Kalem Mevzuatı Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Yazı İşleri Personeli Ve Görevleri

1. Soru

Yazı işleri personeli, yargılama hizmeti açısından ne tür bir öneme sahiptir?

Cevap

Yargılama hizmetlerinin hızlı ve düzgün bir şekilde ilerlemesi, yazı işleri personelinin görevlerini iyi bilerek eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi yoluyla olur. Hâkimlerin, savcıların en büyük desteği ve çalışma arkadaşları yazı işleri personelidir. Yazı işleri hizmetleri, idari işler, yazı işleri, bilgi işlem ve diğer müdürlüklerin işlemleri ile yürütülmektedir. Bu hizmetler yazı işleri müdürünün yönetiminde kalemde görevlendirilen zabıt kâtipleri, memurlar ve mübaşirler ve işlerin devamı için gerekli fiziki ve teknik koşulları oluşturacak diğer personeller aracılığıyla yürütülür. Diğer personeller idari işler müdürü, bilgi işlem müdürü, bilgi işlem şefi, bilgisayar işletmeni ve hizmetlidir. Teknolojik gelişmelerin yargıda kullanılmasıyla, yargılama işlemlerinin ilerleyişi ve usulü önemli değişimler geçirmiş, bu değişimleri yakalamak ve oluşturulan internet sistemlerinin devamı açıdan yeni personellere ihtiyaç duyulmuştur. Özellikle Ulusal Yargı Ağı Projesi(UYAP) kullanımı sayesinde hem yazı işleri personelinin, hem de sistemin sorunsuz bir şekilde ilerlemesiyle görevli teknik personelin görevlerini ifa etme şekli değişmiş bulunmaktadır.


2. Soru

Yazı işleri hizmetleri, hangi görevliler tarafından yürütülmektedir?

Cevap

Yazı işleri hizmetleri, idari işler, yazı işleri, bilgi işlem ve diğer müdürlüklerin işlemleri ile yürütülmektedir. Bu hizmetler yazı işleri müdürünün yönetiminde kalemde görevlendirilen zabıt kâtipleri, memurlar ve mübaşirler ve işlerin devamı için gerekli diğer işlemleri gerçekleştiren diğer personeller aracılığıyla yürütülür. Diğer Personeller idari işler müdürü, bilgi işlem müdürü, bilgi işlem şefi, bilgisayar işletmeni ve hizmetlidir. Kalem hizmetlerinin neler olduğu, görevli personelin kimler olduğu, personelin görevleri, tutulması gereken kayıtlar ve usulü genel itibariyle Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî Ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler ile Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ve Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğünde bulunmakla birlikte ünite 1’de belirtmiş olduğumuz diğer mevzuatlar doğrultusunda açıklanmaktadır.


3. Soru

Adli yargı ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemelerinde (yazı işleri hizmetleri kapsamında) hangi birimler bulunmaktadır?

Cevap

Adli yargı ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemelerinde yazı işleri müdürlüğü, idarî işler müdürlüğü, bilgi işlem müdürlüğü ve ihtiyaç duyulan diğer müdürlükler bulunur. Her müdürlükte bir müdür ile yeterli sayıda zabıt kâtibi, memur, mübaşir, hizmetli ve diğer görevliler bulunur. İdarî işler ve bilgi işlem müdürlüğü ile ihtiyaç duyulan diğer müdürlük hizmetleri, ilgili müdür ve onun yönetimindeki bilgi işlem şefi, teknisyen, bilgisayar işletmeni, memur ve diğer görevliler ile gerektiğinde görevlendirilen zabıt kâtibi tarafından yürütülür. Yazı işleri hizmetleri ilgisine göre başkan, daire başkanı ya da hâkim denetimi altında, ilgili yazı işleri müdürü ile onun yönetimindeki zabıt kâtibi, memur, mübaşir, hizmetli ve diğer görevliler tarafından yürütülür.


4. Soru

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre yazı işleri müdürünün görevleri nelerdir?

Cevap

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre yazı işleri müdürünün görevleri şunlardır:

 • 38. Maddeye göre hâkimi reddeden tarafın red dilekçesini ve red dilekçesine karşı tarafın cevabını ve eklerini, dosya ile birlikte reddi istenen hâkime vermek hâkim dilekçe ve eklerini inceledikten sonra ret talebini incelemeye yetkili merciine gönderilmek üzere evrak teslim almak,
 • 158. Maddeye göre mahkeme tutanaklarının tamamının veya bir kısmının taraflarca veya fer’i müdahilce istenmesi durumunda söz konusu örneklerin mahkemenin mührü basıldıktan sonra aslına uygun olduğunu imza ile onaylamak,
 • 159. Maddeye göre dava ile ilgili mahkemeye sunulan her türlü dilekçe belgenin havalesini yapmak,
 • 216. Maddeye göre elindeki belgenin aslını mahkemeye veren tarafın mahkemeden belgenin geri verilmesi talebinin kabul edildiği hâllerde söz konusu belgenin aslına uygun olduğu imzası ile onamak,
 • 301. Maddeye göre hüküm yazılıp imza edildikten ve mahkeme mührü ile mühürlendikten sonra, nüshalarını taraflardan her birine makbuz karşılığında vermek ve bir nüshasını da gecikmeksizin diğer tarafa tebliğ etmek,
 • 372. Maddeye göre Yargıtay’ın bozma kararları ile onama kararlarını derhâl taraflara tebliğ etmek,
 • 393. Maddeye göre mahkeme, kararında belirtmek suretiyle ihtiyati tedbir kararının uygulanmasında yazı işleri müdürünü görevlendirebilir,
 • 445. Maddeye göre elektronik ortamdan fiziki örnek çıkartılması gereken hallerde tutanak veya belgenin aslının aynı olduğunu belirterek imzalamak ve mühürlemektir.

5. Soru

Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik’e göre yazı işleri müdürünün görevleri nelerdir?

Cevap

Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik’e göre yazı işleri müdürünün görevleri şunlardır:

 • Mahkeme yazı işlerini denetlemek,
 • Talep halinde gerekçeli kararın tebliğini sağlamak,
 • Harç tahsil müzekkerelerini yazmak ve kesinleştirme işlemlerini yapmak,
 • Zabıt kâtipleri arasında iş bölümü yapmak,
 • Dava dilekçesini ve havalesi gereken evrakı havale etmek,
 • Yönetimi altında bulunan zabıt kâtipleri ve diğer memurları yetiştirmek,
 • Hukuki başvuru veya kanun yolları incelemesi için dosyayla ilgili gerekli işlemleri yapmak ya da yaptırmak,
 • Bilirkişilere fiziki ortamda teslimi gereken dosyalarla ilgili işlemleri yerine getirmek,
 • Harcın hesaplanması ve hukuk mahkemeleri veznesi bulunmayan yerlerde tahsiline ilişkin işlemleri yapmak,
 • Dosyaya ait kıymetli evrak ve değerli eşyanın uygun yerde muhafazasını sağlamak,
 • Yargılamanın bulunduğu aşamanın gereklerini yerine getirmek,
 • Arşivin düzenli tutulmasını sağlamak,
 • Teminatın iadesi gereken hallerde gerekli işlemleri yerine getirmek,
 • Mevzuattan kaynaklanan, başkan veya hâkim tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

6. Soru

Hukuk mahkemelerinde zabıt kâtibi kimdir ve görevleri nelerdir?

Cevap

Zabıt kâtipleri kalemde yazı işleri müdürüne bağlı olarak çalışan kalem Adli yargı ilk derece ve bölge adliye mahkemesinde görevli zabıt kâtiplerinin görevleri Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelikte sayılmıştır. Buna göre görevleri şunlardır:

 • Duruşma ve keşiflere katılmak,
 • başkan veya hâkim tarafından yazdırılanlar ile doğrudan yazılmasına izin verilen beyanları tutanağa yazmak,
 • Ara kararları yerine getirmek,
 • Gerekçeli kararları başkan veya hâkimin bildirdiği şekilde yazmak,
 • Yargılaması devam eden dosyaları düzenli ve eksiksiz bir şekilde muhafaza etmek,
 • Tamamlanıp kesinleşen dosyaları arşive kaldırtmak,
 • Tarafların dosyaları incelemesine nezaret etmek ve dosya inceleme tutanağını düzenlemek,
 • Karar ve tutanakları dikkat ve itina ile yazarak imzasız bırakmamak,
 • Cevabı gelmeyen müzekkerelerin tekidini yapmak,
 • Dizi pusulası düzenlemek,
 • Mevzuattan kaynaklanan, başkan veya hâkim ya da yazı işleri müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

7. Soru

Zabıt kâtibinin yasaklılık halleri ve ret sebepleri nelerdir?

Cevap

HMK madde 34’e zabıt kâtibinin yasaklılık halleri şunlardır;

 • Zabıt kâtibinin kendisine ait olan veya doğrudan doğruya ya da dolayısıyla ilgili olduğu davada, (bir zabıt kâtibi kendisini ilgilendiren bir davada zabıt kâtipliği yapamaz, örneğin kendisinin alacaklı olduğu bir davanın zabıt kâtipliğini yürütemez)
 • Aralarında evlilik bağı kalksa bile eşinin davasında, kendisi veya eşinin altsoy veya üstsoyunun davasında, kendisi ile arasında evlatlık bağı bulunanın davasında, üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı kalksa dahi kayın hısımlığı bulunanların davasında, nişanlısının davasında, (örneğin zabıt kâtibi eşinin, boşanmış eşinin, amcasının, dayısının, teyzesinin, halasının veya eşinin aynı derecede yakın akrabasının işlerinde zabıt kâtipliği görevini yerine getiremez).
 • İki taraftan birinin vekili, vasisi, kayyımı veya yasal danışmanı sıfatıyla hareket ettiği davada zabıt kâtibinin görev yapması yasaklılık halidir.

HMK 36. maddede ret sebepleri şu şekilde sayılmıştır;

 • İki taraftan birine öğüt vermiş ya da yol göstermiş olması,
 • Davada, iki taraftan birine veya üçüncü kişiye kanunen gerekmediği hâlde görüşünü açıklamış olması,
 • Davada, tanık veya bilirkişi olarak dinlenmiş veya hâkim ya da hakem sıfatıyla hareket etmiş olması,
 • Davanın, dördüncü derece de dâhil yansoy hısımlarına ait olması,
 • Dava esnasında, iki taraftan birisi ile davası veya aralarında bir düşmanlık bulunmasıdır.

8. Soru

Ceza mahkemelerinde zabıt kâtibinin görevleri nelerdir?

Cevap

Ceza mahkemesi ve Cumhuriyet Başsavcılıklarında görev yapan zabıt kâtibinin görevleri hukuk işlerinde görevli zabıt kâtibinin görevleri ile aynıdır. Ancak hukuk yargılaması ile ceza yargılamasının göstermiş olduğu özellikler nedeniyle bazı farklar bulunmaktadır. Zabıt kâtiplerinin asli görevi olan duruşmada işlemlerde hazır bulunarak tutanağı yazmak ve imzalamak görevine ek olarak ceza yargılamasında zabıt kâtipleri ayrıca ifade alma, keşif, otopsi, ölü muayenesi ve yer gösterme gibi işlemlerde de hazır bulunarak tutanağı yazmak ve imzalamakla görevlidir.


9. Soru

İdari yargıda yazı işleri hizmetleri genel olarak nasıl şekillenmektedir?

Cevap

İdari yargı, dosyaların ve işlemlerin genel itibariyle dosya üzerinden ilerlediği, talep halinde ve özel durumlarda duruşma yapıldığı yargılama sistemidir. İdari yargıda kalem personelinin görev ve sorumluluklarını Bölüm 1’de “ İdari Yargı ve İlgili Mevzuat” başlığında saymış olduğumuz mevzuatlardan öğrenmekteyiz. Genel itibariyle Adli yargı hukuk mahkemelerinde görev yapan kalem personeli ve görevleriyle çok benzer görevlere sahiptirler. Mahkemelerin yazı işleri bir bütündür. Bölge idare mahkemesi başkanlığında, dairelerinde, adalet komisyonunda ve mahkemelerde bir yazı işleri müdürü, yeterli sayıda zabıt kâtibi, memur, mübaşir, hizmetli ve diğer görevliler bulunur.


10. Soru

Bölge adliye mahkemelerinde yazı işleri hizmetleri ve birimleri nasıl teşekkül etmektedir?

Cevap

Bölge adliye mahkemesi başkanlığında, dairelerinde, Cumhuriyet başsavcılığında ve adalet komisyonunda birer yazı işleri müdürlüğü, Cumhuriyet başsavcılığında ayrıca bir idarî işler müdürlüğü, bilgi işlem müdürlüğü ve ihtiyaç duyulan diğer müdürlükler bulunur. Her müdürlükte bir müdür ile yeterli sayıda zabıt kâtibi, memur, mübaşir, hizmetli ve diğer görevliler bulunur.


11. Soru

Bölge adliye mahkemelerinde yazı işleri hizmetleri kimler tarafından yürütülmektedir?

Cevap

İdarî işler ve bilgi işlem müdürlüğü ile ihtiyaç duyulan diğer müdürlük hizmetleri, Cumhuriyet başsavcısının denetimi altında, ilgili müdür ve onun yönetimindeki bilgi işlem şefi, teknisyen, bilgisayar işletmeni, memur ve diğer görevliler ile gerektiğinde görevlendirilen zabıt kâtibi tarafından yürütülür. Yazı işleri hizmetleri ilgisine göre başkan, daire başkanı ya da Cumhuriyet başsavcısının denetimi altında, ilgili yazı işleri müdürü ile onun yönetimindeki zabıt kâtibi, memur, mübaşir, hizmetli ve diğer görevliler tarafından yürütülür. Başkanlar kurulu yazı işleri hizmetleri; başkanın denetimi altında, başkanlık yazı işleri müdürü ve onun yönetimindeki memur ve diğer görevliler tarafından yürütülür.


12. Soru

Kimler ‘diğer personeller’ sınıfında yer almaktadır?

Cevap

Kalem içerisinde işlemler, yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi ve mübaşir tarafından yürütülürken, bu işlemlerin devamı için gerekli fiziksel, teknik ve diğer şartların sağlanmasından görevli personeller de bulunmaktadır. Bu personeller; İdarî işler ve bilgi işlem müdürü bilgi işlem şefi, teknisyen, bilgisayar işletmeni ve hizmetlidir.


13. Soru

İdari işler müdürünün görev ve sorumlulukları nelerdir?

Cevap

 • İdarî işler müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve denetlemek,
 • Bölge adliye mahkemesinin ve mahkemelerin her türlü alım, satım, hesap, maaş ve diğer ödemeler ile ilgili işlemlerini yapmak,
 • Temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, soğutma, bakım ve onarım işlerini yaptırtmak,
 • Bölge adliye mahkemesinde görev yapan şoför, teknisyen ve yardımcı hizmetler sınıfına giren personelin sevk ve idaresini sağlamak,
 • Yemekhane hizmetlerinin sevk ve idaresini sağlamak,
 • Eğitim ve sosyal işler faaliyetlerini yerine getirmek,
 • Posta masraflarının aylık kontrolünü yapmak,
 • Yönetimi altında bulunan memurlar ve hizmetliler arasında iş bölümü yapmak,
 • Yönetimi altında bulunan memurları ve hizmetlileri yetiştirmek,
 • Kütüphanenin sevk ve idaresini yapmak,
 • Mevzuattan kaynaklanan veya Cumhuriyet başsavcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.


14. Soru

Bilgi işlem şefinin görev ve sorumlulukları nelerdir?

Cevap

Bilgi işlem şefinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

 • Bilgi işlem müdürünün verdiği görevleri yapmak,
 • Verilen bilgi işlem hizmetlerini denetlemek,
 • Yönetimi altında bulunan personelin gelişen bilişim teknolojileri çerçevesinde yetiştirilmesi ve eğitilmesini sağlamak,
 • İhtiyaç duyulan ve bilgi sistemleri aracılığı ile sağlanabilecek taleplerin doğru bir şekilde, istenilen nitelik ve zamanda elde edilmesinin teminini sağlamak,
 • Arıza, bakım ve onarım hizmetlerini takip etmek veya bilgi işlem müdürüne bu hizmetlerin yerine getirilmesinde yardımcı olmak,
 • UYAP ekranları ile ilgili birim ve kullanıcılarca yapılacak görüş, öneri ve sorun bildirimlerini rapor hâlinde bilgi işlem müdürüne iletmek,
 • Mevzuattan kaynaklanan veya Cumhuriyet başsavcısı ya da bilgi işlem müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

15. Soru

Bölge idare mahkemesi yazı işleri personeli ve görevleri nelerdir?

Cevap

İdari yargıda, ilk derece mahkemeleri ile bölge idare mahkemesi yazı işleri personelinin görevleri aynıdır. Bu nedenle Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler ile Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik, idari yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge idare mahkemeleri yazı işleri personeli ve görevlerini ortak bir şekilde düzenlemiştir.


16. Soru

Yargıtay yazı işleri müdürlerinin görevleri nelerdir?

Cevap

Yazı işleri müdürlerinin görevleri şunlardır:

 • Birinci Başkanlıkta Birinci Başkan, dairelerde daire başkanları ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında Cumhuriyet Başsavcısının uygun görmesiyle yazı işleri müdür yardımcısı, kâtipler ve diğer büro personeli arasında iş bölümü yaparak bu konuda düzenlediği iş bölümü çizelgesini amirine onaylatıp özel kartonda saklamak ve hizmetlerin bu iş bölümü çerçeve sinde yerine getirilmesini sağlamak,
 • Görevin vaktinde ve gereği gibi yerine getirilip getirilmediğini izlemek, göreceği aksaklıkları ve alınması gerekli tedbirleri zamanında âmirlerine bildirmek,
 • Herhangi bir nedenle kısımlardan birinde meydana gelen iş birikiminin giderilmesini sağlamak için o kısımda çalışmayan diğer personeli görevlendirmek,
 • Büro personelinin hizmet gereklerine göre yetiştirilmesini sağlamak,
 • Büro personelinin hizmete devam durumunu denetlemek,
 • Her ay gelen, çıkan ve kalan işleri gösterir nitelik cetveli düzenleyerek Birinci Başkanlığa gönderilmek üzere âmirine sunmak,
 • Mahkeme dosyaları içinde gelen veya mahallinden celp edilen kıymetli evrak ve belgelerle büronun bağlı bulunduğu dair amirince gerekli görülen sair evrakı kasada saklamak,
 • Âmirleri tarafından verilen diğer hizmetleri yerine getirmek.

17. Soru

Yazı işleri personeli, disiplin sorumluluğu kapsamında hangi yaptırımlarla karşılaşmaktadır?

Cevap

Yazı işleri personeli, disiplin sorumluluğu kapsamında ‘uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarma’ yaptırımları ile karşılaşabilmektedir.


18. Soru

Devlet memurluğundan çıkarma ne demektir? Hangi durumlarda bu yaptırım gündeme gelir?

Cevap

Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır. Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

 • İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek ve yardımda bulunmak,
 • Yasaklanmış her türlü yayını ve siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,
 • Siyasi partiye girmek,
 • Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,
 • Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,
 • Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak,
 • Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,
 • Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,
 • Siyasi ve ideolojik eylemlerden aranılanları görev mahallinde gizlemek,
 • Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,
 • 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.

19. Soru

Hangi durumlarda yazı işleri personelinin cezai sorumluluğu gündeme gelmektedir?

Cevap

Yazı işleri personelinin cezai sorumluluğu, memurlara yönelik Türk Ceza Kanunu’nda belirli suçlar kapsamında düzenlenmektedir. Buna göre Türk Ceza Kanunu m. 247’ye göre zimmet suçu, görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi tarafından işlenmektedir. Bu suçu işleyen kamu görevlisi beş yıldan on iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Zimmet suçunun, malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilebilir. Yazı işleri personelinin cezai sorumluluğunu doğuran diğer bir durum irtikâp suçunun    işlenmesidir. TCK m. 250’ ye göre, görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kamu görevlisinin haksız tutum ve davranışları karşısında, kişinin haklı bir işinin gereği gibi, hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği endişesiyle, kendisini mecbur hissederek, kamu görevlisine veya yönlendireceği kişiye menfaat temin etmiş olması halinde, icbarın varlığı kabul edilir. Görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği hileli davranışlarla, kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi ikna eden kamu görevlisi, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. TCK 251. Maddeye göre zimmet veya irtikâp suçunun işlenmesine kasten göz yuman denetimle yükümlü kamu görevlisi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur. Denetim görevini ihmal ederek, zimmet veya irtikâp suçunun işlenmesine imkân sağlayan kamu görevlisi, üç aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.


20. Soru

Yazı işleri personelinin yapmış olduğu işlem ve eylemlerden doğan hukuki sorumluluğu nasıldır?

Cevap

Memurlar görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek, Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almakla görevli ve sorumludurlar. Memurlar, bu görev ve sorumlulukların yerine getirilmemesi sebebiyle doğan zararları Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelikte belli edilen usul ve esaslar uyarınca tazminle mükelleftirler. Bu Yönetmelik memurların kasıt, kusur, ihmal ve tedbirsizlik sonucu idareye verdikleri zararlar ile kamu hukukuna tabi görevleri ile ilgili olarak kişilerin uğradıkları zararlarının nevi ve miktarlarının tespiti, takibi, amirlerin sorumlulukları, yapılacak işlemlerle ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Memurun kasıt, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idarenin malca uğradığı zararın ilgili tarafından rayiç bedel üzerinden ödenmesi esastır. Memurların zararları tazmin mükellefiyetinin doğması için; zararın mevcut olması, zararın doğrudan doğruya memurun fiilinden doğması, zararın mücbir sebepten hâsıl olmaması şarttır.


21. Soru

Yazı işleri personelinin denetimi kimler tarafından ve ne şekilde gerçekleştirilmektedir?

Cevap

Yazı işleri personelinin denetimi Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarında çalışan personele uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını vermeye yetkili disiplin amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir. Cetvelde disiplin amiri olarak tespit edilen unvanlara ait görevleri yetki ile veya vekâleten yürütenler de, bu görevi yürüttükleri sürece disiplin amirliği yetkisine sahiptir. Cetvelde gösterilen disiplin amiri unvanını taşıyan birden fazla kişi olması durumunda, yapılan işbölümüne göre ilgili olan, ilgili birden fazla ise kıdemli olan disiplin amirliği yetkisini kullanır. Disiplin amiri olarak tespit edilen unvanlara ait kadroların münhal bulunması halinde, disiplin amirliği yetkisi cetvelde gösterilen üst disiplin amirince kullanılır. Disiplin amirleri, yapılan soruşturma sonucunda disipline aykırı eylem ya da hali tespit edilen memurlara durumun niteliği ve ağırlık derecesine göre disiplin cezalarını vermeye, Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarınca reddedilen kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarma cezaları yerine, ret kararının alındığı tarihi izleyen on beş gün içinde başka bir disiplin cezası vermeye, üst disiplin amiri sıfatıyla uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazları inceleyerek verilen cezayı aynen kabule, hafifletmeye veya tamamen kaldırmaya yetkilidir.


22. Soru

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre yazı işleri müdürünün görevleri nelerdir?

Cevap
 • 38. maddeye göre hâkimi reddeden tarafın red dilekçesini ve red dilekçesine karşıtarafın cevabını ve eklerini, dosya ile birlikte reddi istenen hâkime vermek hâkim dilekçe ve eklerini inceledikten sonra ret talebini incelemeye yetkili merciine gönderilmek üzere evrak teslim almak,

 • 158. maddeye göre mahkeme tutanaklarının tamamının veya bir kısmının taraflarca veya fer’i müdahilce istenmesi durumunda söz konusu örneklerin mahkemenin mührü basıldıktan sonra aslına uygun olduğunu imza ile onaylamak,

 • 159. maddeye göre dava ile ilgili mahkemeye sunulan her türlü dilekçe belgenin havalesini yapmak,

 • 216. maddeye göre elindeki belgenin aslını mahkemeye veren tarafın mahkemeden belgenin geri verilmesi talebinin kabul edildiği hâllerde söz konusu belgenin aslına uygun olduğu imzası ile onamak,

 • 301. maddeye göre hüküm yazılıp imza edildikten ve mahkeme mührü ile mühürlendikten sonra, nüshalarını taraflardan her birine makbuz karşılığında vermek ve bir nüshasını da gecikmeksizin diğer tarafa tebliğ etmek,

 • 372. maddeye göre Yargıtay’ın bozma kararları ile onama kararlarını derhâl taraflara tebliğ etmek,

 • 393. maddeye göre mahkeme, kararında belirtmek suretiyle ihtiyati tedbir kararının uygulanmasında yazı işleri müdürünü görevlendirebilir.

 • 445. maddeye göre elektronik ortamdan fizikî örnek çıkartılması gereken hâllerde tutanak veya belgenin aslının aynı olduğu belirterek imzalamak ve mühürlemektir.


23. Soru

Zabıt katibinin görevleri nelerdir?

Cevap
 • Duruşma ve keşiflere katılmak, başkan veya hâkim tarafından yazdırılanlar iledoğrudan yazılmasına izin verilen beyanları tutanağa yazmak,

 • Ara kararları yerine getirmek,

 • Gerekçeli kararları başkan veya hâkimin bildirdiği şekilde yazmak,

 • Yargılaması devam eden dosyaları düzenli ve eksiksiz bir şekilde muhafaza etmek,

 • Tamamlanıp kesinleşen dosyaları arşive kaldırtmak,

 • Tarafların dosyaları incelemesine nezaret etmek ve dosya inceleme tutanağını düzenlemek,

 • Karar ve tutanakları dikkat ve itina ile yazarak imzasız bırakmamak,

 • Cevabı gelmeyen müzekkerelerin tekidini yapmak,

 • Dizi pusulası düzenlemek,

 • Mevzuattan kaynaklanan, başkan veya hâkim ya da yazı işleri müdürünün vereceği

  diğer görevleri yerine getirmek.


24. Soru

HMK 34'e göre zabıt katibinin yasallılık halleri nelerdir?

Cevap
 • Zabıt kâtibinin kendisine ait olan veya doğrudan doğruya ya da dolayısıyla ilgili olduğu davada, (bir zabıt kâtibi kendisini ilgilendiren bir davada zabıt kâtipliği yapamaz, örneğin kendisinin alacaklı olduğu bir davanın zabıt kâtipliğini yürütemez)

 • Aralarında evlilik bağı kalksa bile eşinin davasında, kendisi veya eşinin altsoyveya üstsoyunun davasında, kendisi ile arasında evlatlık bağı bulunanın davasında, üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı kalksa dahi kayın hısımlığı bulunanların davasında, nişanlısının davasında, (örneğin zabıt kâtibi eşinin, boşanmış eşinin, amcasının, dayısının, teyzesinin, halasının veya eşinin aynı derecede yakın akrabasının işlerinde zabıt kâtipliği görevini yerine getiremez).

 • İki taraftan birinin vekili, vasisi, kayyımı veya yasal danışmanı sıfatıyla hareket ettiği davada zabıt kâtibinin görev yapması yasaklılık halidir.


25. Soru

HMK 36. maddeye göre zabıt katibinin red halleri nelerdir?

Cevap

 • İki taraftan birine öğüt vermiş ya da yol göstermiş olması
 • Davada, iki taraftan birine veya üçüncü kişiye kanunen gerekmediği hâlde görüşünü açıklamış olması,
 • Davada, tanık veya bilirkişi olarak dinlenmiş veya hâkim ya da hakem sıfatıyla hareket etmiş olması,
 • Davanın, dördüncü derece de dâhil yansoy hısımlarına ait olması, Dava esnasında, iki taraftan birisi ile davası veya aralarında bir düşmanlık bulunmasıdır.


26. Soru

Hukuk mahkemelerinde mübaşirin görevleri nelerdir?

Cevap
 • Kâtip tarafından hazırlanan ve duruşması yapılacak dosyaları incelenmek üzere duruşma gününden önce hâkime götürmek,

 • Günlük duruşma listesini yapmak ve görülebilecek bir yere asmak,

 • Duruşma sırası gelenleri duruşma salonuna davet etmek,

 • Duruşmaya alınanların salondaki yerlerini göstermek ve buna uyulmasını sağlamak,

 • Yemin verilmesi ve kararın açıklanması başta olmak üzere, duruşma ve keşif esnasında izlenmesi gereken davranış kurallarını taraflara ve ilgililere açıklamak,

 • Müzekkereler ve tebligatların ilgili kurum ya da kişilere ulaşmasını sağlamak üzere posta ve zimmet işlemlerini yerine getirmek,

 • Duruşmanın gizli yapılması kararı alındığında salonu boşaltmak,

 • Başkan veya hâkimin uygun bulduğu kişilerin dosyadan fotokopi almasına yardımcı olmak,

 • Ertelenen duruşma tarihini yazarak taraflara vermek,

 • Arşive gitmesi gereken dosyalar ile arşivden çıkarılması gereken dosyalara ilişkin işlemleri yapmak ve arşivi düzenli tutmak,

 • Fizikî ortamda sunulan evrakı en kısa sürede dosyasına düzenli bir şekilde takmak,

 • İlgili mevzuatta belirlenen resmî kıyafeti giymek,

 • Başkan, hâkim ve yazı işleri müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.


27. Soru

Ceza mahkemelerindeki yazı işleri müdürünün hukuk mahkemelerindeki yazı işleri müdürünün görevlerinden farklı görevleri nelerdir?

Cevap
 • Suç Eşyası Yönetmeliği uyarınca dosyaya ait kıymetli evrak ve değerli eşyanın uygun yerde muhafazasını sağlamak,

 • Kesinleştirme işlemlerini yapmak, doğruluğunu kontrol ettikten sonra kesinleşen infaz evrakını ve tali karar fişini derhâl düzenleyerek Cumhuriyet başsavcılığına verilmek üzere mahkeme başkanı veya hâkimin onayına sunmak,

 • Müsaderesine veya iadesine karar verilerek kesinleşen hükme konu eşyalar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamaktır.


28. Soru

Ceza mahkemelerinde zabıt katiplerinin görevleri nelerdir?

Cevap

Zabıt kâtiplerinin asli görevi olan duruşmada işlemlerde hazır bulunarak tutanağı yazmak ve imzalamak görevine ek olarak ceza yargılamasında zabıt kâtipleri ayrıca ifade alma, keşif, otopsi, ölü muayenesi ve yer gösterme gibi işlemlerde de hazır bulunarak tutanağı yazmak ve imzalamakla görevlidir.


29. Soru

İdari yargı yazı işleri müdürünün görevleri ile hukuk mahkemesindeki yazı işleri müdürünün görevleri arasındaki fark nedir?

Cevap

İdari yargı yazı işleri müdürünün görevleri hukuk mahkemesindeki yazı işleri müdürünün görevleri ile aynıdır. Tek fark olarak, mühür ve beratın muhafazasını sağlamak görevi hukuk yargılamasındaki yazı işleri müdürünün görevleri arasında sayılmamıştır.


30. Soru

Bölge adliye mahkemesi yazı işleri müdürünün görevleri nelerdir?

Cevap

 • Yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve denetlemek,
 • Zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli ve diğer görevliler arasında iş bölümü yapmak,
 • Zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli ve diğer görevlilere işlerin öğretilmesi de dâhil olmak üzere hizmetlerin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için her türlü tedbiri almak,
 • Başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcı vekili ve Cumhuriyet savcısının uygun göreceği evrakın havalesini yapmak,
 • Fizikî ortamda teslimi gereken dosyalarla ilgili işlemleri yapmak,
 • Güvencenin iadesi gereken hâllerde gerekli işlemleri yapmak,
 • 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Eşyası Yönetmeliği uyarınca dosyaya ait kıymetli evrak ve değerli eşyanın uygun yerde muhafazasını sağlamak,
 • Harcın hesaplanması ve tahsili ile yargılama gideri müzekkerelerini yazmak ve buna ilişkin işlemleri yapmak,
 • Yargılamanın bulunduğu aşamaları yerine getirmek,
 • Hukuk dairelerinde talep hâlinde, ceza daireleri, Cumhuriyet başsavcılığı ve komisyonda talep olmaksızın kararların tebliğini sağlamak,
 • Kanun yolu incelemesi için dosyada bulunan tüm belgelerin eksiksiz olarak UYAP ortamına aktarıldığını kontrol etmek, güvenli elektronik imza ile imzalamak ve diğer gerekli işlemleri yapmak,
 • Kesinleştirme işlemlerini yapmak,
 • Her ay gelen, çıkan ve kalan işleri gösterir nitelik cetveli düzenleyerek amirine sunmak, • Mühür ve beratın muhafazasını sağlamak,
 • Arşivin düzenli tutulmasını sağlamak,
 • Mevzuattan kaynaklanan veya başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcı vekili ya da Cumhuriyet savcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 


31. Soru

Bölge adliye mahkemesi zabıt katibinin görevleri nelerdir?

Cevap

 • İş bölümüne göre kendisine verilen işleri biriktirmeden zamanında yapmak, 
 • Dosyaları ve evrakı zamanında kaydetmek,
 • Yargılaması devam eden dosyaları eksiksiz ve düzenli bir şekilde muhafaza etmek,
 • Başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcı vekili ve Cumhuriyet savcısının uygun göreceği evrakın havalesini yapmak,
 • Müzekkereleri yazarak, takip ve tekid işlemlerini yapmak,
 • Duruşma ve keşif işlemlerinde hazır bulunarak tutanağı yazmak ve imzalamak,
 • Cumhuriyet başsavcılığı işlemleri ile daire ara kararlarının gereğini yapmak,
 • Karar ve tutanakları başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcı vekili ve Cumhuriyet savcısının bildirdiği şekilde dikkat ve itina ile yazarak imzalamak,
 • Fizikî olarak bilirkişilere teslimi gereken dosyalarla ilgili işlemleri yapmak,
 • Her türlü tebligat evrakını hazırlamak,
 • Dizi pusulası düzenlemek,
 • Dosya incelenmesine nezaret etmek ve dosya inceleme tutanağını düzenlemek,
 • İşi biten dosyaları arşive kaldırtmak,
 • Mevzuattan kaynaklanan veya başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcı vekili, Cumhuriyet savcısı ya da müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.


32. Soru

Bölge adliye mahkemelerinde mübaşirin görevleri nelerdir?

Cevap
 • Zabıt kâtibi tarafından hazırlanan duruşma dosyalarını, duruşma gününden önce incelenmek üzere daire başkanı, üye veya Cumhuriyet savcısına götürmek,

 • Bölge adliye mahkemesi bilgilendirme sistemi olmayan yerlerde günlük duruşma listesini görülebilecek bir yere asmak,

 • Duruşma sırası gelenleri duruşma salonuna davet ederek, salondaki yerlerini göstermek ve buna uyulmasını sağlamak,

 • Yemin verilmesi ve kararın açıklanması başta olmak üzere, duruşma ve keşif esnasında uyulması gereken davranış kurallarını taraflara ve ilgililere açıklamak,

 • Duruşmanın kapalı yapılmasına dair karar alındığında salonu boşaltmak,

 • Ertelenen duruşma tarihini yazarak taraflara vermek,

 • Müzekkere ve tebligatların ilgili kurum ya da kişilere ulaşmasını sağlamak üzere posta ve zimmet işlemlerini yerine getirmek,

 • Daire başkanı veya üyenin talimatı doğrultusunda dosyadan evrak örneği verilmesini sağlamak,

 • Arşive götürülmesi veya arşivden çıkarılması gereken dosyalara ilişkin işlemleri yapmak ve arşivi düzenli tutmak,

 • Fizikî olarak sunulan evrakı tarama işlemi tamamlandıktan sonra en kısa sürede dosyasına düzenli bir şekilde takmak,

 • İlgili mevzuatta belirlenen resmî kıyafeti giymek,

 • Mevzuattan kaynaklanan veya daire başkanı, üye ya da yazı işleri müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.


34. Soru

Bilgi işlem şefinin görevleri nelerdir?

Cevap

• Bilgi işlem müdürünün verdiği görevleri yapmak,
• Verilen bilgi işlem hizmetlerini denetlemek,
• Yönetimi altında bulunan personelin gelişen bilişim teknolojileri çerçevesinde yetiştirilmesi ve eğitilmesini sağlamak,
• İhtiyaç duyulan ve bilgi sistemleri aracılığı ile sağlanabilecek taleplerin doğru bir şekilde, istenilen nitelik ve zamanda elde edilmesinin teminini sağlamak,
• Arıza, bakım ve onarım hizmetlerini takip etmek veya bilgi işlem müdürüne bu hizmetlerin yerine getirilmesinde yardımcı olmak,
• UYAP ekranları ile ilgili birim ve kullanıcılarca yapılacak görüş, öneri ve sorun bildirimlerini rapor hâlinde bilgi işlem müdürüne iletmek,
• Mevzuattan kaynaklanan veya Cumhuriyet başsavcısı ya da bilgi işlem müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.


35. Soru

Bilgisayar işletmeninin görevleri nelerdir?

Cevap

• UYAP Bilişim Sistemi, SEGBİS ve diğer alt uygulamaların çalışmasını sağlamak,
• Birimlerde tüm işlerin UYAP üzerinden gerçekleştirilmesini sağlamak,
• UYAP ekranları ile ilgili sorunların çözümünü sağlamak, gerekli müdahaleleri yapmak, bu konularla ilgili olarak Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile gerekli koordinasyonu sağlamak,
• UYAP Bilişim Sistemi ve alt modülleri uzaktan eğitim süreçlerinin tamamlanmasında gerekli işlem ve bildirimleri yapmak, haricen istenilen bilgi taleplerini karşılamak,
• Modüllerindeki gelişmeleri takip edebilmeleri açısından modül ve meslek bazlı e?posta gruplarına üye olmalarını ve e?posta adreslerini sürekli kontrol etmelerini teşvik etmek,
• UYAP ekranları ile ilgili yeni önerileri tespit etmek ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına iletilmesini sağlamak,
• UYAP ve diğer uygulamalardan gelen konsol mesajlarını anlayarak gereken işlemleri yapmak,
• Bağlı bulunduğu birimde göreve başlayan personele UYAP ekranlarında gerekli yetkilerin verilmesine, görevden ayrılan personelin iş listelerinin temizlenmesine ve akabinde yetkilerin iptaline ilişkin işlemleri gerçekleştirmek,
• Mevzuattan kaynaklanan veya Cumhuriyet başsavcısı, bilgi işlem müdürü ya da bilgi işlem şefi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.


36. Soru

Hizmetlinin görev ve sorumlulukları nelerdir?

Cevap

 • Bölge adliye mahkemesine ve mahkemelere ait alanları düzenli ve temiz hâlde tutmak,
 • Mübaşirin olmadığı ya da yetersiz kaldığı zamanlarda ona ait işleri yapmak ve yardımcı olmak,
 • Mevzuattan kaynaklanan veya başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcı vekili, Cumhuriyet savcısı ya da müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.


37. Soru

Bölge idare mahkemesinde yazı işleri müdürünün görevleri nelerdir?

Cevap
 • Birinci Başkanlıkta Birinci Başkan, dairelerde daire başkanları ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında Cumhuriyet Başsavcısının uygun görmesiyle yazı işleri müdür yardımcısı, kâtipler ve diğer büro personeli arasında iş bölümü yaparak bu konuda düzenlediği iş bölümü çizelgesini amirine onaylatıp özel kartonda saklamak ve hizmetlerin bu iş bölümü çerçevesinde yerine getirilmesini sağlamak,

 • Görevin vaktinde ve gereği gibi yerine getirilip getirilmediğini izlemek, göreceği aksaklıkları ve alınması gerekli tedbirleri zamanında âmirlerine bildirmek,

 • Herhangi bir nedenle kısımlardan birinde meydana gelen iş birikiminin giderilmesini sağlamak için o kısımda çalışmayan diğer personeli görevlendirmek,

 • Büro personelinin hizmet gereklerine göre yetiştirilmesini sağlamak,

 • Büro personelinin hizmete devam durumunu denetlemek,

 • Her ay gelen, çıkan ve kalan işleri gösterir nitelik cetveli düzenleyerek Birinci Başkanlığa gönderilmek üzere âmirine sunmak,

 • Mahkeme dosyaları içinde gelen veya mahallinden celp edilen kıymetli evrak ve belgelerle büronun bağlı bulunduğu daire amirince gerekli görülen sair evrakı kasada saklamak,

 • Âmirleri tarafından verilen diğer hizmetleri yerine getirmek.


38. Soru

Bölge idare mahkemesinde yazı işleri müdür yardımcılarının görevleri nelerdir?

Cevap

Yazı işleri müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

 • Yazı işleri müdürlüğünün açık veya müdürün izinli yahut özürlü bulunması halinde kıdem sırasına göre ona vekillik etmek,

 • Büro işlerinin yürütülmesinde müdüre yardımcı olmak,

 • Yapılan iş bölümüne göre kendi kısmının âmiri olarak işlerin zamanında ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

 • İş bölümüne göre kendisine verilen görevleri ve işleri yapmak.


39. Soru

Anayasa yargısında görevli kalem hizmetleri personeli kimlerden oluşur?

Cevap

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşuve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 29. Maddesinde sayılmıştır. Bu maddeye göregörevli personel; yazı işleri müdürü, idarî ve mali işler müdürü, personel müdürü, yayın ve halkla ilişkiler müdürü, dış ilişkiler müdürü, strateji geliştirme müdürü, teknik hizmetler müdürü, özel kalem müdürüdür.


40. Soru

Uyarma cezasını gerektiren durumlar nelerdir?

Cevap

 • Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,
 • Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek,
 • Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,
 • Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak,
 • Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
 • Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,
 • Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,
 • Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak,


41. Soru

Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren durumlar nelerdir?

Cevap
 • İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek ve yardımda bulunmak,

 • Yasaklanmış her türlü yayını ve siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart,bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

 • Siyasi partiye girmek,

 • Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,

 • Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,

 • Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak,

 • Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

 • Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,

 • Siyasi ve ideolojik eylemlerden aranılanları görev mahallinde gizlemek,

 • Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

 • 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
13 Şubat 2023 Pazartesi