İktisada Giriş 1 Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Arz, Talep Ve Esneklik

1. Soru

Kaynaklar nelerdir?

Cevap

Kaynaklar; mal ve hizmet üretiminde kullanılan doğa ya da insanlar tarafından sağlanan tüm araçlardır.


2. Soru

Marjinal fayda ne demektir?

Cevap

Marjinal fayda, belirli bir zaman diliminde bir maldan, bir birim daha fazla tüketilmesi sonucunda ortaya çıkan toplam faydadaki değişme olarak tanımlanır. Kısaca ilave tüketilen birimin sağladığı fayda marjinal fayda olup, MU harfleriyle sembolize edilir.


3. Soru

Kıtlık ekonomi biliminin ortaya çıkış nedeni nedir?

Cevap

Mevcut kaynakların isteklerimizi karşılayamaması sonucu var olan kıtlık ekonomi biliminin ortaya çıkış nedenidir. Çünkü ekonomi bilimi, kaynakların kıt olması nedeniyle insanların yaptıkları tercih ve bu tercihler sonucunda insanlar arasındaki ekonomik etkileşimleri inceler.


4. Soru

Doğa tarafından sağlanan kaynaklar nelerdir?

Cevap

Doğa tarafından sağlanan kaynaklar; su, petrol, mineraller, vahşi yaşam, orman vb. binlerce varlığı içerir. Tüm bu doğal kaynakları ifade etmek için toprak terimi kullanılır. Toprak ne kadar çok olursa olsun sınırları vardır. Bu sınırlılık yüzünden kullanımı için alternatifleri arasında tercih yapılmasını zorunlu kılar.


5. Soru

Tercih yapmak neyle ilgilidir?

Cevap

Tercih yapmak fayda ve maliyetle ilgilidir. Tüm ekonomik birimler yapacakları tercihlerde en çok fayda sağladıkları mal ve hizmetlere yöneleceklerdir. Bu mal ve hizmetleri mümkün olabildiğince en düşük maliyetle elde etmeye çalışarak net faydalarını maksimize edeceklerdir.


6. Soru

İnsanlar tarafından sağlanan kaynaklar nelerdir?

Cevap

İnsanlar tarafından sağlanan kaynaklar kısaca şöyle açıklanabilir: • İnsanlar tarafından sağlanan kaynaklar içinde ilk olarak doğrudan emek faktörü gösterilebilir. Emek, mal ve hizmet üretmek için gerekli fiziksel ve zihinsel çalışmalardır. Emek de bir tür kıt kaynaktır. Çünkü hem zamanı sınırlıdır, hem de kalifiye eleman sayısı çok fazla değildir. • Girişimci, emeğin özel bir türü olup, yeni ürünler geliştirmek için sınırlı kaynakları birleştiren, risk alan kişilerdir. • İnsanlar tarafından sağlanan bir başka kaynak ise sermaye olarak adlandırılan ve diğer malları üretmek için kullanılan makineler, araçlar ve fabrikalardır. Ekonomi biliminde sermaye kavramı ile fiziksel sermaye, malları ifade edilir ve bu kavram finansal sermayeden farklıdır. Finansal sermaye fiziksel sermaye üzerinde mülkiyet hakkını ifade eder.


7. Soru

Toplam fayda “en yüksek düzeye” ulaştıktan sonra ilave tüketimin toplam faydaya katkısı nasıl olur?

Cevap

Toplam fayda en yüksek düzeye ulaştıktan sonra ilave tüketimin toplam faydaya katkısı negatif değer almaktadır.


8. Soru

Marjinalistler neyi ispatlamaya çalışmışlardır?

Cevap

Marjinalistler azalan marjinal fayda varsayımını kullanarak, bireyin bir mala ilişkin talep eğrisinin negatif eğimli olduğunu ispatlamaya çalışmışlardır.


9. Soru

İktisadi faaliyet ne demektir?

Cevap

Tüm ekonomik birimlerin kıtlıkla mücadele etme eylemleri iktisadi faaliyet olarak tanımlanır. Tüm iktisadi faaliyetler isteklerle kaynaklar arasındaki dengesizliği azaltarak, insanların refahını artırmaya yöneliktir.


10. Soru

İktisadın tanımı nasıl yapılır?

Cevap

Genelde iktisadın tanımı, kıtlık ve iktisadi faaliyet kavramları kullanılarak yapılır ve iktisat; halkın sınırsız isteklerini karşılamak için sınırlı kaynakların nasıl kullandığını araştırır. Kıtlık, beraberinde tercih sorununu da yaratır.


11. Soru

Serbest mal ne demektir?

Cevap

Kıtlığı çekilmeyen mallara serbest mallar denir. Bir serbest malı kullanmakla başka alternatiflerden vazgeçilmez, dolayısıyla serbest mal için bir bedelde ödenmez. Hava serbest malla örnek olarak gösterilebilir.


12. Soru

Herhangi bir X malı için marjinal fayda (MUx) nasıl formüle edilir?

Cevap

Marjinal fayda formülü aşağıda verilmiştir: ?MUx= ?TUx/?Qx = x malı toplam faydasındaki değişme/ x malı miktarındaki değişme


13. Soru

Kıtlık nedir?

Cevap

Bireylerin ve toplumların karşı karşıya bulunduğu temel ekonomik sorun kıtlıktır. Kıtlık, isteklerimizin sahip olduğumuz kaynaklarda daha fazla olması durumunda ortaya çıkar. Toplumun ve toplumu oluşturan bireylerin doğasından gelen isteklerin sınırsız olması ve ekonominin bu istekleri karşılayacak kadar kaynaklara sahip olmaması ekonomi ilminin ortaya çıkış nedenidir.


14. Soru

Kaynakları kaç gruba ayırılır?

Cevap

Kaynaklar üç gruba ayrılabilir. Bunlar; • Toprak, • Emek ve • Sermayedir. Bu kaynaklar aynı zamanda üretim faktörü ya da girdi olarak da adlandırılırlar. Kaynaklar ne kadar çok olursa olsun sınırlıdır.


15. Soru

Herhangi bir X malı için marjinal fayda (MUx) neyi gösterilir?

Cevap

Herhangi bir X malı için marjinal fayda (MUx) toplam fayda fonksiyonunun eğimini ya da değişme oranını gösterir.


16. Soru

Para ile ölçüldüğünde faydayı açıklarken izlenen yöntem nasıldır?

Cevap

Para ile ölçüldüğünde faydayı açıklarken izlenen yöntem söyle olur: Tüketici, ilave bir birim mal tüketmek için vazgeçmek istediği paranın miktarı ile faydasını açıklar. Tek bir mal durumunda (Örneğin x malı) tüketici ya bu x malını satın alır, ya da gelirini para biçiminde elinde tutar. Dengenin sağlanabilmesi için x’in marjinal faydasının tam olarak x’in fiyatına eşit olması gerekir. Dengede MUx = Px olur.


17. Soru

MUx > Px ise tüketici nasıl davranır?

Cevap

MUx > Px ise tüketici x malı tüketimini arttıracak (bu durumda MUx azalacak) ve gelirini daha az para olarak tutacaktır.


18. Soru

Tüketicinin toplam tatmin düzeyi hangi durumda maksimum olur?

Cevap

Sadece MUx = Px durumunda toplam tatmin düzeyi maksimum olur.


19. Soru

Azalan fiyat karşısında tüketicinin talep edeceği mal miktarı nasıl etkilenir?

Cevap

Tüketicinin azalan fiyat karşısında talep edeceği mal miktarı artacaktır. Fiyat ile miktar arasında ters ilişki vardır.


20. Soru

Talep Kanunu ne demektir?

Cevap

Fiyat arttığında talep edilen mal ve hizmet miktarının azalması veya fiyat düştüğünde talep edilen miktarın artması Talep Kanunu olarak tanımlanmaktadır.


21. Soru

Tüm ekonomilerin yanıt aradığı üç temel sorudan biri olan “mal ve hizmet üretiminin kimler için yapılacağı” sorunu nasıl çözümlenir?

Cevap

Mal ve hizmet üretiminin kimler için yapılacağı sorunu, ekonomideki üretimin toplum üyeleri arasında nasıl paylaştırılacağına ilişkindir. Toplumun ürettiği çıktı, tüm üyeler arasında eşit bir şekilde mi paylaşılmalı? Yoksa çok üreten, daha fazla mal mı almalı? Çalışamayacak durumda olanlar ve çalışmak istemeyenlere ne kadar pay verilmeli? Bunlar tamamen bölüşüm sorunudur.


22. Soru

Bölüşüme ilişkin karar almada neler etkilidir?

Cevap

Bölüşüme ilişkin karar almada, her toplum geleneksel ve kültürel değerlerden etkilenerek ekonomik sistemleri çerçevesinde çözüm ararlar.


23. Soru

Ekonomilerin işleyiş sistemleri nelerdir?

Cevap

Ekonomilerin işleyiş sistemleri ile ilgili olarak; • Bir uçta piyasa ekonomileri, • Diğer uçta ise kumanda ekonomileri yer almaktadır. • Bu iki uç sistem dışında her iki sistemin bir kısım yönlerini kabul eden, dünya üzerinde en yaygın biçimde gözlemlenen karma ekonomik sistem ise her ülkede farklı olarak uygulanmaktadır.


24. Soru

Piyasa ekonomisinde neyin, nasıl ve kimler için üretileceği konusu nasıl belirlenir?

Cevap

Piyasa ekonomisinde neyin, nasıl ve kimler için üretileceği konusu, birbirlerinden bağımsız; • Bireysel tüketiciler, • Üreticiler, • Hükümetler ve • Diğer organizasyonların kararlarına bağlı olup, bunlar piyasalarda birbirleri ile etkileşim içindedirler.


25. Soru

Piyasa ekonomisinde temel koordinasyonu ne sağlar?

Cevap

Piyasa ekonomisinde temel koordinasyonu piyasada belirlenen fiyatlar sağlar.


26. Soru

Serbest piyasa sisteminin diğer adı nedir?

Cevap

Serbest piyasa sistemine çoğu kez fiyat sistemi de denir.


27. Soru

Serbestçe oluşan fiyatların piyasa ekonomisinde üstlendiği roller nelerdir?

Cevap

Serbestçe oluşan fiyatlar piyasa ekonomisinde önemli roller üstlenirler. Bunlar; • Fiyatlar, neyin üretileceği ve tüketileceği konusunda sinyal görevi üstlenirler. • Fiyatlar, insanların tüketimlerine ve üretimlerine yönelik teşvik mekanizması oluştururlar. • Fiyatlar, bölüşüm mekanizması üzerine önemli görev üstlenir.


28. Soru

Piyasa ekonomisinin iyi işlemesinin koşulları nelerdir?

Cevap

Piyasa ekonomisinin iyi işlemesi için; • Fiyat düzeyinin istikrarlı olması, • Mülkiyet hakkının insanlara tanınması, • Piyasalara müdahalede bulunulmaması gerekmektedir. Tüm piyasa ekonomilerinde devlet iç ve dış güvenliği sağlar ve mülkiyet haklarının oluşumuna da katkı yapar.


29. Soru

Kumanda ekonomilerinin işleyişi nasıldır?

Cevap

Kumanda ekonomileri ya da merkezi plan ekonomilerinde, temel ekonomik sorulara ilişkin kararlar merkezi otorite tarafından alınır. Hükümetin kontrolünü elinde bulunduranlar merkezi plan çerçevesinde insanların ne yapacağını, üretim ve tüketim tercihlerini ve gelirin bölüşümünü kontrol altında tutarlar.


30. Soru

Kumanda ekonomilerinde piyasada fiyatlar nasıl belirlenir?

Cevap

Kumanda ekonomilerinde çoğu fiyatlar hükümet tarafından belirlenir ve ekonomide etkinsizliklerin ortaya çıkmasına neden olur.


31. Soru

Etkin işleyen bir ekonomide üretim imkânları eğrisi üzerinde nerede olunacağı nasıl belirlenir?

Cevap

Etkin işleyen bir ekonomide üretim imkânları eğrisi üzerinde nerede olunacağı, toplumun tercihine göre belirlenir. İnsanların tercihleri ise, mallardan ne kadar hoşlandıkları ile ilgilidir. Bir kez tercihler belirlendikten sonra ekonomide hangi mal ve hizmetin ne kadar üretileceği, dolayısıyla ne kadar tüketileceği de belirlenmiş olur.


32. Soru

Fayda ne demektir?

Cevap

Fayda, bireyin tüketilen mal ve hizmetten elde edeceği memnuniyettir.


33. Soru

Faydayı ölçen birime ne ad verilir?

Cevap

Faydayı ölçmek için “util” adı verilen bir birim ya da doğrudan para kullanılır.


34. Soru

Faydanın ölçülebileceğini öne sürenler hangi adla anılmaktadır?

Cevap

Bu gruba sayısalcılar ya da kardinalistler denilmektedir.


35. Soru

Faydanın ölçülemeyeceğini öne sürenler hangi adla anılmaktadır?

Cevap

Faydanın ölçülemeyeceğini ileri sürenlere sırasalcılar ya da ordinalistler denilmektedir. Bunlara göre; insanlar bir malı diğerinden daha çok beğendiklerini söyleyebilirler. Ancak ne kadar daha fazla fayda elde ettiklerini söyleyemezler.


36. Soru

Toplam fayda ne demektir?

Cevap

Belirli bir zaman diliminde, bireyin diğer mal ve hizmetlerden olan tüketimi sabit iken, bir malın çeşitli miktarlarının tüketilmesi sonucu ulaşılan tatmin düzeyi toplam fayda olarak tanımlanır ve TU harfleriyle sembolleştirilir.


37. Soru

Üretim imkânları sınırı eğrisi hangi koşullar dikkate alınarak çizilmekte?

Cevap

Üretim imkânları sınırı belirli bir zaman diliminde, veri kaynak arzı ve sabit bir teknolojiye göre çizilmekte, farklı malların etkin üretimi altında birbirlerine dönüşümünü göstermektedir.


38. Soru

Üretim imkânları eğrisinin kayması neyi ifade eder?

Cevap

Üretim imkânları eğrisinin sağa kayması, daha fazla yatırım demektir. Bu da ülkenin sermaye stokunu arttıracaktır. Dolayısıyla üretim imkânları sınırı eğrisindeki kayma, kaynakların ne kadarının yatırım malları ve ne kadarının tüketim malları arasında tahsis edildiğine bağlıdır.


39. Soru

Ekonomik büyümenin sonuçları nelerdir?

Cevap

Ekonomik büyüme nedeniyle toplumun bütün bireyleri kazançlı çıkacak ve refah düzeyi yükselecektir. Ancak buradan tüm bireylerin aynı oranda kazançlı çıkacakları anlamı çıkarılmamalıdır. Bazı kesim daha fazla kazançlı çıkarken, bazı kesim daha az kazançlı çıkar, hatta çıkmayabilir de. Bu durum tamamen ekonomideki gelişmelere ve gelir dağılımına bağlıdır.


40. Soru

Tüm ekonomilerin yanıt aradığı üç temel soru nedir?

Cevap

Tüm ekonomilerin yanıt aradığı üç temel soru; • “Neler üretilecek?” • “Nasıl üretilecek?” • “Kimler için üretilecek?” ya da “Nasıl paylaşılacak?” biçimindedir.


41. Soru

Ekonomik mal ne demektir?

Cevap

İnsanların sahip olmak istediklerinde bir bedel ödemeleri gereken mallar, ekonomik mal olarak tanımlanırlar.


42. Soru

Üretim imkânları sınırı eğrisinin şekli nasıldır?

Cevap

Üretim imkânları sınırı, orijine göre içbükey çizilmiş bir eğridir.


43. Soru

Üretim imkânları sınırı eğrisinin şeklinin içbükey olmasının nedeni nedir?

Cevap

Üretim imkânları eğrisinin iç bükey olmasının nedeni artan fırsat maliyeti ile ilgilidir.


44. Soru

Her ilave bilgisayar giderek daha fazla tereyağı üretiminden vazgeçmeyi gerektirmektedir. Bu durum, neyi ifade etmektedir?

Cevap

Bu durum, artan fırsat maliyeti olarak ifade edilir.


45. Soru

Artan fırsat maliyeti neyi ifade eder?

Cevap

Artan fırsat maliyeti; bir malın daha fazla üretilmesi için diğer maldan artan miktarlarda vazgeçilmesi gereken bir durum olarak tanımlanır.


46. Soru

Fırsat maliyeti nasıl analiz edilir?

Cevap

Fırsat maliyetini analiz etmenin bir yolu da, üretim imkânları sınırı eğrisine çizilen teğetlerin eğimini incelemektir. Çizilen teğetlerin eğiminin negatif işaretlisi marjinal dönüşüm oranı olarak tanımlanır.


47. Soru

Marjinal dönüşüm oranı neyi ifade eder?

Cevap

Marjinal dönüşüm oranı; bir maldan bir birim daha fazla üretmek için öteki maldan ne kadar fedakarlık etmek gerektiğini göstermektedir. Bu, fırsat maliyeti tanımı ile aynıdır.


48. Soru

Fırsat maliyeti, üretim imkânları sınırı eğrisiyle nasıl ölçülür?

Cevap

Fırsat maliyeti, üretim imkânları sınırı eğrisine çizilen teğetin eğimi ile ölçülebilir.


49. Soru

Tereyağı ve bilgisayar arasındaki marjinal dönüşüm oranı nasıl hesaplanır?

Cevap

Marjinal Dönüşüm Oranı = - ?T/ ?B dir. ?T ile tereyağı miktarındaki değişim, ?B ile de bilgisayar üretimindeki değişim açıklanmaktadır.


50. Soru

Fırsat maliyeti değişmiyorsa, böyle bir durumda üretim imkânları sınırı eğrisi nasıl şekil alır?

Cevap

Fırsat maliyeti değişmiyorsa, her üretim düzeyi için bir sabite eşit ise, böyle bir durumda doğru şeklinde bir üretim imkânları sınırı eğrisi ile karşı karşıya kalırız.


51. Soru

Fırsat maliyetinin artan olması durumunda, üretim imkânları sınırı eğrisi nasıl şekil alır?

Cevap

Fırsat maliyetinin artan olması durumunda, üretim imkânları sınırı eğrisi orijine göre içbükey olacaktır ve bu durum ekonomide en yaygın karşılaşılan durumdur.


52. Soru

Üretim imkânları sınırı eğrisi hangi veriler dikkate alınarak çizilmektedir?

Cevap

Üretim imkânları sınırı eğrisi belirli bir zaman diliminde, veri kaynak arzı ve sabit bir teknolojiye göre çizilmektedir.


53. Soru

Üretim imkânları sınırı eğrisi neyi göstermektedir?

Cevap

Üretim imkânları sınırı eğrisi, farklı malların etkin üretimi altında birbirlerine dönüşümünü göstermektedir.


54. Soru

Ekonomide, mevcut olan kaynaklar ve belirli bir teknoloji ile üretim imkânları sınırına erişilemiyorsa bu durum için ne söylenebilir?

Cevap

Ekonomide, mevcut olan kaynaklar (üretim faktörleri) ve belirli bir teknoloji ile üretim imkânları sınırına erişilemiyorsa, kaynakların tümü etkin kullanılmıyor, dolayısıyla daha az üretim gerçekleştiriliyor demektir.


55. Soru

Üretim imkânları sınırı eğrisi neyi ifade eder?

Cevap

Üretim imkânları sınırı eğrisi, eğri boyunca ekonomide etkin üretim gerçekleşmekte olduğunu ifade etmekte ve teknoloji ile toplumun sahip olduğu kaynakların sabit olduğu varsayılmaktadır.


56. Soru

Üretim imkânları eğrisinin sağa kayması ne anlama gelir?

Cevap

Üretim imkânları eğrisinin sağa kayması, malların daha fazla üretilebileceği anlamına gelmektedir.


57. Soru

Ekonomik büyüme nasıl tanımlanır?

Cevap

Üretim artması ekonomik büyüme olarak tanımlanır. Bu da Üretim imkânları eğrisinin sağa kayması ile ifade edilir.


58. Soru

Tüm ekonomilerin yanıt aradığı üç temel sorudan biri olan “mal ve hizmetlerin nasıl üretileceği” sorunu nasıl çözümlenir?

Cevap

Mal ve hizmetlerin nasıl üretileceği sorunu, her toplumun kendine uygun üretim tekniğini mutlaka seçmesi gerekliliği vurgulanmaktadır. Seçilebilecek en doğru üretim yöntemi ile çıktı başına en düşük maliyetle üretimin gerçekleştirilmesi sağlanacak ve etkin üretim sayesinde üretim imkânları sınırı eğrisi üzerinde ekonominin işleyişi sağlanacaktır.


59. Soru

Kaynaklarda var olan kıtlık insanların seçimlerini nasıl etkiler?

Cevap

Tüm kaynaklarda var olan kıtlık; insanların arzuladıklarından daha az mal ve hizmete sahip olacakları sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle insanlar seçim yapmak zorunluluğu ile karşı karşıyadırlar. Yani kişiler bir şeyden fazlasına sahip olmak için öteki şeyden azına sahip olmayı kabul etmek durumundadırlar.


60. Soru

Akılcı (rasyonel) seçimler yapılırken nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Akılcı (rasyonel) seçimlerin yapılabilmesi için, seçenek ya da alternatife ilişkin fayda ve maliyetlerin karşılaştırılması gerekir. Belirli bir karar ya da seçimin sağladığı fayda, bu seçime ilişkin maliyeti aşıyorsa, refah düzeyimiz yükselecektir ve bu seçim rasyoneldir.


61. Soru

Fırsat maliyeti ne demektir?

Cevap

Belirli bir tercih ya da davranış için vazgeçmek zorunda kaldığımız en değerli alternatif bu seçimin ya da davranışın fırsat maliyetidir. Alternatif maliyet olarak da adlandırılan fırsat maliyeti, kısaca bir kararı uygularken vazgeçilen karar şeklinde tanımlanabilir.


62. Soru

Bir mal ya da hizmetin fırsat maliyeti artıyorsa ne yapılmalıdır?

Cevap

Eğer bir mal ya da hizmetin fırsat maliyeti artıyorsa, bunun alımını azaltıp, bunun yerine daha ucuz olanı ikame etmeye çalışılır. Bu nedenle fırsat maliyeti ile fiyat arasındaki ilişkiyi bilmemiz çok önemlidir.


63. Soru

Bir arabanın gerçek maliyeti piyasa fiyatı mıdır?

Cevap

Bir arabanın gerçek maliyeti piyasa fiyatı değildir. Çünkü arabanın gerçek maliyeti, araba üretimi nedeniyle vazgeçilen üretilemeyen diğer şeylerin (buzdolabı, bilgisayar, televizyon...) değeridir. Yani fırsat maliyetine, bir otomobil üretimi için ekonominin katlandığı gerçek fedakarlık olarak bakılabilir.


64. Soru

Bir malın fiyatı ile fırsat maliyeti arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

İyi işleyen bir piyasada bir malın fiyatı ile fırsat maliyeti arasında çok yakın bir ilişki vardır. Bir malı satın almak için vazgeçtiğimiz TL miktarı o mal için parasal fiyattır. Bu alım kararının fırsat maliyeti vazgeçtiğimiz en iyi alternatif karardır.


65. Soru

Üretim imkânları sınırı nasıl bir modeldir?

Cevap

Üretim imkânları sınırı, ekonominin en önemli kavramlarından kıtlık, seçim (tercih) ve fırsat maliyeti gibi temel kavramları açıklamada kullanılan yararlı bir analitik modeldir.


66. Soru

Üretim imkânları sınırı neyi ifade eder?

Cevap

Üretim imkânları sınırı; mevcut üretim faktörleri ve üretim teknolojisi veri iken belirli bir dönemde ekonominin maksimum düzeyde üretebileceği çeşitli çıktı (ürün) bileşimlerini gösteren eğridir.


67. Soru

Tüm ekonomilerin yanıt aradığı üç temel sorudan biri olan “neler üretilmeli” sorunu nasıl çözümlenir?

Cevap

Neler üretilmeli sorusu, üretim imkânları sınırı üzerinde hangi noktada bulunulmalı ve hangi malların ne düzeyde üretildiği ile ilgilidir. Kaynakların etkin kullanımı açısından bir şeyin üretimi arttırılırken diğerinin üretiminden vazgeçileceğinin bilinmesi tercih açısından önemli bir konudur. Her toplum kıt kaynakları ile neler üreteceğine karar verir. Ne kadar tüketim malları ne kadar yatırım malları üretilecektir. Yine, devlet ne kadar kamusal mal üretecektir. Bunlar tüketici, üretici ve hükümet kararları ile belirlenir.


68. Soru

Px > MUx ise tüketici nasıl davranır?

Cevap

Px > MUx ise tüketici X malı tüketimini azaltarak (böylelikle MUx artacaktır) ve gelirini harcamayarak fayda düzeyini yükseltir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi