dış Görev Atama

Açık cezaevinde bulunan ve çalışmak üzere görevlendirilen hükümlülerin görevleri ve görev yerleri ile ilgili tanımlamaların kaydı işleminin yapıldığı ekrandır.

Çıkış İşlemleri Alt Modülü

Çıkış işlemleri alt modülü, izin, dış görev, mahkeme, ifade ve sağlık nedenli olarak süreli çıkış yapacak olan tutuklu/hükümlü bilgilerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır.

Süreli Çıkış

Süreli çıkış yapacak olan tutuklu/hükümlülerin çıkış bilgilerinin, talep bilgilerinin ve görevli gidecek memur bilgilerinin kaydının yapıldığı ekrandır.

İzin Çıkış Bilgileri

Hükümlülerin çeşitli sebeplerle izin kullanmalarına ilişkin olarak çıkış bilgilerinin girildiği ekrandır.

Dış Görev Nedenli Çıkış

Açık cezaevi yada ıslahevinde bulunan hükümlülerin cezaevi dışında çalışmak üzere ceza evinden çıkışı ile ilgili bilgilerin kaydı işleminin yapıldığı ekrandır.

Duruşma/İfade/Sağlık Nedenli Çıkış Yapacak Tutuklu Hükümlüler

Duruşma, ifade ve sağlık nedenli çıkış yapacak tutuklu/hükümlülerin sevk türü ve çıkış yapacakları tarih aralıkları bilgileri girişinin yapıldığı, ayrıca sevk talep bilgilerinin görüntülendiği ekrandır.

Süreli Dönüş İşlemleri Modülü

Süreli dönüş işlemleri modülü, süreli çıkış yapan tutuklu/hükümlülerin dönüş bilgilerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır.

Süreli Dönüş

Hükümlülerin çeşitli sebeplerle süreli çıkışlarının dönüş işlemlerinin yapıldığı, ayrıca dönüş tarihi ve zamanlarının belirtildiği ekrandır.

İzin Dönüş Bilgileri

Hükümlülerin çeşitli sebeplerle izin kullanmalarına ilişkin olarak dönüş bilgilerinin girildiği ekrandır.

Cezaevi Takip İşlemleri Modülü

Cezaevi takip işlemleri modülü, cezaevine özgü bilgilerin tanımlanması ve cezaevinde gerçekleştirilen sayım, nöbet, vukuat gibi işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesi işlemini kapsamaktadır.

Cezaevi Bilgileri

Cezaevi ile ilgili tanımlayıcı genel bilgilerin kaydı işleminin yapıldığı ekrandır.

Cezaevi Koğuş/Oda Bilgileri

Cezaevinde bulunan koğuş/oda ve bunların kapasitelerinin girildiği ekrandır.

Tutuklu/Hükümlülerin Oda/Koğuşa Yerleştirilmesi

Tutuklu/hükümlünün yerleştirme karar bilgilerinin ve oda/koğuş bilgilerinin girildiği ekrandır.

Oda/Koğuşa Doğrudan Yerleştirme

Tutuklu/hükümlülerin karar alınmadan doğrudan oda/koğuşa yerleştirme işlemlerinin kayıt altına alındığı ekrandır.

Sayım Bilgileri

Cezaevinde bulunan tutuklu/hükümlülerin sayım işleminin yapıldığı ve kayıt altına alındığı ekrandır.

F Tipi Cezaevleri Sayım Bilgileri

F tipi cezaevlerindeki tutuklu/hükümlü mevcut sayım bilgilerinin girildiği ekrandır.

Vukuat Bilgileri

Cezaevinde meydana gelen vukuatlara ilişkin bilgilerin kaydı ve vukuatlara ilişkin olarak vukuat raporunun hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.

Vardiya İşlemleri Modülü

Vardiya işlemleri modülü, vardiya ve vardiyada görev alacak personelin tanımlanması, vardiya yerlerinin belirlenmesi ve vardiya programının hazırlanıp görevlendirme işlem lerini kapsamaktadır.

Vardiya Tanımlama

Vardiya alanının seçilmesinde kullanılan liste kutusunun değerlerini tanımlama işleminin yapıldığı ekrandır.

Görev Yeri Tanımlama

Görev yeri alanının alabileceği değerlerin tanımlanması işleminin yapıldığı ekrandır.

Vardiya Grup Tanımlama

Personelin nöbet bilgilerinin bulunduğu ve belli görev özelliklerine göre belirlenen gruplara dahil edilmesinin sağlandığı ekrandır.

Vardiya Programı

Tanımlanmış olan vardiya ve vardiya gruplarının ve aylık nöbet çizelgesinin hazırlandığı ekrandır.

Vardiya Görevlendirme

Grup olarak tanımlanmış personelin bir vardiya ile ilişkilendirilerek görev yerlerinin belirlendiği ekrandır.


Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
1 Temmuz 2024 Pazartesi