Avukatlık Ve Noterlik Hukuku Dersi 10 Özet

Noterin Faaliyetinden Doğan Yükümlülükleri, Denetimi Ve Sorumlulukları

Noterin Faaliyetinden Doğan Yükümlülükleri

Yemin Etmek

Noterlik Kanunu uyarınca, ilk defa noterliğe atananlar, işe başlamadan önce, bağlı bulundukları asliye hukuk veya münferit sulh mahkemesinde, kendilerine verilen bu görevi doğru ve tarafsız olarak yapacaklarına dair vicdan ve namusları üzerine and içerler (NK.m.37).

Teminat Yatırmak

Noterlik Kanunu’nun 38 inci maddesi, noterlerin, görevleri dolayısıyla sebep olabilecekleri zararlara ve bu yüzden haklarında verilebilecek para cezalarına karşılık teşkil etmek üzere, teminat yatırmalarını öngörmüştür. Noterler görevlerini gereği gibi yapmadıkları takdirde bundan sorumludurlar (N.K.m.120).

Bunun yanında, noterler, bir işin yapılmamasından veya hatalı yahut eksik yapılmasından dolayı zarar görmüş olanlara karşı da sorumludurlar (NK.m.162). Noterlik mesleğine girenler göreve başladıkları tarihten itibaren iki ay içinde, noterliğin bir yıllık gayrisafi gelirinin % 5’i nispetinde teminat verirler.

Teminat yalnız para olabilir. Yeni açılacak olan noterliklerin teminatı noterliğin ilânında gösterilen tahmini gayrisafi gelir üzerinden ödenir. Noterler, ilk yılı takibeden yıllarda da bir evvelki yıla ait fiilî gayrisafi gelirlerinin % 1 ini o yılın Şubat ayı sonuna kadar teminat olarak verirler. Teminat parası, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bulunan millî bir bankaya yatırılır. Teminat yalnızca para olabilir. Aynî (menkul veya gayrimenkul rehni) veya şahsî (kefalet) teminat mümkün değildir (NK.m.38,I,II,III). Teminat parası noterlerin görevleri dolayısıyla sebep olabilecekleri zararlara ve bu yüzden haklarında verilebilecek para cezasına karşılık teşkil eder.

İmza ve Mühür Örneklerini Göndermek

Noterler, göreve başladıkları tarihten itibaren onbeş gün içinde noterlik mührü ile imzalarının üçer örneğini, bulundukları yer valiliğine, Adalet Bakanlığı’na, Türkiye Noterler Birliği’ne ve bağlı bulundukları Noter Odasına göndermekle yükümlüdürler. Bunun yanında, imza yetkisi verilenlerin (NK.m.36) imzalarının birer örneğini de, yetki belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren onbeş gün içinde aynı yerlere gönderilmesi gerekir.

Harç ve Vergi Toplamak

Noterler “vergi, resim ve harçlar ile değerli kağıt bedelleri” makbuz karşılığında tahsil ettiklerinde, tahsil ettikleri vergi, resim ve harç tutarları üzerinden yüzde üç oranında noter hissesi alırlar.

Vergi Dairesine Bildirimde Bulunmak

Vergi Usul Kanunu’nun 153 üncü maddesi de serbest meslek erbabının işe başlama durumu vergi dairesine bildirmelerini hükme bağlamıştır. Noterler de, vergi kanunları açısından serbest meslek erbabı olmaları sebebiyle iş başlamalarını vergi dairesine yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.

Bölge Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirimde Bulunmak

Noterlik Kanunu’nun 45 inci ve İş Kanunu’nun 3 üncü maddesi “Bu Kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve işyerini kapatan işveren, işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya bitme gününü, kendi adını ve soyadını yahut unvanını, adresini, varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini bir ay içinde bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır.” gereğince, noterler, noterlik personeli ile yaptıkları hizmet sözleşmelerini de Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

Sosyal Sigortaya Tabi Olmak

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hizmet akdi ile çalışanı 4/a’lı, bağımsız çalışanları 4/b’li, kamu görevlilerini de 4/c’li olarak nitelendirmiştir. Yapılan düzenlemede Avukatlar ve Noterler 4/b’li sayılmaktalar. 4/b’liler yani noterler primlerini kendileri öderler. Noterler kazançları ne olursa olsun, 5510 sayılı Kanuna göre, belirlenen prime esas kazancın asgari sınırı ile bunun 6,5 katı arasında istenilen miktar bildirilebilme hakkına sahiptirler, prime esas kazanç alt sınırını asgari ücret olarak belirlemiştir. Buna göre, noter asgari ücret ve onun 6,5 katı arasında bir miktar sigortalı kuruma kazanç olarak bildirmek ile yükümlüdür.

Noterliklerin Denetimi

Adalet Bakanlığı

Noterlik Kanunu’nun 121 inci maddesi gereğince, noterlikler Adalet Bakanlığı’nın gözetim ve denetimi altındadırlar. Adalet Bakanlığı, bu gözetim ve denetimini adalet müfettişleri ve noterliğin bağlı bulunduğu asliye mahkemesinin cumhuriyet savcılığı eliyle yapar (NK.m.122,I-III). Adalet Bakanlığı’nın cumhuriyet savcıları eliyle yaptığı denetim devamlı olup, yılda en az bir defa yerine getirilmesi gerekir (NK.m.122,I). Bu denetim olağan yıllık denetim olarak kabul edilmektedir. Adalet Bakanlığı’nın adalet müfettişleri eliyle yapacağı denetim ile Türkiye Noterler Birliği’nin denetiminin zamanı ise, denetim mercilerinin takdirine bırakılmıştır. Bu merciler, durumun gereğine göre takdir ve tespit ettikleri zamanlarda noterlikleri denetlerler. (NKY.m.83,I). Bu denetim genellikle olağanüstü hallerde başvurulan bir yoldur. Noterin, denetimden beklenen sonucunun meydana gelmesi için gerekli kolaylıkları göstererek denetçiye yardımcı olması gerekir. Özellikle istek halinde, dairedeki işler aksatılmamak şartıyla, personel ile gerekli araç ve gereç denetçiye sağlanır (NKY.m.84).

Türkiye Noterler Birliği

Türkiye Noterler Birliği gözetim yetkisini ve denetimini Birlik ve noter odalarının başkan veya üyeleri arasından yetkili kılacağı kimseler ya da denetleme kurulu eliyle yerine getirir.

Noterlerin Sorumlulukları

Noterlerin Hukuki Sorumluluğu

Hukuki sorumluluğun konusu, noterin zarar görenin uğramış olduğu zararı gidermek, diğer bir ifadeyle tazmin etmesidir. Borçlar hukukunda, hukuki sorumluluğun sebepleri kusur (haksız fiil), sözleşme (akit) ve kanundur. Noter başta kendisinin olmak üzere, Noterlik Kanunu’nun 162 inci maddesinde yer alan “Stajyer, kâtip ve kâtip adayları tarafından yapılmış olsa bile noterleri, bir işin yapılmasından veya hatalı yahut eksik yapılmasından dolayı zarar görmüş olanlara karşı sorumludur” düzenlemesiyle geniş bir sorumluluk çerçevesine sahiptir.

Sorumluluğun Şartları

Fiil : Noterlik Kanunu’nun 162 inci maddesinin birinci fıkrasında noterin, başta kendisi olmak üzere stajyer, kâtip ve kâtip adayı tarafından yapılmış olsa bile bir işin yapılmamasından veya hatalı yahut eksik yapılmasından doğan zarardan sorumlu olduğu ifade edilmiştir.

Hukuka Aykırılık : Sorumluluğa neden olan fiilin aynı zamanda hukuka aykırı olması da sorumluluğun doğması bakımından diğer bir şarttır. İşlemlerin yapılması kanunlara (hukuka) uygun olduğu takdirde noterin meydana gelen zarardan sorumlu tutulması söz konusu olamaz.

Zarar : Noterin sorumluluğunun söz konusu olabilmesi için üçüncü şart olarak hukuka aykırı fiille meydana gelmiş bulunan bir zararın olması gerekir. Bu zarar somut ve ifade edilebilir olmalıdır. Salt zarara uğrama tehlikesinin bulunması sorumluluğu doğurmaz. Zira Noterlik Kanunu’nun 162 inci maddesinin birinci fıkrasında açıkça “zarar görmüş” bulunmaktan söz edilmiştir.

İlliyet Bağı : Meydana gelen zararla hukuka aykırı fiil arasında uygun illiyet (nedensellik) bağı (neden sonuç ilişkisi) bulunmalıdır. Diğer bir ifade ile zarar ile eylem arasındaki bağ kopmuş olmamalıdır.

Noterin Hukuki Sorumluluğunun Hüküm ve Sonuçları

Tazminatın hesaplanmasında zarar miktarı esas alınacaktır. Sebepsiz zenginleşme yasağı ilkesi gereğince zarar miktarı tazminatın tavan miktarıdır. Bununla birlikte, tazminat miktarı hesaplanırken, zarar görenin ortak kusuru veya zarara razı olması, zarar verici işlem sonucu elde edilen menfaatler ve hakkaniyet ölçüleri nazara alınarak zarardan bir miktarın indirilerek tazminat miktarının belirlenmesi gerekir.

Sorumluluğa Karşı Güvence

Noterlik Kanunu’nun 38 inci Maddesi : Noterlik Kanunu’nun 38 inci maddesi, noterlik mesleğine başlayanların, noterliğin yıllık gayrisafi gelirinin başlangıçta yüzde beşi ve müteakip yıllarda yüzde biri oranında teminat yatırmalarını öngörmektedir. Teminatın, noterlerin görevleri dolayısıyla sebep, olabilecekleri zararlara ve bu yüzden hakların verilebilecek para cezalarına karşılık teşkil ettiği, aynı maddenin beşinci fıkrasında belirtilmiştir. Noter aleyhine Noterlik Kanunu’nun 162 inci maddesi gereğince açtığı tazminat davasını kazanan kimsenin elindeki ilamla birlikte Adalet Bakanlığı veya cumhuriyet savcılığına başvurması ve bu mercilerin de teminatın yatırılmış bulunduğu bankaya talimat vermesiyle ilgili bankanın ödemeyi yapması gerekir.

Hukuki Sorumluluk Fonu : Türkiye Noterler Birliği, tazminat ödemek zorunda kalan noterleri korumayı amaçlayan “Türkiye Noterler Birliği Hukuki Sorumluluk Fonu” adı altında bir fon kurmuş bulunmaktadır. Bu yönetmelik, noterin şahsi sorumluluğunu Türkiye Noterler Birliği’ne geçirmemektedir. Bu nedenle, zarar görenin Türkiye Noterler Birliği’nden bir talep hakkı bulunmamaktadır. Aleyhine açılan tazminat davasını kaybeden noterin ödemek zorunda kaldığı miktar, söz konusu Yönetmelikteki şartlar ve sınırlamalar dâhilinde, Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunun kararıyla, fondan kendisine ödenir

Malî Sorumluluk Sigortası : Mesuliyeti söz konusu olabilecek herkes, mesuliyetlerine karşı kendisini sigorta ettirebilir. Mesuliyet sigortası, hiçbir şekilde şahsın (noterin)sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bu, genel sigorta anlayışına da uygundur. Mesuliyet sigortalarında Sigortalayanın yaptığı, sigortalatanı tehlikenin zarar veren sonuçlarından kurtarmaktır.

Noterlerin Cezai Sorumluluğu / Görevle İlgili Suçlar

Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Suçlar

Noterlik Kanunu’nun 151 inci maddesinin birinci fıkrası, noterlerin, geçici yetkili noter yardımcılarının, kâtiplerin ve kâtip adaylarının noterlikteki görevleri, Türkiye Noterler Birliği organlarından görev alan noterlerin ise ayrıca bu görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı, eylemlerinin niteliğine göre Türk Ceza Kanunu’nun devlet memurlarına ait hükümleri uyarınca cezalandırılmalarını öngörmektedir.

Noterlik Kanunu’nda Düzenlenen Suçlar

Noter İşlemlerinde Tahrifat

Noterlik Kanunu’nda düzenlenen suçlardan ilki noter işlemlerinde tahrifat adı altında düzenlenen suçlardır. Buna göre; Eski tarihle evrak düzenleyen, yevmiye defterinde numara ayıran, harç, damga, kontrato veya sair vergiler ödenmelerine esas olarak düzenlediği beyannamelerde yahut bunlara eklenen makbuzlarda tahrifat yapan noter görevlileri ile kâtiplerine ve kâtip adaylarına Türk Ceza Kanunu’nca daha ağır bir ceza tayin edilmediği takdirde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve 1.000 liradan 3.000 liraya kadar ağır para cezası verilir.

Yasaklara Aykırı Hareket

Noterlik Kanunu’nun 50 inci maddesinin üçüncü fıkrası, noterlerin borsa oyunu oynamalarını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28 inci maddesinin birinci fıkrası anlamında ticaret yapmalarını, kefil olmalarını, kendilerine ait ücretlerden herhangi bir şekilde indirim yapmalarını, aracı kullanmalarını, reklam ve rekabet niteliğinde bir eylemde bulunmalarını ve her ne suretle olursa olsun noterlik ücreti hususunda kendi aralarında sözlü veya yazılı anlaşma yapmalarını yasaklamıştır. Noterlik Kanunu’nun 157 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince, bu yasaklara aykırı hareket eden noterlere ilk defasında 1.000 liradan 5.000 liraya kadar ağır para cezası verilir. Eylemin tekerrürü halinde ise verilecek ceza 3.000 liradan az olamaz.

Söz konusu yasaklara aykırı hareket eden noter bu eyleminde aracı kullanırsa, bu (aracı) kimseye de 500 liradan 2.000 liraya kadar ağır para cezası verilir. Eğer aracılık yapan, Türk Ceza Kanunu’nun uygulanmasında memur sayılan (T.C.K. m. 279) bir kimse veya noter kâtibi yahut kâtip adayı ise, ilk defasında 1.000 liradan 5.000 liraya kadar, tekerrür halinde ise 3.000 liradan az olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır.

Noterlikler Ortak Cari Hesabıyla İlgili Yükümlülükleri Yerine Getirmemek

Noter Odası Genel Kurulunca masrafların görevli notere ödenmesi, hesap bakiyesinin noterlere bölünmek veya gereken yerlere ödenmek üzere bankadan çekilmesi ve buna ilişkin diğer görevlerin yapılması hususunda görevlendirilen noterler, bu görevlerle ilgili kusurlu eylemleri diğer kanunlarca daha ağır bir cezayı gerektirmedikçe bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 500 liradan 2.000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.

Gözetim ve Denetim Görevinin İhlâli

Noterlik Kanunu’nun 160 ıncı maddesine göre; noterlik dairesinde çalışan kâtiplerin ve kâtip adaylarının görevlerinden dolayı işledikleri suçlara iştiraki bulunmadığı takdirde noter, bu kimseler üzerindeki gözetim ve denetim görevini yerine getirmediği sabit olmak koşuluyla, Türk Ceza Kanunu’nun 257/2 inci maddesi hükmüne göre sorumludur.

Notere ve Noter Görevlilerine Karşı İşlenen Suçlar

Noterler, geçici yetkili noter yardımcıları, noter vekilleri ile noter kâtipleri ve kâtip adaylarına karşı, noterlikteki görevleri (Türkiye Noterler Birliği organlarınca görev alan noterler ise ayrıca bu görevleri) sıradan veya görevleri sebebiyle işlenen suçlar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun Devlet memurları aleyhine işlenmiş suçlara ilişkin hükümleri uygulanır.

Noter Hakkında Soruşturma ve Kovuşturma

Soruşturma

Noter hakkında soruşturma yapılmasını gerektiren hallerde, soruşturmayı Adalet Bakanlığı, adalet müfettişlerine veya cumhuriyet savcılarına yaptırır (NK.m.124,I). Adalet müfettişliği veya cumhuriyet savcılıklarına herhangi bir şikâyet yapılır veya bu merciler noterin yolsuz bir işleminden haberdar olursa, derhal gerekli soruşturmayı yaparak düzenleyecekleri evrakı Adalet Bakanlığı’na gönderirler (NK.m.124,II). Adalet Bakanlığı, düzenlenen soruşturma evrakının suç niteliğinde olmayıp, disiplin kovuşturmasını gerektiren eylemlerle ilgili kısımlarının bir örneğini Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kuruluna intikal ettirir.

Kovuşturma

Kovuşturma İzni : Noterlerin, görevden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı kovuşturma yapılabilmesi Adalet Bakanlığı’nın iznine bağlıdır (NK.m.153).

Kovuşturma Usulü : Adalet müfettişleri veya mahalli cumhuriyet savcısı tarafından düzenlenen dosya Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne tevdi olunur. İnceleme sonunda kovuşturma yapılması gerekli görüldüğü takdirde (NK.m.153) dosya, suçun işlendiği yer Ağır Ceza Mahkemesine en yakın bulunan Ağır Ceza Mahkemesine gönderilir. Cumhuriyet savcısı beş gün içinde iddianamesini düzenleyerek dosyayı son soruşturmanın açılmasına veya açılmamasına yer olmadığına karar vermek üzere Ağır Ceza Mahkemesine verir. İddianamenin bir örneği, Ceza Muhakemeleri Usul Kanununun hükümleri uyarınca, hakkında kovuşturma yapılan notere tebliğ olunur. Bu tebliğ üzerine noter, kanunda yazılı süre içinde bazı delillerin toplanmasını ister veya kabule değer bir istemde bulunursa nazara alınır. Gerekirse soruşturma Başkan tarafından derinleştirilir.

İtiraz Hakkı : Kovuşturma sırasında suçun işlendiği yer veya ona en yakın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararlara karşı cumhuriyet savcısı veya sanık tarafından gelen hükümler uyarınca itiraz olunabilir. Bu itiraz, suçun işlendiği yer Ağır Ceza Mahkemesi hariç olmak üzere, itiraz edilen kararı veren mahkemeye en yakın Ağır Ceza Mahkemesince incelenir. (NK.m.155)

Ağır Cezayı Gerektiren Suçüstü Hali : Noterlik Kanunu’nun 156’ıncı maddesi gereğince, ağır cezayı gerektiren bir suçüstü halinde, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun genel hükümleri uygulanır.

Noterlerin Disiplin Sorumluluğu

Disiplin Cezasını Gerektiren Suçlar

Noterlik Kanunu’nda, noterlere disiplin cezası verilmesini gerektiren durumlar genel ifadelerle bu Kanunun 125 inci maddesinde belirtilmiş,

  • Mesleğin vakar ve onuruna aykırı eylem ve hareketlerde bulunmak,
  • Görevi yapmamak veya kusurlu olarak yapmak,
  • Görevin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunmak.

Disiplin Cezaları Noterlere verilecek disiplin cezaları Noterlik Kanunu’nun 126 ıncı maddesinde sayılmıştır. Buna göre söz konusu cezalar şunlardır;

  • Uyarma;notere görevinde daha dikkatli davranması gerektiğini yazı ile bildirmektir (NK.m.126/A).
  • Kınama; Notere, görevinde veya davranışında kusurlu sayıldığını yazı ile bildirmektir (NK.m.126/B).
  • Para Cezası; 250 liradan 5.000 liraya kadardır (NK.m.126/C)
  • Geçici Olarak İşten Çıkarma: Noteri, sıfatı saklı kalmak şartıyla bir aydan altı aya kadar görevinden yaklaştırmaktır (NK.m.126/D).
  • Meslekten Çıkarma: Bir daha atanmamak üzere noterlikten çıkarmaktır (NK.m.126/E).

Noterlik Kanunu’nun 127 inci maddesinin üçüncü fıkrasında bu husus “Disiplin Kurulu vereceği cezayı, sıraya bağlı kalmaksızın serbestçe takdir eder” şeklinde ifade edilmiştir. Noterlik Kanunu’nun 157 inci maddesine göre iki defa hüküm giyen notere “Meslekten Çıkarma Cezası” verilmesi zorunludur. Ancak kanunun açıkça emrettiği hallerde “meslekten çıkarma cezası”nın verilmesi zorunludur. (NK.m.127.I)

Herhangi bir disiplin cezası aldıktan sonra beş yıl içinde, kendisine aynı disiplin cezasının verilmesini gerektiren bir eylem veya harekette bulunan notere, 126 ıncı maddedeki sıraya göre daha ağır olan cezalardan birisi verilir (NK.m.127,IIIII,c.2).

Disipline İlişkin Usul Hükümleri

Disiplin Mercii : Noterlik Kanunu’nun 130 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince, noterler hakkındaki disiplin kovuşturması Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu tarafından yapılır.

Kovuşturma Usulü : Disiplin Kurulu şikâyet veya ihbar üzerine çalışır. Herhangi bir şikâyet veya ihbar Disiplin Kuruluna, Adalet Bakanlığı veya Türkiye Noterler Birliği tarafından intikal ettirilir (NKY.m.129,I). Kendisine bir şikâyet veya ihbar intikal eden Disiplin Kurulu öncelikle konunun kovuşturmaya değer olup olmadığı hakkında bir karar verir. (NK.m.130,III;NKY.m.129,II) Disiplin Kurulu kovuşturmaya yer olduğuna karar verirse, bu işi incelemek için bir üyesini görevlendirir. Bu üye, delilleri toplar, gerekli gördüğü kimselerin ifadelerini yeminli olarak alır ve şikayet olunan noterin savunmasını da aldıktan sonra dosyayı bir rapor ile birlikte kurula verir. Bu raporun en geç üç ay içinde kurula vermesi gerekir. Ancak, işin gerektirdiğine kanaat getirildiği takdirde, bu süre, kurul tarafından iki ay daha uzatılabilir. Kurul, raporun kendisine verilmesinden itibaren en geç iki ay içinde işi sonuçlandırmak zorundadır (NK.m.132;NKY.m.130). Kovuşturma yapan üyenin incelemesini tamamlayıp, raporunu Disiplin Kuruluna vermesinden sonra, ilgili noter talep etmiş ise, Kurul, incelemenin duruşmalı olarak yapılmasına karar verir. Duruşma gizli olarak yapılır. Davetiye tebliğine rağmen noter duruşmaya gelmez veya bir vekil göndermezse, duruşmaya yokluğunda devam edilir. Ancak, duruşmaya yoklukta devam edilebilmesi için bu hususun davetiyede belirtilmesi gerekir. Duruşmaya ilk incelemeyi yapan üyenin raporunu okuması ile başlanır (NK.m.133; NKY.m.131).

Disiplin Kurulu, delillerin nasıl gösterileceği ve inceleneceğini, istek veya vazgeçmeye yahut evvelce verilmiş kararlara bağlı kalmaksızın takdir ve tayin eder (NK.m.134,I). Tanık veya bilirkişilerin duruşmaya çağırılmasına veya üyelerden biri tarafından dinlenilmesine yahut yazılı ifadesinin okunması ile yetinilmesine kurul karar verir. Ancak, inceleme konusu olayın delili, yalnızca bir tanığın kişisel bilgisinden ibaret ise, bu tanık herhalde dinlenir. (NK.m.135). Tanıklar ve bilirkişiler Tebligat Kanunu hükümlerine göre çağrılır (NK.m.138,I).

Disiplin Kurulunun Kararı : Disiplin Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir (NK.m.134,II). Duruşmalı veya duruşmasız olarak yapılan inceleme sonunda noter hakkında verilen kararın birer örneği ilgililere ve noterin bulunduğu yer cumhuriyet savcısına bildirilir (NK.m.140,I).

Disiplin Kurulu Kararına İtiraz : İlgililer veya cumhuriyet savcısı, bu kararın kendilerine tebliğinden itibaren onbeş gün içinde, doğrudan doğruya veya Türkiye Noterler Birliği aracılığıyla Adalet Bakanlığı’na verecekleri bir dilekçe ile bu karara itiraz edilebilir. (NK.m.140,II). Bakanlığın kararlarına karşı ilgili veya Türkiye Noterler Birliği Danıştay’a başvurabilirler (NK.m.141,IV).

Disiplin Kurulu Kararının Yerine Getirilmesi : Kurulun disiplin cezası verilmesine ilişkin kararları kesinleşmedikçe uygulanmaz (NK.m.143).


Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
25 Mayıs 2024 Cumartesi