İşletme Analitiği Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

İşlemtablolarıyla Betimsel Analitik

İşlemtablolarıyla Verinin Özetlenmesi

1- BAĞ_DEĞ_SAY komutunun işlevi nedir?

Cevap: BAĞ_DEĞ_SAY komutu, bir sayı dizisinde yer alan ve sayı içeren hücre sayısını verir.

2- EĞERSAY komutunun işlevi nedir?

Cevap: EĞERSAY işlevi, verilen bir koşula uygunluk gösteren aralık içindeki hücre sayısını verir. İşlev yazımı EĞERSAY(aralık;ölçüt) biçimindedir.

3- Verilen aralıktaki boş hücrelerin sayısı hangi komut ile elde edilir?

Cevap: BOŞLUKSAY işlevi, verilen aralıktaki boş hücrelerin sayısını verir. İşlev yazımı BOŞLUKSAY(aralık) biçimindedir.

4- MAK komutunun işlevi nedir?

Cevap: MAK işlevi, bir veri setindeki en büyük değeri verir.

5- Bir veri kümesindeki en küçük değeri veren işlev nedir?

Cevap: MİN işlevi, bir veri kümesindeki en küçük değeri verir.

İşlemtablolarıyla Merkezî Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri

6- Ortalama kavramı günlük hayat içerisinde genellikle nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap: Ortalama kavramı günlük hayat içerisinde genellikle herhangi bir değişkeni temsil ettiği düşünülen ve onun hakkında genel bir fikir edinmeye yardımcı olan değerdir.

7- Aritmetik ortalama nasıl elde edilmektedir?

Cevap: Duyarlı ortalamalardan olan, diğer bir deyişle ilgilenilen değişkenin tüm değerleri dikkate alınarak hesaplanan merkezî eğilim ölçülerinden aritmetik ortalama, değişkendeki tüm değerlerin toplamının, toplamı oluşturan gözlem sayısına bölünmesi yoluyla elde edilir.

8- Kırpılmış ortalama nasıl hesaplanmaktadır?

Cevap: Kırpılmış ortalama küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe sıralanmış değişken sonuç değerlerinin, belirli bir oranda en yüksek ve en düşük değerleri atıldıktan sonra geriye kalan gözlem değerleri için aritmetik ortalama hesaplama işlemidir.

9- Geometrik ortalama hesaplama hangi amaçla kullanılmaktadır?

Cevap: Geometrik ortalama, ilgilenilen değişkenin oran, indeks, yüzde ya da artış oranı olarak ölçüldüğü durumlarda değişkenin ortalamasını hesaplamak için kullanılır.

10- Medyan (Ortanca) değeri nedir?

Cevap: Medyan, değişkene ilişkin sıralanmış değerlerin tam ortasında yer alan sonuç değerini (orta değeri) verir. Orta değer, değişken değerleri sayısı tek ise küçükten büyüğe doğru sıralanmış değişken değerlerinin tam ortadaki değerine eşit olacaktır. Eğer çiftse ortadaki iki değerin aritmetik ortalaması olacaktır.

11- Mod nedir?

Cevap: Bir değişkende en çok tekrarlanan gözlem değerine mod denir.

12- Hesaplanması en kolay ortalama türü nedir?

Cevap: Mod: Hesaplanması en kolay ortalama türüdür. Hesaplanmasında değişkene ilişkin tüm gözlem değerlerinden yararlanılmadığı için duyarlı olmayan ortalamalar arasında yer alır.

13- En sık kullanılan değişkenlik ölçüleri nelerdir?

Cevap: Aritmetik ortalama yardımıyla hesaplanan varyans ve standart sapma en sık kullanılan değişkenlik ölçüleridir.

14- Varyans nasıl hesaplanmaktadır?

Cevap: Terimlerin aritmetik ortalamadan olan karesel farklarının ortalaması alınarak varyans elde edilir.

15- Standart sapma nasıl elde edilmektedir?

Cevap: Varyans, değişkenin ölçüm birimini karesel olarak ifade ederken, standart sapma bu problemi ortadan kaldırarak, değerin orijinal ölçüm birimi cinsinden ifade edilmesine olanak verir. Varyansın karekökü alınarak standart sapma elde edilir.

İşlemtablolarıyla Olasılık ve Bazı Olasılık Dağılımları

16- Binom dağılımı ile ilgili denemeler nelerdir?

Cevap: Tüm denemelerin aynı koşullarda tekrarlandığı ve her tekrarda birbirinden bağımsız iki olaydan birinin meydana geldiği denemeler Binom dağılımı ile ilgilidir.

17- Binom denemesi hangi özellikleri göstermektedir?

Cevap:

  • Yapılacak n adet deneme, daima aynı koşullarda tekrarlanmalıdır
  • Yapılacak her denemenin sonunda var olan iki sonuçtan birisi ortaya çıkmalıdır. Bu sonuçlardan birisi ilgilenilen durum, diğeri ise bunun tümleyeni olan ilgilenilmeyen durumdur.
  • Tek bir denemede ilgilenilen durumun ortaya çıkma olasılığı p ve bunun tersi durumunun olasılığı q tüm denemelerde aynı kalmalıdır.
  • Denemeler birbirinden bağımsız yapılmalıdır. Bir denemenin sonucu, diğer bir denemenin sonucunu etkilememelidir.
  • X kesikli rassal değişkeni, n bağımsız denemede gözlenen istenen durum sayısını belirtir.

18- Günlük hayatta en çok karşılaşılan istatistiksel dağılım nedir?

Cevap: İstatistik teorisinde kullanılan temel olasılık dağılımlarından tartışmasız en önemli dağılımlardan biri olan Normal dağılım günlük hayatta en çok karşılaşılan istatistiksel dağılımdır.

19- Normal dağılım gösteren bir değişken, hangi özelliklere sahiptir?

Cevap:

  • Dağılımın grafiği çan eğrisi şeklinde ve ana kütle aritmetik ortalaması parametresine göre simetrik bir görünümdedir.
  • Eğri –∞ ile +∞ arasında süreklilik gösterir (Eğrinin iki ucu X ekseni ile sonsuzda kesişir).
  • Eğrinin altında kalan alan 1’e eşittir.
  • Normal dağılım, nicel değişkenlerin dağılım biçimidir. Dolayısıyla bu değişkenler süreklidirler. Veriler, ölçme ve tartma yoluyla elde edilir.
  • Aritmetik ortalaması ve standart sapması belli bir normal dağılımda ana kütle aritmetik ortalaması ve ana kütle standart sapması değerleri arasında değişmez ilişkiler vardır. Bu ilişkiler yardımıyla aritmetik ortalamadan ne kadar uzaklaşılırsa, hangi büyüklükte bir alan elde edileceği bilinebilir.

20- NORM.DAĞ(x;ortalama;standart_sapma;kümülatif) işlev yazımındaki parametrelerin açıklaması nasıldır?

Cevap: İşlev yazımındaki parametreler izleyen biçimde açıklanır:x: Dağılımı bulunmak istenen değer, gereklidir.Ortalama: Dağılımın aritmetik ortalaması, gereklidir.Standart_sapma: Dağılımın standart sapması, gereklidir.Kümülatif: İşlevin biçimini belirleyen mantıksal değerdir, gereklidir. Kümülatif DOĞRU’ysa NORM.DAĞ işlevi kümülatif dağılım işlevini verir; YANLIŞ’sa olasılık kütle işlevini verir.

Sıra-(Soruid) 1-(994536) 2-(994548) 3-(994566) 4-(994582) 5-(994592) 6-(994613) 7-(994627) 8-(994640) 9-(994653) 10-(994674) 11-(994686) 12-(994693) 13-(994707) 14-(994715) 15-(994729) 16-(994753) 17-(994772) 18-(994787) 19-(994812) 20-(994879)

Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
28 Haziran 2021 Pazartesi