Bireyler Arası İletişim Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Bireylerarası İletişim Ve İletişim Araçları

1. Soru

Kültür hangi özelliklerden oluşmaktadır?

Cevap

Kültür, araç ve gereçlerden, bu araç gereçleri kutsayan değerlerden, bu araç gereçlerle iş yaparken başvurulan örgütlenme biçimlerinden, iş görme ve işin eşgüdümlenmesine ilişkin yöntemlerden, iş bölümünün yarattığı insanlar arasındaki farklılaşmayı ve kurumsallaşmayı açıklamayı amaçlayan açıklama ve inançlardan oluşmaktadır. 


2. Soru

Anlam ve telaffuz arasındaki ilişki nasıldır?

Cevap

Anlamlandırma ve anlam yükleyerek yeni mesaj oluşturma iletişim sürecini devam ettirmede oldukça önemlidir. Anlam, tela?uz eyleminin bir sonucudur. Tela?uz ise dilin
kullanımı sırasındaki üretimin aktif bir sürecidir.


3. Soru

Bireylerarası iletişimin özellikleri nelerdir?

Cevap

Bireylerarası iletişim iki kişi arasında genellikle yüz yüze ilişki şeklinde gerçekleşen iletişimdir. Bireylerarası iletişim genellikle kendiliğinden ve teklifsizdir; katılanlar birbirlerinden en üst derecede geri besleme alırlar. Roller görece esnektir. Çünkü tara?ar nöbetleşe gönderici ve alıcı olarak edimde bulunurlar. Bu iletişim bağlamı ya fiziksel olarak aynı uzamı paylaşan iki kişinin ilişkisi biçiminde (yüz yüze ilişki) ya da farklı uzamlardaki iki kişi arasında (örneğin telefonla) mesaj alışverişi şeklinde gerçekleşir.


4. Soru

Teknolojiyle aracılanmamış iletişim nedir?

Cevap

Teknolojinin kullanılmadığı, insanın doğal olanı kullanarak, doğalı dönüştürmeden yaptığı iletişim teknolojiyle aracılanmamış iletişimdir. Bu grup içine doğal araçların (beş duyumuzun) kullanıldığı dürtme, işaret etme, gösterme, çağırma, seslenme ve sözlü
iletişim gibi her çeşit iletişim girer. 


5. Soru

Half-dublex tarz iletişim nedir?

Cevap

Walkie-Talkie telsizlerde olduğu gibi, biri konuşup bitirince, bir düğmeye basarak
dinleyen geriye diğer kişiyle konuşabilir. Burada da tek iletişim kanalı vardır.


6. Soru

Bireylerarası iletişimdeki amaçlar ve sonuçlar nelerdir?

Cevap

Bireylerarası iletişimdeki amaçlar ve sonuçları şu şekilde sıralamak mümkündür. 

• Zorunlu veya yaratılmış gereksinimleri giderme
• Arzuları ve istekleri yerine getirme
• Kendimizi ve diğerlerini tanımlama
• Kimlik oluşturma veya oluşturulmuşu sür
dürme
• Herhangi bir nedenle birbirini anlama bağ-
lamı kurma
• İlişkiyi açıklama, önceden tahmin ve kontrol etme
• İlişkiyi tanımlama ve bağlamını kurma
• İlişkiyi koruma, sürdürme ve geliştirme
• İlişki düzenleme ve tamir etme
• Pazarlık, özveri, baskı veya şantajla arayı
bulma (Pazarlık kavramı ilişkiyi yürütmede
ve amaçlara erişmede insanın yaptığı mü-
zakereler, vazgeçmeler ve özveriler anlamına
kullanılmıştır).
• Çatışmaları önleme veya çözme
• İlişkiye son verme
• İlişkiyi yeniden başlatma
• Sosyal bilgi kazanma
• Süregelen egemenlik ve mücadele koşulları
-
nı çeşitli biçimlerde katılarak veya katılmayarak yeniden üretme.
• Ekonomik, siyasal ve kültürel üretimin ve
ilişkilerin sürmesine ve değişmesine katılma
• Ezme ve ezilme bağlamını koruma veya de-
ğiştirmek için mücadele verme.


7. Soru

Sözlü iletişim nasıl gerçekleşmektedir?

Cevap

Sözlü iletişimin ana varlığı dildir, biçimi ise konuşmadır. Sözlü iletişim ağız yolu ile çıkarılan sözlere farklı anlamların yüklenmesi ile gerçekleşir.


8. Soru

McLuhan iletişim araçlarını nasıl sınıflandırmaktadır?

Cevap

McLuhan iletişim araçlarını sıcak ve soğuk araçlar olarak iki sınıfta incelemektedir.


9. Soru

McLuhan'ın iletişim araçları sınıflarından biri olan "sıcak araçlar" nelerdir? 

Cevap

Tek duyuyu uzatan ve izleyiciye tamamlaması için çok şey bırakmayan araçlar sıcak araçlardır. Bu araçlara radyo, sinema ve fotoğraf vb. örnek olarak verilebilir. Bu sıcak araçlar duyuya oldukça fazla enformasyon verirler. İzleyici katılımı düşüktür.


10. Soru

Teknolojik olarak zehirlenmiş bireylerin gösterdikleri semptomlar nelerdir?

Cevap

Teknolojik olarak zehirlenmiş bireylerin gösterdikleri semptomlar şunlardır:

• Bireyler ibadetten beslenmeye kadar her
şeyde hızlı çözümler tercih etmektedir.
• Bir yandan teknolojiden korkarken, diğer
yandan teknoloji bağımlılığı söz konusudur.
• Gerçek ve sahte bulanıklaşmıştır.
• Şiddet normalleşmiştir.
• Teknoloji bireyler tarafından oyuncak gibi
sevilmektedir.
• Bireyler hayatlarını mesafeli ve çılgın yaşamaktadır.


11. Soru

McLuhan'ın iletişim araçları sınıflarından biri olan "soğuk araçlar" nelerdir? 

Cevap

Çok az şey veren ve izleyici tarafından çok şey eklenmesini gerektiren araçlar soğuk araçlardır. Soğuk araçlara örnek olarak televizyon ve telefon verilebilir. Soğuk araçlar da izleyici ya da kullanıcı katılımı ve tamamlama durumu yüksektir. Enformasyon bakımından verdiği az olduğu için izleyicinin aktif katılımı gerekir. Bu televizyon ekranındaki noktalar ve çizgilerin birleştirilmesi yoluyla yapılır. 


12. Soru

Görsel işitsel bir kitle iletişim aracı olan sinemanın gelişim seyri nasıl gerçekleşmiştir?

Cevap

Görsel işitsel bir kitle iletişim aracı olan sinema ondokuzuncu yüzyıl sonlarında panayır alanlarında ve vodvil tiyatrolarında düzenlenen slayt gösterilerinden doğdu. Birinci Dünya Savaşı’nın başladığı sıralarda filmler birkaç dakikalık kısa metrajdan doksan dakikalık veya daha uzun gösterilere doğru gelişme gösterdi. Savaştan sonraki dönem de Hollywood çok hızlı bir şekilde global film yapım merkezi halini aldı.


13. Soru

Yeni medya araçları bireylere hangi imkanları tanımaktadır?

Cevap

Yeni medya araçları bireylere yorum yapma, bilgi edinme, öğrenme, uzman desteği alma, örgütlenme, çevrimiçi grup-topluluk ve cemaatlere katılma imkânı tanımaktadır.


14. Soru

Yeni medya araçlarından biri olan internetin yararları nelerdir?

Cevap

Dünyanın dört bir yanından farklı şimdiki zamanı yaşayan insanlar internetin şimdiki
zamanında eş zamanlı ve etkileşimli iletişime olanak bulmakta, mekândan bağımsız bir arada hissedebilmektedirler. Ayrıca eş zamanda etkileşimli iletişime örnek olarak web sitelerinin, canlı destek hizmetlerini de vermek mümkündür.


15. Soru

Dijital oyun dünyası nasıl sınıflandırılmaktadır?

Cevap

Dijital oyun dünyası teknolojik donanım ve ağ bağlantısına göre konsol oyunları, PC oyunları ve çevrimiçi oyunlar olarak sını?andırılır.


16. Soru

Uzaktan iletişim nedir?

Cevap

Uzaktan iletişim (tele-communication) verici ile alıcının birbirini görmeden herhangi bir iletişim kanalını kullanarak yaptığı iletişim türüdür. Bu iletişim türü, iletişimde bulunanların sayısı, alıcının sayısı, bulundukları ortam, amaç gibi özelliklere göre de değişebilir.


17. Soru

Kitle iletişim araçları ile yapılan iletişimin en önemli özelliği nedir?

Cevap

Bu tür iletişimin en önemli özelliği anında geri besleme olmayışıdır.


18. Soru

Televizyon programlarının bireyler üzerindeki etkisi nelerdir?

Cevap

Televizyon programları bir yandan bireylere bilgi verme ve eğlendirme işlevini yerine getirmekte, diğer yandan onların hayata bakışlarını, yaşayışlarını, değerlendirmelerini etkileyerek bireylerarası iletişimde de etkili olmaktadır. Televizyonda izledikleri programlar, diziler, haberler ve filmler bireylerin günlük sohbetlerinin konularını oluşturmakta, değer yargılarını biçimlendirebilmektedir.  


19. Soru

Yeni medya ve internet kullanımı bireylerarası iletişime nasıl etkilerde bulunmuştur?

Cevap

Gelişen teknolojiler yenimedya ve internet kullanımı bireylerarası iletişimde sınırların
büyük oranda ortadan kalmasına neden olmuştur. Bireyler bu süreçte bilgiye daha kolay erişme ve paylaşma ve kendilerini farklı mecralarda tanıtma, ifade etme imkânı bulmanın yanı sıra gündelik hayatta tanışma şanslarının az olduğu bireylerle bile tanışabilme, fikir alışverişinde bulunma ve hem yeni tanışılan bireylerle hemde eski tanıdıklarıyla ilişkilerini sürdürme şansı yakalamışlardır.


20. Soru

Kırsaldaki ve kentteki bireylerarası iletişim karşılaştırıldığında neler söylenebilmektedir?

Cevap

Genel olarak teknolojinin daha az egemen olduğu ve daha az karmaşık olan kırsal kültürlerde bireylerarası ilişkiler daha sabit, daha sıkı ve daha az bireysel amaca yönelik olma eğilimi gösterir ve işleve yönelik değildir. Buna karşın kentsel altkültürlerde bireylerarası ilişkiler özelleşmiş nitelik taşır ve konunun uzmanları tarafından verilmemiş enformasyon daha az güvenilir ve hatta önemsizdir. Gelişen teknolojiler ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla iletişim açısından kentsel ve kırsal altkültürler arasındaki bu fark giderek ortadan kalkmaya başlamıştır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi