Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Yargısal İşlemlerde Düzenlenen Tutanaklar

1. Soru

İfade Tutanağında hangi bilgiler yer alır?

Cevap

İfade tutanağında şunlar yer alır: İfade alma işleminin yapıldığı yer ve tarih; ifade alma sırasında hazır bulunan kişilerin isim ve sıfatları ile ifade veren kişinin açık kimliği; ifade alma sırasında, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 147. maddesinin ve Yönetmeliğin 23. maddesindeki işlemlerin yerine getirilip getirilmediği, bu işlemler yerine getirilmemiş ise nedenleri; tutanak içeriğinin ifade veren ile hazır olan müdafi tarafından okunduğu ve imzaları ve imzadan çekinme hâlinde bunun nedenleri CMK m. 1471, i; Yön m. 23.


2. Soru

Yargısal işlemlerde ve icra işlemlerinde çeşitli belgeler düzenlenmekte, bu belgeler genellikle ne olarak adlandırılmaktadır?

Cevap

Bu belgeler genellikle tutanak olarak ifade edilmektedir. Tutanaklar, genelde, söylenen sözlerin yazıya geçirilmesi amacıyla veya bir durumun tespiti amacıyla düzenlenmektedir.


3. Soru

Mahkemelerde o davayla ilgili hangi işlemlerin yapıldığı ve bunların hukuka uygun olup olmadığı ne sayesinde denetlenecektir?

Cevap

Mahkemelerde o davayla ilgili hangi işlemlerin yapıldığı ve bunların hukuka uygun olup olmadığı, duruşma tutanakları sayesinde kanun yolunda denetlenecektir. Yargılamanın nasıl yürütüldüğü tutanaklar sayesinde anlaşılacaktır.


4. Soru

Tutanak nedir?

Cevap

Tutanak; • 1. Meclis, kurul, mahkeme vb. yerlerde söylenen sözlerin olduğu gibi yazıya geçirilmesi, tutulga, zabıt, zabıtname. • 2. Belgelenmesi gereken bir durumu tespit edenler tarafından imzalanan belge, zabıt varakası. • 3. Birçok kimsenin imzaladığı rapor, mazbata. şeklinde tanımlanmaktadır.


5. Soru

Keşif Tutanağı nerede ve nasıl düzenlenir?

Cevap

Hâkim tarafından mahkeme dışında, keşfe karar verildiğinde, keşif yapılan yerde bir keşif tutanağı düzenlenecektir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 290. maddesinin 2. fıkrasına göre, keşif sırasında, yapılan tüm işlemler ve beyanları içeren bir tutanak düzenlenecek; plan, çizim, fotoğraf gibi belgeler de tutanağa eklenecektir.


6. Soru

Dosya İnceleme Tutanağı kimler tarafından imzalanır ve nasıl saklanır?

Cevap

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği’nin 42. maddesinin 2. fıkrasına göre, avukatlar ve stajyerler, vekâletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını zabıt kâtibinin gözetiminde her zaman inceleyebilir. İncelemenin yapıldığına dair düzenlenen dosya inceleme tutanağı avukat veya avukat stajyeri ile zabıt kâtibi tarafından imzalanarak dosyasında saklanır.


7. Soru

Dosya inceleme veya belge örneği alma tutanağı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Cumhuriyet Başsavcılıkları İle Adlî Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin RG. 6.8.2013, S. 28730 Soruşturma evrakının incelenmesi ve örnek alınması başlığını taşıyan 54. maddesinin 6. fıkrasına göre, incelemenin yapıldığına ya da belge örneği alındığına dair düzenlenen dosya inceleme veya belge örneği alma tutanağı, dosyayı inceleyen ya da belge örneği alan ile nezaret eden görevli tarafından imzalandıktan sonra taranarak UYAP’a aktarılır.


8. Soru

İdari ve vergi dava dosyaları nasıl düzenlenir?

Cevap

Dava dilekçesi, cevap dilekçesi, davacının karşılık dilekçesi ile bunun cevapları, vergi davalarında işlem dosyası, vekâletnameler, davetiyeler, delil olarak verilen vesikalar, yazılara ve talimatlara gelen cevaplar, keşif tutanakları, raporlar, krokiler, tutanak ve karar, temyiz ve itiraz dilekçesi ve cevapları ve bunların tebliğ alındıları, hüküm Danıştayca tasdik edildiği takdirde buna dair ilâm, karar düzeltme dilekçesi ve karar düzeltmeye ilişkin Danıştay Kararı ile diğer evrak mahkemeye geliş tarihine göre dava dosyasına sıra ile gününde konulur. Bu sıra numaraları yukarıda sayılan evrakın sağ üst köşesine yazılır ve sıra numaralarına göre evrak isim ve adet olarak dava dosyasının kapağının içinde ayrılmış olan yere işlenir.


9. Soru

Bazı kanunlarda, özel olarak şekli veya unsurları düzenlenmese de tutanak düzenlenmesinden bahsedilmekte olan durumlara örnek veriniz.

Cevap

Bazı kanunlarda, özel olarak şekli veya unsurları düzenlenmese de tutanak düzenlenmesinden bahsedilmektedir. Örneğin, yargısal işlem veya karar niteliği taşımayan bir yöntem olan, özel hukuka ilişkin uyuşmazlıklarda ve tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edeceği konularda, kişilerin arabulucuya başvurarak arabulucunun kolaylaştırıldığında aralarındaki uyuşmazlığı, görüşmeler yaparak kendilerinin çözmeleri mümkündür.


10. Soru

Tensip Tutanağı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Tensip tutanağı, davanın açılmasından sonra, dilekçeler aşamasının başında düzenlenir. Her dosya için bir tensip tutanağı düzenlenmesi gerekmektedir. Tensip tutanağında yer alacak hususlarda hâkimin takdir yetkisi bulunmakla birlikte, hangi unsurların yer alabileceği maddede sayılmıştır. Buna göre, tensip tutanağının başına mahkemenin adı, mahkeme çeşitli sıfatlarla görev yapıyorsa hangi sıfatla görev yaptığı, hâkim veya hâkimlerin ve zabıt kâtibinin ad ve soyadları ile sicil numaraları, tarafların kimlikleri ile T.C. kimlik numaraları, varsa kanuni temsilcileri ve vekillerinin ad ve soyadları ile adresleri yer alır.


11. Soru

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre, yargılamanın beş aşaması nelerdir?

Cevap

Yargılamanın beş aşaması sırasıyla şunlardır: • Dilekçeler HMK m. 118-136, • Ön İnceleme HMK m. 137-142, • Tahkikat HMK m. 143-183; ispatla ilgili hükümler HMK m. 187-293, • Sözlü Yargılama HMK m. 184-186, • Hüküm HMK m. 294-306.


12. Soru

Gereksiz duruşma yapılmasını ve zaman kaybını önlemek için ne tür işlemler yapılır?

Cevap

Davanın açılmasıyla birlikte dilekçeler aşamasının başında tensip tutanağı düzenlenmektedir HMK Yön. m. 401. Dilekçeler aşaması tamamlandıktan sonra ise ön inceleme aşamasına geçilir. Ön inceleme aşamasının sonunda ise bir ön inceleme tutanağı düzenlenir. Ön inceleme aşamasında amaç, davayı tahkikata hazır hâle getirerek gereksiz duruşma yapılmasının önüne geçmek ve zaman kayıplarını önlemektir.


13. Soru

Ön inceleme tutanağı nasıl düzenlenir?

Cevap

Ön inceleme tutanağı, hâkim tarafından, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği ekinde Ek 1 yer alan Örnek Ön İnceleme Kontrol Formu kullanılmak suretiyle düzenlenebileceği gibi ön inceleme tutanağı kendiliğinden de düzenlenebilir. Ek 1’de yer alan veya hâkim tarafından kendiliğinden oluşturulan form elektronik ortamda doldurulup güvenli elektronik imza ile imzalanarak kaydedilir ve ön inceleme tutanağına eklenir HMK yön. m. 413.


14. Soru

Yemin tutanağı nedir?

Cevap

Yemin tutanağı, mevzuat uyarınca hâkim huzurunda yemin etmeleri gereken kamu görevlileri, bilirkişiler ve diğer kişilerin yapacakları yemine ilişkin düzenlenen tutanaktır. Yemin tutanağında, mahkemenin veya hukuk dairesinin adı, hâkimin ve zabit kâtibinin adı ve soyadı, sicili, imzası; yemin eden kişinin adı ve soyadı, T.C. kimlik numarası, unvanı, imzası; yeminin yapıldığı yer, tarih ve saat; yeminin metni yer alır. Yemin tutanağı yaptırılan yeminin niteliğine göre taşıması gereken diğer kayıtları da içerir. Yemin tutanağı elektronik ortamda düzenlenir. Zorunlu hâllerde fizikî ortamda yapılan işlemler gecikmeksizin elektronik ortama aktarılır.


15. Soru

Duruşma tutanağı nasıl düzenlenir?

Cevap

Tutanak, zabıt kâtibi tarafından düzenlenmekte, altında hâkim ve zabıt kâtibinin imzaları bulunmaktadır HMK m. 1551. Bazı durumlarda, tarafların veya diğer ilgilerin imzalarının da tutanakta beyanlarının altında yer alması gerekmektedir. Tutanağa imza atamayacak durumda olan kimsenin parmak izi alınır, bunun hangi parmağa ait olduğu belirtilir. Ancak elinde parmak bulunmayanlar, imza yerine mühür veya özel işaret kullanabilirler HMK m. 1552.


16. Soru

Ceza muhakemesi kaç evreden oluşmaktadır?

Cevap

Ceza muhakemesi, iki evreden oluşan, iddiasavunma ve yargılama niteliğindeki bir dizi faaliyeti içermektedir.


17. Soru

Ceza muhakemesi hangi evreleri kapsar?

Cevap

Ceza muhakamesi, suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen soruşturma evresi CMK m. 21, e; CMK m. 160 vd. ve iddianamenin kabulüyle başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen kovuşturma evresinden CMK m. 21, f; CMK m. 175 vd. oluşmaktadır.


18. Soru

Ceza muhakemesinde atanan bilirkişiye inceleyeceği şeyler mühür altında verilmeden önce ne yapılır?

Cevap

Ceza muhakemesinde atanan bilirkişiye inceleyeceği şeyler mühür altında verilmeden önce bunların listesi ve sayımı yapılır. Bu hususlar bir tutanakla belirlenir. Bilirkişi, mühürlerin açılmasını ve yeniden konulmasını yine tutanakla belirtmek ve bir liste düzenlemekle yükümlüdür CMK m. 667.


19. Soru

Tutanakların şekil özellikleri nelerdir?

Cevap

Tutanak ve yazılı kâğıtların üst, alt, sağ ve sol kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak yazı alanı düzenlenir ve arka tarafı tamamen boş bırakılır. Tutanak ve yazılarda A4 210X297mm ve A5 210X148 mm boyutunda kâğıt kullanılır. Elektronik ortamda yazılan yazılarda «Times New Roman» yazı tipi ve 12 karakter boyutunun kullanılması esastır.


20. Soru

Duruşma tutanağının başlığında yer alması gereken hususlar nelerdir?

Cevap

Duruşma tutanağının başlığında yer alması gereken hususlar şunlardır: • Duruşmanın yapıldığı mahkemenin adı, • Oturum tarihleri, • Hâkimin, Cumhuriyet savcısının ve zabıt kâtibinin adı ve soyadı Duruşma tutanağının içeriğinde aşağıdaki unsurlar bulunmalıdır CMK m. 221, • Oturumlara katılan sanığın, müdafiin, katılanın, vekilinin, kanuni temsilcisinin, bilirkişinin, tercümanın, teknik danışmanın adı ve soyadı, • Duruşmanın seyrini ve sonuçlarını yansıtan ve yargılama usulünün bütün temel kurallarına uyulduğunu gösteren unsurlar, • Sanık açıklamaları, • Tanık ifadeleri, • Bilirkişi ve teknik danışman açıklamaları, • Okunan veya okunmasından vazgeçilen belge ve yazılar, • İstemler, reddi hâlinde gerekçesi, • Verilen kararlar, • Hüküm.


21. Soru

Tutanak ne amaçla düzenlenir? 

Cevap

Yargısal işlemlerde ve icra işlemlerinde çeşitli belgeler düzenlenmekte, bu belgeler genellikle “tutanak” olarak ifade edilmektedir. Tutanaklar, genelde, söylenen sözlerin yazıya geçirilmesi amacıyla veya bir durumun tespiti amacıyla düzenlenmektedir.


22. Soru

Yemin tutanağı nedir? 

Cevap

Yemin tutanağı, mevzuat uyarınca hâkim huzurunda yemin etmeleri gereken kamu görevlileri, bilirkişiler ve diğer kişilerin yapacakları yemine ilişkin düzenlenen tutanaktır.


23. Soru

Yemin tutanağında yer alması gereken hususlar nelerdir? 

Cevap

Yemin tutanağında, mahkemenin adı, hâkimin ve zabit kâtibinin adı ve soyadı, sicili, imzası; yemin eden kişinin adı ve soyadı, T.C. kimlik numarası, unvanı, imzası; yeminin yapıldığı yer, tarih ve saat; yeminin metni yer alır. Yemin tutanağı yaptırılan yeminin niteliğine göre taşıması gereken diğer kayıtları da içerir.


24. Soru

Tensip tutanağı ne zaman düzenlenir? 

Cevap

Tensip tutanağı, davanın açılmasından sonra, dilekçeler aşamasının başında düzenlenir. Her dosya için bir tensip tutanağı düzenlenmesi gerekmektedir.


25. Soru

Tensip tutanağında bulunması gereken hususlar nelerdir? 

Cevap

Tensip tutanağında yer alacak hususlarda hâkimin takdir yetkisi bulunmakla birlikte, hangi unsurların yer alabileceği maddede sayılmıştır. Buna göre, tensip tutanağının başına mahkemenin adı, mahkeme çeşitli sıfatlarla görev yapıyorsa hangi sıfatla görev yaptığı, hâkim veya hâkimlerin ve zabıt kâtibinin ad ve soyadları ile sicil numaraları, tarafların kimlikleri ile T.C. kimlik numaraları, varsa kanuni temsilcileri ve vekillerinin ad ve soyadları ile adresleri yazıldıktan sonra aşağıdaki hususlara yer verilebilir:

Dava dilekçesinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 119. maddesinde düzenlenen unsurları taşıyıp taşımadığının tespiti ile eksiklik bulunması hâlinde ne gibi işlemin yapıldığı

• Davanın türü (Örneğin, alacak davası, boşanma davası gibi)

• Davanın tâbi olduğu yargılama usulü (Basit yargılama usulü - HMK m. 316 vd. veya yazılı yargılama usulü - HMK m. 118 vd.)

• Karşılıklı dilekçelerin ve eklerinin tebliği ile gerekli işlemlerin yapılması

• Tarafların, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 121. maddesi ve 129. maddesinin 2. fıkrası gereğince delil olarak gösterdikleri belgeleri dilekçelerine ekleyerek vermeleri ile başka yerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeleri, davacının delilleri için gider avansının (HMK m. 120) kullanılacağı, davalının gerekiyorsa tespit edilecek delil avansını da (HMK m. 324) yatırması, tarafların bu hususları yerine getirmedikleri takdirde, basit yargılama usulüne ilişkin hükümler saklı olmak üzere Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 140. maddesinin 5. fıkrası gereğince ancak ön inceleme aşamasında bu eksiklikleri tamamlayabilecekleri, aksi hâlde bu delillerinden vazgeçmiş sayılacakları

• Dilekçelerin tamamlanmasından sonra ön incelemenin duruşmalı yapılıp yapılmayacağına karar verileceği (HMK m. 138, m. 140), ön incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilmesi hâlinde duruşma tarihinin dilekçelerin tamamlanmasından sonra belirleneceği ve avanstan karşılanarak bildirileceği

• Ön incelemede yargılamaya devam edilmesine karar verilmesi hâlinde, ön incelemenin sonunda ya da daha sonra tahkikat duruşması için gün verileceği (HMK m. 147)

• Dosyanın durumuna göre gerek görülen diğer hususlar.


26. Soru

Yargılamanın kaç aşaması vardır ve bunlar nelerdir? 

Cevap

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre, yargılamanın sırasıyla beş aşaması bulunmaktadır:

1. Dilekçeler (HMK m. 118-136)

2. Ön İnceleme (HMK m. 137-142)

3. Tahkikat (HMK m. 143-183; ispatla ilgili hükümler HMK m. 187-293)

4. Sözlü Yargılama (HMK m. 184-186)

5. Hüküm (HMK m. 294-306)


27. Soru

Yargılamanın aşamalarından biri olan ön incelemenin amacı nedir? 

Cevap

Ön inceleme aşamasında amaç, davayı tahkikata hazır hâle getirerek gereksiz duruşma yapılmasının önüne geçmek ve zaman kayıplarını önlemektir. Ön inceleme aşaması, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile birlikte getirilen yeni bir aşamadır. Ön inceleme aşaması kabul edilmeden önce, uygulamada özellikle davayla ilgili gerekli belgelerin taraflarca mahkemeye sunulması veya davayla ilgili getirtilmesi gereken belgelerin mahkemeye getirtilmesi için (örneğin, tapu kayıtları veya başka bir mahkemede bulunan davayla ilgili dosyalar) karar verilip ilgili yerlere müzekkereler yazılması işlemleri, tahkikat aşamasında duruşmalar aracılığıyla gerçekleştiriliyordu. Bu da duruşma sayısının artmasına ve sonuçta yargılamanın uzamasına sebebiyet veriyordu. Özellikle gerek tarafların dilekçelerinde sözünü ettikleri ve ellerinde bulunan belgelerin mahkemeye verilmesi gerekse başka yerlerden getirtilecek belgeler için işlemlerin yapılması ön inceleme aşamasında tamamlanmakta, bu şekilde tahkikat aşaması bu belgelerin toplandığı değil, incelendiği aşama olmaktadır. Bundan başka, usuli konuların ön inceleme aşamasında incelenmesi kabul edilerek hâkimin tahkikat duruşmalarında işin esasını incelemeye giriştikten sonra, dönüp tekrar usule ilişkin sorunları incelemesinin önüne geçilmiştir.


28. Soru

Ön inceleme tutanağında yer alması gereken hususlar nelerdir? 

Cevap

Ön inceleme tutanağında aşağıdaki hususlara yer verilir:

• Ön incelemenin duruşmalı yapılıp yapılmadığı, ön inceleme duruşmalı yapılıyorsa duruşmaya taraflardan hangisinin katıldığı ya da mazeretinin bulunup bulunmadığı

• Dava şartlarının mevcut olup olmadığı, eksiklik varsa ne tür işlem yapıldığı

• İlk itiraz bulunup bulunmadığı ve varsa ne tür işlem yapıldığı

• Davacının iddialarının ve bunların dayanaklarının özetle neler olduğu

• Davalının savunmalarının ve bunların dayanaklarının özetle neler olduğu

• Tarafların uyuşmazlık noktalarının ana başlıklarıyla nelerden ibaret bulunduğu

• Tarafların sunmadıkları belgelerin neler olduğu, dilekçelerinde belirttikleri tüm belgeleri sunup sunmadıkları, ayrıca başka yerden getirilecek delillere ilişkin bilgi vermedikleri bir hususun bulunup bulunmadığı ve bu konuda ne şekilde işlem yapıldığı, bu aşamada karar verilmişse gerekli delil avansını yatırmaları

• Ön incelemede yapılması gereken diğer işlemlerin yapılıp yapılmadığı

• İddia ya da savunmasını genişleten taraf olup olmadığı, bu konuda karşı tarafın açık muvafakatinin bulunup bulunmadığı

• Tarafların sulhe ve arabuluculuğa teşvik edildikleri ve sonuçlarının ne olduğu

• Eğer ön inceleme duruşması sonunda tahkikat için duruşma günü verilebiliyor ise duruşma günü, duruşma günü verilemiyor ise tahkikat için duruşma gününün sonradan bildirileceği ya da duruşma günü vermeden tahkikata geçileceği.


29. Soru

Hukuk mahkemelerindeki duruşma tutanağında mutlak olarak yer alması gereken hususlar nelerdir? 

Cevap

Tutanakta mutlak olarak yer alması gereken hususlar şunlardır (HMK m. 154/3):

• Mahkemenin adı, duruşmanın açıldığı yer, gün ve saat

• Hâkim, zabıt kâtibi, hazır bulunan taraflar ve varsa vekilleri, kanuni temsilcileri, fer’î müdahil ve tercümanın ad ve soyadları

• Yargılamanın aleni ya da gizli yapıldığı

• Beyanda bulunana okunmak ve imzası alınmak kaydıyla ikrar, yeminin edası, davanın geri alınmasına muvafakat, davadan feragat, davayı kabule ilişkin beyanlar ve sulh müzakereleri ile sonucu

• Beyanda bulunana okunmak kaydıyla taraf, tanık, bilirkişi veya uzman kişi beyanı • Duruşma dışında yapılan işlemlerin özeti    

• Tarafların sundukları belgelerin neler olduğu

• Tarafların soruşturmaya ilişkin istekleri ile diğer kanunların tutanağa yazılmasını emrettiği konular

• Ara kararları ve hükmün sonucu

• Karar veya hükmün açıklanma biçimi.


30. Soru

Hukuk mahkemelerinde duruşma tutanağı davanın hangi aşamasında düzenlenir? 

Cevap

Duruşma tutanakları, davanın tahkikat aşamasında karşımıza çıkar.


31. Soru

Hukuk mahkemelerinde duruşma tutanağı kim tarafından düzenlenir? 

Cevap

Tutanak, zabıt kâtibi tarafından düzenlenmekte, altında hâkim ve zabıt kâtibinin imzaları bulunmaktadır.


32. Soru

Ceza muhakemesinin aşamaları nelerdir? 

Cevap

Ceza muhakemesi, iki evreden oluşan, iddia-savunma ve yargılama niteliğindeki bir dizi faaliyeti içermektedir. Ceza muhakemesinin ayrıntıları, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenmiştir. Ceza muhakemesi, suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen “soruşturma evresi” ve iddianamenin kabulüyle başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen “kovuşturma evresi”nden oluşmaktadır.


33. Soru

İfade tutanağında yer alması gereken hususlar nelerdir? 

Cevap

İfade tutanağında şunlar yer alır: İfade alma işleminin yapıldığı yer ve tarih; ifade alma sırasında hazır bulunan kişilerin isim ve sıfatları ile ifade veren kişinin açık kimliği; ifade alma sırasında, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 147. maddesinin ve ilgili Yönetmelik’in 23. maddesindeki işlemlerin yerine getirilip getirilmediği, bu işlemler yerine getirilmemiş ise nedenleri; tutanak içeriğinin ifade veren ile hazır olan müdafi tarafından okunduğu ve imzaları ve imzadan çekinme hâlinde bunun nedenleri.


34. Soru

Ceza mahkemesindeki duruşma tutanağının başlığında yer alması gereken hususlar nelerdir? 

Cevap

Duruşma tutanağının başlığında yer alması gereken hususlar açıkça Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 220. maddesinde düzenlenmiştir. Bu hususlar şunlardır:

• Duruşmanın yapıldığı mahkemenin adı

• Oturum tarihleri

• Hâkimin, Cumhuriyet savcısının ve zabıt kâtibinin adı ve soyadı


35. Soru

Ceza mahkemesinde düzenlenen duruşma tutanağında bulunması gereken hususlar nelerdir? 

Cevap

Duruşma tutanağının içeriğinde aşağıdaki unsurlar bulunmalıdır:

• Oturumlara katılan sanığın, müdafiin, katılanın, vekilinin, kanuni temsilcisinin, bilirkişinin, tercümanın, teknik danışmanın adı ve soyadı

• Duruşmanın seyrini ve sonuçlarını yansıtan ve yargılama usulünün bütün temel kurallarına uyulduğunu gösteren unsurlar

• Sanık açıklamaları • Tanık ifadeleri • Bilirkişi ve teknik danışman açıklamaları

• Okunan veya okunmasından vazgeçilen belge ve yazılar

• İstemler, reddi hâlinde gerekçesi

• Verilen kararlar

• Hüküm.


36. Soru

İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre her dava için düzenlenmesi gereken tutanaklar nelerdir? 

Cevap

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda her dava dosyası için, görüşmelere katılan başkan ve üyelerin, Danıştayda düşünce veren savcının, tetkik hâkiminin ve tarafların ad ve soyadlarını, incelenen dosya numarasını, kısaca dava konusunu ve verilen kararın neticesini, çoğunlukta ve azınlıkta bulunanları gösteren bir tutanak düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.


37. Soru

İdari yargıda düzenlenecek tutanaklar hangi kanunda düzenlenmiştir? 

Cevap

İdari yargı alanında düzenlenecek tutanaklar 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda (RG. 20.1.1982, S. 17580) düzenlenmiştir. 


38. Soru

İdari yargıda her dava dosyası için düzenlenecek tutanakta yer alması gereken hususlar nelerdir? 

Cevap

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda her dava dosyası için, görüşmelere katılan başkan ve üyelerin, Danıştayda düşünce veren savcının, tetkik hâkiminin ve tarafların ad ve soyadlarını, incelenen dosya numarasını, kısaca dava konusunu ve verilen kararın neticesini, çoğunlukta ve azınlıkta bulunanları gösteren bir tutanak düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.


39. Soru

İdari ve vergi dava dosyalarının nasıl düzenleneceğine ilişkin hususlar hangi yönetmelikte yer almaktadır? 

Cevap

İdari ve vergi dava dosyalarının nasıl düzenleneceğine ilişkin hususlar, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler ile Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik'te yer almaktadır. 


40. Soru

İdari yargıda açılacak her dava için UYAP'ta ayrı bir dosya düzenlenmesi hususu hangi yönetmelikte yer almaktadır? 

Cevap

Açılacak her dava için UYAP’ta ayrı bir dosya düzenlenmesi hususu, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler ile Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik'te yer almaktadır. 


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi