Kalem Mevzuatı Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

İcra Ve İflas Daireleri İle İcra Mahkemelerinde Yazı İşleri Ve Uygulama Usulleri

1. Soru

İcra iflas hukukunu tanımlayınız ve fonksiyonunu açıklayınız.

Cevap

Hukukumuzda kural olarak kendiliğinden hak alma yasaktır. Bu sebeple hakkına kavuşmak isteyen alacaklı devletten yardım almak durumundadır. Borçlarını zamanında ve rızaları ile yerine getirmeyen borçlulara karşı; alacaklıların, devlet kuvvetinin yardımı ile alacaklarına nasıl kavuşacağını düzenleyen hukuk dalına icra ve iflas hukuku denir. İcra iflâs hukukuna “cebri icra hukuku” veya “takip hukuku” da denilmektedir. Cebri icra organlarının işlemleri, borçlunun yalnızca malvarlığı üzerinde etkilidir.


2. Soru

Cebri icra organları teriminden ne anlıyorsunuz?

Cevap

Cebri icra takibi sürecinde görevli olan ve icra takip işlemlerini yürütmekle görevli olan; devlet tarafından oluşturulan organlara cebri icra organları denir. Asıl icra organları ve yardımcı icra organları olmak üzere iki türlüdür. Asıl icra organları, sadece icra işlerini yürütmek üzere kurulmuş olan organlar olduğu için bunlara asıl icra organları denir. Bu organlar; icra dairesi, icra mahkemesi, Yargıtay’ın icra iflas işleriyle görevli hukuk daireleridir. Yardımcı icra organları; asıl olarak icra işlerini yürütmek üzere kurulmamıştır. Ancak asıl işleri yanında kanun tarafından verilen icra işleriyle ilgili görevleri de yapmaktadırlar. Bu organlar, genel mahkemeler, savcılar ve adalet müfettişleri ve kolluk kuvvetleridir.


3. Soru

Asıl icra organları nelerdir? Asıl icra organlarından olan icra dairesi hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Bunlar:

 • İcra dairesi
 • İcra mahkemesi
 • Yargıtay’ın icra iflas işleriyle görevli hukuk daireleridir.

İcra dairesi, icra işlerinde birinci derecede görevlidir. İcra takip talebi icra dairesine yapılır. Takip talebi üzerine borçluya ödeme emrini icra dairesi gönderir. İcra takibinin kesinleşmesinden sonra alacaklının talebi üzerine haciz işlemlerini icra dairesi yapar. Hacizli malların satılması ve paraların paylaştırılması işlemlerini de icra dairesi yapar. Satış sonucu elde edilen para alacaklıların alacağını karşılamaya yetmiyorsa sıra cetveli düzenlemek de icra dairesinin görevidir. İcra dairesi bağımsızdır. Ancak dikkat edilmelidir ki bu bağımsızlık sınırsız bir bağımsızlık değildir. İcra dairesi icra mahkemesi hâkiminin daimi denetim ve gözetimi altındadır. Bu denetim ileride işleneceği üzere icra dairesi görevlilerinin yapmış olduğu hukuka aykırı işlemlere karşı menfaati ihlal edilenlerce yapılan şikâyet başvurusu üzerine işlerlik kazanır.


4. Soru

Takip tutanağı nedir?

Cevap

İlâmların ve ilâm niteliğindeki belgelerin icrasına ilişkin işlemler, icra tutanağına tarih sırası ile düzenli olarak geçirilir. Bu tutanağın ilk sayfası takip talebini içerir.


5. Soru

Takip talebine eklenecek belgeler ve bildirilecek hususlar nelerdir?

Cevap

Takip talebine eklenecek belgeler ve bildirilecek hususlar aşağıda gösterilmiştir. Buna göre;

 • Takip talebi, bir belgeye veya senede dayanmakta ise belgenin veya senedin alacaklı veya kanuni temsilcisi tarafından onaylanmış, borçlu sayısından bir fazla örneği.
 • Takip talebi, taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile yapılmakta ise, alacaklı 20 nci maddede yazılı hususlardan başka, rehnedilen şeyin ne olduğu ve rehin üçüncü kişi tarafından verilmiş veya rehnedilen şeyin mülkiyeti üçüncü kişiye geçmiş ise onun ve rehnedilen şey üzerinde, sonra gelen rehin hakkı varsa bu hakka sahip olan kişinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi.
 • Kambiyo senetlerine (çek, poliçe ve emre muharrer senet) dayalı takip talebinde kambiyo senedinin aslı ve borçlu adedi kadar, alacaklı tarafından onaylı örneği, kısmî ödeme yapılmış olması halinde 19.3.1985 tarihli ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun gereğince çekin ön ve arka yüzünün bankaca onaylı fotokopisi.
 • İcra ve İas Kanununun 272 nci maddesi gereğince tahliye istendiğinde, kira sözleşmesinin veya kiracının, kira süresinin bitiminden önce kiralananı tahliye edeceğine ilişkin yazılı taahhüdü varsa bu taahhütnamenin aslı veya kendisi tarafından onaylanmış iki örneği.
 • İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takipte ipotek akit tablosunun tapu sicil müdürlüğünce verilmiş bir örneği ve ipotek, bir cari hesap veya işleyecek kredi vesaire gibi bir sözleşmenin teminatı olarak verilmişse, bu sözleşme ve bununla ilgili diğer belge ve makbuzların aslı veya borçlu adedinden bir fazla onaylı örneği takip talebine eklenmelidir.

6. Soru

Tahsilat makbuzu nedir?

Cevap

Tahsilât makbuzu, kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterine işlenecek paralar için düzenlenen makbuzdur. Bu makbuzda dosya, cilt ve sıra numarası; alınan paraların rakam ve yazı ile belirtilecek tutarı; yatırılma sebebi, kim tarafından yatırıldığı sütunları bulunur. Tahsilât makbuzu memur tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bu makbuz, biri asıl ikisi nüsha olmak üzere üç adet düzenlenir. Aslı parayı yatırana verilir; kopyalarından biri dosyasında saklanır, diğeri makbuz cildinde bırakılır.


7. Soru

Reddiyat makbuzunu tarif ediniz.

Cevap

Reddiyat makbuzu, kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterine işlenen paraların reddinde doldurulan bir makbuzdur. Bu makbuzda cilt, sıra ve dosya numarası, alacaklının ve borçlunun ad ve soyadı, tahsilât makbuzundaki numara, tarih ve miktar ile reddedilen paraların miktarı, bundan kesilecek tahsil ve cezaevi harcı, verilmesi gereken paranın rakam ve yazı ile belirtilecek miktarı, tarih, müdürün imza ve mührü, sözü edilen parayı icra veznesinden tamamen aldığına dair şerhle beraber alanın adı, soyadı ve imzası bulunur.


8. Soru

Harç tahsil müzekkeresi nedir ve neleri içerir?

Cevap

Harç tahsil müzekkeresi 492 sayılı Harçlar Kanununun 28 ve 130 uncu maddeleri uyarınca düzenlenecek bir müzekkeredir. Bu müzekkere, dosya numarası, ilgili icra ve iflâs dairesinin adı, yükümlünün adı, soyadı, son yerleşim yerindeki adresi, harcın kesinleştiği tarih, harcın türü ve niteliği, miktarı, hangi yer maliye dairesine hitaben yazıldığı, harcın kanunî dayanağı, tarih, sütunları ile icra müdürünün imza ve mührünü içerir.


9. Soru

İcra dairesi görevlileri hangi hallerde iş görmekten yasaklıdırlar?

Cevap

İcra ve iflas işlerine bakan memur ve müstahdemler 1. Kendisinin, 2. Karı veya kocasının, nişanlısının yahut kan ve sıhri usul ve füruunun veya üçüncü derece dâhil olmak üzere bu dereceye kadar olan kan ve sıhri civar hısımlarının, 3. Kanuni mümessili veya vekili yahut müstahdemi bulunduğu bir şahsın, Menfaati olan işleri göremeyip derhal icra mahkemesine haber vermeye mecburdur. İcra mahkemesi müracaatı yerinde görürse o işi diğer bir memura, bulunmayan yerlerde kâtiplerinden birine verir.


10. Soru

İcra dairesi görevlilerinin sözleşme yapma yasağını açıklayınız.

Cevap

Tetkik vazifesini gören hâkimler ve icra ve iflas memur ve müstahdemleri, dairelerince takip edilmekte olan bir alacak veya satılmakta bulunan bir şey hakkında kiminle olursa olsun kendileri veya başkaları hesaplarına bir akit yapamazlar. Yaparlarsa hükümsüzdür. Dikkat edilmelidir ki bu hüküm hem icra dairesi hem de icra mahkemesi üyeleri için geçerlidir.


11. Soru

İcra mahkemesinin görevini ve yapısını açıklayınız.

Cevap

İcra mahkemesi, icra dairelerinin ve kanunda sayılan diğer organların işlemlerinin doğru ve kanuna uygun olup olmadığını denetlemek ve kanunla kendisine verilen diğer icra işlerini yapmakla görevli organdır. Tek hâkimlidir. İcra mahkemesi bulunmayan bir yerde onun görevleri asliye hukuk mahkemesi icra mahkemesi sıfatıyla yerine getirir. İcra dairesini şikâyet talebi üzerine denetler.


12. Soru

İcra mahkemesinde nasıl bir yargılama usulü izlenir?

Cevap

İcra mahkemesinde incelemeler belgeler üzerinde yapılır. Tanık ve yemin deliline baş vurulamaz. İstisnai haller (istihkak davası) dışında duruşma yapılmaz. Basit yargılama usulü uygulanır.


13. Soru

İcra mahkemesinin görevine giren dava ve işler nelerdir?

Cevap

: İcra mahkemesinin görevine giren dava işler;

 • İcra ve iflas organlarının işlemlerine karşı yapılan şikâyet başvurularını incelemek
 • İtirazın kaldırılması taleplerine bakmak
 • Hacizde istihkak davalarına bakmak
 • İcra ve iflas Kanununda düzenlenen tüm suçlara bakmak
 • Hakkında aciz belgesi bulunan müflisin yeni mal edinmediği itirazını incelemek
 • Konkordato talebi ve mühleti hakkında karar vermek
 • 89 ihbarnamesine göre gerçeğe aykırı hareket eden üçüncü kişinin tazminata mahkûm edilmesine karar vermek
 • İlamlı icrada icranın geri bırakılmasına karar vermek
 • İcra takibinin iptaline karar vermek
 • İpotek kaydının terkinine karar vermek
 • İhalenin feshi davasına bakmak
 • Genel iflas yolunda ödeme emrine kaşı yapılan şikâyetleri incelemek
 • İflasta mal masanın elindeyse açılacak istihkak davalarına bakmak
 • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında
 • Kanununa göre vergi dairesince yapılan taşınmaz ihalesinin feshine yönelik şikâyetleri incelemektir.

14. Soru

Yardımcı icra organlarını sıralayınız.

Cevap

Bu organlar:

 • Genel mahkemeler,
 • Savcılar ve adalet müfettişleri,
 • Kolluk kuvvetleridir.

15. Soru

İcra iflas hukukuyla ilgili genel mahkemelerin görev alanına giren dava ve işler hangileridir?

Cevap

İcra iflas hukukuyla ilgili genel mahkemelerin görevine giren dava işler şunlardır:

 • İtirazın iptali davası,
 • Borçtan kurtulma davası,
 • Menfi tespit davası,
 • İstirdat davası,
 • Sıra cetveline itiraz davası,
 • İhtiyati haciz istemi,
 • İhtiyati haciz kararına itiraz, takibe başlanmadan önce ihtiyati haciz kararının kaldırılması istemi,
 • Tasarrufun iptali davası,
 • İflas davası,
 • İflasta 3. Kişiye karşı açılan istihkak davası.

16. Soru

Esas kaydı nedir?

Cevap

İcra mahkemesine intikal eden her türlü dava, şikâyet, itirazın kaldırılması, konkordato ve bu nitelikteki diğer işlerin tutulduğu kayıttır.


17. Soru

Esas kaydında neler yer alır?

Cevap

Bu kayıtta; sıra numarası, icra ve iflâs dairesi veya Cumhuriyet savcılığı esas numarası, alacaklının veya şikâyetçinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, borçlu veya sanığın adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, evrakın geldiği tarih, davanın türü, hükmün özeti, tarih ve numarası, yoklukta verilen hükmün tebliğ tarihi, dosyanın bölge adliye mahkemesine veya Yargıtay’a gönderildiği ve geldiği tarih, istinaf ve temyiz sonucu, ilâm ve fişin Cumhuriyet savcılığına verildiği tarih, ilâmat kayıt numarası; harç tahsil müzekkeresinin tarih ve numarası ile düşünceler sütunları yer alır.


18. Soru

Esas kaydının nasıl tutulduğunu açıklayınız.

Cevap

Esas kaydı, icra mahkemesinde hukuk ve ceza davaları için ayrı ayrı tutulur. İcra mahkemesinde ceza davaları için tutulacak kayıtta, her sanık için aynı sıra numarası altında ayrı ayrı sütunlar açılır. İcra mahkemesine gelen iş miktarını kolayca bilmek ve numara değişikliği yüzünden çıkan karışıklıkları önlemek için, yılsonunda sonuçlanmamış dosyalar yeni yıl kaydına devir suretiyle kaydedilmez. Yılsonunda, gelen işlerden ne kadarının karara bağlandığı ve ne kadarının yeni yıla devredilmiş olduğu, toplam olarak yazılmakla beraber, devredilen dosyaların sıra numaraları UYAP’ ta bir cetvel halinde rapor olarak gösterilir. İcra ceza mahkemelerinden verilip, kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleşen ve mahkûmiyete ilişkin ilâmların en fazla bir hafta, temyiz edilen ilâmların Yargıtay’dan onanarak gelmesini izleyen bir hafta içerisinde infaza verilmesi zorunludur. İlâm ve eklerinin infaz için Cumhuriyet savcılığına verildiği tarih esas kaydının özel sütununa işlenir. Cumhuriyet savcılığına her hükümlü için ayrı ayrı ilâm verilmesi zorunlu olduğu gibi, bir hükümlü hem hürriyeti bağlayıcı ceza ve hem para cezasına mahkûm olmuşsa her ceza için ayrı ilâm verilir.


19. Soru

Değişik işler ve talimat kaydını tanımlayıp, söz konutu kayıtta neler bulunduğunu açıklayınız.

Cevap

Değişik işler ve talimat kaydı; İcra ve İflâs Kanununun 76 ncı maddesi ve 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca hapsen tazyik kararı verilmesi istemine ilişkin taleplerle başka yer icra mahkemesinden gelen talimat evraklarının işlendiği kayıttır. Bu kayıtta; sıra numarası, müracaat veya tevdi tarihi, alacaklı ve varsa vekilinin adı, soyadı, yerleşim yerindeki adresi, borçlunun (mükellefin) varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, talebin niteliği, türü ve miktarı, talimat veya belgeyi gönderen mahkeme, makam veya merciin adı ve belgenin tarihi, numarası, işlemin sonucu, kararın özeti, hapsen tazyik kararının infaz için tevdi olunduğu tarih ve düşünceler sütunları yer alır. Bu kayda geçirilen talepler doğrultusunda yazılacak tezkerelere, talebin kayıt numarası verilir. Bu tür yazılar ayrıca muhabere kaydına işlenmez.


20. Soru

Muhabere kaydını tanımlayınız.

Cevap

İcra mahkemelerinde kullanılan diğer kayıtlara işlenmesi gerekmeyen ancak icra mahkemesince yazılan veya icra mahkemesine gelen evrakın işlendiği kayıttır.


21. Soru

Muhabere kaydında neler bulunur?

Cevap

Bu kayıtta; sıra numarası, belgenin tarihi ve numarası, gönderilen veya gönderen daire, geliş veya sevk tarihi, belgenin özeti ve düşünceler sütunları yer alır. Esas, değişik işler ve talimat kaydına kayıtlı işlere ait yazışmalar ayrıca bu kayda geçirilmez, zimmet kaydına kaydedilmekle yetinilir.


22. Soru

Kanun yoluna başvuru kaydı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Kanun yoluna başvurulması halinde, ilgilileri tarafından verilen lâyiha veya dilekçelerin işlendiği kayıttır. Bu kayıtta; sıra numarası, belge numarası, geldiği tarih, dilekçe veya lâyiha tarihi, kanun yoluna başvuranın adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, aleyhine kanun yoluna başvurulanın adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, davanın türü, kanun yoluna başvurulan ilâmın tarihi ve numarası, kanun yoluna başvurma koşullarının yerine getirilip getirilmediği, ilâm ve evrakın gönderilmek üzere Cumhuriyet savcılığına veya ait olduğu mercie tevdi tarihi, ilâmın aleyhine kanun yoluna başvurulana tebliğ tarihi, kanun yolu sonucunun özeti ve düşünceler sütunları yer alır.


23. Soru

Duruşma günleri kaydı nedir?

Cevap

Dava, hakkında duruşma yapılan itiraz ve şikâyetlerin görüleceği gün ve saatin işlendiği kayıttır. Bu kayıtta; sıra numarası, dosya numarası, alacaklı (müşteki) ve varsa vekilinin, borçlu (sanık) ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, duruşmanın (veya murafaanın) yapılacağı gün ve saat, ertelendiği gün ve düşünceler sütunları yer alır.


24. Soru

Zimmet kaydı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

İcra mahkemelerinden, mahkemelere, muhtelif daire ve mercilere gönderilecek evrakın işlendiği kayıttır. Bu kayıtta; sıra numarası, dosya numarası, belgenin nereye gönderildiği ve ne tarihte alındığı, evrakı alanın adı, soyadı, imzası ve düşünceler sütunları yer alır. Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra ayrı bir kartonda saklanır.


25. Soru

Posta mutemet kaydını açıklayınız.

Cevap

İcra mahkemelerine havale yoluyla gelen paralara ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıtta; paranın geldiği yer, havale numarası, tarihi, dosya numarası, gönderenin adı, soyadı, paranın miktarı ile alacak olanın adı ve soyadı sütunları yer alır.


26. Soru

Disiplin soruşturması kaydı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Disiplin soruşturması kaydı; icra ve iflâs dairelerinde görev yapan personel hakkında, disiplin amiri tarafından yapılan soruşturmalarının işlendiği kayıttır. Bu kayıtta; sıra numarası, müşteki veya varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, haklarında soruşturma yapılan personelin adı, soyadı, görevli olduğu daire, şikâyet tarihi, şikâyetin konusu, karar özeti ve numarası ile düşünceler sütunları yer alır. Disiplin soruşturması sonucu verilen kararlar, özel bir kartonda sıra numarası altında saklanır.


27. Soru

Ceza infaz kaydını açıklayınız.

Cevap

İcra mahkemelerinden Cumhuriyet savcılığına gönderilen mahkûmiyeti içeren kararların işlendiği kayıttır. Bu kayıtta; sıra numarası, esas ve karar numarası, sanığın adı, soyadı, karar tarihi ve özeti, hükmü veren hâkimin adı, soyadı ve sicil numarası, kararın kesinleş me tarihi, Cumhuriyet savcılığına verildiği tarih, belgeyi alanın adı, soyadı ve imzası ile düşünceler sütunları yer alır.


28. Soru

İcra harcı kavramını tanımlayınız.

Cevap

Devletin icra hukuku alanındaki faaliyetine karşılık olarak aldığı paraya “icra harcı” denir.


29. Soru

İcra takibinde harç ve giderler kim tarafından ödenir?

Cevap

İcra takibinin sonunda harç ve giderlerden sorumluluk haksız çıkan tarafa yükletilir. Ancak alacaklı takipte haklı çıksa dahi cezaevleri harcı borçluya yüklenemez, bunu alacaklının ödemesi gerekir.


30. Soru

İcra harçlarını sıralayınız.

Cevap

İcra harçları şunlardır:

 • Takip talebinde bulunan alacaklıdan alınan başvurma harcı,
 • İlâmsız icrada takip talebinde bulunan alacaklıdan alınan alacak miktarının binde beşi oranında peşin harç,
 • Takibin başarı ile sonuçlanması durumunda alınan tahsil harcı,
 • İcra takibinin sonunda, alacaklıdan alınan cezaevleri harcıdır.

31. Soru

İcra ve iflas hukuku nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Borçlarını zamanında ve rızaları ile yerine getirmeyen borçlulara karşı; alacaklıların, devlet kuvvetinin yardımı ile alacaklarına nasıl kavuşacağını düzenleyen hukuk dalına icra ve iflas hukuku denir. 


32. Soru

İcra iflas hukukuna başka ne adlar verilmiştir?

Cevap

İcra iflâs hukukuna “cebri icra hukuku” veya “takip hukuku” da denilmektedir.


33. Soru

Cebri icra takibi sürecinde görevli olan ve icra takip işlemlerini yürütmekle görevli olan; devlet tarafından oluşturulan organlara ne ad verilir?

Cevap

Cebri icra takibi sürecinde görevli olan ve icra takip işlemlerini yürütmekle görevli olan; devlet tarafından oluşturulan organlara cebri icra organları denir. Asıl icra organları ve yardımcı icra organları olmak üzere 2 türlüdür.


34. Soru

Cebri icra organları kaça ayrılır?

Cevap

Cebri icra organları, asıl icra organları ve yardımcı icra organları olmak üzere 2 türlüdür.


35. Soru

Asıl icra organlarının görevi ve bölümleri nelerdir?

Cevap

Asıl icra organları, sadece icra işlerini yürütmek üzere kurulmuş olan organlar olduğu için bunlara asıl icra organları denir. Bunlar: a) İcra dairesi b) İcra mahkemesi c) Yargıtay’ın icra iflas işleriyle görevli hukuk daireleridir.


36. Soru

İcra dairesinin görevleri nelerdir?

Cevap

İcra dairesi, icra işlerinde birinci derecede görevlidir. İcra takip talebi icra dairesine yapılır. Takip talebi üzerine borçluya ödeme emrini icra dairesi gönderir. İcra takibinin kesinleşmesinden sonra alacaklının talebi üzerine haciz işlemlerini icra dairesi yapar. Hacizli malların satılması ve paraların paylaştırılması işlemlerini de icra dairesi yapar. Satış sonucu elde edilen para alacaklıların alacağını karşılamaya yetmiyorsa sıra cetveli düzenlemek de icra dairesinin görevidir.


37. Soru

İcra dairesi bağımsız mıdır? Sebebini açıklayınız.

Cevap

İcra dairesi bağımsızdır. Ancak dikkat edilmelidir ki bu bağımsızlık sınırsız bir bağımsızlık değildir. İcra dairesi icra mahkemesi hâkiminin daimi denetim ve gözetimi altındadır. Bu denetim ileride işleneceği üzere icra dairesi görevlilerinin yapmış olduğu hukuka aykırı işlemlere karşı menfaati ihlal edilenlerce yapılan şikâyet başvurusu üzerine işlerlik kazanır. 


38. Soru

İcra dairelerinde görevli personeller kimlerdir?

Cevap

İcra dairelerinde görevli personeller; icra müdürü, icra müdür yardımcısı ve zabıt kâtibidir.


39. Soru

Takip talebinin içeriği nedir?

Cevap

İlâmların ve ilâm niteliğindeki belgelerin icrasına ilişkin işlemler, icra tutanağına tarih sırası ile düzenli olarak geçirilir. Bu tutanağın ilk sayfası takip talebini içerir. Bu sayfaya ilâmın veya belgenin tarih ve numarası; hangi mahkeme veya makamdan verildiği; alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı; yerleşim yerindeki adresi, vergi kimlik numarası; borçlu ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı; alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye›de göstereceği yerleşim yerindeki adresi (yerleşim yeri göstermezse icra dairesinin bulunduğu yer yerleşim yeri sayılır) ve hükmün veya belgenin özeti; bir terekeye karşı açılan takiplerde kendilerine tebligat yapılacak olan mirasçıların adı ve soyadı; yerleşim yerindeki adresleri; alacağın veya talep olunan teminatın cins ve Türk parası ile tutarı, faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi; alacaklının takip yollarından hangisini seçtiği geçirilir. Takibe ilişkin bütün işlemler, icra tutanağına tarih sırası ile kaydedilir. Bu tutanağın ilk sayfasını teşkil eden takip talebinde birinci fıkrada yazılı hususlara ek olarak, talep senede dayanıyorsa senedin tarih ve özeti ve senet yoksa borcun sebebi de gösterilir. 


41. Soru

Reddiyat makbuzu nedir?

Cevap

Reddiyat makbuzu, kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterine işlenen paraların reddinde doldurulan bir makbuzdur. Bu makbuzda cilt, sıra ve dosya numarası, alacaklının ve borçlunun ad ve soyadı, tahsilât makbuzundaki numara, tarih ve miktar ile reddedilen paraların miktarı, bundan kesilecek tahsil ve cezaevi harcı, verilmesi gereken paranın rakam ve yazı ile belirtilecek miktarı, tarih, müdürün imza ve mühürü, sözü edilen parayı icra veznesinden tamamen aldığına dair şerhle beraber alanın adı, soyadı ve imzası bulunur. Bu makbuz, biri asıl diğeri kopya olmak üzere iki adet düzenlenir, aslı dosyasına konur, kopyası makbuz cildinde bırakılır. İcra ve iflâs dairelerinden, başka bir icra ve iflâs dairesine Posta ve Telgraf Teşkilâtı aracılığı ile gönderilmesi gereken toplu para on ve daha fazla dosyayı ilgilendirdiği takdirde bu paraların toplamı için tek bir reddiyat makbuzu kesilebilir. Bu makbuz, biri asıl diğeri kopya olmak üzere iki adet düzenlenir. Aslı, taşraya gidecek paraların postaya verilmesine ilişkin örnek no: 78 sayılı cetvele eklenerek bir dosyada saklanır, kopyası ise makbuz cildinde bırakılır. Reddiyat makbuzu ve cetvelde yer alan paraların çıkışı, usulünce kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterinde gösterilir ve ait olduğu dosyalara işlenir.


42. Soru

Tahsilât ve reddiyat makbuzlarının dağıtımı nasıl gerçekleşir?

Cevap

Adalet Bakanlığınca tahsilât ve reddiyat makbuzlarının ilgili yerin istek ve gereksinimlerine göre sevki sırasında, ilk ve son sayfalarındaki cilt ve sıra numaraları bordroya geçirilir. Makbuzlar bu bordro ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilir. Cumhuriyet Başsavcılıkları, gelen makbuzların, cilt ve sıra numaralarının sevk bordrosuna uygunluğunun tespitinden sonra, sevk bordrosunun birinci örneğindeki ihtar-uyarı kısmını onaylayıp Bakanlığa iade eder. Ayrıca her makbuz cildinin son sayfasının arkasına, cildin tam olduğuna ilişkin onay şerhi vererek ilgili icra müdürüne zimmet karşılığında teslim eder. Kullanılmış makbuzların dip koçanlarının Cumhuriyet Başsavcılıklarına iade edilmesinden sonra, icra müdürlerine yukarıdaki usul uyarınca yeni tahsilât ve reddiyat makbuzları verilir ve dip koçanları Cumhuriyet Başsavcılıklarında saklanır.


43. Soru

Harç tahsil müzekkeresi nedir?

Cevap

Harç tahsil müzekkeresi 492 sayılı Harçlar Kanununun 28 ve 130 uncu maddeleri uyarınca düzenlenecek bir müzekkeredir. Bu müzekkere, dosya numarası, ilgili icra ve iflâs dairesinin adı, yükümlünün adı, soyadı, son yerleşim yerindeki adresi, harcın kesinleştiği tarih, harcın türü ve niteliği, miktarı, hangi yer maliye dairesine hitaben yazıldığı, harcın kanunî dayanağı, tarih, sütunları ile icra müdürünün imza ve mührünü içerir. Bu müzekkerenin tarih ve sayısı, esas defterinin, “düşünceler” sütununa işlenir ve müzekkerenin bir örneği dosyasında saklanır; bir örneği özel kartonuna konulur, diğer örneği de zimmet defterine kaydedilerek maliyeye verilir.


44. Soru

İcra ve iflâs dairelerince posta ile yapılacak tebliğlerde ne tür bir zarf kullanılır?

Cevap

İcra ve iflâs dairelerince posta ile yapılacak tebliğlerde Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in 35. maddesinde belirtilen esaslara uygun ve sözü edilen Yönetmelikte örneği gösterilen tebliğ mazbatalı zarfın kullanılması zorunludur.


45. Soru

İcra ve iflâs dairelerince telgrafla yapılacak tebligatta hangi zarf kullanılır?

Cevap

İcra ve iflâs dairelerince telgrafla yapılacak tebligatta Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in 74. maddesinde belirtilen esaslara uygun ve sözü edilen Yönetmelikte örneği gösterilen telgrafla tebliğ zarfının kullanılması zorunludur.


46. Soru

İcra dairesi görevlileri hangi hallerde iş görmekten yasaklıdır?

Cevap

İcra ve iflas işlerine bakan memur ve müstahdemler 1. Kendisinin, 2. Karı veya kocasının, nişanlısının yahut kan ve sıhri usul ve füruunun veya üçüncü derece dâhil olmak üzere bu dereceye kadar olan kan ve sıhri civar hısımlarının, 3. Kanuni mümessili veya vekili yahut müstahdemi bulunduğu bir şahsın, Menfaati olan işleri göremeyip derhal icra mahkemesine haber vermeye mecburdur.


47. Soru

İcra dairesi görevlilerinin sözleşme yapma yasağı hangi hal ve koşullarda geçerlidir?

Cevap

Tetkik vazifesini gören hâkimler ve icra ve iflas memur ve müstahdemleri, dairelerince takip edilmekte olan bir alacak veya satılmakta bulunan bir şey hakkında kiminle olursa olsun kendileri veya başkaları hesaplarına bir akit yapamazlar. Yaparlarsa hükümsüzdür. Dikkat edilmelidir ki bu hüküm hem icra dairesi hem de icra mahkemesi üyeleri için geçerlidir.


48. Soru

İcra mahkemesi ne tür bit mahkemedir?

Cevap

İcra mahkemesi, icra dairelerinin ve kanunda sayılan diğer organların işlemlerinin doğru ve kanuna uygun olup olmadığını denetlemek ve kanunla kendisine verilen diğer icra işlerini yapmakla görevli organdır. Tek hâkimlidir. İcra mahkemesi bulunmayan bir yerde onun görevleri asliye hukuk mahkemesi icra mahkemesi sıfatıyla yerine getirir. İcra dairesini şikâyet talebi üzerine denetler.


49. Soru

İcra mahkemesinin görevine giren dava işler nelerdir?

Cevap

İcra mahkemesinin görevine giren dava işler:

 1. İcra ve iflas organlarının işlemlerine karşı yapılan şikâyet başvurularını incelemek
 2. İtirazın kaldırılması taleplerine bakmak
 3. Hacizde istihkak davalarına bakmak
 4. İcra ve iflas Kanununda düzenlenen tüm suçlara bakmak 
 5. Hakkında aciz belgesi bulunan müflisin yeni mal edinmediği itirazını incelemek
 6. Konkordato talebi ve mühleti hakkında karar vermek
 7. 89 ihbarnamesine göre gerçeğe aykırı hareket eden 3. Kişinin tazminata mahkûm edilmesine karar vermek 
 8. İlamlı icrada icranın geri bırakılmasına karar vermek
 9. İcra takibinin iptaline karar vermek
 10. İpotek kaydının terkinine karar vermek
 11. İhalenin feshi davasına bakmak
 12. Genel iflas yolunda ödeme emrine kaşı yapılan şikâyetleri incelemek
 13. İflasta mal masanın elindeyse açılacak istihkak davalarına bakmak
 14. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulu Hakkında Kanununa göre vergi dairesince yapılan taşınmaz ihalesinin feshine yönelik şikâyetleri incelemek

50. Soru

Yardımcı icra organları nelerdir?

Cevap

Bu organlar asıl olarak icra işlerini yürütmek üzere kurulmamıştır; ancak asıl işleri yanında kanun tarafından verilen icra işleriyle ilgili görevleri de yapmaktadırlar. Bu organlar:

 • Genel mahkemeler
 • Savcılar ve Adalet Müfettişleri
 • Kolluk kuvvetleridir.

51. Soru

İcra iflas hukukuyla ilgili genel mahkemelerin görevine giren dava işler nelerdir?

Cevap

İcra iflas hukukuyla ilgili genel mahkemelerin görevine giren dava işler şunlardır:

 • İtirazın iptali davası
 • Borçtan kurtulma davası
 • Menfi tespit davası
 • İstirdat davası
 • Sıra cetveline itiraz davası
 • İhtiyati haciz istemi
 • İhtiyati haciz kararına itiraz, takibe başlanmadan önce ihtiyati haciz kararının kaldırılması istemi
 • Tasarrufun iptali davası
 • İflas davası
 • İflasta 3. Kişiye karşı açılan istihkak davası

52. Soru

İcra ve iflâs dairelerinde tutulması zorunlu olan kayıtlar hangileridir?

Cevap

Her icra ve iflâs dairesinde şu kayıtların tutulması zorunludur:

 • Esas kaydı
 • Talimat kaydı
 • Kasa kaydı
 • Cezaevi yapı harcı kaydı
 • Kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydı
 • Posta mutemet kaydı
 • Muhabere kaydı
 • Zimmet kaydı
 • Disiplin soruşturması kaydı
 • Haciz takip kaydı

53. Soru

İcra ve iflâs dairelerinde tutulması zorunlu olan kartonlar hangileridir?

Cevap

Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca icra ve iflâs dairelerinde aşağıda yazılı kartonlar bulundurulur:

 1. Faizlerin çekilip maliyeye yatırıldığına ilişkin makbuz kartonu,
 2. Zamanaşımına uğrayan paraların maliyeye teslim edildiğine ilişkin makbuz kartonu,
 3. Disiplin soruşturması sonucunda verilen kararlara ilişkin karton,
 4. Adalet müfettişlerince yapılan denetimlere ilişkin tavsiyeler kartonu,
 5. Cumhuriyet savcılığı teftiş kartonu,
 6. İhtiyaç duyulan diğer kartonlar.

54. Soru

İcra mahkemelerinde tutulması gereken kayıtlar nelerdir?

Cevap

İcra mahkemelerinde tutulması gereken kayıtlar şunlardır:

 • Esas kaydı
 • Değişik işler ve talimat kaydı
 • Muhabere kaydı
 • Kanun yoluna başvuru kaydı
 • Duruşma günleri kaydı
 • Zimmet kaydı
 • Posta mutemet kaydı
 • Disiplin soruşturması kaydı
 • Ceza infaz kaydı
 • Diğer kayıtlar

55. Soru

Devletin icra hukuku alanındaki faaliyetine karşılık olarak aldığı paraya ne ad verilir?

Cevap

Devletin icra hukuku alanındaki faaliyetine karşılık olarak aldığı paraya “icra harcı” denir.


56. Soru

İcra harçları nelerdir?

Cevap

İcra harçları şunlardır:

 • Takip talebinde bulunan alacaklıdan alınan başvurma harcı
 • İlâmsız icrada takip talebinde bulunan alacaklıdan alınan alacak miktarının binde beşi oranında peşin harç.
 • Takibin başarı ile sonuçlanması durumunda alınan tahsil harcı
 • İcra takibinin sonunda, alacaklıdan alınan cezaevleri harcı

57. Soru

İflas harçları nelerdir?

Cevap

İflas Harçları:

 1. Maktu harç: İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı
 2. Konunun değeri üzerinden harç: a. İflasta paylaşılan para üzerinden (Yüzde 4,55) b. Konkordatoda; aa. Alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden (Binde 2,27) bb. Yapılandırma sonunda rehinli alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden (Binde 1,13)
 3. Haciz, teslim ve satış harcı: (6009 sayılı Kanunun 20nci maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük:1/8/2010)

Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
1 Temmuz 2024 Pazartesi
v