Bina ve Yapım Bilgisi Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Bina Ve Tasarımı İle İlgili Temel İlkeler

1. Soru

Mimari anlamda tasarlama nasıl açıklanabilir?

Cevap

Tasarlama, sözcüğünün sözlük anlamı, “bir plan ya da eskizi yapmak üzere zihinde canlandırmak; biçim verme ya da üretilmek üzere zihinde canlandırılan bir plan ya da bir şey”dir. Mimari tasarımın karar vermeye yönelik felsefi bir süreç olduğunu, bu nedenle de bilgi edinmeyi, algılamayı, kavramayı, kavramsallaştırmayı, kuramsal bir temele dayanmayı, yapısal kurgu için bir yaklaşım seçmeyi veya geliştirmeyi gerektirdiğini ve bu sürecin deneyime, düşünmeye ve eleştiriye dayalı bir olgu olduğunu ifade etmektedir


2. Soru

Mimari tasarım evresinin aşamaları nelerdir?

Cevap

Mimari tasarım evresinin aşamaları şöyle sıralanabilir: • Bilgi Toplama, • Analiz, • Sentez, • Değerlendirme, • Karar.


3. Soru

Hangi binaların yapı denetim şirketleri tarafından denetlenmesi zorunludur?

Cevap

4708 sayılı Kanun kapsamında kalan binaların imalatlarının Yapı Denetim Kuruluşları tarafından denetlenmesi zorunludur.


4. Soru

Programlama kavramı nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Programlama, belli bir çalışmanın amacını, bölümlerini, yöntemini ve süresini gösteren plandır. Mimari programlama, tasarlanacak çözüm için gerekli verilerin hazırlandığı, problemi tanımaya yönelik bir planlama süreci evresidir.


5. Soru

Kullanıcı gereksinmeleri nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Kullanıcı gereksinmeleri “kullanıcının bir mekân içinde yaşamını toplumsal, psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıklara uğramadan sürdürebileceği ve yaptığı islerde verimli olmasına yardım edecek olanakları veren çevre koşulları” olarak tanımlanabilir.


6. Soru

Bina bilgisinin amacı ve içeriği nedir?

Cevap

Bina bilgisi, tasarımın temel öğelerinden birisi olan “işlev” kavramını, gereksinmeler çerçevesinde, ekonomi, teknoloji, fiziksel ve sosyo-kültürel vb. veriler yardımıyla inceleyen bir disiplindir. Tasarımcıyı; insanın antropometrik ölçülerinden başlayarak, tasarımprojelendirme ve uygulama süreçlerine hazırlar.


7. Soru

Nem etkisi nedir?

Cevap

Hava nemi, belli bir yerdeki hava kütlesinin sıcaklığına ve basıncına bağlı olarak taşıyabileceği maksimum nemin yüzde kaçı kadar neme sahip olduğunu ifade eder.


8. Soru

Program yapıcı öznel kullanıcı isteklerini nasıl değerlendirmektedir?

Cevap

Nesnel programlar değişebilir, ancak bu kişisel değil, toplumdan topluma ve uzun zamanda ortaya çıkar. Programcının görevi bu anlamda öznel kullanıcı isteklerini bir nesnelleştirme süreci ile ihtiyaç programları haline getirmektir.


9. Soru

Planlama kavramı nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Planlama, “belli bir amaç veya kullanımı göz önünde tutularak, elverişli ve metotlu bir biçimde düzenlemek eylemi”dir. Planlama, “gelecek için karar verme” olarak da tanımlanabilir.


10. Soru

Kültür nedir, öğeleri nelerdir?

Cevap

Toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir. Kültür, genel olarak iki öğeden oluşur; • İnsanın ürettiği bütün araç, gereç, binalar “maddi kültüre”, • Yine insanın yarattığı bütün anlamlar, değerler, kurallar “manevi kültüre” örnektir.


11. Soru

Kullanım (performans) aşamasında kalite neyi ifade etmektedir?

Cevap

Kullanım (performans) aşamasında kalite ise; ürünün elde edilebilme kolaylığı, güvenilir oluşu, sürekliliği, satış sonrasında kullanıcı sorunlarına hemen çözüm getirme gibi faktörleri içerir.


12. Soru

Binalarda kalite kavramı nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Kalite için kullanılan en yaygın tanımlardan iki tanesi; • “Kullanıma uygunluk” ve • “Şartnamelere uygunluk”tur. Birincisi, kullanıcı esaslı bir tanım olmakla birlikte bir ürünün amaçlanan işlevini nasıl yerine getirdiğine ilişkindir. İkincisi ise kalitenin üretim uygulamalarının bir sonucu olarak, üretim esaslı bir tanımdır.


13. Soru

Projelendirme ve gerçekleştirme (uygulama) süreçlerinin başlangıcında hangi süreçler yer alır?

Cevap

Projelendirme ve gerçekleştirme (uygulama) süreçlerinin başlangıcında; • Tasarım ve • Projelendirme süreci yer alır.


14. Soru

Tasarıma etki eden fiziksel çevre özellikleri nelerdir?

Cevap

Tasarıma etki eden fiziksel çevre özellikleri; • Arsanın topoğrafik durumu ve zemin yapısı, • Arsanın iklim koşulları (iklim, yönlenme ve Güneşlenme koşulları, bitki örtüsü), • Ulaşım-çevredeki yol ve trafik durumu, • Çevrenin doğal özellikleri ve manzarası, • Çevrede yer alan mimari yapılar ve özellikleri, • Çevrenin altyapı donatımı durumu, • Çevrenin imar durumu, yasal koşulları ve yönetmeliklerdir


15. Soru

Meslek odalarının denetiminden geçen projelerin gerçekleştirilmesi için hangi şartı sağlaması gerekmektedir?

Cevap

Meslek odalarının denetiminden geçen projelerin gerçekleştirilmesi için belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalan yerlerde belediyeler tarafından, bu alanların dışında kalan yerlerde valilikler tarafından verilen “Yapı Ruhsatı”nın alınması gerekmektedir.


16. Soru

Tasarım kalitesi neyi ifade etmektedir?

Cevap

Tasarım kalitesi; bir ürünün genel olarak tüketicilerin isteklerini karşılama derecesidir.


17. Soru

Analiz aşamasında neler yapılır?

Cevap

Analiz, ilişkilerin keşfi ile ilgilidir; tasarım için gerekli bilgiler toplanır ve tasarımın amaçları saptanır.


18. Soru

Fizyolojik gereksinmeler nelerdir?

Cevap

Fizyolojik gereksinmeler; • Beslenme, • Barınma, • Su, • Hava, • Uyku, • Denge, • Boşaltım gereksinmeleri gibi insan yaşantısı ile ilgili en temel gerekliliklerdir.


19. Soru

Bir mimari tasarım sürecinin sonuç ürünü olarak ortaya çıkan mimari projeler hangi aşamalardan oluşur?

Cevap

Bir mimari tasarım sürecinin sonuç ürünü olarak ortaya çıkan mimari projeler dört aşamadan oluşur. Bunlar; • Avan (ön) proje, • Kesin proje, • Uygulama Projesi ve • Detay Projelerdir.


20. Soru

Sentez aşamasında neler yapılır?

Cevap

Sentez aşamasında, analizin ışığında probleme çözümler önerilir


21. Soru

Planlama sürecinde hedeflenen kalite neyi ifade etmektedir?

Cevap

Planlama sürecinde hedeflenen kalitenin sağlanması; kullanıcı gereksinimleri ve beklentileri, planlama analizleri, arazi verileri ve organizasyonel veriler doğrultusunda; tasarım analizlerinin gerçekleştirilmesi şeklinde biçimlenmektedir.


22. Soru

Sosyo-kültürel etkenlerin mimari tasarımda dikkate alınmasının önemi nedir?

Cevap

Sosyal bir grubun sosyal ve kültürel değerleri dikkate alınmadan gerçekleştirilen tasarımların çoğu kez yaşamayan, çalışmayan yapılar ortaya çıkardığı bir gerçektir. Toplumların kendi gelenekleri ve inanışlarına bağlı olarak seçtikleri yaşam biçimi ve bunu olanaklı kılan mekân gereksinimleri vardır. Sosyo-kültürel etkenler tasarım sürecinde fiziksel etkenler kadar önemlidir. Göz ardı edildiğinde kullanıcı bu ortamdan ya uzaklaşmakta ya da kendi istekleri doğrultusunda yaşadığı ortamı değiştirmektedir.


23. Soru

Bir binanın kalitesi değerlendirilirken nelere dikkat edilir?

Cevap

Bir binanın kalitesinden söz edebilmek için binanın; • Planlama, • Tasarım, • Yapım ve kullanım aşamasındaki kalitesini irdelemek gerekir.


24. Soru

Bina programları hangi bilgileri içerir?

Cevap

Bina programları, tasarlanacak binalara ait tüm bölüm ve mekânların işlevleri, boyutları, donatım özellikleri ve mekânı kullanacak olan kişilerin kullanıcıların nitelikleri konusunda ayrıntılı bilgileri içerir.


25. Soru

Güvenlik gereksinmeleri nelerdir?

Cevap

Güvenlik gereksinmeleri; • Korku, • Baskı, • Tehlikelerden uzak olma, • Güven duyma ve • Yarınından emin olma gereksinmeleridir.


26. Soru

Programların temel özellikleri nelerdir?

Cevap

Programların iki temel özelliği vardır: • Programlama öznel kullanıcı istekleri ile başlar ve nesnel kullanıcı ihtiyaçları program ihtiyaçları olarak sonuçlanır. • Programlama, planlama gibi rasyonel ve sayılarla anlatılabilen, açık ve kolayca tanımlanabilir bir süreçtir. Bu yönden tasarlamadan ayrılır, planlamaya yaklaşır. Sonuçları da nesneldir, bir kişinin anlık isteklerini değil, denenmiş, başarı şansı yüksek nesnel değerlere yer verir.


27. Soru

Değerlendirme aşamasında neler yapılır?

Cevap

Değerlendirme aşamasında analiz sırasında tanımlanan amaçlar doğrultusunda önerilen çözüm irdelenir. Çözüm amaçlar yönünden başarılı değilse, bu tasarımcının senteze geri dönmesi, yeni bir çözüm üretmesi gerektiğini gösterir.


28. Soru

Mimarlığı nasıl tanımlayabilirsiniz?

Cevap

Mimarlık; insanların yaşamasını kolaylaştırmak ve barınma, eğlenme, dinlenme, çalışma gibi eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak için mekânlar düzenleme sanatıdır.


29. Soru

İnsan gereksinmelerinin aşamaları nelerdir?

Cevap

İnsan gereksinimlerinin aşamaları şu şekilde sıralanabilir: 

 • Kendini gerçekleştirme gereksinimi
 • Benlik gereksinmesi
 • Toplumsal gereksinmeler
 • Güvenlik gereksinimleri
 • Fizyolojik gereksinmeler  

30. Soru

Benlik gereksinmeleri nelerdir?

Cevap

Benlik gereksinmeleri; kendine saygı, güven, başarı, diğerlerinin saygısı, başkalarına saygı ile ilgili gerekliliklerdir. 


31. Soru

Kendini gerçekleştirme gereksinimi nedir?

Cevap

Kendini gerçekleştirme gereksinimi; erdem, • Yaratıcılık, • Doğallık, • Problem çözme, • Önyargısız olma, • Gerçeklerin kabulü gereksinmeleridir.


32. Soru

Tasarım ve projelendirme sürecinde mimari proje ile birlikte hangi projelerin de üretilmesi gerekir?

Cevap

Tasarım ve projelendirme sürecinde; elektrik, mekanik, statik vb. projelerinin üretilmesi gerekir. Bu nedenle mimar , farklı disiplinlerdeki uzmanlarla iletişim kurmak zorundadır.


33. Soru

Mimari tasarım sürecinin sonuç ürünleri olarak çıkan projeler nelerdir?

Cevap

Bir mimari tasarım sürecinin sonuç ürünü olarak ortaya çıkan mimari projeler Avan (ön) proje, Kesin proje, Uygulama Projesi, Detay Projelerdir. 


34. Soru

Projelerin yasa ve yönetmeliklere uygunluğu kim tarafından denetlenir?

Cevap

Hazırlanan projelerin ilgili meslek odalarının denetiminden geçirilerek yasa, yönetmeliklere uygunluğu kontrol edilir. Yasa ve yönetmeliklere uygun olmayan projeler yeniden tasarımcı ve ekibi tarafından gözden geçirilir.


35. Soru

Yapım aşamasında kalite neyi ifade etmektedir?

Cevap

Yapım aşamasında kalite; ürünün üretim aşamasını oluşturur ve üretim sırasında, ürünün istenilen tasarım kalitesine ne kadar uyulduğunu gösterir.


36. Soru

Toplum içindeki insanın gereksinmeleri en temel gereksinmeden en karmaşık olanlara kadar nasıl sıralanır?

Cevap

İlgili sıralama şöyle yapılabilir: • Fizyolojik gereksinmeler, • Güvenlik gereksinmeleri, • Toplumsal gereksinmeler, • Benlik gereksinmeleri, • Kendini gerçekleştirme gereksinimi.


37. Soru

Avan proje nedir?

Cevap

Gerçekleştirilecek bir yapı konusundaki ilk düşüncelerin plan, kesit ve görünüşlerle belirtildiği öneri projesi; ön proje, ön tasardır.


38. Soru

Kalitenin boyutları nelerdir?

Cevap

Çeşitli kalite tanım ve içeriklerini işlevsel bir hale getirmek için, kalite; • İşlevsellik, • Uygunluk, • Güvenilirlik, • Dayanıklılık, • Faydalılık, • Estetik, • Görünen (Algılanan) Kalite ve • Özellikler olmak üzere sekiz boyutuyla irdelenir.


39. Soru

Toplumsal gereksinmeler nelerdir?

Cevap

Toplumsal gereksinmeler; • Ait olma, • Beraberlik, • Arkadaşlık, • Grup içine girebilme gibi toplumsal etkileşim ile ilgili gerekliliklerdir.


40. Soru

Emniyet gereksinmelerin ilişkili olduğu unsurlar nelerdir?

Cevap

Emniyet ile ilgili gereksinimler, iki başlık altında incelenebilir. Birincisi binanın yapısal olarak emniyetli olması, diğeri ise; doğal afetler karşısındaki performansı, yangın gibi afetlerde kullanıcılara zarar gelmeden binanın terk edilmesi önemlidir. Bu konuda güvenlik sistemleri ve elemanlarının sağlanmasının yanı sıra bina tasarımında giriş, çıkış sayısı, niteliği ve konumu da önem taşımaktadır. Bununla ilgili yönetmeliklere uygun binalar tasarlanmalıdır(yangın yönetmeliği vb.).


41. Soru

Kesin proje nedir, özellikleri nelerdir?

Cevap

Kesin proje; avan proje üzerindeki inceleme ve kararlara göre düzenlenen proje olarak tanımlanabilir. Kesin projeler çoğunlukla 1/100 veya 1/50 ölçeğinde olup, kat planları, cephe görünüşleri, kesitler, statik hesaplar, mekanik hesaplar, tesisat projeleri vb. bölümlerden oluşur.


42. Soru

Fiziksel kullanıcı gereksinmeleri nelerdir?

Cevap

Fiziksel kullanıcı gereksinmeleri; • Mekânsal gereksinmeler, • Isısal gereksinmeler, • İşitsel gereksinmeler, • Görsel gereksinmeler, • Sağlık gereksinmeleri • Emniyet gereksinmeleri olarak sıralanabilir.


43. Soru

Avan (ön) proje nedir, özellikleri nelerdir?

Cevap

Avan (Ön) Proje; gerçekleştirilecek bir yapı konusundaki ilk düşüncelerin plan, kesit ve görünüşlerle belirtildiği öneri projesi; ön proje, ön tasardır. Avan proje aynı konunun ayrı birkaç çözümünü göstermek üzere birden çok proje halinde düzenlenebilir. Bu aşamada gerekli bazı durumlarda algılamayı kolaylaştırmak amacıyla perspektifler, renderler ve çalışmanın hacimsel bir modeli (maketi) hazırlanır.


44. Soru

Uygulama projesi nedir, özellikleri nelerdir?

Cevap

Uygulama projesi; bir yapının inşaatını yürütebilmek üzere düzenlenen projedir. Bu projenin normal ölçeği 1/50dir. Ancak çok büyük yapılar için 1/100 ölçeği kullanılabilir. Uygulama projesi, inşa edilecek bölümlerin biçimlerini ve bütün boyutlarını açık ve kesin bir şekilde vermelidir. Bu projenin, detay projelerinin sonuçlarını da kapsaması gerektiğinden, her iki proje çalışması birlikte sürdürülür


45. Soru

Sağlık gereksinmelerin ilişkili olduğu unsurlar nelerdir?

Cevap

Mekân içine temiz su getirilmesi, çöp ve artıkların yok edilmesi, mikrop ve zararlılardan korunmasıdır. Bina tipi ve kullanıcı sayısına bağlı olarak sağlıkla ilgili gereksinimler değişkenlik gösterir. Gerek servis mekânlarında gerekse tüm bina içinde kullanılan materyaller hijyen açısından dikkat edilmesi gerekli konular arasındadır.


46. Soru

Kullanıcı gereksinmeleri hangi başlıklar altında incelenir?

Cevap

Kullanıcı gereksinmeleri; • Fiziksel ve • Psiko-sosyal kullanıcı gereksinmeleri olarak iki ana başlıkta incelenebilir.


47. Soru

İklim nedir?

Cevap

İklim; atmosferde oluşan ve birbiri ile ilgili bir takım olaylar dizisi olarak tanımlanır. 


48. Soru

Programlama evresi nedir?

Cevap

Programlama evresi; bir mekânın, çevrenin veya elemanların tasarlanması için gerekli olan “ihtiyaç programları”nın, gereksinim listeleri olarak düzenlendiği bir evredir


49. Soru

Yapı Denetim Kuruluşlarının sorumlulukları nelerdir?

Cevap

Yapı Denetim Şirketleri proje yapmazlar, proje yapmaları kanunla yasaklanmıştır. Yapı Denetim Şirketleri, projesi çizilmiş yapının; • Önce projelerinin kontrolünden ve • Daha sonrada inşasına başlanmasından bitiminde kadar, inşaatı denetlemekle ve projeye uygun inşasıyla sorumludur. İnşaatın yapımı aşamasında projeye aykırı olduğu görülen bir nokta olursa yaptırımı vardır çünkü bu hatadan yapı denetim şirketi sorumlu olur.


50. Soru

Ayrıntı/detay proje nedir?

Cevap

Yapının tüm detaylarını kapsayan projedir. Detay projelerinde ölçek çoğunlukla 1/20, 1/10, 1/5, 1/2, 1/1 olur.


51. Soru

Antropometrik ölçü nedir?

Cevap

Antropometrik ölçüler, insanın iskelet-kas sistemi yapısından kaynaklanan vücut ölçülerine denir.


52. Soru

İşitsel gereksinmelerin ilişkili olduğu unsurlar nelerdir?

Cevap

Mekândaki sesin uygun şiddette olması ve sesin yansıma, dağılma özellikleri işitsel gereksinmelerin ilişkili olduğu unsurlardır. Mekânın işlevine göre farklılıklar gösterir. Bazı mekânlarda sesin iç mekâna girmesinin engellenmesi istenebilir. Konutlarda yatak odaları, hastanelerde hasta odaları ya da otellerde yatak katları gibi mekânlardan sesi uzak tutmak gerekir. Bazı durumlarda da üretim yapılan bir atölyede olduğu gibi, dışarıya çıkan sesin minimuma indirilmesi gerekir. Ancak binanın bir konser salonu olması durumunda, mekânda sesin her yere eşit oranda ve yankı yapmadan yayılması önem kazanır. Bu tür mekânların tasarımında akustik büyük önem taşır ve mekânın tasarımı, akustik tasarımla doğrudan bağlantılıdır.


53. Soru

Mekânsal gereksinmeler nelerdir?

Cevap

Yapının tür ve işlevine bağlı olarak, insanın antropometrik boyutları, mekânda gerçekleş­tirdiği eylemler, eylemlerin yapılış biçimleriyle mekânsal büyüklüklerin belirlenmesine yönelik bir gereksinmedir. 


54. Soru

Bir binanın kalitesini irdeleyebilmek için neler gerekir?

Cevap

Bir binanın kalitesinden söz edebilmek için binanın; planlama, tasarım, yapım ve kullanım aşamasındaki kalitesini irdelemek gerekir. 


55. Soru

Detay projesi nedir, özellikleri nelerdir?

Cevap

Ayrıntı/detay projesi; yapının tüm detaylarını kapsayan projedir. Detay projelerinde ölçek çoğunlukla 1/20, 1/10, 1/5, 1/2, 1/1 olur. İnşa sürecinin kolaylaşması açısından detay projelerinin doğruluğu önemlidir.


56. Soru

Mahremiyet gereksinmeleri nedir?

Cevap

Toplumdan topluma, kültürden kültüre, aynı toplum içinde farklı gruplara göre değişebi­len bir gereksinmedir. Kısaca mekânın işitsel, görsel, kişisel ve toplumsal gizliliğe uygun olmasıdır şeklinde özetlenebilir.


57. Soru

Tasarım aşamasının tamamlanmasından sonra hangi evreye geçilir?

Cevap

Tamamlanan tasarım aşamasını sürecin somut sonuç elde etme evresi olan gerçekleştirme izler.


58. Soru

Isısal gereksinmelerin ilişkili olduğu unsurlar nelerdir?

Cevap

Mekândaki uygun sıcaklık, nem, radyasyon ve hava hareketi ısıl gereksinimlerle ilgilidir. İnsan konforu açısından mekânın sahip olması gereken değerler belirlenmiştir. Isı, nem, radyasyon ve hava hareketi açısından konfor sınırlarının dışına çıkılması mekânı kullanan kişilerde rahatsızlıklara neden olacaktır.


59. Soru

Tasarım sürecinde hangi kanunlara uygun olarak tasarım yapılır?

Cevap

Tasarım sürecinde “imar kanunu” ve “yapı denetimi kanunu” gibi ka­nunlara uygun olarak tasarım yapma zorunluluğu vardır. 


60. Soru

Yapının gerçekleştirilmesi ile ilgili işlerin başlaması için genelde yetki, sorumluluk ayırımına dayanan, ön hazırlık ve örgütlenme aşamasında neler gerçekleştirilmelidir?

Cevap

: Ön hazırlık süresi kapsamında yer alan eylemler şöyle sıralanabilir: • Finansman sağlanması, • Yapı izninin alınması, • Yapı alanının hazırlanması, çevrelenmesi, donatılması, şantiye binalarının yapımı, güvenliğe alınması, • Gerçekleştirmeyi üstlenecek ekibin oluşturulması (mimari ve teknik kontrol).


61. Soru

Mimarlıkta kontrol kavramı nasıl açıklanır?

Cevap

Kontrol kavramı; bir şeyin gerçeğe ve aslına uygunluğuna bakma ve denetleme olarak tanımlanabilir. Tasarım sürecinde “imar kanunu” ve “yapı denetimi kanunu” gibi kanunlara uygun olarak tasarım yapma zorunluluğu vardır. Kanunların yanı sıra yapılacak binalarda alınacak temel önlemlere ilişkin deprem, yangın, ısı yalıtımı, sığınak, otopark, asansör yönetmeliği vb. yönetmelikler kapsamında binanın tasarlanması ve uygulanması gerekmektedir.


62. Soru

Mimarlık nedir?

Cevap

Mimarlık insanların yaşamasını kolaylaştırmak ve barınma, eğlenme, dinlenme, çalışma gibi eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak için mekânlar düzenleme sanatıdır.


63. Soru

Kalitenin sekiz boyutu nelerdir?

Cevap

Kalitenin sekiz boyutu şunlardır: 

 • İşlevsellik
 • Uygunluk
 • Güvenilirlik
 • Dayanıklılık
 • Faydalılık
 • Estetik
 • Görünen (Algılanan) kalite
 • Özellikler

64. Soru

Mimari akustik nedir?

Cevap

Mimari akustik, binalarda, sesin iyi işitilebilmesi için mimar ve mühendislerin kullandıkları tekniklerin bütünü. Mimari akustiğin görevi, istenmeyen sesleri en aza indirmek, istenen sesleri de dinleyicilere, bozulmadan ve gereken şiddette iletmektir.   


65. Soru

Yapının gerçekleştirilmesinden sonra hangi evreye geçilir?

Cevap

Projelerin gerçekleştirilmesi yani, inşa edilerek binalara dönüştürülmesinden sonra binaları kullanacak olan kişilerin o mekânlara yerleşmeleriyle “kullanım evresi” başlamaktadır.


66. Soru

Psiko-sosyal kullanıcı gereksinmeleri nelerdir?

Cevap

Psiko-Sosyal kullanıcı gereksinmeleri; • Mahremiyet gereksinmeleri, • Davranışsal gereksinmeler, • Estetik gereksinmeler • Toplumsal gereksinmelerdir.


67. Soru

Mekânsal gereksinmeler neye göre belirlenir?

Cevap

Yapının tür ve işlevine bağlı olarak, insanın antropometrik boyutları, mekânda gerçekleştirdiği eylemler, eylemlerin yapılış biçimleriyle mekânsal büyüklüklerin belirlenmesine yönelik bir gereksinmedir.


68. Soru

Benlik gereksinmeleri nelerdir?

Cevap

Benlik gereksinmeleri; • Kendine saygı, • Güven, • Başarı, • Diğerlerinin saygısı, • Başkalarına saygı ile ilgili gerekliliklerdir.


69. Soru

Görsel gereksinmelerin ilişkili olduğu unsurlar nelerdir?

Cevap

Mekândaki uygun sıcaklık, nem, radyasyon ve hava hareketi ısıl gereksinimlerle ilgilidir. İnsan konforu açısından mekânın sahip olması gereken değerler belirlenmiştir. Isı, nem, radyasyon ve hava hareketi açısından konfor sınırlarının dışına çıkılması mekânı kullanan kişilerde rahatsızlıklara neden olacaktır.


70. Soru

Fiziksel çevreyi oluşturan unsurlar nelerdir?

Cevap

Fiziksel çevre, uzun süreden beri karşılıklı etkileşimler ve insan eylemleri dolayısıyla birbirinden kesin çizgilerle ayrılmayacak olan doğal ve yapay ortamları, toplumsal çevre ile yine güçlü neden-sonuç ilişkileriyle birbirine bağlı alt yapı ile (üretim ilişkileri), üst yapıdan (örf, adet, kültür, ahlak, hukuk, politika, örgütler…) oluşur


71. Soru

Planlama nedir?

Cevap

Planlama, “belli bir amaç veya kullanımı göz önünde tutularak, elverişli ve metotlu bir biçimde düzenlemek eylemi” dir.


72. Soru

Mimari tasarım evresinin aşamaları nelerdir?

Cevap

Bilgi toplama, Analiz, Sentez, Değerlendirme, Karar aşamalarından oluştuğu söylenebilir. 


73. Soru

Hafriyat nedir?

Cevap

Hafriyat, toprağı kazma ve taşıma işlemidir.


74. Soru

İklimin tasarımda etkili olan bileşenleri nelerdir?

Cevap

iklimin tasarıma etkili olan bileşenler

 • Isı
 • Nem
 • Rüzgâr
 • Yağış
 • Radyasyon ve ışıktır 

Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi