Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Gelir Eşitsizliklerinin Ölçülmesi

Gelir Dağılımı Analizlerinde Karşılaşılan Zorluklar

1- Vergiler ödenmeden önce kişilerin eline geçen gelire ne denir?

Cevap: Kişisel gelir

2- Kişisel gelirden vergiler düşülerek hesaplanan gelire ne denir?

Cevap: Kullanılabilir gelir

3- Devletin emekli maaşları, sosyal hizmet harcamaları ve bağışlar gibi karşılıksız ödemelerine ne denir?

Cevap: Transfer ödemeleri

4- Aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı konutta veya konutlarda, aynı konutun bir bölümünde yaşayan, aynı kazandan yemek yiyen, kazanç ve masraflarını ayırmayan, hane hizmet ve yönetimine katılan bir veya birden fazla kişinin oluşturduğu topluluğa ne denir?

Cevap: Hanehalkı

Gelir Eşitsizliğinin Ölçüm ve Analizlerinde Kullanılan Yöntemler

5- Geçit töreni grafiği kim tarafından kullanılmıştır?

Cevap: Jan Pen

6- Bireylerin gelirle​rin büyüklüğüne göre eşit gelir aralıklarına dağılımını göstermek amacıyla kulla​nılan dağılım nedir?

Cevap: Frekans dağılımı

7- Lorenz eğrisi kaç yılında geliştiril​miştir?

Cevap: 1905

8- Bireylerin nüfus içindeki paylarıyla gelir içindeki paylarının eşit olduğu bir dağılımı gösteren noktaları temsil eden ve 45 derecelik açı yapan OM doğrusu ne olarak adlandırılmaktadır?

Cevap: Tam Eşitlik Doğ​rusu

9- Gelirin frekans dağılımını ve frekans dağılımlarının logaritmik dönüşümünü alan grafiklerden hareketle hesaplanan değer nedir?

Cevap: varyans

10- Varyans değerinin büyümesi gelir dağılımındaki neyin arttığını göstermektedir?

Cevap: Eşitsizliğin

11- Yüksek gelirli gruplardaki gelir eşitsiz​liğine daha duyarlı olan gelir eşitsizliği ölçütü nedir?

Cevap: Varyans katsayısı

12- Evrende her şeyin minimum enerjiye ve maksimum düzensizliğe çekilmekte olduğu ne ile açıklanmaktadır?

Cevap: Entropi

13- Bilgi kuramındaki entropi kavramından geliştirilmiş gelir eşit​sizliği ölçütü hangisidir?

Cevap: Theil indeksi

14- Gelir dağılımı eşitsizliğini belirsizlik unsurunu nicelleştirerek ölçmeyi amaçlayan ölçüt nedir?

Cevap: Theil indeksi

15- Gelir dağılımında mutlak eşitliğe ulaşmış olan bir toplumda, artan gelirin marjinal sosyal faydasının azalacağını kim kabul eder?

Cevap: Atkinson

16- Toplumun sosyal refahını maksimum yapan bir gelir da​ğılımında, gelir artışı ile marjinal sosyal fayda arasında tanımlanmış olan değer nedir?

Cevap: Sabit Esneklik Katsayısı

17- Toplumun eşitsizlikten ka​çınma parametresinin sonsuza yaklaşması, toplumun sadece hangi gelir grubuyla ilgilendiğini gösterir?

Cevap: En alt

18- Atkinson’a göre toplumun eşitsizlikten kaçınma parametresi neyi temsil et​mektedir?

Cevap: Eşit Dağılıma Denk Gelir

19- Atkinson indeksi toplumun gelir dağılımındaki eşitsizliğe duyarlılığının de​recesine göre farklı sonuçlar veren nasıl bir ölçüttür?

Cevap: Normatif

20- Gelir dağılımının ölçülmesinde ve zaman içinde veya ülkeler arasında karşılaştırılarak izlenmesinde en yaygın olarak kullanılan yöntem hangisidir?

Cevap: Yüzde paylar analizidir.

Sıra-(Soruid) 1-(1040187) 2-(1040210) 3-(1040219) 4-(1040233) 5-(1040702) 6-(1040254) 7-(1040271) 8-(1040683) 9-(1040297) 10-(1040509) 11-(1040523) 12-(1040542) 13-(1040560) 14-(1040572)15-(1040596) 16-(1040606) 17-(1040618) 18-(1040644) 19-(1040652) 20-(1040669)

Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
28 Haziran 2021 Pazartesi