Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

İcra Ve İflas Hukukunda Dilekçeler, Tutanaklar Ve Basılı Örnekler

1. Soru

İcra ve İflas hukukundaki takip yolları nelerdir?

Cevap

İcra ve iflas hukukundaki takip yolları; • Cebri icra, • Cüz’i icra ve • Külli icradır.


2. Soru

İcra ve iflas dairelerinin iş ve işlemlerinde kullanacağı baskılı kâğıtların örnekleri hangi Yönetmelik ekinde düzenlenmiştir?

Cevap

İcra ve iflas dairelerinin iş ve işlemlerinde kullanacağı baskılı kâğıtların örnekleri İcra ve İflas Kanunu Yönetmelik ekinde yer almaktadır.


3. Soru

Cüz’i icrada takip yolları nelerdir?

Cevap

Cüz’i icrada takip yolları; • Genel haciz yoluyla takip ve • Özel takip yolu olmak üzere temelde iki başlık altında toplanmaktadır.


4. Soru

Özel takip yolları nelerdir?

Cevap

Özel takip yolları şunlardır: • Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip, • Kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla tahliyesi, • İlamlı takip, • Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip.


5. Soru

Külli icrada takip yolları nelerdir?

Cevap

Külli icrada takip yolları takipli iflas ve doğrudan doğruya iflas şeklinde ikiye ayrılmaktadır.


6. Soru

Takipli iflas uygulamasında yer alan takip yolları nelerdir?

Cevap

Takipli iflas; • İflas yoluyla takip ve • Mambiyo sentlerine özgü iflas takibi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.


7. Soru

İcra ve İflas dairelerinde kural olarak hangi taleplerde bulunulabilir?

Cevap

İcra ve iflas dairelerinde yazılı talep ve beyanlarda bulunulabileceği gibi sözlü talep ve beyanlarda da bulunulabilir.


8. Soru

İcra mahkemelerinde kural olarak talep ve cevaplar nasıl olmalıdır?

Cevap

İcra mahkemelerinde talep ve cevaplar kural olarak dilekçe ile olmalıdır. Ancak icra mahkemelerinde tutanağa geçirilmek suretiyle sözlü olarak da yapılabilir.


9. Soru

İcra mahkemelerinde hangi tür yargılama usulü uygulanmaktadır?

Cevap

İcra mahkemelerinde basit usulde yargılama usulü uygulanmaktadır.


10. Soru

İcra ve iflas daireleri yaptıkları işlemlerle ile kendilerine yapılan talep ve beyanlar hakkında nasıl bir işlem yapmalıdırlar?

Cevap

İcra ve iflas daireleri yaptıkları işlemlerle ile kendilerine yapılan talep ve beyanlar hakkında bir tutanak hazırlamalıdırlar.


11. Soru

İcra ve iflas dairelerinde sözlü itirazlar ile talep beyanlar kim tarafından imzalanır ?

Cevap

İcra ve iflas dairelerinde sözlü itirazlar ile talep beyanlar ilgililer ve icra müdürü veya yardımcısı veya katibi tarafından imzalanır.


12. Soru

İcra ve iflas dairelerinin tutanakları ne zamana kadar geçerlidir?

Cevap

İcra ve iflas dairelerinin tutanakları hilafı sabit oluncaya kadar geçerlidir.


13. Soru

İcra ve iflas dairelerince verilen kararlar tutanaklarda nasıl yer alır?

Cevap

İcra ve iflas dairelerince verilen kararlar tutanaklara gerekçeli olarak yazılmalıdır.


14. Soru

İcra ve iflas hukukunda talep ve bayanların yazılı yapılması durumunda hangi unsurların dilekçede yer alması gerekir?

Cevap

İcra ve iflas hukukunda talep ve bayanların yazılı yapılması durumunda o talep veya beyanla ilgili kanuni düzenlemede yer alan tüm unsurların dilekçede yer alması gerekir.


15. Soru

İlamlı ve ilamsız takiplerde icra tutanaklarının ilk sayfası hangi konuda düzenlenir?

Cevap

İlamlı ve ilamsız takiplerde icra tutanaklarının ilk sayfası takip talebini içerecek şekilde düzenlenir.


16. Soru

İcra ve iflas hukukunda her takip hangi olayla birlikte başlar?

Cevap

İcra ve iflas hukukunda her takip talebiyle birlikte başlar.


17. Soru

Kambiyo senetlerine özgü iflas yoluyla takipte her türlü itiraz ve şikayetlerin nasıl yapılması gerekir?

Cevap

Kambiyo senetlerine özgü iflas yoluyla takipte her türlü itiraz ve şikayetlerin dilekçe ile yapılması gerekir.


18. Soru

İcra ve iflas memurlarının işlemlerine karşı hangi yola başvurulabilir?

Cevap

icra ve iflas memurlarının işlemlerine karşı şikayet yoluna başvurulabilir.


19. Soru

İcra ve iflas hukukunda şikayet kural olarak nasıl yapılmalıdır?

Cevap

İcra ve iflas hukukunda şikayet, kural olarak yazılı veya icra mahkemesinde tutanağa geçirilmek suretiyle sözlü olarak yapılmalıdır.


20. Soru

İcra ve iflas hukukunda şikayet dilekçesi hangi unsurları içermelidir?

Cevap

İcra ve iflas hukukunda şikayet dilekçesinin hangi unsurları içermesi gerektiği açıkça belirtilmemiştir. Ancak şikayet bir dava olmamasına rağmen dava dilekçesine benzer bir şekilde yazılmaktadır.


21. Soru

İcra iflas hukukunda borçlunun icra takibine itirazı nasıl yapması mümkündür?

Cevap

İcra ve iflas hukukunda borçlunun dilekçe yoluyla icra takibine itiraz etmesi mümkündür.


22. Soru

İcra ve iflas hukukunda, özellikle hangi konularda borçlu itirazını icra mahkemelerine dilekçe ile bildirmelidir?

Cevap

Özellikle kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte ve iflas yoluyla takipte borçlu itirazını icra mahkemesine dilekçeyle bildirmelidir.


23. Soru

Kanunda açıkça belirtilmemişse ve bir talebin dilekçe ile yapılabileceği yazılı değilse icra ve iflas hukukunda taleplerin nasıl yapılması mümkündür?

Cevap

Kanunda açıkça belirtilmemişse ve bir talebin dilekçe ile yapılabileceği yazılı değilse icra ve iflas hukukunda taleplerin yazılı veya sözlü olarak yapılabilmesi mümkündür.


24. Soru

İflas davalarında görevli mahkeme hangisidir?

Cevap

İflas davalarında görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesidir.


25. Soru

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

Cevap

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği 11 Nisan 2005 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.


26. Soru

İflas davalarında görevli mahkemenin asliye ticaret mahkemesi olması sebebiyle dava dilekçesi, cevap dilekçesi ve diğer dilekçeler hangi Kanun hükümlerine tabidir?

Cevap

İflas davalarında görevli mahkemenin asliye ticaret mahkemesi olması sebebiyle dava dilekçesi, cevap dilekçesi ve diğer dilekçeler Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine tabidir.


27. Soru

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin hangi maddesinde hangi icra ve iflas işleri için basılı kağıt kullanılması gerektiği düzenlenmiştir?

Cevap

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin 19. maddesinde hangi icra ve iflas işleri için basılı kağıt kullanılması gerektiği düzenlenmiştir.


28. Soru

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin 19. maddesinde düzenlenen basılı kağıt kullanılmasının zorunlu olduğu icra ve iflas işlerinden 10 tanesini sıralayabilir misiniz?

Cevap

İlgili icra ve iflas işlerinden 10 tanesi şöyledir: • Taşınır rehininin paraya çevrilmesi yolu ile takipte ödeme emri, • Takip talebinde bulunulduğuna, verilen belgelere ve ödenen giderlere ilişkin verilecek makbuz, • Birinci ve ikinci haciz ihbarnamesi, Rehin açığı belgesi, • Taşınırın açık artırma belgesi, • Kambiyo senetlerine özgü iflas yoluyla takipte ödeme emri, • Reddiyat makbuzu, • Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin icra emri, • Taşınırın açık artırma şartnamesi, • Harç tahsil müzekkeresi.


29. Soru

İcra ve iflas hukukunda takip talebi nereye yapılır?

Cevap

Takip talebi icra dairesine yazılı veya sözlü olarak ya da elektronik ortamda yapılır.


30. Soru

Hangi tür takiplerde doğrudan İcra ve İflas Kanununun 58. maddesindeki unsurların takip talebinde yazılacağı hüküm altına alınmıştır?

Cevap

İlgili takipler şunlardır: • Kambiyo sentlerine özgü haciz veya iflas yoluyla takipte, • Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takipte.


31. Soru

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin ekinde yer alan Örnek 1 takip talebindeki 5. bent hangi konuda takip yapılıyorsa doldurulmalıdır?

Cevap

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin ekinde yer alan Örnek 1 takip talebindeki 5. bent rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılıyorsa doldurulmalıdır.


32. Soru

İlamlı icra takibi yapılıyorsa İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin ekinde yer alan Örnek 1 takip talebindeki hangi bent mutlaka doldurulmalıdır?

Cevap

İlamlı icra takibi yapılıyorsa İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin ekinde yer alan Örnek 1 takip talebindeki 6. bent doldurulmalıdır.


33. Soru

Kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla tahliye takibi yapılıyorsa İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin ekinde yer alan Örnek 1 takip talebindeki hangi bent mutlaka doldurulmalıdır?

Cevap

Kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla tahliye takibi yapılıyorsa İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin ekinde yer alan Örnek 1 takip talebindeki 7. bent doldurulmalıdır.


34. Soru

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin ekinde yer alan Örnek 1 takip talebindeki 8. bent hangi konuda takip yapılıyorsa doldurulmalıdır?

Cevap

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin ekinde yer alan Örnek 1 takip talebindeki 8. bent kambiyo senetlerine özgü takip yapılıyorsa doldurulmalıdır.


35. Soru

İcra ve iflas dairelerine yapılacak her türlü nakdi ödemenin nereye yapılması gerekir?

Cevap

İcra ve iflas dairelerine yapılan her türlü nakdi ödemenin, Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülen bankalarda icra ve iflas dairesi adına açılan hesaplara yapılması gerekir.


36. Soru

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin ekinde yer alan Örnek 1 takip talebindeki 9. bendi hangi konu için düzenlenmiştir?

Cevap

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin ekinde yer alan Örnek 1 takip talebindeki 9. bent haciz veya iflas yollarından hangisinin tercih edildiğini belirtmek amacıyla düzenlenmiştir.


37. Soru

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği ekinde yer alan takip talebi örneği hangi mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir?

Cevap

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği ekinde yer alan takip talebi örneği İcra ve İflas Kanununun 58. maddesi ve İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin 20. maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir.


38. Soru

Takip türü her ne olursa olsun İcra ve İflas Kanunundaki hangi maddeye atıf yapılmak suretiyle takip talebinin unsurları düzenlenmiştir?

Cevap

Takip türü her ne olursa olsun İcra ve İflas Kanununun 58. maddesine atıf yapılmak suretiyle takip talebinin unsurları düzenlenmiştir.


39. Soru

Ödeme emri ya da icra emri ya da tahliye emri icra dairesince hangi kriterler dikkate alınarak hazırlanmakta ve borçluya gönderilmektedir?

Cevap

İcra dairesince alacaklı tarafından takip talebinde belirtilen ve yapılan takibin türüne göre hazırlanan ödeme emri ya da tahliye emri ya da icra emri borçluya gönderilmektedir.


40. Soru

Takip türünün hangi halinde borçluya ödeme emri gönderilir?

Cevap

Takibin türü ilamsız takip ise borçluya ödeme emri gönderilir.


41. Soru

Hangi takip türlerinde borçluya ödeme emri hazırlanarak gönderilir?

Cevap

Aşağıda sıralanan; • Genel haciz yoluyla takipte, • Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte, • Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takipte, • İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takipte, • Kiralanan taşınmazların kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle ilamsız icra yoluyla tahliye takibinde, • Adi iflas yoluyla takipte ve • Kambiyo senetlerine özgü iflas yoluyla takipte icra memuru tarafından ödeme emri düzenlenerek borçluya gönderilir.


42. Soru

İcra ve İflas hukukunda ödeme emri kaç nüsha olarak düzenlenir ve ilgili taraflara dağıtımı nasıl yapılır?

Cevap

İcra ve İflas hukukuna göre iki nüsha olarak düzenlenen ödeme emrinin; • Bir nüshası borçluya gönderilirken, • Diğer nüshası ise icra dosyasına koyulur. Alacaklı ödeme emri isterse eğer kendisine ayrıca tasdikli bir nüsha verilir. Nüshalar arasında fark bulunması halinde borçluda bulunan nüsha geçerli kabul edilir. Alacaklıya verilen nüsha hiçbir resim ve harca tabi değildir.


43. Soru

İlamsız takipte ödeme emri hangi yetkili merci tarafından imzalanmaktadır?

Cevap

İlamsız takipte ödeme emri icra müdürü tarafından imzalanmaktadır.


44. Soru

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte ödeme emri süresi kaç gündür?

Cevap

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte, icra emrinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ödeme emrinde belirtilen banka hesabına yatırılması gerekir.


45. Soru

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla yapılacak takipte ödeme emri süresi kaç gündür?

Cevap

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla yapılacak takipte ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesinin banka hesabına yatırılması gerekir.


46. Soru

İflas yoluyla adi takipte ödeme emrinde hangi unsurlar yer alır?

Cevap

İflas yoluyla adi takipte ödeme emrinde yer alan unsurlar şunlardır: • Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi • Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası • Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat yabancı par ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi • Senet ve tarihi.


47. Soru

Alacaklı ilamlı icra takibine ne zaman başvurabilir?

Cevap

Açılan dava sonucunda, alacaklının mahkemeden lehine aldığı ilam, borçlu tarafından kendiliğinden yerin getirilmiyorsa alacaklı ilamlı icra takibine başvurur.


48. Soru

Hangi takip türünde borçluya icra emri gönderilir?

Cevap

Takibin türü ilamlı takip ise borçluya icra emri gönderilir.


49. Soru

İlamlı icra takibine konu alacaklara ilişkin icra emri türleri nelerdir?

Cevap

İlamlı icra takibine konu alacaklara ilişkin icra emri türleri şunlardır: • Taşınır teslimi, • Çocuk teslimi, • Çocukla kişisel ilişki kurulması, • Taşınmaz tahliye ve teslimi, • Bir işin yapılması veya yapılmamasına dair ilamların icrası, • İrtifak haklarına ilişkin ilamların icrası, • Gemilere ve bunlarla ilgili ayni haklara ilişkin ilamların icrası, • Para ve teminat verilmesine ilişkin ilamların icrası, • Taşınır rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip, • İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip.


50. Soru

Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin icra emrinde teslimi hükmolunan çocuğun icra emrinin tebliğinden itibaren kaç gün içinde teslim edilmesi gerekir?

Cevap

Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin icra emrinde teslimi hükmolunan çocuğun icra emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde teslim edilmesi gerekir.


51. Soru

İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte icra emrinin tebliğinden itibaren kaç gün içinde icra emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırılması gerekir?

Cevap

İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte icra emrinin tebliğinden itibaren 30 gün içinde icra emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırılması gerekir.


52. Soru

Kiralanan taşınmazların tahliyesi amacıyla hangi Kanunda yer alan sebeplere dayalı olarak tahliye davası açılabilir?

Cevap

Kiralanan taşınmazların tahliyesi amacıyla Türk Borçlar Kanununda yer alan sebeplere dayalı olarak tahliye davası açılabilir.


53. Soru

İcra ve İflas Kanununda kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla tahliyesi için düzenlenen sebepler nelerdir?

Cevap

İlamsız tahliye için Kanunda düzenlenen sebepler; • Kira bedelinin ödenmemesi ve • Kira süresinin sona ermesidir.


54. Soru

Yazılı sözleşme ile kiralanan taşınmazın kira süresinin bitmesi durumunda tahliye emrinin tebliğinden itibaren kaç gün içinde yazılı kira süresi bitmiş olan taşınmazın tahliye ve teslim edilmesi gerekir?

Cevap

Yazılı sözleşme ile kiralanan taşınmazın kira süresinin bitmesi durumunda tahliye emrinin tebliğinden itibaren 15 gün içinde yazılı kira süresi bitmiş olan taşınmazın tahliye ve teslim edilmesi gerekir.


55. Soru

Kambiyo senetlerine özgü takipte hangi belgenin takip talebine eklenmesi zorunludur?

Cevap

Kambiyo senetlerine özgü takipte kambiyo senedinin takip talebine eklenmesi zorunludur.


56. Soru

Kambiyo senedinin aslının takip talebine eklenmemesi halinde borçlu kaç günlük şikayet yoluyla ödeme emrinin iptal edilmesini isteyebilir?

Cevap

Kambiyo senedinin aslının takip talebine eklenmemesi halinde borçlu 7 günlük şikayet yoluyla ödeme emrinin iptal edilmesini isteyebilir.


57. Soru

İcra ve iflas dairelerinde beyanlar nasıl yapılır?

Cevap

İcra ve iflas dairelerine yazılı talep ve beyanlarda bulunulabileceği gibi, sözlü talep ve beyan da kural olarak mümkündür.


58. Soru

İcra mahkemesinde hangi yargılama usulü uygulanır?

Cevap

İcra mahkemesinde basit yargılama usulü uygulanmaktadır.


59. Soru

İcra hukukunda taleplerin nasıl yapılacağıyla ilgili ana kural nedir?

Cevap

Kanun’da açıkça bir talebin dilekçe ile yapılacağı yazılı değilse icra ve iflas hukukunda taleplerin yazılı veya sözlü yapılması mümkündür.


60. Soru

Hangi takip yolunda şikayetler dilekçeyle yapılmak zorundadır?

Cevap

İcra ve iflas hukukunda sık olarak karşılaşılacak diğer bir dilekçe de şikâyet dilekçesidir. Şikâyet, kural olarak yazılı veya icra mahkemesinde tutanağa geçirilmek suretiyle sözlü (İİK m. 18/2) olarak yapılabilir. Ancak kambiyo senetlerine özgü iflas yoluyla
takipte her türlü itiraz ve şikâyetlerin dilekçe ile yapılması gerekir.


61. Soru

İcra ve iflas hukukundaki dilekçelere örnekler veriniz.

Cevap

Alacaklının haciz talebi (İİK m. 78), satış talebi (İİK m. 106), icra mahkemesinden itirazın kaldırılması talebi (İİK m. 68, m. 68/a), konkordato talebine ilişkin dilekçe (İİK m. 285).


62. Soru

İcra veya iflas takipleri içinde karşımıza çıkan ve genel mahkemelerin görevli olduğu davalar bakımından taleplerin usulü nasıldır?

Cevap

İlgili mahkemelerde uygulanan yargılama usulü ve kuralları ile dilekçelerin unsurlarına uygun taleplerde bulunulmalıdır. Örneğin, iflas davası asliye ticaret mahkemesinde görüleceğinden (İİK m. 154/3), dava dilekçesi, cevap dilekçesi ve diğer dilekçeler Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine tâbidir.


63. Soru

İcra ve iflas dairelerince verilen kararların gerekçelerinin tutanağa geçirilmesi zorunluluğunun sebebini açıklayınız.

Cevap

Uygulamada talepler hakkında gerekçe yazılmadan karar verildiği, genellikle bu işlemin kaşe kullanılarak yerine getirildiği belirtilmektedir. Bu şekildeki uygulamadan vazgeçilmesi amacıyla ilgili ekleme yapılmıştır. Bu değişiklikle standart
ifadeli kaşe kullanılmasının önüne geçilerek kararlarda yaşanabilecek keyfiliğin önlenmesi ve böylece etkin bir denetim sağlanması amaçlanmıştır. Taraflar, gerekçesi olmayan kararları anlamak ve değerlendirmekte zorlanmakta, bu nedenle yapılan işlemler şikâyete veya itiraza konu olmaktadır. Kararlara gerekçe yazılması ile tarafların kararlar konusunda ikna olması ve işlemin şikâyete konu edilmesi hâlinde de etkin ve hızlı bir denetim sağlanması imkânı getirilmiştir.


64. Soru

İcra ve iflas işleri için hangi durumlarda basılı örneklerin kullanılması zorunludur?

Cevap

İcra tutanağı ve takip talebi (Örnek No.1)
• Taşınır teslimine veya taşınmaz tahliye ve
teslimine ilişkin icra emri (Örnek No.2)
• Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin icra emri (Örnek No.3)
• Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına, bir
irtifak hakkının kaldırılmasına veya gemi
üzerindeki intifa hakkının kaldırılmasına
veya yükletilmesine ilişkin ilamların yerine
getirilmesinde icra emri (Örnek No.4)
• Para borcuna veya teminat verilmesine ilişkin ilam veya ilam niteliğindeki belgelere
dayanan takiplerde icra emri (Örnek No.5)
• İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte
icra emri (Örnek No.6)
• İlamsız takipte ödeme emri (Örnek No.7)
• Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile
takipte ödeme emri (Örnek No.8)
• İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte
ödeme emri (Örnek No.9)
• Kambiyo senetlerine (çek, poliçe ve emre
muharrer senet) özgü haciz yolu ile takipte
ödeme emri (Örnek No.10)
• İflas yolu ile adi takipte ödeme emri (Örnek
No.11)
• Kambiyo senetlerine (çek, poliçe ve emre
muharrer senet) özgü iflas yolu ile takipte
ödeme emri (Örnek No.12)
• Adi kira ve hasılat kiralarına ait takipte ödeme emri (Örnek No.13)
• Yazılı sözleşme ile kiralanan taşınmazın kira
süresinin bitmesi durumunda tahliye emri
(Örnek No.14)
• Taşınır rehninin paraya çevrilmesinde borçlunun mal beyanında bulunmasına davet
kâğıdı (Örnek No.15)
• Kıymetli evrak ve değerli şeylerin alındı
makbuzu (m.38) (Örnek No.16)
• Takip talebinde bulunulduğuna, verilen belgelere ve ödenen giderlere ilişkin verilecek
makbuz (Örnek No.17)
• İtiraz belgesi (Örnek No.18)
• Haciz tutanağı (Örnek No.19)
• Birinci haciz ihbarnamesi (Örnek Nİkinci haciz ihbarnamesi (Örnek No.21)
• Üçüncü haciz ihbarnamesi (Bildirim) (Örnek No.21a)
• Davet kâğıdı (Örnek No.22)
• İstihkak iddiasının bildirilmesine ilişkin
belge (Örnek No.23)
• Taşınırın açık artırma şartnamesi ve tutanağı (Örnek No.24)
• Taşınırın açık artırma ilanı (m.48) (Örnek
No.25)
• Taşınmazın açık artırma şartnamesi ve tutanağı, (Örnek No.26)
• Taşınmazın açık artırma ilanı (Örnek
No.27)
• Borç ödemeden aciz vesikası (Örnek No.28)
• İlamın icrası belgesi (Örnek No.29)
• Muvakkat rehin açığı belgesi (Örnek
No.30)
• Rehin açığı belgesi (Örnek No.31)
• İflasın açılmasına, kapanmasına, kaldırılmasına ilişkin ilan (Örnek No.32)
• Tasfiyenin tatili ilânı (Örnek No.33)
• Basit tasfiyede alacaklıları davet ilanı (Örnek No.34)
• Adî tasfiye ve iflasın açılmasının ilanı, (Örnek No.35)
• İcra ve İflas Kanunu’nun 206 ve 207. maddeleri gereğince düzenlenen sıra cetveli (Örnek No.36)
• Sıra cetvelinin ve ikinci alacaklar toplantısının ilanı (Örnek No.37)
• Tahsilat makbuzu (Örnek No.38)
• Reddiyat makbuzu (Örnek No.39)
• Harç tahsil müzekkeresi (Örnek No.40)
• Tebliğ mazbatalı zarf (Örnek No.41)
• Telgrafla tebliğ zarfı (Örnek No.42)
• Postaya verilen taahhütlü maddelerle telgraflara ait tevdi listesi (Örnek No.43)
• Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile
ilamlı takipte icra emri (Örnek No.44)


65. Soru

Takip talebinde hangi hususlar yer alır?

Cevap

Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı; alacaklı veya vekili adına ödemenin yapılacağı banka adı ile
hesap bilgileri; varsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası; şöhret ve yerleşim yeri; alacaklı yabancı
memlekette oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yeri (Yerleşim yeri gösteremezse icra dairesinin bulunduğu yer yerleşim
yeri sayılır.)
• Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, alacaklı tarafından biliniyorsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası, şöhret ve yerleşim yeri
• Bir terekeye karşı yapılan taleplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı, soyadı, biliniyorsa Türkiye Cumhuriyeti
kimlik numarası veya vergi kimlik numarası, şöhret ve yerleşim yerleri
• Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün, alacak veya
teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi
• Senet, senet yoksa borcun sebebi
• Takip yollarından hangisinin seçildiği.


66. Soru

Takip talebinde doldurulması gereken bentleri gidilen takip yolunun çeşidine göre açıklayınız.

Cevap

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği’nin ekindeki Örnek 1 takip talebindeki 5, 6, 7, 8. ve 9. bentler yapılan takibin türüne göre doldurulması gereken bentlerdir. Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılıyorsa 5. bent; ilamlı icra takibi yapılıyorsa 6.
bent; kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla tahliye takibi yapılıyorsa 7. bent ve kambiyo senetlerine özgü takip yapılıyorsa 8. bent doldurulmalı, en altta yer alan “Yukarıdaki ( ) bentte yazdığım hakkımın alınmasını talep ederim.” cümlesindeki
parantez içindeki kısma ise yukarıda hangi bent doldurulduysa onun numarası yazılmalıdır. Son olarak Örnek 1 takip talebindeki 9. bende ise haciz veya iflas yollarından hangisinin tercih edildiği yazılır.


67. Soru

7155 sayılı Kanun uyarınca hangi tür alacaklar için İcra ve İflas Kanunu'ndakilerden farklı bir tür takip yolu öngörülmüştür?

Cevap

7155 sayılı Kanun uyarınca abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takibini başlatmak için alacaklı
avukatı, Merkezî Takip Sisteminde yer alan takip talebini doldurur (7155 s. K. m. 4).


68. Soru

Takip talebi, taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile yapılmakta ise alacaklı İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği’nin 20. maddesinde yazılı hususlardan başka neler eklenmelidir?

Cevap

Rehnedilen şeyin ne olduğu ve rehin üçüncü kişi tarafından verilmiş veya rehnedilen şeyin mülkiyeti üçüncü kişiye geçmiş ise onun ve rehnedilen şey üzerinde, sonra gelen rehin hakkı varsa bu hakka sahip olan kişinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi.


69. Soru

Genel haciz yoluyla takipte ödeme emrinde neler bulunur?

Cevap

Alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, İcra ve İflas Kanunu’nun 58.
maddesine göre takip talebine yazılması gereken kayıtları
• Borcun ve masrafların 7 gün içinde, icra dairesine ait ödeme emrinde yazılı olan banka hesabına
ödenmesi, borç, teminat verilmesi mükellefiyeti ise teminatın bu süre içinde gösterilmesi ihtarını
• Takibin dayandığı senet altındaki imza kendisine ait değilse yine bu yedi gün içinde bu cihetin ayrıca
ve açıkça bildirilmesi; aksi hâlde icra takibinde senedin kendisinden sadır sayılacağı; senet altındaki
imzayı reddettiği takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunması; buna uymazsa itirazın geçici kaldırılmasına karar verileceği; borcun tamamına veya bir kısmına yahut alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazı varsa bunu da aynı süre içinde beyan etmesi ihtarını
• Senet veya borca itirazını bildirmediği takdirde 7 günlük süre içinde İcra ve İflas Kanunu’nun 74.
maddesine göre mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapisle tazyik olunacağı; hakikate aykırı
beyanda bulunursa ayrıca hapisle cezalandırılacağı ihtarını
• Borç ödenmez veya itiraz olunmazsa cebri icraya devam edileceği beyanını


70. Soru

İcra emri nedir?

Cevap

Açılan dava sonucunda, alacaklının mahkemeden lehine aldığı ilam, borçlu tarafından kendiliğinden yerine getirilmiyorsa alacaklı ilamlı icra takibine başvuracaktır (İİK m. 24 vd.). Takibin türü ilamlı takip ise borçluya “icra emri” gönderilir. İlamlı icra takibinin konusu sadece para ve teminat alacakları değildir. Burada alacaklı ve borçlu terimleri geniş anlamda kullanılmış olup para alacakları dışındaki alacaklar bakımından da alacaklı-borçlu terimleri tercih edilmektedir.


71. Soru

İcra emri çıkarılan takiplere örnekler veriniz.

Cevap

İlamlı icra takibi taşınır teslimi (İİK m. 24); çocuk teslimi (İİK m. 25); çocukla kişisel ilişki kurulması (İİK m. 25/a); taşınmaz tahliye ve teslimi (İİK m. 26 vd.); bir işin yapılması veya yapılmamasına dair ilamların icrası (İİK m. 30); irtifak haklarına ilişkin ilamların icrası (İİK m. 31); gemilere ve bunlarla ilgili ayni haklara ilişkin ilamların icrası (İİK m. 31/a) para ve teminat verilmesine ilişkin ilamların icrası (İİK m. 32 vd.); ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip (İİK m. 149, m. 150ı, m. 150h); taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip.


72. Soru

İlamlı icra takibinde borçluya gönderilen emrin adı nedir?

Cevap

İcra emridir.


73. Soru

Tahliye emri nedir?

Cevap

Kural olarak, ilamsız takip, para ve teminat alacakları için yapılabildiğinden (İİK m. 42), tahliye konulu bir icra takibinin ilamlı takip olması gerekir. Bu anlamda kiralanan taşınmazların tahliyesi amacıyla Türk Borçlar Kanunu’ndaki sebeplere dayanarak tahliye davası açıldıktan sonra, bu dava sonucunda alınan ilamın icrası suretiyle taşınmazın alacaklıya teslim edilmesi gerekir. Ancak İcra ve İflas Kanunu’nda iki sebeple kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla tahliyesi imkânı getirilmiştir.
Bu iki sebep dışında kiralayan, mutlaka önce bir tahliye davası açmalı ve sonrasında da borçlu, kiralanan taşınmazı kendiliğinden tahliye etmezse ilamlı icra yoluyla tahliyesini sağlamalıdır.


74. Soru

İcra ve İflas Kanunu’nda ilamsız tahliye için düzenlenen sebepler nelerdir?

Cevap

Kira bedelinin ödenmemesi (İİK m. 269 vd.) ve kira süresinin sona ermesi (İİK m. 272 vd.).


75. Soru

İcra ve iflas işlemleriyle ilgili elektronik işlemler hakkında bildiklerinizi anlatınız.

Cevap

Günümüzde adalet hizmetleri de elektronik ortamda yürütülmektedir. İcra ve iflas dairelerinde her türlü iş ve işlemlerde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin kullanılması amacıyla İcra ve İflas Kanunu’na, 6352 sayılı Kanun’la (RG. 5.7.2012, S. 28344) 5.1.2013 tarihinde yürürlüğe giren 8/a maddesi eklenmiş olup bu maddede elektronik işlemler ayrıntılı şekilde düzenlenmiş, diğer hususlar Yönetmeliğe bırakılmıştır. Bu maddeye göre, “İcra ve iflas dairelerince yapılacak her türlü icra ve iflas iş ve işlemlerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi kullanılır; her türlü veri, bilgi, belge ve karar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi vasıtasıyla işlenir, kaydedilir ve saklanır. Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler senet hükmündedir. Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haizdir. Güvenli elektronik imza, kanunlarda güvenli elektronik imza ile yapılamayacağı açıkça belirtilmiş olan işlemler dışında, elle atılan imza yerine kullanılabilir. Güvenli elektronik
imzayla oluşturulan belge ve kararlarda, kanunlarda birden fazla nüshanın düzenlenmesi ve mühürleme işlemini öngören hükümler uygulanmaz. Zorunlu nedenlerden dolayı fiziki olarak düzenlenen belge veya kararlar, yetkili kişilerce güvenli elektronik
imzayla imzalanarak Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine aktarılır ve gerektiğinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi vasıtasıyla ilgili birimlere iletilir. Bu şekilde elektronik ortama aktarılarak ilgili birimlere iletilen belge ve kararların asılları, gönderen icra ve iflas dairesinde saklanır, ayrıca fiziki olarak gönderilmez. Ancak, belge veya kararın aslının incelenmesinin zorunlu olduğu hâller saklıdır. Elektronik ortamdan fiziki örnek çıkartılması gereken hâllerde, icra müdürü veya görevlendirdiği personel tarafından belgenin aslının aynı olduğu belirtilerek, imzalanır ve mühürlenir. Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter.
Alacaklı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden bu sisteme entegre bilişim sistemleri vasıtasıyla dosya safahat bilgileri ile borçlunun mal, hak veya alacağını elli kuruş karşılığında sorgulayabilir veya sorgulanmasını talep edebilir. Bu miktar her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır. Adalet Bakanlığı yeniden değerleme oranında artırılan ücreti beş katına
kadar artırmaya ve azaltmaya ayrıca gün ve dosya esaslı olmak üzere belirli sayıdaki sorgulamayı ücretten istisna tutmaya yetkilidir. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden bu ücret alınmayacağı gibi alacaklının bir gün içinde aynı dosya üzerinden beş kez yapacağı sorgudan da ücret alınmaz. Bu kapsamda alınacak ücret Adalet Bakanlığının belirleyeceği usule göre tahsil edilir ve takip gideri olarak borçluya yüklenemez. Elektronik işlemlerin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi vasıtasıyla yapılmasına dair usul ve esaslar, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.” 


76. Soru

Borçlunun mal, hak veya alacağını belli bir ücret karşılığında sorgulayabileceğine ilişkin düzenleme nerede yer almaktadır?

Cevap

İcra ve İflas Kanunu’nun 8/a maddesine 6. fıkra olarak yeni bir fıkra eklenmiş (7155 s. K.; RG. 19.12.2018,
S. 30630) ve alacaklının, UYAP Sistemi üzerinden bu sisteme entegre bilişim sistemleri vasıtasıyla dosya safahat bilgileri ile borçlunun mal, hak veya alacağını belli bir ücret karşılığında sorgulayabileceği veya bunu talep edebileceği hüküm altına alınmıştır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi