Gayrimenkul Ekonomisi Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Temel Kavramlar

1. Soru

Faiz nedir?

Cevap

Faiz, paranın zaman değeridir. Faiz, başkalarına ait sermayenin kullanımı için ödenen fiyattır ya da paranın kira değeridir.


2. Soru

Anüite kavramını tanımlayınız?

Cevap

Anüite’nin finansal ekonomideki anlamı; belirli bir dönem boyunca eşit dönem aralıklarında, eşit tutarlarda, dönem başında ya da sonunda yapılan nakit akışlarının gelecekteki ve bugünkü değerini hesaplama yöntemidir.


3. Soru

Artan anüite ne zaman kullanılmaktadır?

Cevap

Değerlemeye konu olan finansal varlığın ya da finansal yatırımın ürettiği nakit akışı zaman içinde sabit kalmıyor fakat sabit bir oranda büyüyorsa, artan anüite kullanmaktadır.


4. Soru

Nomial faiz oranı %24 ve enflasyon oranı % 18 ise reel faiz oranı kaçtır?

Cevap

Reel faiz oranı= (1+0.24)/(1+0.18) - 1  =0.05= %5


5. Soru

Nominal faiz oranı kavramını tanımlayınız?

Cevap

Nominal faiz oranı, piyasada uygulanan cari faiz oranıdır.


6. Soru

Bileşik faiz oranı kavramını açıklayınız?

Cevap

Yatırımın vadesi boyunca, her dönem kazanılan faiz miktarının anaparaya ilave edilerek, yeni yatırım döneminde faizli anaparanın yatırıma tabi tutulması sonucu elde edilen getiri oranı bileşik faiz oranı olarak tanımlanmaktadır.


7. Soru

Yavuz biriktirdiği ?20000’nı bir bankaya %12 faiz oranı üzerinden iki yıllığına yatırmıştır. İki yılın sonunda Yavuzun birikimi ne kadar olur?

Cevap

GD= A(1+rxn)

     = 20000(1+0.12x2) = 24.800


8. Soru

Aylık enflasyon oranı %2 ise 6 aylık enflasyon oranı % kaçtır?

Cevap

Enflasyon Oranı= (1+0.02)^6 -1

Enf. Oranı=%12.6


9. Soru

Reel faiz oranı nasıl hesaplanmaktadır?

Cevap

Reel faiz oranı;

Reel faiz oranı= (1+Nominal faiz oranı)/(1+Enflasyon oranı) -1


10. Soru

Ahmet sahip olduğu ?20000’nı bir bankaya %10 faiz oranından 2 yıllığına mevduat hesabına yatırmıştır. Ahmet 2 yılın sonunda ne kadar faiz geliri elde eder?

Cevap

Basit faiz miktarı= A(rxn)

                        = 20000(0.10x2) = 4000


11. Soru

Anüite çeşitleri nelerdir? 

Cevap

Anüite çeşitleri;

  • Sabit Anüite
  • Artan Anüite
  • Sonsuz Anüite (Perpetüite)’dir.

12. Soru

Reel faiz oranı nedir?

Cevap

Reel faiz oranı , enflasyondan arındırılmış faiz oranıdır.


13. Soru

Sabit Anüite kavramını açıklayınız?

Cevap

Bir finansal varlığın belirli bir zaman içinde eşit zaman aralıklarıyla eşit tutarlarda nakit akışı ürettiği varsayılırsa, söz konusu finansal varlığın bugünkü değeri sabit anüite yöntemi ile hesaplanmaktadır.


14. Soru

Basit faiz kavramını tanımlayınız?

Cevap

Basit faiz, sadece anaparaya ödenen faiz miktarıdır.


15. Soru

Sonsuz anüite ya da perpetüite kavramını açıklayınız?

Cevap

Sonsuz anüite ya da perpetüite, eşit dönem aralıklarında eşit tutarlarda dönem başında ya da sonunda elimize geçen sonsuz sayıdaki nakit akışlarının bugünkü değerini hesaplama yöntemidir.


16. Soru

Hisse senedi yatırımlarının ürettiği nakit akışları nelerden oluşmaktadır?

Cevap

Hisse senedi yatırımlarının ürettiği nakit akışları, şirketlerin dağıttığı temettü yani kar paylarından ve söz konusu hisse senedinin alış-satış fiyat farkından oluşmaktadır.


17. Soru

Yıllık %6 faiz veren bir bankaya yatırılan ?8.000 kaç yıl sonra ?12.030’ye ulaşır?

Cevap

GD= A(1+r/m)^mt

12.030=8.000(1+0,06)^mt  her iki tarafın logaritması alınırsa

mt= 7 yıl bulunur.


18. Soru

Bono/tahvil yatırımlarından elde edilen nakit akışları nelerden oluşmaktadır?

Cevap

Bono/tahvil yatırımlarından elde edilen nakit akışları temelde kupon ödemeleridir.


19. Soru

Enflasyon kavramını tanımlayınız?

Cevap

Enflasyon, zaman içinde mal ve hizmetlerin genel fiyat düzeyinin artması ve paranın değerinin veya satın alma gücünün düşmesi olarak tanımlanmaktadır.


20. Soru

2018 yılında Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir 10.000 Dolar’dır. Her yıl ortalama milli gelir %5 büyürse kişi başına düşen gelirin yıllık 30.000 Dolar olabilmesi için kaç yıl geçmesi gerekir?

Cevap

GD=A(1+r)^mt GD=30.000 A=10.000 r= 0.05 mt=?

30.000=10.000(1.05)^mt

mt= 22.5 yıl


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi