Ulusal Yargı Ağı Projesi 1 Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Uyap’La İlgili Kanun Ve Yönetmelik Hükümleri

1. Soru

UYAP'la ilgi olan kanunlar hangileridir?

Cevap

Ceza Muhakemesi Kanunu, Çek Kanunu, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'dur.


2. Soru

UYAP'la ilgili olan yönetmelikler hangileridir?

Cevap

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği, Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelik, Suç Eşyası Yönetmeliği, Adalet Kütüphaneleri Yönetmeliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Bilirkişilik Yönetmeliği, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu Yönetmeliği, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği, Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, HSYK Genel Sekreterlik ve Teftiş Kurulu Bürolarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik


3. Soru

UYAP Elektronik ortamdan fiziki örnek çıkartılması gereken hâllerde CMK'ya göre tutanak veya belgenin aslının aynı olduğunu belirtilerek kim ya da kimler imzalayabilir?

Cevap

UYAP Elektronik ortamdan fiziki örnek çıkartılması gereken hâllerde tutanak veya belgenin aslının aynı olduğunu belirtilerek hâkim, Cumhuriyet savcısı veya görevlendirilen yetkili kişi imzalar ve mühürler. 


4. Soru

Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 445'e göre UYAP uygulamaları nasıl düzenlenmiştir?

Cevap

Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 445'e göre:

(1) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan bilişim sistemidir. Dava ve diğer yargılama işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirildiği hâllerde UYAP kullanılarak veriler kaydedilir ve saklanır.

(2) Elektronik ortamda, güvenli elektronik imza kullanılarak dava açılabilir, harç ve avans ödenebilir, dava dosyaları incelenebilir. Bu Kanun kapsamında fiziki olarak hazırlanması öngörülen tutanak ve belgeler güvenli elektronik imzayla elektronik ortamda hazırlanabilir ve gönderilebilir. Güvenli elektronik imza ile oluşturulan tutanak ve belgeler ayrıca fiziki olarak gönderilmez, belge örneği aranmaz.

(3) Elektronik ortamdan fiziki örnek çıkartılması gereken hâllerde tutanak veya belgenin aslının aynı olduğu belirtilerek hâkim veya görevlendirdiği yazı işleri müdürü tarafından imzalanır ve mühürlenir.

(4) Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter.

(5) Mahkemelerde görülmekte olan dava, çekişmesiz yargı, geçici hukuki koruma ve diğer tüm işlemlerde UYAP’ın kullanılmasına dair usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.


5. Soru

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde UYAP hangi madde başlığı altında açıklanmıştır? 

Cevap

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği kapsamındaki Memurlar ile İlgili Bilgiler ve Münhal Kadroların Bildirilmesi başlığında madde 48'de açıklanmıştır.


6. Soru

Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelikte UYAP nasıl açıklanmaktadır?

Cevap

Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmeliğin 5. ve 6. maddelerinde açıklanmıştır. Şöyle ki; Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarının Çalıştırılma Esasları: Madde 5 -Adli yargı hâkim ve savcı adaylarının stajları aşağıdaki esaslar dâhilinde yaptırılır:  h) Staj mahkemesi başkanı, hâkimi veya Cumhuriyet savcısının gözetim ve denetiminde yaptıkları işle ilgili evraka parafları alınır. Ayrıca, yargılamaya ilişkin süreci görmeleri ve öğrenmeleri amacıyla Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine (UYAP) dâhil edilirler. Bunun için adaylara bilgisayar verilir. İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Mahkemelerde Çalıştırılma Esasları: Madde 6 - g) Staj mahkemesi başkanının gözetim ve denetiminde yaptıkları işle ilgili evraka hâkim adayı olarak parafları alınır. Ayrıca, yargılamaya ilişkin süreci görmeleri ve öğrenmeleri amacıyla Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine (UYAP) dâhil edilirler. Bunun için adaylara bilgisayar verilir. 


7. Soru

Adalet Kütüphaneleri Yönetmeliği çerçevesinde UYAP'tan nasıl faydalanılmaktadır?

Cevap

Adalet Kütüphaneleri Yönetmeliği Kayıt ve Tasnif: Madde 12- (Değişik: 18/05/1994 tarihli Bakan Oluru) Bu Yönetmeliğin 5’inci maddesi uyarınca kütüphaneye gönderilen yayınlar, kütüphane memuru tarafından imza karşılığında teslim alınır. Bilgisayar desteği sağlanarak, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) kapsamında hizmet veren kütüphane komisyonları, iki ay içinde toplanarak mevcut olan yayınlarının sayımını yaparlar ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde kitap künyelerinin bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlarlar.


8. Soru

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Bilirkişilik Yönetmeliğine göre UYAP kullanımı ne şekilde olmalıdır?

Cevap

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Bilirkişilik Yönetmeliğine göre oda payı ödentileri Madde 14te belirtildiği üzere: Bilirkişi seçilen üyeler, her türlü bilirkişilik hizmetlerinden dolayı edindikleri bilirkişilik ücretlerinin ayrıntılı dökümünü Adalet Bakanlığının Ulusal Yargı Ağı Projesinden (UYAP) haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki dönem halinde almak, şube ve temsilcilikler aracılığı ile Oda’ya bildirmek ve yine bu dönemlere ilişkin brüt bilirkişi ücretlerinin %10’u oranındaki Oda payını ödemekle yükümlüdürler.


9. Soru

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliğinde geçen Avukat Bilgi Sistemi nedir? 

Cevap

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği Madde 4'te geçen Avukat Bilgi Sistemi, avukatların İnternet üzerinden UYAP’a erişim yaparak elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan sistemdir.


10. Soru

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliğinde geçen Kurum Bilgi Sistemi nedir?

Cevap

Kurum Bilgi Sistemi; tüzel kişilerin İnternet üzerinden UYAP’a erişim yaparak elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan sistemi denir.


11. Soru

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliğinde geçen SEGBİS sistemi nedir? Açıklayınız.

Cevap

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS): UYAP Bilişim Sisteminde ses ve görüntünün aynı anda elektronik ortamda iletildiği, kaydedildiği ve saklandığı ses ve görüntü bilişim sistemini,


12. Soru

Mahkemeler ve hukuk dairelerinde hangi kayıtların UYAP’ta tutulması zorunludur?

Cevap

Tutulacak kayıtlar şunlardır: Esas kaydı, Karar kaydı, İstinaf kaydı, Temyiz kaydı, İstinabe kaydı, Değişik işler kaydı, Duruşma günleri kaydı, Keşif günleri kaydı, Taşra istinaf veya temyiz kaydı, Satış talep edilen ortaklığın giderilmesi dosyalarının kaydına mahsus esas kaydı, Ortaklığın giderilmesi satış paralarının kaydına mahsus kasa kaydı, Tereke esas kaydı, Tereke karar kaydı, Tereke kasa kaydı, Mirası ret kaydı, Posta mutemet kaydı, Tevzi kaydı, Zimmet kaydı, Harç tahsil müzekkeresi zimmet kaydı, Vakıf tescil kaydı, Vesayet ad kaydı, Kıymetli evrak ve eşya kaydı, Sosyal inceleme-görüşme kaydı, Muhabere kaydı ve Hakem kararları saklama kaydı.


13. Soru

Gerçek ve tüzel kişiler UYAP üzerinden nasıl dava açabilirler?

Cevap

Gerçek kişilerin UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi üzerinden, tüzel kişi temsilcilerinin UYAP Kurum Bilgi Sistemi üzerinden dava açabilmeleri için elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Gerçek ve tüzel kişilerin elektronik ortamda açacakları davaların yargılama harçları ve gider avansı elektronik ortamda mahkeme veznesinin bağlı olduğu banka hesabına aktarılır. Bu işlemlerin kredi kartı ve benzeri ödeme araçları ile de yapılması sağlanabilir. Dava, dilekçenin sisteme kaydedildiği tarihte açılmış sayılır. İşlem sonucunda başvuru sahibinin elektronik ortamda erişebileceği bir tevzi formu oluşturulur. 


14. Soru

Basit yargılama usulünde dava ve cevap dilekçesinin verilme usulü nasıldır?

Cevap

Basit Yargılama Usulünde Dava ve Cevap Dilekçesinin Verilmesi HMK madde 37'ye göre - (1) Dava açılması ve davaya cevap verilmesi dilekçeyle olur. (2) Basit yargılama usulünde, dava ve cevap dilekçeleri UYAP Bilgi Sistemlerinde yer alan dava ve cevap dilekçesi formları doldurulmak suretiyle de verilebilir.


15. Soru

Terfi bürosu UYAP üzerinden hangi işlemleri yapar?

Cevap

Terfi Bürosu HMK madde 18'e göre; Kanun yolu incelemesinden geçen işlere ilişkin kayıtların UYAP’tan alınması ve bu kayıtların incelenmesi görevlerini yürütür. Terfi defterlerinin hazırlanmasında usul ve esasları uygular. Terfi sonuçları terfi bürosunca UYAP’a işlenerek ilgililere tebliğ edilir. Ayrıca ilgililerin açık sicillerine işlenmek üzere karar örnekleri açık sicil bürosuna gönderilir.


16. Soru

HMK'ya göre seçilecek bilirkişilerin uzmanlık alanlarının belirlenmesi usulü nasıldır?

Cevap

Bilirkişilerin uzmanlık alanlarının belirlenmesi HMK madde 5'e göre şu şekildedir:  (1) Komisyon, her yıl 15 Eylül tarihine kadar, yargı çevresindeki hukuk daireleri ve hukuk mahkemelerinden hangi alanlarda bilirkişilik için müracaat edildiğini 30 Eylül tarihine kadar bildirilmesini ister. (2) Komisyon, topladığı bilgi ve başvurulardan yararlanmak suretiyle uzmanlık alanlarını belirler. Bu alanlar belirlenirken baro ve ilgili meslek kuruluşlarının görüşlerinden; Türkiye İstatistik Kurumu, diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile UYAP Bilirkişi Bilgi Sisteminin verilerinden yararlanılmak suretiyle uzmanlık alanı türlerinde ülke genelinde birliktelik sağlanır.


17. Soru

Bilirkişilik başvuruları nasıl, nereye ve ne zaman yapılır?

Cevap

Bilirkişi listesine kaydolmak isteyenlerin her yıl 31 Ekim tarihine kadar komisyona bir dilekçeyle başvurmaları gerekir. Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz. Başvurular, komisyona bizzat veya UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi üzerinden yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.


18. Soru

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte UYAP kullanımına ilişkin maddeler nelerdir?

Cevap

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kararlar: Madde 12 - (1) Genel Sekreterlik ya da Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan ve daireler ya da Genel Kurul gündemine sunulan teklif, işlem ya da faaliyetler ile görüşülen işler; ilgili daire ya da Genel Kurul tarafından müzakere edilerek karara bağlanır. (9) Belirli bir işlem ya da faaliyete yönelik usul ve işleyişe ilişkin Genel Kurul ve daireler tarafından alınan kararlar yapılacak çalışmalarda göz önünde bulundurulur. Bu kararlar, UYAP ortamında sadece ilgililerin kullanımına açılır. UYAP’ın Kullanılması: Madde 13 - (1) Gündem ve görüşme tutanaklarının hazırlanması, kayda alınması, karar defterine işlenmesi ve kararların yazılması, imzalanması ile gönderilmesi sürecindeki tüm işlemler, UYAP ortamında yerine getirilir. Kararların Tebliğ Usulü: Madde 14 - (1) Genel Kurul ve dairelerin yazışma ve tebligatları Genel Sekreterlikçe yerine getirilir. (2) Genel Kurul ve dairelerin; c) Kararlarına karşı 6087 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinde düzenlenen yeniden inceleme ve itiraz yolunun kullanılabilmesi için kararlar UYAP ortamında Başkana gönderilir.


19. Soru

HSYK Genel Sekreterlik ve Teftiş Kurulu Bürolarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre bilgi işlem bürosunun görevleri nelerdir?

Cevap

Bilgi İşlem Bürosu: Madde 30- (1) Bilgi İşlem Bürosu; a) Kurulun görev alanıyla ilgili hususlarda UYAP’ın kullanılmasının sağlanması, ………. e) Kurulda görev yapanlara; UYAP yetkisi verilmesi ve kaldırılması, yeni e-posta üretilmesi, Portal, e-posta şifresinin verilmesi, toplu kısa mesaj gönderilmesi görevlerini yerine getirir. (2) Kurulda görev yapanlara UYAP’ın kullanımı ve diğer teknik konularda eğitim verilir. Bu eğitimin süresi ve yöntemine dair işlemlerin sekretaryası, planlanması ve uygulanması İnsan Kaynakları Bürosu ile birlikte yerine getirilir. (3) UYAP’ın kullanılmasıyla ilgili diğer hususlar ile İnternet ya da İntranette yayımlanacak duyuruların usul ve esasları Genel Sekreter tarafından çıkarılacak yönergede belirlenir.


20. Soru

HSYK Genel Sekreterlik ve Teftiş Kurulu Bürolarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte açık sicil bürosunun çalışma usulü nedir?

Cevap

Madde 20'ye göre (1) Açık Sicil Bürosu; a) Hâkim ve savcılar hakkında tutulan açık sicil dosyasına; ilgilinin kimliği, öğrenim durumu, bildiği yabancı dil, mesleki eserleri ve yazıları, aile durumu, görev yaptığı yerler, terfileri, yetki, mesleğe kabul, ceza soruşturma ve kovuşturması ile disiplin soruşturması ve kovuşturması sonuçları, askerlik durumu, emeklilik işlemleri, başarı ve üstün başarı belgesi, ödül, eğitim programlarına katılım belgesi, mecburi hizmeti, başka görevler de geçen hizmetleri gibi hususların UYAP’a kaydedilmesi ve bu konulara ilişkin iş ve işlemlerin takip edilerek gerekli yazışmaların yapılması, ………. e) Cumhuriyet başsavcılıkları ve komisyon başkanlıkları tarafından UYAP’a girilen açık sicil bilgilerinin kontrol edilmesi ve takibi görevlerini yürütür. (2) Genel Kurul ve daireler tarafından, gündemlerine konu edilen hâkim ve savcılarla ilgili açık sicillerin istenilmesi hâlinde öncelikle bu bilgilere UYAP’tan bakılır, gerektiğinde ilgilinin açık sicil dosyası, işlemlerin bitimini müteakiben derhal teslim edilmek şartıyla ilgili büroya verilir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
13 Şubat 2023 Pazartesi