Hukukun Temel Kavramları 1 Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Kişi, Kişi Türleri Ve Kişiliğin Korunması

1. Soru

Bir disiplin olarak hukuk, kaça ayrılmaktadır?

Cevap

Bir disiplin olarak hukuk, ikiye ayrılarak incelenebilir. Hukukun kişiler arası ilişkileri konu alan kısmına Özel Hukuk, kişiler ile devlet veya devleti oluşturan kurumlar arası ilişkileri düzenleyen kısmına ise Kamu Hukuku adı verilir.


2. Soru

Kişiler arasındaki ilişkileri konu alan özel hukukun, kapsadığı ilişkiler bakımından en geniş dalı hangisidir?

Cevap

Medeni hukuk.


3. Soru

Türk Medeni Kanunu’nun başlangıç bölümünü takip eden ilk kitap hangisidir?

Cevap

Kişiler Hukuku.


4. Soru

Kişiler hukukunun ana kavramları nelerdir?

Cevap

Kişiler hukukunun ana kavramları;

 • Kişi
 • Gerçek Kişi
 • Tüzel Kişi
 • Kişilik
 • Kişilik Hakkı’dır.

5. Soru

Hukuksal anlamda “kişi” kavramı nasıl anlatılabilir?

Cevap

Hukukçu olmayanlar için kişi kelimesi ile kastedilen insandır. Hukuksal anlamda ise kişiden söz edildiğinde kastedilen ise sadece insanlar değildir. Hukuki anlamda kişi ile haklara ve borçlara sahip olabilen varlıklar ifade edilmektedir. Bu nedenle hukuki anlamda kişi doğal bir kavram olmayıp, hukuki bir kavramdır. Başka bir ifade ile hukuk düzeni hangi varlıkların kişi olarak kabul edilebileceğini belli koşullar altında belirlemiştir. Hakları kullanan ve borç altına girebilen varlıklar, hukuki anlamda kişi olarak kabul edildiğine göre, hukuki anlamda kişinin iki yönlü olduğu anlaşılmaktadır. Haklara sahip olabilmek ve kullanmak hukuki anlamda kişinin aktif yönünü, borç altında bulunmak ise pasif yönünü oluşturmaktadır.


6. Soru

Hukuk düzenimize göre hukuki anlamda kişiler kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?

Cevap

Hukuk düzenimiz, hukuki anlamda kişileri ikiye ayırmaktadır. Bunlar; Gerçek ve Tüzel Kişiler başlığını taşımaktadır.


7. Soru

Hak sahibi olabilen ve borç altına girebilen gerçek kişilerin sadece insanlar olduğu; Medeni Kanun’un hangi maddesinde kabul edilmektedir?

Cevap

Medeni Kanun’un 8. Maddesinde kabul edilmektedir. Buna göre söz konusu maddede; “Her insanın hak ehliyeti vardır. Buna göre bütün insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde, haklara ve borçlara ehil olmada eşittirler.” denmiştir.


8. Soru

Tüzel kişilik nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Bir araya gelerek ayrı bir varlık kazanan kişi toplulukları ya da mal toplulukları tüzel kişilik olarak ifade edilebilir.


9. Soru

Geniş anlamda kişilik nedir?

Cevap

Geniş anlamda kişilik, hak sahiplerinin bütün durumlarını, yani hak ve borçlara sahip olabilmenin yanında ayrıca “şahsi halleri”, hak ve borçlara sahip olabilmek için hukuki işlem yapabilme ehliyetini ve hukuken değer taşıyan bedensel, manevi ve ekonomik varlıkları içine alan bir kavramdır.


10. Soru

Gerçek kişiliğin kazanılması hangi şartlara bağlanmıştır?

Cevap

Tam doğum ve sağ doğum.


11. Soru

Doğum olayı, gerçekleşmesinden itibaren en geç kaç ay içerisinde nüfus memuruna bildirilmek zorundadır?

Cevap

En geç 1 ay içerisinde bildirilmesi gerekmektedir.


12. Soru

Çocuk, hak ehliyetini hangi andan başlayarak elde eder?

Cevap

Medeni Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasında, “Kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölümle sona erer.” şeklinde belirtilmektedir.


13. Soru

Gaiplik nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Kişinin ölüp ölmediği konusunda emin olamadığımız bazı durumlarda kanun koyucumuz kişinin ölümü hakkında kuvvetli şüphenin bulunduğunu gözeterek, bazı şartların gerçekleşmesi ile kişinin ölümüne mahkemece karar verileceğini kabul etmiştir. Bu durum kişiliğin hukuki yolla sona erdirilmesi olup, gaiplik olarak adlandırılmaktadır.


14. Soru

Gerçek kişiliğin sona ermesi hangi iki durumda gerçekleşmektedir?

Cevap

Ölüm ve gaiplik.


15. Soru

Ölümden sonra kişinin cesedi üzerinde tasarrufta bulunabilmek hangi iki durumun gerçekleşmesi halinde mümkündür?

Cevap

Bu iki durum şu şekildedir:

 • Organ Nakli Kanunu’nun 6.maddesine göre, kişinin ölmeden önce kendi beyanı ile cesedi üzerinde tasarrufta bulunulmasına izin vermesi. Örneğin, kişi sağlığında, öldükten sonra böbreklerinin alınmasına rıza gösterebilir.
 • Kişi öldükten sonra yakın akrabalarının, ahlaka ve kamu düzenine aykırı olmamak şartıyla, ceset üzerinde tasarrufta bulunulmasına rıza göstermesi.

16. Soru

Ölüm karinesinden yararlanılabilmesi için hangi durumlar aranmaktadır?

Cevap

Bu karineden yararlanılabilmesi için, cesedin bulunmamasına rağmen kişinin, ölümüne kesin gözle bakılmayı zorunlu kılan bir durumda kaybolması aranmaktadır.


17. Soru

Gaiplik kararının verilebilmesi için gerekli maddi şartlar nelerdir?

Cevap

 • Süre
 • İlgililerin talebi
 • İlan


18. Soru

Gaiplik kararı verilmesini mahkemeden talep edebilecek olanlar kimlerdir?

Cevap

 • Yasal mirasçılar
 • Atanmış mirasçılar
 • Lehine vasiyet yapılmış olanlar
 • Mirastan mahrum kalanlar
 • Askerlik şubesi
 • Alacaklılar
 • Hazine


19. Soru

Hazinenin gaiplik kararı için talepte bulunabilmesi hangi şartların sağlanmış olmasına bağlıdır?

Cevap

Medeni Kanun’un 588. Maddesine göre hazinenin gaiplik kararı için talepte bulunabilmesi, gaibin mallarının 10 seneden beri mahkemece idare edilmiş olmasına ve gaipliği istenen kişinin 100 yaşını doldurmuş olmasına bağlıdır.


20. Soru

Gaiplik kararı verilmesi konusunda görevli mahkeme hangisidir?

Cevap

Sulh hukuk mahkemesi


21. Soru

Hak ehliyeti nedir?

Cevap

Hak ehliyeti, kişinin hak ve borçlara sahip olabilme ehliyetidir.


22. Soru

Medeni Kanun’un 8. Maddesinde “Her insanın hak ehliyeti vardır.” şeklinde ifade edilen ilkesi hak ehliyetinin hangi ilkesiyle ilişkilidir?

Cevap

Genellik ilkesi.


23. Soru

Hak ehliyetini kısıtlayan düzenlemeler nelerdir?

Cevap

 • Yaş
 • Cinsiyet
 • Ayırt etme gücü
 • Akıl hastalığı
 • Şeref ve haysiyete aykırılık ile mahkumiyet kararı
 • Nesep
 • Yabancılık
 • Hakim tarafından farklılık yaratılması


24. Soru

Fiil ehliyeti nedir?

Cevap

Fiil ehliyeti, bir kişinin kendi fiilleri ile lehine haklar ve aleyhine borçlar yaratabilmesi ehliyetidir.


25. Soru

Fiil ehliyetinin hak ehliyetinden farkları nelerdir?

Cevap

 • Hak ehliyetinin kazanılması için sağ ve tam doğum şartı aranır. Buna karşılık fiil ehliyetine sahip olmak için sağ ve doğum yeterli değildir.
 • Hak ehliyetine sahip olmak için herhangi bir davranışta bulunmaya gerek duyulmadığı için pasif bir ehliyettir. Buna karşılık fiil ehliyetini kullanabilmek belli davranışlarda bulunmayı gerektirdiğinden aktif bir ehliyettir.
 • Hak ehliyeti doğumla kazanılır. Fiil ehliyeti ise daha sonra kazanılabilir. Kişi, belirli niteliklere sahip olduğu anda bu ehliyeti kazanır.
 • Her insan hak ehliyetine sahiptir. Ancak fiil ehliyetine herkes sahip olamaz.


26. Soru

Bir kişinin fiil ehliyetine sahip olması için hangi şartlar aranmaktadır?

Cevap

Bir kişinin fiil ehliyetine sahip olması için; ergin olması, ayırt etme gücüne sahip olması ve kısıtlı olmaması aranır.


27. Soru

Yargısal erginlik kazanılabilmesi için hangi şartlar aranmaktadır?

Cevap

 • 15 yaşın tamamlanmış olması
 • Küçüğün isteği
 • Velinin izni
 • Küçüğün menfaati
 • Mahkeme kararı


28. Soru

Fiil ehliyetine göre gerçek kişiler nasıl sınıflandırılmaktadır?

Cevap

 • Tam ehliyetliler
 • Tam ehliyetsizler
 • Sınırlı ehliyetliler
 • Sınırsız ehliyetsizler


29. Soru

Ayırt etme gücüne sahip olan küçükler ve ayırt etme gücüne sahip olan kısıtlılar fiil ehliyetine göre gerçek kişilerden hangi sınıfa girmektedir?

Cevap

Sınırlı ehliyetsizler.


30. Soru

Sınırlı ehliyetsizlerin yasal temsilcinin rızası aranmaksızın yapabileceği hukuki işlemler nelerdir?

Cevap

 • Kendilerini borç altına sokmayan ve karşılıksız kazandırıcı işlemleri tek başına yapabilirler.
 • Şahsa sıkı sıkıya bağlı haklarını bizzat kullanabilirler. Bununla birlikte evlenme, nişanlanma, tanıma, ismin değiştirilmesi taleplerinde yasal temsilcinin rızası aranmaktadır.
 • Kendisine yasal temsilcisi tarafından bir meslek veya sanatla uğraşmasına açıkça veya örtülü olarak izin verilen sınırlı ehliyetsizler, bu sanat ve mesleğin gerektirdiği her türlü olağan işlemleri tek başlarına yapabilirler.


31. Soru

Kişilik hakkı nedir?

Cevap

Hukuk düzeninin korumaya değer bulduğu ölçüde olmak üzere, hem doğrudan doğruya hukuki hem de maddi, manevi ve iktisadi nitelikteki hakların tamamını ifade eder.


32. Soru

Kişinin manevi bütünlük üzerindeki hakları ile ifade edilmek istenen nedir?

Cevap

Manevi bütünlük üzerindeki haklar daha çok kişinin toplumla olan ilişkilerinden kaynaklanan değerlerdir. Bu kategoriye giren haklarda bir kişinin manevi varlıkları, örneğin şeref ve haysiyeti, ismi, resmi, özgürlükleri, sırları ve inançları söz konusudur. O halde herkes, başkaları tarafından şeref ve haysiyetinin zedelenmemesini, sırlarının açıklanmamasını, örneğin mektuplarının okunmamasını, telefon görüşmelerinin dinlenmemesini isteme yetkisine sahiptir.


33. Soru

Kişilik haklarının başlıca özellikleri nelerdir?

Cevap

 • Kişilik hakları mutlak hak niteliği taşımaktadır. Bu nedenle saldırıda bulunan herkese karşı ileri sürülebilirler.
 • Kişilik hakları manevi varlıklara ilişkindir, doğrudan doğruya ekonomik değerleri yoktur. Ancak kişilik hakkına saldırı dolayısıyla bazı parasal sonuçlar doğabilir.
 • Kişilik hakları kişinin kişiliğinden ayrılmaz bir karakter taşımaları sebebiyle vazgeçilmesi ve devredilmesi mümkün değildir. Bu nedenle bu haklar şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardandır.
 • Kişilik hakları icra takibinin konusu olamaz ve haczedilemez.
 • Bu hakların kural olarak mirasçıya geçmesi de mümkün değildir.
 • Kişilik hakları zaman aşımına uğramaz ve hak düşürücü süre işlemez.


34. Soru

Kişilik haklarının kapsamını hangi haklar oluşturmaktadır? 

Cevap

Kişilik haklarının kapsamını; maddi bütünlük üzerindeki haklar, manevi bütünlük üzerindeki haklar ve iktisadi bütünlük üzerindeki haklar oluşturmaktadır.


35. Soru

Kişilik hakkının konusunu hangi kavramlar oluşturmaktadır?

Cevap

 • Ad
 • Hayat, sağlık ve vücut bütünlüğü
 • Kişinin şeref ve haysiyeti
 • Özel hayat
 • Resim ve ses
 • Kişinin sırları


36. Soru

Kişinin hayat, sağlık ve vücut bütünlüğü hakkı ile kast edilen nedir?

Cevap

Kişinin hayatı, sağlığı ve vücut tamlığı kişiliğine dahildir. Kişinin hayat, sağlık ve vücut bütünlüğü üzerindeki hakkı, kişilik hakkına dahil olduğu için mutlak hak niteliğindedir. Bu bakımdan kural olarak kişinin rızası olmadan bunlara yapılan herhangi bir müdahale, onun yararına olsa da hukuka aykırıdır ve dolayısıyla da kişilik hakkına bir saldırı niteliğindedir. Ancak şu hususu da önemle belirtmek gerekir ki; kişinin rızası her müdahaleyi hukuka aykırı olmaktan çıkarmaz. Kişinin hayatı, sağlığı veya vücut bütünlüğüne yapılacak herhangi bir saldırıda rızanın hukuka aykırılığı ortadan kaldırabilmesi için, saldırının ahlaka, adaba ve kamu düzenine aykırı olmaması gerekir.


37. Soru

Kişilik hakkının korunması ile ilgili yapılan düzenlemeler hangi alanlarda gerçekleşmiştir?

Cevap

Kişilik hakkının korunması sadece Medeni Kanun'da değil; Anayasa, Ceza Hukuku, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku ve Basın Hukuku gibi alanlarda da kişilik hakkının korunmasına yönelik düzenlemeler getirilmiştir.


38. Soru

Medeni Kanun’da yer alan hükümlerle kişilik, hangi tür saldırılara karşı korunmaktadır?

Cevap

Medeni Kanun’da yer alan hükümlerle kişilik, iki tür saldırıya karşı korunmaktadır. Medeni Kanun’un 23. maddesi kişiliği, hukuki işlemle saldırıya karşı korumakta; 24. maddesi ise haksız fiille yapılan saldırıya karşı korumaktadır.


39. Soru

Medeni Kanun’un 23. Maddesinde yer alan kişiliğin hak ve fiil ehliyeti ve özgürlükler yönünden koruyan, vazgeçme ve aşırı sınırlamaya karşı kenar başlığı altındaki hükümler nelerdir?

Cevap

Söz konusu maddeye göre kişilik şu bakımlardan korunmaktadır: “Kimse hak ve fiil ehliyetinden kısmen de olsa vazgeçemez. Kimse özgürlüklerinden vazgeçemez veya onları hukuka ya da ahlaka aykırı sınırlayamaz. Yazılı rıza üzerine insan kökenli biyolojik maddelerin aşılanması ve nakli mümkündür. Ancak biyolojik madde verme borcu altına girmiş olandan edimini yerine getirmesi istenemez; maddi ve manevi tazminat isteminde bulunulamaz.” 


40. Soru

Medeni Kanun’un 23. Maddesinde yer alan hükmün amacı nedir?

Cevap

Hükmün amacı, kişileri önce kendilerine karşı korumak ve kişilerin serbest iradeleriyle düzenleyebilecekleri hukuki işlemlerin sınırını çizmektir. Görüldüğü üzere, kimse medeni haklardan ve onları kullanmaktan kısmen de olsa vazgeçemez. Ayrıca kimse özgürlüğünü devredemeyeceği gibi onu hukuka ve ahlaka aykırı olarak sınırlayamaz. Bu hüküm ile sağlanan korumanın konusuna sadece hak ve fiil ehliyetinin ve özgürlüklerin girdiğini söylemek doğru olmaz. Kişilik hakkının kapsamına giren tüm kişisel değerlerin bu madde ile korunduğunu kabul etmek gerekmektedir.


41. Soru

Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırının tespitinde hâkime Medeni Kanun’un 24. Maddesinin 2. Fıkrası yol göstericidir. Buna göre bu kanun maddesinin içeriği nedir?

Cevap

Medeni Kanun’un 24. Maddesinin 2. fıkrasına göre; “Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel ya da kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik hakkına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır.”


42. Soru

Kişilik hakkını koruyan davalar hangileridir?

Cevap

 • Saldırıya son verilmesi (durdurma) davası
 • Saldırı tehlikesinin önlenmesi davası
 • Saldırının hukuka aykırılığının tespiti davası
 • Maddi tazminat davası
 • Manevi tazminat davası
 • Saldırıdan elde edilen kazancın verilmesi davası


43. Soru

Kişiliği koruyan davalarda yetkili mahkeme neresidir?

Cevap

Kişiliği koruyan davalarda yetkili mahkemenin neresi olduğu Medeni Kanun’un 25. Maddesinin 5. Fıkrasında düzenlenmiştir. Söz konusu hükme göre; davacı bir seçim hakkına sahiptir. Şöyle ki; davacı davayı isterse kendi yerleşim yeri mahkemesinde, isterse davalının yerleşim yeri davalının yerleşim yeri mahkemesinde açabilir.


44. Soru

Kişilik hakkına saldırı tehlikesinin önlenmesi davası hangi şartlarda açılabilir?

Cevap

Bu dava kişiliğe saldırının henüz başlamadığı fakat saldırı tehlikesinin bulunduğu hallerde açılır. Söz konusu davanın amacı, kişiliğe yapılacak olan saldırıyı henüz başlamadan, tehlike halindeyken engellemektir.


45. Soru

Tüzel kişilik ne demektir?

Cevap

Hukuk düzeni, insanlar dışında bazı insan toplulukları ve mal topluluklarını da kişi olarak kabul etmiştir. Ortak bir amacın sürekli olarak gerçekleşmesini sağlayacak örgütlenmeye sahip kişi veya mal topluluklarına birleşen kişi veya malı tahsis eden kişiden bağımsız bir kişilik tanınmıştır. İşte bu tür kişi veya mal toplulukları “tüzel kişiler” diye tanımlanmıştır.


46. Soru

Tüzel kişilerin çeşitleri nelerdir?

Cevap

 • Kamu hukuku tüzel kişileri
 • Özel hukuk tüzel kişileri
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri


47. Soru

Özel hukukta tüzel kişiler kazanç paylaşmak amacı güdüp gütmemelerine göre nasıl bir ayrıma tutulmuştur

Cevap

 • Kazanç paylaşma amacı güden tüzel kişiler
 • Kazanç paylaşmak amacı gütmeyen tüzel kişiler


48. Soru

Hukuk düzenimizde tüzel kişilerin kuruluşunda hangi sistemler benimsenmiştir?

Cevap

 • Serbest kuruluş sistemi
 • İzin sistemi
 • Normatif sistem


49. Soru

Tüzel kişiliğin sona ermesi nasıl gerçekleşmektedir?

Cevap

Medeni kanun bütün tüzel kişilere ilişkin olarak ortak bir sona erme sebebi kabul etmemiştir. Her bir tüzel kişi için ayrı sona erme sebepleri düzenlenmiştir. Tüzel kişi bu hükümlere göre 3 şekilde sona erebilir. Ya kanunda belirtilen belirli sebeplerin gerçekleşmesiyle kendiliğinden sona erer veya kendi kendini feshederek sona erdirir ya da mahkeme kararı ile sona erer.


50. Soru

Hukuken kişi kavramının aktif ve pasif yöne nedir?

Cevap

Haklara sahip olabilmek ve kullanmak hukuki anlamda kişinin aktif yönünü, borç altında bulunmak ise pasif yönünü oluşturmaktadır.


51. Soru

Kişilik ne zaman kazanılır?

Cevap

Kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölümle sona erer.


52. Soru

Kişiliğin kazanılmasında tam doğum ile kast edilen nedir?

Cevap

Tam doğum, çocuğun annenin bedeninden tamamen ayrılmasıdır. Ancak doğumun hangi andan itibaren tamamen gerçekleşmiş sayılacağına ilişkin bir kanun hükmü yoktur. Bununla birlikte genel olarak kabul edilen görüş, göbek kordonunun kesilmiş olmasına bakılmaksızın, çocuğun bütün organlarının annenin bedeninden ayrılmış olmasının tam doğumun kabul edilebilmesi için yeterli olduğunu belirtmektedir.


53. Soru

Gerçek kişilik ne zaman başlar?

Cevap

Çocuk hak ehliyetini, sağ doğmak koşuluyla, ana rahmine düştüğü andan başlayarak elde eder.


54. Soru

Gerçek kişilik nasıl sona erer?

Cevap

Gerçek kişilik ölüm veya gaiplik ile sona erer.


55. Soru

Birlikte ölüm karinesi nedir?

Cevap

Birden fazla kişiden hangisinin önce veya sonra öldüğü ispat edilemezse, hepsi aynı anda ölmüş sayılır. Buna birlikte ölüm karinesi denir.


56. Soru

Ölüm karinesi nedir?

Cevap

Bir kimse, ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumlar içinde kaybolursa, cesedi bulunamamış olsa bile gerçekten ölmüş sayılır. Buna ölüm karinesi denir.


57. Soru

Gaiplik kararı hangi durumlarda verilir?

Cevap

Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilir.


58. Soru

Gaiplik kararının alınabilmesi için gereken süre ne kadardır?

Cevap

Kişinin ölüm tehlikesi içinde kaybolması halinde, hakkında gaiplik kararı verilebilmesi için bu olayın üzerinden en az 1 yıl geçmiş olması gerekir.

Kendisinden uzun zamandan beri haber alınamaması sebebiyle kişi hakkında gaiplik kararı verilebilmesi için ise kişiden en son haber alınma tarihinden sonra en az 5 yıldır hiçbir haber alınamamış olması gerekir.


59. Soru

Mahkemeden gaiplik kararı talep edebilecek kişiler kimlerdir?

Cevap

 • Yasal Mirasçılar
 • Atanmış Mirasçılar
 • Lehine Vasiyet Yapılmış Olanlar
 • Mirastan Mahrum Kalanlar
 • Askerlik Şubesi
 • Alacaklılar
 • Hazine


60. Soru

Gaiplik kararında görevli mahkeme neresidir?

Cevap

Gaiplik kararı isteğine ilişkin uyuşmazlık, çekişmesiz yargı işi niteliğinde olup Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.


61. Soru

Gaiplik istemi hangi hallerde düşer?

Cevap

Gaipliğine karar verilecek kişi, ilân süresi dolmadan ortaya çıkar veya kendisinden haber alınırsa ya da öldüğü tarih tespit edilirse gaiplik istemi düşer.


62. Soru

Ayırt etme gücü kişinin hak ehliyetini etkiler mi?

Cevap

Ayırt etme gücü hak ehliyetine sahip olmanın bir şartı olmamakla birlikte, ayırt etme gücü olmayanların bazı hakları Medeni Kanunumuzda kısıtlanmıştır. Örneğin, ayırt etme gücüne sahip olmayanlar evlenemez.


63. Soru

Erginlik nasıl kazanılır?

Cevap

Kişi 18 yaşını tamamlamakla ergin sayılır. Normal erginlik yaşının her ne kadar 18 yaşın tamamlanılması ile kazanılabileceği belirtilmişse de, Medeni Kanun’un 11. maddesinin
2. fıkrasına göre ve 12. maddesine göre 18 yaşının doldurulmasından önce de erginliğin kazanılabileceği düzenlenmiştir. Evlenme sonucu veya mahkeme kararı ile 18 yaşın tamamlanmasından önce erginlik kazanılabilir.


64. Soru

Mahkeme kararı ile erginliğin kazanılabilmesi için aranan şartlar nelerdir?

Cevap

1. 15 yaşın tamamlanmış olması
2. Küçüğün isteği
3. Velinin izni
4. Küçüğün menfaati
5. Mahkeme kararı


65. Soru

Tam ehliyetsizler kimlerdir?

Cevap

Ayırt etme gücü bulunmayan kişilerdir. Ayırt etme gücünün bulunmadığı durumda, diğer iki şarttan birisinin de var olup olmadığına bakılmaksızın, kişi tam ehliyetsiz olarak nitelendirilir.


66. Soru

Kişilik hakkı devredilebilir mi?

Cevap

Kişilik hakları icra takibinin konusu olamaz ve haczedilemez. Bu hakların kural olarak mirasçıya geçmesi de mümkün değildir.


67. Soru

Saldırıya son verilmesi davası ne zaman açılabilir?

Cevap

Durdurma davası, saldırının başlamış ve devam ediyor olması halinde açılır. Amacı, devam etmekte olan saldırıya son verilmesini sağlamaktır. Bu davanın açılabilmesi için sadece saldırının hukuka aykırı olması yeterlidir. Failin kusurunun bulunması veya bir zararın doğmuş olması aranmaz. Saldırı devam ettiği sürece dava zamanaşımına uğramaz.


69. Soru

Kazanç paylaşma amacı gütmeyen özel hukuk tüzel kişileri nelerdir?

Cevap

Bunlar dernekler ve vakıflardır. Dernekler kazanç paylaşma amacı gütmeyen kişi topluluklarıdır. Vakıflar ise belli bir amaca tahsis edilmiş mal topluluklarıdır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi