Toplumsal Yaşamda Aile Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Ailenin İşlevleri

1. Soru

Aile bireylerinin birbirlerinin ilgi ve etkinliklerine katılmalarını, duygusal destek vermelerini, duygusal katılım olarak değerlendiren kişiler kimlerdir?

Cevap

Epstein ve Bishop


2. Soru

Aileyi tanımlamak neden imkansızdır?

Cevap

Ailenin çok basit görüntüsü içerisinde son derece kompleks, karmaşık bir yapısının olması aileyi her yönü ile tanımlayabilecek bir tanımın yapılmasını imkansız hale getirmektedir.


3. Soru

Aile yapısının incelenmesinde sözü edilen bu yapısal-işlevselci yaklaşım nedir?

Cevap

Toplum bilimdeki yapısal-işlevci yaklaşım olarak belirtilen bu kavram aslında, biyoloji biliminden ve bu bilim dalının kavramlarından kaynaklanmıştır. Yapısal-işlevci yaklaşım, toplum yapısının birbiriyle bağlantılı öğelerden oluştuğu ve her öğenin bir işlevi bulunduğu, öğeler ve işlevlerin birbirlerini etkilediği, öğelerden birinde oluşacak aksaklığın tüm sistemi etkileyeceği varsayımına dayanmaktadır.


4. Soru

Hemen her toplumda kabul görmüş olan yaygın aile görüşü nedir?

Cevap

Ailenin güçlendikçe toplumunda güçleneceği ve daha mutlu huzurlu bir yaşam sürerek yıkılmadan sonsuza kadar yaşayacağı yönündedir. Aslında yaygın kabul gören bu görüş bugüne kadar değişik toplumlarda değişik zamanlarda yaşanan bir çok olay ile kanıtlanmış ve geçerli olduğu bizzat yaşanarak öğrenilmiştir.


5. Soru

Ailenin temel işlevi nedir ?

Cevap

Bireyin psikolojik gelişimini ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamaktır. Aile bireyin psikolojik ihtiyaçlarını karşılamada ve onun bir kimlik oluşturmasında etkili olmaktadır. Aile ayrıca, bireye öğrettiği rol ile de ona aile içinde de statü kazandırmaktadır. Dolayısı ile birey toplumsal yapı içinde rol ve statü kazanmayı da temelde aileden öğrenmektedir.


6. Soru

Defleura göre aile kurumunun tarih boyunca değişmeyen iki temel amacı nedir?

Cevap

Toplumun biyolojik ve kültürel sürekliliğini sağlamaktır. Aile bu amaçların gerçekleşmesi yönünde evrensel nitelikte görevler üstlenmiştir.


7. Soru

Murdock çekirdek aileyi temel aile yapısı olarak kabul ederek; çekirdek ailenin dört temel görevi olduğunu belirtmektedir. Murdock’a göre bu görevleri yerine getirebilecek başka bir kurum bulunmamaktadır. Murdock ve Yorburg’a göre aile dışında başka bir kurum tarafından yerine getirilmesi mümkün olmayan bu görevler nelerdir?

Cevap

• Cinsel ihtiyaçların karşılanması • İnsan soyunun devamı • Ekonomik iş birliği • Çocukların eğitimi ve sosyalleşmesi


8. Soru

Lewis, Beavers, Gosselt ve Philipe göre fonksiyonel aile nedir?

Cevap

Aile içi işlevlerini beklenen düzeyde yerine getiren aileleri, fonksiyonel aileler.


9. Soru

Lewis, Beavers, Gosselt ve Philipe göre fonksiyonel olmayan aile nedir?

Cevap

Aile içi etkileşim bozuk olduğu için işlevlerini yerine getiremeyen aileleri de fonksiyonel olmayan aileler olarak tanımlamışlardır.


10. Soru

Fonksiyonel yapıya sahip olan ailenin özellikleri nelerdir?

Cevap

• Bireyleri arasında açık iletişim ve kendiliğinden etkileşim, • Bireysel fikirlere ve kişisel farklılıklara saygı duyulması, • Bireylerin birlikte olmaktan zevk almaları, • Aile bireylerinin hemen her konuda birbirlerini desteklemeleri, Ailenin çok basit görüntüsü içerisinde son derece kompleks, karmaşık bir yapısı bulunmaktadır.


11. Soru

Fonksiyonel yapıya sahip olmayan ailenin özellikleri nelerdir?

Cevap

• Aile bireylerinde egoizmin hakim olması, • Aile bireyleri arasında iletişimin ve duygusal sorunların saklı kalması, • Aile bireyleri arasında açık ve net etkileşimin olmaması, • Aile bireylerinin birbirlerine karşı olan davranışlarının gerçek ve samimi olmayıp sahte olması


12. Soru

Yurttaş a göre ailenin 5 temel fonksiyonu nedir?

Cevap

1. Biyolojik fonksiyon 2. Ekonomik fonksiyon 3. Sosyal fonksiyon 4. Kültürel fonksiyon 5. Psikolojik fonksiyon


13. Soru

Yurttaş a göre ailenin biyolojik fonksiyonu nedir?

Cevap

Aile bu fonksiyonunu yerine getirerek neslin devamını sağlamaktadır.


14. Soru

Yurttaş a göre ailenin ekonomik fonksiyonu nedir?

Cevap

Aile bu fonksiyonunu yerine getirerek bir yandan temel ihtiyaçlarını karşılamakta, diğer yandan içinde bulunduğu toplumun ekonomisine katkı yapmaktadır. Ayrıca içinde bulunduğu toplumu ekonomik açıdan yönlendirmektedir.


15. Soru

Yurttaş a göre ailenin sosyal fonksiyonu nedir?

Cevap

Aile bu fonksiyonunu yerine getirerek, tek tek bireylerinin bütün olarak da kendisinin , sosyal güvenlik, eğlence, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlarını gidermektedir.


16. Soru

Yurttaş a göre ailenin kültürel fonksiyonu nedir?

Cevap

Aile bu fonksiyonunu yerine getirerek, kültürün bir sonraki kuşağa aktarılması görevini yerine getirmektedir. Bu şekilde kültürün kuşaktan kuşağa aktarılması ile aileye ait değerlerin kaybolmadan sürdürülmesi sağlanmaktadır.


17. Soru

Yurttaş a göre ailenin psikolojik fonksiyonu nedir?

Cevap

Aile bu fonksiyonunu yerine getirerek, aile bireyleri arasında mutlaka olması gereken, güven ve sevgi ihtiyacının karşılanmasını sağlamaktadır.


18. Soru

Geniş aile nedir?

Cevap

Geniş aile birkaç kuşağın bir arada, çoğu kez aynı çatı altında yakın ilişkiler ve beraberlik içinde, çoğunlukla tek bütçeye katkı ve tek bütçeden harcama yaparak yürüttükleri bir aile türüdür.


19. Soru

Geleneksel geniş ailede evlilikler nasıl yapılır?

Cevap

Evlilikler genellikle sevgi temelli olmayıp, büyüklerin uygun gördüklerini eşleştirmesi esasına göre yapılır. Evlilikte sevginin sonradan gelişmesi beklenir. Büyükler evlenecek gençleri, mülkiyetin bölünmemesi, malın dışarı gitmemesi, ekonomik güç, toplumda daha fazla itibar kazanma, statü yükseltme gibi ögelere göre birbirlerine eşleştirirler. Geleneksel ailede kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizlik dikkat çekicidir. Evlenme yaşı küçüktür.


20. Soru

Kongara göre geleneksel geniş ailenin altı ana işlevi nedir?

Cevap

1. Ekonomik İşlev 2. Saygınlık İşlevi 3. Koruma İşlevi 4. Dinsel İşlev 5. Eğlenme ve Dinlenme İşlevi 6. Eşler Arasında Sevgiyi Sağlama ve Çocuk Yapma İşlevi


21. Soru

Çekirdek aile nedir?

Cevap

Çekirdek aile, ana baba ve çocuklardan oluşmuş, yalnızca iki nesil süresince birleşen bir bağdır.


22. Soru

Çekirdek aileden yerine getirmesi beklenen iki toplumsal işlevi nedir?

Cevap

1. Soyun sürekliliği ve toplumsallaşma işlevi: Üreme, çocuk yapma ve buna bağlı olarak çocukların sosyalleştirilmesi, 2. Psikolojik dengenin (doyumun) sağlanması: Sanayileşme ve kentleşme sonucu geleneksel ailedeki yüz yüze yoğun ilişki ve dayanışmalar yerini bireysel ilişkilere bırakmıştır. Birey tüm ihtiyaçlarını tek başına karşılamak zorundadır. Bu nedenle, birey yalnızlaşmıştır, duygusal ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir. Çekirdek aile bu duygusal ihtiyaçları karşılamaktadır.


23. Soru

Geçiş ailesi nedir?

Cevap

Toprağa bağlı üretimden sanayileşmiş bir üretime doğru hızlı bir geçişin olduğu, nüfusun hızla arttığı, toplumsal yapı ve yaşam biçimi kavramlarının hızla geliştiği toplumlarda oluşan bir aile tipi olarak bilinmektedir.


24. Soru

Parçalanmış aile nedir?

Cevap

Bazı durumlarda eşlerin yasal olarak kurdukları evlilik birliğini yine yasal yollarla sona erdirmek durumunda kalabilirler. Bu durum doğal olarak istenmez. Ancak yaşamın doğal akışı sırasında bazen kaçınılmaz olur. Evlilik birliğinin yasal olarak bitirilmesinin sonucunda, sahip olunan çocuk ya da çocuklar hakim kararıyla eşlerden birine verilir. Bu durumda eşlerden biri ile çocuk ya da çocuklardan oluşan bir aile ile ilk anda tek başına kalan diğer bireyden oluşan bir yapı ortaya çıkar. Bu tip aileler parçalanmış yada eksik aile olarak bilinmektedir.


25. Soru

Ailenin işlevleri bazı faktörlerin etkisi altında düzenlenir bu faktörler nelerdir?

Cevap

Bu faktörleri aileye ait faktörler ve topluma ait faktörler olarak iki gruba ayırarak incelemektedir.


26. Soru

Aileye ait faktörler nelerdir?

Cevap

• Ailenin tipi, • Ailenin içinde bulunduğu fiziki ortam, • Ailenin sosyo-ekonomik durumu, • •Ailenin toplumdaki statüsü, dinamikleri, Ailenin aile yaşam döngüsü.


27. Soru

Topluma ait faktörler nelerdir?

Cevap

• Toplumsal hizmetler imkanlar, gelenekler ve görenekler, • Cinsel davranış modeli, cinsiyete yüklenen roller, • •Çocuk bakımı ile eğitimine yönelik davranışların belirlediği toplumsal normlardır.


28. Soru

Ailenin işlevleri nelerdir?

Cevap

• Ekonomik ihtiyaçları karşılamak, • Statü sağlamak, • Çocukların eğitimini planlamak, • Din eğitimi vermek, • •Boş zaman faaliyetlerini gerçekleştirmek, • Aile üyelerinin birbirlerini korumalarını sağlayacak alt yapıyı oluşturmak • Karşılıklı sevgi ortamı oluşturmak


29. Soru

Ebert Stinnett ve Defaine göre sağlıklı ailenin fonksiyonları nelerdir?

Cevap

1. Duyguları Paylaşma 2. Duyguları Anlama 3. Bireysel Farklılıkları Kabullenme: 4. İlgi ve Sevgi Duygularının Gelişimi: 5. İşbirliği: 6. Mizah Duygusu 7. Temel Gereksinimleri Karşılama: 8. Problem Çözme 9. Geniş Bir Felsefi Düşünce 10. Taahhüt 11. Taktir Duygularını İfade Etme 12. İletişim 13. Birlikte Zaman Geçirme 14. Maneviyat 15. Başa Çıkma Becerileri


30. Soru

Sağlıksız/Fonksiyonel olmayan ailelerin nitelikleri nelerdir?

Cevap

Sağlıksız ailelerde her çocuğun kendine özgü bir kişiliği olduğu: belli bir kapasitesinin bulunduğu, belli yeteneklerinin olduğu ve bir sınırının bulunduğu, doğal eğilimleri ve ilgileri yönünden farklı olabileceği; gelişiminin ve yönlendirilmesinin bu doğrultuda olması 52 Toplumsal Yaşamda Aile gerektiği bilinmez. Bilinse de kabul edilmez. Böyle olunca da çocuk, önceden belirlenmiş kalıplar içerisine sokulmaya çalışılır.


31. Soru

McMastera göre aile işlevleri altı boyutta değerlendirerek, ayrıntılı bir model ortaya koymuştur. McMaster’in modelinde ortaya koyduğu bu boyutlar nelerdir?

Cevap

1. Sorun çözme 2. İletişim 3. Roller 4. Duygusal tepkiler 5. Duygusal katılım 6. Davranış denetimi ana başlıkları altında incelenmektedir.


32. Soru

McMasterın sorun çözme boyutu nedir?

Cevap

Ailenin işlevlerinden biri, karşılaştığı sorunları gerekli aşamalardan geçerek çözebilmesidir. İyi işlev gören, sorunlarını çözebilen bir ailede herhangi bir sorunun çözümü şu aşamalardan geçer, • Önce sorun tanımlanır • Seçenekler ortaya konur, • Seçeneklerden biri benimsenir, • Eyleme geçilir, • Zaman zaman durum değerlendirilir.


33. Soru

McMasterın iletişim boyutu nedir?

Cevap

Aile üyelerinin gerek kendi aralarında, gerekse dış dünyayla bilgi alışverişini iletişimle sağladıklarını belirtmektedir. Ailede bireylerin açık, dolaysız ve karşılıklı bir iletişim kurabilme yeteneğinde olmaları istenir ve beklenir. Hiç kimse uzun süre iletişim kurmadan kalamaz. Aslında iletişim kurmamak bile bir iletişimdir. İletişim sadece bilgi aktarma aracı değildir. İletişim, aynı zamanda bir alışveriştir. Güç dengelerinin belirlenmesinde önem taşır.


34. Soru

Becvarlar iletişimin iki biçimde kurulabileceğini belirtmektedir, bunlar nelerdir?

Cevap

Becvarlar iletişimin sözel ve sözel olmayan yollar ile iki biçimde kurulabileceğini belirtmektedir. Sözel iletişim sözcüklerle ifade edilenleri kapsar. Sözel olmayan iletişimde ise jestler, mimikler ve ses tonu gibi öğeler bulunur.


35. Soru

McMasterın aile içi roller boyutu nedir?

Cevap

Aile içi rolleri, işlerin nasıl paylaşılıp yürütüldüğünü belirleyen davranış kalıpları olarak tanımlamak mümkündür. Ailedeki işlevlerin sağlıklı yürütülebilmesi büyük ölçüde, bireylerin rollerini benimsenmelerine ve uygulayabilmelerine bağlıdır. Bu roller genellikle günlük işlerin yürütülmesi ve paylaşımı sırasında belirlenir. Rol paylaşımı uygun ya da uygunsuz olabilir. Yine rol paylaşımının otokratik ya da demokratik paylaşım özellikleri de bulunabilir. Öte yandan kuşaklar arasında cinsiyete dayalı roller de dikkat çekicidir. Ailenin yapısı gelenekselleştikçe kız ve erkeğin görev sınırları keskinleşir. Roller arasındaki kesin sınırların olması ailede bir sorun kaynağıdır. Aynı şekilde sınırların belirsiz olması da çoğu kez sorun olur.


36. Soru

McMasterın duygusal tepkiler boyutu nedir?

Cevap

Aile bireylerinin, duygusal tonu olan yaşantılara uygun nitelik ve dozda tepki verme yetisini kapsar. Aile bireylerinin, duygusal tonu olan yaşantılara uygun nitelik ve dozda tepki verme yetisini kapsar bireyin ailede haz alma, sevgi, hoşgörü, kabullenilme gibi olumlu duyguların yanı sıra özellikle önemli durumlarda üzüntü, öe, elem gibi duyguları da yaşayabilmesinin gerekli olduğunu belirtmektedir. Kültürel ve toplumsal yerel özellikler ailenin duygusal tepkilerini belirlemede önemli rol oynar. Aile bireyleri duygusal tepkilerini sözel ve sözel olmayan yollarla ifade eder. Gülme, ağlama, kızgınlık, çaresizlik, öe, kışkırtıcı tutumlar ilk görüşmede bile gözlemlenebilir. Sağlıklı bir ailede bu duygusal tepkiler uygun ve çeşitlidir.


37. Soru

Ailede bireylerin duygusal katılımı düzeylerini sıralayınız.

Cevap

• Katılım olmayabilir • Zorunlu katılım vardır • Narsistik katılım vardır: • Empatik katılım vardır: • Sembiyotik katılım olabilir


38. Soru

Sembiyotik katılımı anlatınız

Cevap

Ki ya da daha fazla aile bireyleri arasındaki sınırların bulanık ve ilişkilerin yoğun oluşuyla dikkati çeker. Çoğunlukla ağır patolojiye ilişkin bir ipucudur.


39. Soru

Narsistik katılımı anlatınız.

Cevap

Burada katılım ben merkezcil düzeydedir. Yani kişi kendi duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için diğeriyle ilgilenir.


40. Soru

Hangi durumlarda ortaya çıkan davranış şekillerinin ailenin davranış kuralları hakkında bilgi vermektedir?

Cevap

• Fiziksel olarak tehlikeli durumlar • Psikobiyolojik kontrol ve sorunları • Toplumsal kontrol


41. Soru

Davranış kontrolünün niteliksel yönüne bakınca görülen kontroller nelerdir?

Cevap

a) Katı kontrol: Kuralların katı, değişmez biçimde uygulandığı kontroldür. b) Esnek kontrol: her koşulda duruma göre değişebilen akla uygun kontrol yollarının kullanıldığı kontroldür. c) Gevşek kontrol: Çok serbestliğe izin vermeyen ancak sınırları önceden çizilmemiş biçimdeki kontroldür. d) Kaotik kontrol: Aynı durum karşısında bile her seferinde farklı uygulanan, önceden belirlenemeyen bazen da hiç uygulanmayan kontroldür.


42. Soru

Aile içinde kurallara uymada güçlük çekilmesinin sebepleri nelerdir?

Cevap

Kuralların aile bireylerinin, özellikle de çocukların yaşına uygun olmaması, ailenin gelişimsel dönemine ve koşullara göre değişikliğe uğramaması bu kuralların uygulanmasında güçlük çıkarır. Bu durum uygunsuz oluşu nedeniyle, işlemeyen katı kurallara uymama ihtimalini arttırır.


43. Soru

Aile işlevlerini etkileyebilecek etmenler nelerdir?

Cevap

Bu etmenler, bireylerin eğitim durumları, yaşları, evde yaşayan kişi sayısı, evlenme yaşları gibi niteliksel özellikler ile, aile içi ilişkiler, ekonomik nitelikler, ailede yaşayan kronik hastalığı ya da özrü bulunan bireyler ve ailenin gelişimsel niteliğidir.


44. Soru

Eşlerin evlenme yaşları evliliği nasıl etkiler?

Cevap

Erken yaşlarda yapılan evliliklerde eşlerin yaşamlarını yönetebilecek ortak bir felsefeye sahip olmamaları evlilikte geçimsizliğe neden olur. Erken yaşlarda yapılan evliliklerde eş seçiminin genellikle toplumun etkisiyle olduğu, beklentilerin ilerleyen yıllarda değiştiği ve uyumsuzlukların başladığı görülmektedir. Bireylerin belli bir olgunluğa ulaşıp evlenmeleri temelin sağlam olması için oldukça önemlidir.


45. Soru

Ailede üye sayısının az olmasının faydaları nelerdir?

Cevap

Üye sayısının az olduğu ailelerde birbirlerini dinleme, rahat iletişim kurma, sorun ve ihtiyaçlarına çözüm bulabilme işlevleri daha kolay olmaktadır.


46. Soru

Aile içi ilişkilerde iletişimin önemi nedir?

Cevap

İletişim, karşılıklı sevgi - saygı ve işbirliği, aile işlevlerinin yerine getirilmesinde önemlidir. Aile bireylerinin görev ve sorumlulukları paylaşması beraberliği güçlendiren önemli bir etkendir.


47. Soru

Ailede ruhsal sorunlu birilerinin olması evliliği nasıl etkilemektedir?

Cevap

Ruhsal sorunlu bir bireyin varlığı mutlu bir aile yaşamı için bir tehdit unsuru olarak algılanır. Bu durum aile için sorundur. Aileye aile ve iş yaşamında çeşitli sorunlar yaşamasına neden olur. Aile bireylerinin ve iş yerindeki kişilerin verdiği tepkiler kişinin aile ilişkilerinin bozulmasına ve büyük olasılıkla ailesini kaybetmesine neden olmaktadır.


48. Soru

Aile yaşam döngüsü nedir?

Cevap

Aile yaşam döngüsü, aileyi zaman süreci içinde bir sistem olarak gösteren ve bir ailenin yaşamında önemli olan aşama ya da olaylar dizisidir. Bir başka anlatımla, ailenin kurulduktan sonra üyelerinin tamamını kaybedinceye kadar geçen zaman içinde çeşitli gelişimsel dönemleridir.


49. Soru

Aile yaşam dögüsünü sınıflandırınız.

Cevap

Aile yaşam döngüsü; • çekirdek, • başlangıç, • genişleyen • daralan aileler olarak sınıflandırılmaktadır.


50. Soru

Aile yaşamının incelenmesinde 8 dönem olduğunu belirten kişi kimdir?

Cevap

Duvall.


51. Soru

ailenin tanımınız yapınız.

Cevap

Bu nedenle aileyi, günümüzde sadece bireylerin
birlikteliğinden oluşmuş sade bir yapı olarak görmekten çok, “bireylerin bir bütün içinde
kaynaşmasından oluşan ve temel bir amacı olan bir birincil grup” olarak da tanımlamak
ve bu tanıma göre değerlendirmek olasıdır.


52. Soru

Murdock ve Yorburg’a göre aile dışında başka bir kurum tarafından yerine getirilmesi
mümkün olmayan görevler nelerdir ?

Cevap

• Cinsel ihtiyaçların karşılanması
• İnsan soyunun devamı
• Ekonomik iş birliği
• Çocukların eğitimi ve sosyalleşmesi


53. Soru

fonksiyonel (sağlıklı) ailede görülen özellikler nelerdir?

Cevap

Sağlıklı ailenin göstergeleri, karşılıklı saygı, işbirliği, eve, çocuklara ve yakın dostlara
karşı sorumlu davranma tutum ve davranışıdır. Sağlıklı ailede bir sorun ortaya çıktığında
ve çatışma olduğunda bireyler sorumlu davranarak, uygun bir çözüme ulaşmak için işbirliği içine girerler. Aile bireyleri ortak amaç ve değerlere sahiptirler


54. Soru

fonksıyonel olmayan (sağlıksız) ailede görülen özellikler nelerdir ?

Cevap

sağlıksız bir ailenin özellikleri de şu şekilde sıralanabilir :
• Aile bireyleri arasında iletişim bozuktur,
• Aile bireyleri arasında ilişkiler kopuktur,
• Aile bireyleri arasında ilişkiler katı kurallara bağlıdır.
Bu tip ailelerde bireyler birbirlerine gerçek bir yakınlık duymazlar. Birbirlerine karşı
olumsuz duygular beslerler. Birbirlerine karşı olumsuz davranışlar sergilerler. Bu yapıdaki ailede bireysel doyumsuzluklar büyük olasılıkla giderek hastalıklı bir yapıya dönüşür.


55. Soru

aile fonksiyonları esas alınarak kaç gruba ayrılır ? açıklayınız.

Cevap

ş, Ailenin fonksiyonlarını esas olarak beş
gruba ayırarak incelemektedir. Söz konusu bu sınıandırma aşağıdaki gibidir.
1. Biyolojik fonksiyon: Aile bu fonksiyonunu yerine getirerek neslin devamını sağlamaktadır.
2. Ekonomik fonksiyon: Aile bu fonksiyonunu yerine getirerek bir yandan temel ihtiyaçlarını karşılamakta, diğer yandan içinde bulunduğu toplumun ekonomisine
katkı yapmaktadır. Ayrıca içinde bulunduğu toplumu ekonomik açıdan yönlendirmektedir.
3. Sosyal fonksiyon: Aile bu fonksiyonunu yerine getirerek, tek tek bireylerinin bütün
olarak da kendisinin , sosyal güvenlik, eğlence, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlarını gidermektedir.
4. Kültürel fonksiyon: Aile bu fonksiyonunu yerine getirerek, kültürün bir sonraki kuşağa aktarılması görevini yerine getirmektedir. Bu şekilde kültürün kuşaktan kuşağa
aktarılması ile aileye ait değerlerin kaybolmadan sürdürülmesi sağlanmaktadır.
5. Psikolojik fonksiyon: Aile bu fonksiyonunu yerine getirerek, aile bireyleri arasında
mutlaka olması gereken, güven ve sevgi ihtiyacının karşılanmasını sağlamaktadır.


56. Soru

fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan aile kavramlarınız açıklayınız.

Cevap

şlevlerini beklenen düzeyde
yerine getiren aileler fonksiyonel
aileler, aile içi etkileşim
bozuk olduğu için işlevlerini
yerine getiremeyen aileleri de
fonksiyonel olmayan aileler olarak
gruplandırılmaktadır.


57. Soru

özellikle az gelişmiş ülkelerin ve yörelerin kırsal kesimi ile ilişkilendirilen aile çeşitinin ismini yazarak özelliklerini açıklayınız.

Cevap

geleneksel geniş aile tipidir. Geniş Aile özellikle az gelişmiş ülkelerin ve yörelerin kırsal kesimi ile ilişkilendirilir. Bu görüş doğru olmakla birlikte azgelişmişlik ile sınırlı
değildir. Yani gelişmiş ülkelerde de kırsal kesimde aileler genellikle geniş ailedirler. Geniş
aile birkaç kuşağın bir arada, çoğu kez aynı çatı altında yakın ilişkiler ve beraberlik içinde,
çoğunlukla tek bütçeye katkı ve tek bütçeden harcama yaparak yürüttükleri bir aile türüdür.
Aile bireyleri arasında cinsiyete, yaşa ve aile içinde bulunan statüye ve erkeğin soy çizgisine
göre düzenlenmiş hiyerarşik bir ilişki düzeni, yapı ve işleyiş vardır. Aile üyeleri bu hiyerarşik düzene uyarlar. İş bölümü, işbirliği ve bütünlük içinde yaşarlar. Geleneksel aile öncelikli
olarak ekonomik bir birimdir. Geleneksel ailede evlilikler genellikle sevgi temelli olmayıp,
büyüklerin uygun gördüklerini eşleştirmesi esasına göre yapılır. Evliliklerin temelinde sevgi
yoktur. Evlilikte sevginin sonradan gelişmesi beklenir. Büyükler evlenecek gençleri, mülkiyetin bölünmemesi, malın dışarı gitmemesi, ekonomik güç, toplumda daha fazla itibar kazanma, statü yükseltme gibi ögelere göre birbirlerine eşleştirirler. Geleneksel ailede kadınlar
ve erkekler arasındaki eşitsizlik dikkat çekicidir. Evlenme yaşı küçüktür


58. Soru

çekirdek aile ' nin tanımını yaparak hangi topluluklarda daha çok oluştuğunu açıklayınız.

Cevap

Çekirdek aile, ana baba ve çocuklardan oluşmuş, yalnızca iki nesil süresince birleşen bir
bağdır. Çekirdek aile, bugün batı toplumunda en yaygın olan aile yapısıdır. Sanayileşme
insan gücüne olan ihtiyacı artırmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak için insanlar kırsal kesimden
ve dolayısı ile geniş aileden ayrılarak sanayi merkezlerine göç etmişlerdir. Sanayileşmenin
olduğu yerlerde yeni bir kentleşme ve kültür oluşmuştur. Söz gelimi en büyük ve önemli
bir değişiklik olarak kadın ev dışında gelir getirici bir işte çalışmaya başlamıştır. Bu durum aile yapısını etkilemiştir. Sosyal ve ekonomik nedenlerle ailede bulunan hane halkı
sayısı azalmış yani aile nüfus olarak küçülmüştür.


59. Soru

çekirdek ailenin toplumsal işlevleri nelerdir ?

Cevap

1. Soyun sürekliliği ve toplumsallaşma işlevi: Üreme, çocuk yapma ve buna bağlı olarak çocukların sosyalleştirilmesi,
2. Psikolojik dengenin (doyumun) sağlanması: Sanayileşme ve kentleşme sonucu geleneksel ailedeki yüz yüze yoğun ilişki ve dayanışmalar yerini bireysel ilişkilere bırakmıştır. Birey tüm ihtiyaçlarını tek başına karşılamak zorundadır. Bu nedenle,
birey yalnızlaşmıştır, duygusal ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir. Çekirdek
aile bu duygusal ihtiyaçları karşılamaktadır.


60. Soru

geçiş ailesi kavramını tanımlayınız.

Cevap

Geçiş ailesi, toprağa bağlı üretimden sanayileşmiş bir üretime doğru hızlı bir geçişin olduğu, nüfusun hızla arttığı, toplumsal yapı ve yaşam biçimi kavramlarının hızla geliştiği
toplumlarda oluşan bir aile tipi olarak bilinmektedir


61. Soru

eşlerin yasal olarak kurdukları evlilik birliğini yine yasal yollarla sona erdirdiği aile çeşiti nedir ? kısaca açıklayınız.

Cevap

Parçalanmış Aile
Bazı durumlarda eşlerin yasal olarak kurdukları evlilik birliğini yine yasal yollarla sona erdirmek durumunda kalabilirler. Bu durum doğal olarak istenmez. Ancak yaşamın doğal
akışı sırasında bazen kaçınılmaz olur. Evlilik birliğinin yasal olarak bitirilmesinin sonucunda, sahip olunan çocuk ya da çocuklar hakim kararıyla eşlerden birine verilir. Bu durumda
eşlerden biri ile çocuk ya da çocuklardan oluşan bir aile ile ilk anda tek başına kalan diğer
bireyden oluşan bir yapı ortaya çıkar. Bu tip aileler parçalanmış yada eksik aile olarak bilinmektedir.


62. Soru

ailenin işlevlerinden aileye ait faktörler nelerdir ? 

Cevap

Aileye ait faktörler şu şekilde sıralanabilir:,
• Ailenin tipi,
• Ailenin içinde bulunduğu fiziki ortam,
• Ailenin sosyo-ekonomik durumu,
• Ailenin toplumdaki statüsü, dinamikleri, Ailenin aile yaşam döngüsü.


63. Soru

ailenin temel işlevleri nelerdir ?

Cevap

ailenin yedi işlevi belirlenmiştir.
Bu işlevler şu şekilde sıralanabilir :
• Ekonomik ihtiyaçları karşılamak,
• Statü sağlamak,
• Çocukların eğitimini planlamak,
• Din eğitimi vermek,
• Boş zaman faaliyetlerini gerçekleştirmek,
• Aile üyelerinin birbirlerini korumalarını sağlayacak alt yapıyı oluşturmak
• Karşılıklı sevgi ortamı oluşturmak


64. Soru

İyi işlev gören, sorunlarını çözebilen bir ailede herhangi bir sorunun çözümü hangi aşamalardan geçer ?

Cevap

• Önce sorun tanımlanır,
• Seçenekler ortaya konur,
• Seçeneklerden biri benimsenir,
• Eyleme geçilir,
• ;aman zaman durum değerlendirilir


65. Soru

aile içi iletişimi açıklayınız.

Cevap

aile üyelerinin gerek kendi aralarında, gerekse dış dünyayla bilgi
alışverişini iletişimle sağladıklarını belirtmektedir. Ailede bireylerin açık, dolaysız
ve karşılıklı bir iletişim kurabilme yeteneğinde olmaları istenir ve beklenir. Hiç
kimse uzun süre iletişim kurmadan kalamaz. Aslında iletişim kurmamak bile bir
iletişimdir. İletişim sadece bilgi aktarma aracı değildir. İletişim, aynı zamanda bir
alışveriştir. Güç dengelerinin belirlenmesinde önem taşır


66. Soru

aile içi rol kavramını tanımlayarak kısaca açıklayınız.

Cevap

Aile içi rolleri, işlerin nasıl paylaşılıp yürütüldüğünü belirleyen davranış kalıpları olarak tanımlamak mümkündür. Ailedeki işlevlerin sağlıklı yürütülebilmesi
büyük ölçüde, bireylerin rollerini benimsenmelerine ve uygulayabilmelerine bağlıdır. Bu roller genellikle günlük işlerin yürütülmesi ve paylaşımı sırasında belirlenir.
Rol paylaşımı uygun ya da uygunsuz olabilir.


67. Soru

aile icinde görülen kontrol tarzlarınız yazınız.

Cevap

a. Katı kontrol: Kuralların katı, değişmez biçimde uygulandığı kontroldür.
b. Esnek kontrol: )er koşulda duruma göre değişebilen akla uygun kontrol
yollarının kullanıldığı kontroldür.
c. Gevşek kontrol: Çok serbestliğe izin vermeyen ancak sınırları önceden çizilmemiş biçimdeki kontroldür.
d. Kaotik kontrol: Aynı durum karşısında bile her seferinde farklı uygulanan,
önceden belirlenemeyen bazen da hiç uygulanmayan kontroldür


68. Soru

AİLE İŞLEVLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK ETMENLER NELERDİR ? 

Cevap

Aile işlevlerinin sağlıklı veya sağlıksız olmasında bazı etmenler rol oynar. Bu etmenler,
bireylerin eğitim durumları, yaşları, evde yaşayan kişi sayısı, evlenme yaşları gibi niteliksel özellikler ile, aile içi ilişkiler, ekonomik nitelikler, ailede yaşayan kronik hastalığı ya
da özrü bulunan bireyler ve ailenin gelişimsel niteliğidir. Aile işlevlerini etkileyebilecek
etmenleri aşağıdaki başlıklar altında incelemek mümkündür.


69. Soru

Ailede ruhsal sorunu olan bir üyenin varlığı aile işlevlerini nasıl etkiler ? 

Cevap

Ailede ruhsal sorunu olan bir üyenin varlığı aile işlevlerini genellikle olumsuz etkiler. Bireyler evlilik doyumundan ve işlevlerin yerine getirilmesinden memnun olmazlar. Ruhsal
sorunlu bir bireyin varlığı mutlu bir aile yaşamı için bir tehdit unsuru olarak algılanır. Bu
durum aile için sorundur. Aileye aile ve iş yaşamında çeşitli sorunlar yaşamasına neden
olur. Aile bireylerinin ve işyerindeki kişilerin verdiği tepkiler kişinin aile ilişkilerinin bozulmasına ve büyük olasılıkla ailesini kaybetmesine neden olmaktadır. Böylece aile işlevleri sağlıksız olmaya başlamaktadır.


70. Soru

Aile yaşam dögüsünü tanımlayınız.

Cevap

Aile yaşam döngüsü, aileyi zaman süreci içinde bir sistem olarak gösteren ve bir ailenin
yaşamında önemli olan aşama ya da olaylar dizisidir. Bir başka anlatımla, ailenin kurulduktan sonra üyelerinin tamamını kaybedinceye kadar geçen zaman içinde çeşitli gelişimsel dönemleridir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi